WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 102 |

«ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ Випуск 36 Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф.Дунаєвської УДК 801.81:821.161.2 ББК 82.3(4Укр) У збірник уміщено статті, присвячені вивченню ...»

-- [ Страница 12 ] --

Відтак, з часу свого виникнення і до моменту сьогодення жанрова матриця літературної казки знаходиться у постійному розвитку у зв’язку з особливостями її пульсації в неідентичних сферах естетичної свідомості різних епох та власне авторських ідіостилів. Дослідник має справу не зі статичним жанровим явищем, а якісно-динамічним, зумовленим і своєрідністю форм взаємодії народноказкових і авторсько-творчих художніх елементів у його структурі, і наявністю певних типів зв’язку між ними.

А звідси, у процесі створення письменником авторської поетичної реальності в літературній казці принципового значення набуває не тільки проблема співіснування в жанровій матриці всіх її образно-сугестивних рівнів, а й дискурс гармонійної художньо-естетичної співдії (В. Погребенник) дихотомічних поетичних структур її складу (індивідуальної і колективної), коли одночасно здійснюється процес реалізації потенційних творчопоетичних можливостей кожного і з них та забезпечується збереження їх основних художньо-образних ресурсів. Адже, як слушно підкреслює С.Плетесюк, «усі … казкові засоби дають автору начебто необмежену волю та водночас вимагають обережного поводження з собою. Згадайте: чарівна паличка виконує лише 3 бажання героя, кришталевий черевичок перетворює у принцесу лише Попелюшку, та й вища заборона часто служить саме фактором обмеження» [7; 67].

Висловлюємо припущення, що жанрова структура літературної казки як система – ієрархія у жанротворчому плані є провокативною в аспекті досягнення цілісної єдності її жанрової матриці. Гармонійний синтез усіх геноформ казки досягається за умови розгляду її змістовно-формальної структури як системи співдії, системи - інтеракції, побудованій на парадигмі функціонування абсорбативно - трансформуючої адаптації всіх сугестивносублімованих компонентів її пластів.

Список використаних джерел:

1. Брауде Л.Ю. Скандинавская литературная сказка / Людмила Юльевна Брауде.

– М. : Наука, 1979. – 208с.;2. Грушевський М. Наталія Кобринська /Михайло Грушевський. – ЛНВ. – 1900. – Т. ІХ. – С.17-23.;3. Денисюк І.Розвиток української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століття. - К.,1981.-215с.;4. Дереза Л.В.

Російська літературна казка першої половини ХІХ століття в системі жанрів романтизму 2005 года : автореф. дис. на здобуття ступеня доктора філол. наук :

спец. 10.01.02 /Людмила Василівна Дереза. – Сімферополь : Тавр. нац. ун-т ім.

В.І.Вернадського, 2005. – 40 с. ;5. Деркач Б. Білецький-Носенко П.П.: Життя і творчість.-К.,1988.-С.64.;6. Народные южнорусские сказки /[Издал И. Рудченко]. – Вып. 1. – К. : В типографии Е.Я. Федорова, 1869. – 220с.; Вып. 2. – К. : В типографии Е.Я.Федорова, 1870. – 212с.;7. Плетесюк С. Була собі казка // Література. Діти. Час.

– К.,1998. – С. 60 – 68.;8. Сумцов Н. «Повесть о том, как черт разсорил супругов»

(литературная родня рассказа А.П.Стороженко «Се та баба, що чорт їй на мохових вилах чоботи оддавав») /Николай Сумцов. Без вихідних даних. ;9. Франко І.

Національний колорит у казках Бодянського // Зібр. тв.: 50 т. – К., 1981. – Т. 29. – С.

89-91. ;10. Щурат В. Спиридон Осташевський і його писання /Василь Щурат //Осташевський С. Півкопи казок для веселого міра. – Львів, 1910. – С.7-11.;

–  –  –

Анотація До нагальних проблем сучасної фольклористики належить виявлення і дослідження смислових і загальнолюдських домінант у фольклорних текстах.

Стаття присвячена дослідженню фольклорного когнітивного патерну «Божої волі»

на фольклорних матеріалах.

Summary To the modern issues of the day of folklore science belongs determination and research of cogitative and common to all mankind dominants are in folklore texts. The article is dedicated to the to research of folklore cognitive pattern «God’s will» in the folklore materialst.

Гуманітаристика сьогодення характеризується інтенсифікацією процесу пошуку нових методів та підходів до осмислення загальнолюдських ментальних проявів у всіх сферах духовної культури. Фольклор є характерним видом мисленнєвої діяльності. Використання когнітивного підходу у вивченні фольклорних текстів дозволяє дослідити процес обробки інформації, збереження, використання етнофором, а також передачі наступним поколінням. На думку О.Івановської, «сучасна наукова парадигма ще не є однозначною щодо статусу фольклору і фольклористики у процесі пізнання. Взаємодія фольклору й соціуму вимагає модернізації засобів та розширення методик проведення різноаспектного аналізу фольклорного тексту як цілісного смислового утворення.

Скомплікованість предметних полів філології, філософії, соціології є неминучою, адже філологія має на меті дослідити фольклорний текст як гармонійний цілісний, не лише власне філологічний, продукт архетипної пам’яті, емоції, думки, психологічних настанов людини як члена суспільства. Трактування фольклору тільки як словесного виду творчості, обмеженого визначеними жанрами й текстами, що мають художню цінність, залишало тривалий час поза увагою проблеми специфіки художньої творчості в фольклорі, закони фольклорної свідомості»

[8, 3]. До важливих проблем фольклористики належить дослідження глибинних когнітивних структур і процесів людини, які збережені у фольклорних наративах. К.Маслинський вказує, що у сучасній фольклористиці особливої актуальності набуває проблема виявлення дотекстуальної системи уявлень, яка може бути описана як картина світу або авантекст [10]. То ж використання теоретичної бази когнітивних наук є цілком обґрунтованим та актуальним.

Питання тому чи іншому народові випала саме та, а не інакша доля цікавила людей з давніх-давен. Чимало є досліджень, в яких досліджується проблема долі людини. Проте питанню долі народу їх присвячено незначну кількість. Проблема класифікації цього масиву народної прози. Г.Булашев один перших виокремив тематичну групу «Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей», залучивши до свого дослідження зібрання П.Іванова, В.Іванова, Б.Грінченка та ін. Сучасні дослідниці М.Лановик та З.Лановик, трансформувавши наукову класифікацію М.Грушевського, виділяють групу у масиві космогонічних легенд. До цієї групи примикає група етногонічних, в яких подається народне пояснення різних національних подій, «не спираючись на Біблію» тощо.

Етнічна спільнота набуває типові групові якості і риси, які неможливо повністю звести до особливостей окремих осіб, які входять до її складу.

Поєднання характерних психологічних властивостей, їх неповторний комплекс створює своєрідний «дух» певної групи, яким кожна з них відрізняється від інших [12, 13]. То ж вважаємо за доцільне при дослідженні долі народів послуговуватися висновками про ідею передвизначеності.

Згідно з якою наявна певна особа, яка долею, призначає, встановлює, задає те, що має обов’язково статися. Дослідження фольклорного трактування долі визначає такі основні джерела наділення долею: Доля материнська (відповідає ідеї природженості, таланту), Доля батьківська (ідея випадкового щастя, фортуни) та Доля Божа (ідея передвизначеності, рокової Долі). У фольклорних текстах, які складають предмет дослідження, головним мотивом є прихід представників різних етносів до Бога, який і призначає їм долю. Саме це призначення долі одному етнофору і визначає долю усього етносу у майбутньому. Сучасними етнопсихологами встановлено, що, з одного боку, кожен індивід вважає себе членом етносу, з іншої – сам етнос, як велика група, набуває певні соціально-психологічні риси і характерні форми поведінки [12, 286].

Мета статті – дослідити фольклорний когнітивний патерн «Божої волі» в наративах, в яких вміщено народне уявлення про долю народів. Згідно з фольклорним уявленням саме від Бога залежить доля народу, сфера діяльності, яка забезпечує відповідний фінансовий рівень етносу. Саме цей фольклорний когнітивний патерн «Божої волі» і є об’єктом статті. Предмет дослідження – українські народні казки, анекдоти, оповіді та легенди ХІХ ст. у записах В.Гнатюка («Як Бог роздавав народам долю», «Доля народів»), Б.Грінченка («Кому швидше їсти хліб», «Видкиля Лытвыны взялыся»), М.Драгоманова («Циганська доля», «Походження поляка»), П.Іванова («Чому циганам не гріх божитися», «Походження хохлів і москалів»), І.Рудченка («Циган і Юрій»), Вл.Маркевича «Відки взялися цигани?».

Персонажна система досліджуваних текстів характеризується розмаїттям:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


на території Угорської Русі – Русин (українець), Кальвін, Мадяр (самоназва етнічних угорців), жид (етнонім – єврей), циган; Чернігівщина: циган, литивин (білорус); Харківська губ.: циган, хохли (етнонім – українці), москалі (етнонім

– росіяни); Київщина: циган; Поділля: циган, поляк.

Усі рівні культури трактуються як такі, що підпадають патернуванню.

Частина культури складається з норм або стандартів поведінки. Проте, друга частина складається з ідеологій, які виправдовують або раціоналізують певні відібрані способи поведінки. Насамкінець, кожна культура включає широкі загальні принципи відбору і підпорядкування, на основі яких будуються патерни поведінки і для поведінки [9]. Колективні універсальні патерни є головним змістом міфології, легенд, казок та інших фольклорних жанрів. Це дозволяє говорити про цінність текстів фольклорної прози для дослідження когнітивних патернів. Для проведення дослідження варто з’ясувати визначення терміну фольклорний патерн. Попри множину наукових трактувань категорії патерну (К.Юнг, Р.Бенедикт, А.Крьобер, К.Клакхон, М.Еліаде, Е. де Боно, Г.Бейтсон, А.Семьюелс, М.Уакелін, Г.Девідсон, М.Л.фон Франц, С.Лур’є та ін.), виділимо основні характеристики патерну: тісно пов’язаний з мисленнєвої діяльністю; містить необхідну інформацію;

практично не підлягає трансформуванню; має специфічні якості, притаманні лише цьому патерну; відіграє роль регулятора когнітивної діяльності людини;

є пізнавальною моделлю. Отже, фольклорний когнітивний патерн можна визначити як базову незмінну (або майже незмінну) репрезентацію, формотворчий елемент, зафіксований у ментальності етнофора, що надає специфічне бачення фольклорної дійсності.

Дослідження засвідчують, що у процесі формування будь-якої групи людей, яка зберігає своє існування протягом певного періоду, при досить частій взаємодії її членів у ній виникають загальні, групові явища, сукупність яких образно можна назвати груповою психікою [12, 7]. Художня творчість, акумулюючи у собі усі сфери життя, поєднуючи минуле і сучасне, зазираючи у майбутнє, створює певний універсум людського і народного буття, де безкінечна численність явищ, глибинних і видимих, виштовхують на поверхню щось добре знайоме, яке було раніше, але разом з тим неочікуване нове [4]. Дунаєвська Л.Ф. визначала потребу «в історіях та оповіданнях, які до сьогодні є парадигматичними, бо зберігають традиційні формотворчі моделі, притаманна кожній історичній епосі, кожній людині, як культурному індивіду взагалі … ці оповідання-оповіді, які побутують і сьогодні, позначені залишками первісного синкретизму, виконують національносвідомісну функцію, бо ця функція перш за все вселюдська, генетична, антропологічна» [6, 17]. На думку О.Бєлової, через процес дистанціювання себе від «чужих» кожна етнокультурна група намагається осмислити (у звичних для неї категоріях і термінах) свою несхожість і свою відмінність від сусідніх народів і соціальних груп, стверджуючи при цьому свою ідентичність. З точки зору народної традиції, «чужий» може бути і поганим, і хорошим, але у будь-якому випадку він повинен бути інакшим.

Амбівалентний образ чужого втілюється в різноманітних фольклорних жанрах – легендах, прикметах і повір’ях, пареміях, загадках, тлумаченнях сновидінь [2]. Характеристики представникам «різних національностей свідчать про глибоку народну спостережливість і, попри всю свою стислість, виблискують мальовничою яскравістю барв, іскристим гумором … Характеристики різних народностей позбавлені будь-якої упередженості. Не жаліє український народ і себе в цих легендах, а іноді навіть згущує барви, вказуючи на різні недоліки [3, 146].

Мотив приходу представників різних етносів до Бога і визначає призначення долі цілому народові. Єврей у Бога попросив щастя, роботи – проте їх уже розібрали інші, і «дав му Господь зо готівку, жеби собі купив фіглі: шваблики, ігли, всілякі папірчики, всіляку фарбу, пантлінчата і ножи, жеби ходив по валалі помежи хлопів і помежи жони, оби їх чаловав, а з нима фігльовав» [11, 19], «і так тепер жиди з-зат фіглі живуть» [11, 19]. Таке трактування долі єврейського народу підтверджується науковцями ХІХ ст.

Дослідження П.Чубинського засвідчує специфічне положення єврейського населення, яке представляє собою status in statu. Він пояснював таке положення гнобленням, зневагою збоку влади, обмеження професійноекономічної діяльності та території їхнього проживання (заборона селитися у містах, мати землю та ін.), що, відповідно, зумовлювало специфічне ставлення іноетнічних сусідів. Ці та інші фактори зумовили загострення характерних рис – шахрайство, улесливість, прагнення легкої наживи тощо [13, 9]. Е.Іоффе вказує на важкий талан єврейського народу: відсутність власної території, втрата свою державності, розпорошення по світові, відсутність національного життя та інші труднощі, все ж не зломило духу єврейського народу. Проте, на його думку, усе це є визначає призначення єврейського народу: бути розпорошеним – це не біда, не кара Божа, а, навпаки, служіння Богові [7].



Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 102 |
Похожие работы:

«УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ МУЗЕЙ: ІСТОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ Матеріали 8-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ – 2011 Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК Асоціація працівників музеїв технічного профілю Академія інженерних наук України Ворзельська селищна рада УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ МУЗЕЙ: ІСТОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ Матеріали 8-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції 26–28 травня 2011 р. смт. Ворзель К и ї в – 2011 Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С.КОСТЮКА Г.С.Костюк – особистість, вчений, громадянин До 110-ї річниці від дня народження Київ – ББК 8 УДК 159.9:929 Костюк Г.С. К7 К72 Г.С.Костюк – особистість, вчений, громадянин / за ред. акад. С.Д.Максименка ; упоряд. канд. психол. наук В.В.Андрієвська. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 216 с. ISBN 978-966-521-581Книгу присвячено Григорію Силовичу Костюку – фундатору сучасної психологічної науки в Україні, засновникові...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія педаг. 2012. Вип. 28. С.132–148 Ser. Pedag. 2012. Is. 28. P. 132–148 УДК 374.7.091.3(477) “18/19” РОЗВИТОК ДИДАКТИКИ ДОРОСЛИХ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Людмила Тимчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. Коцюбинського, 2, 58000 Чернівці, Україна Уточнено сутність поняття “дидактика дорослих”; здійснено ретроспективний аналіз розвитку дидактики дорослих як складової історії вітчизняної педагогіки; висвітлено...»

«Умань 2013 Умань красиве, гарне, чудове, прекрасне місто. Воно має неповторний колорит. Зачаровують старовинні будівлі центральної частини міста, радують око пейзажі Софіївського парку, манить до себе прохолода Осташівського ставу, радують Священко З.В. Історія Умащини ( з найдавніших часів до середини мешканців численні парки. ХVІІ ст.).Моногафія.Черкаси:видавець Чабаненко Ю.А.,2006.-228с Сучасна Умань місто обласного підпорядкування з розвиненими промислово-сільськогосподарськими,...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВИПУСК 110 ( ЧАСТИНА ІІ ) КИЇВ – 20 Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 110. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – 174 с. У збірнику представлені наукові публікації міжнародної наукової конференції «Глобальний поділ праці: посткризові виміри»,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Кафедра українознавства Культура Київської Русі Методичні вказівки до вивчення курсу «Історія української культури» Дніпропетровськ Культура Київської Русі: Методичні вказівки до вивчення курсу «Історія української культури» / Укладачі: Г.Г.Кривчик, В.А.Бабенко.– Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2010. –17 с. Методичні вказівки написані на основі конспектів лекцій провідних викладачів кафедри...»

«Кіричук З.В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФРАНЧАЙЗИНГУ Кіричук З.В. УДК: 339.187.44 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФРАНЧАЙЗИНГУ Постановка проблеми. Перехід України до ринкової економіки сприяв появі все більшої кількості вітчизняних та іноземних підприємств, які пропонують свої товари та послуги на певних умовах. На сучасному етапі все більшого використання набуває такий метод ведення підприємницької діяльності як «франчайзинг». В економічній літературі (як зарубіжній, так і вітчизняній) відсутня єдність поглядів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Педагогіка ВИПУСК ХІІIXIV Івано-Франківськ Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск ХІІIXIV. ББК 74 В 53 ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ПЕДАГОГІКА. 2007. ВИПУСК ХІІІXIV. У віснику висвітлено результати наукових досліджень з актуальних проблем педагогіки: теоретико-методологічних і методичних засад формування народознавчої компетентності...»

«Валерій Дідух НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ПОВІТ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 94 (477.84) ББК 63.3 (4 Укр) Д 44.А позаяк ми сини отців наших, То маємо любов до пам’яті їхньої, І кажемо про них, що вони були силою нашою, А сила та йде до нас од їхніх жнив: Як вінюємо, так і віно тягнемо. Дідух В.Д. Б. Яценко. Велесова книга Д 44 Новоград-Волинський повіт Волинської губернії. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2013. — 120 с. ISBN 978-966-10-3468-5 ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ...»

«Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013 «. ЗВЕМО ЙОГО НАШИМ НАЦІОНАЛЬНИМ ПРОРОКОМ.».ПОСТАТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ СПАДЩИНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 1892–1893 РОКІВ Від середини XIX ст. й дотепер центральне місце в історії української культури займає постать Тараса Шевченка. Отож будь-яке концептуальне осмислення чи переосмислення самої парадигми української культури майже неминуче розпочинається з «нового тлумачення» ролі й значення в ній особистості Кобзаря. Яскравим епізодом у...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»