WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 102 |

«ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ Випуск 36 Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф.Дунаєвської УДК 801.81:821.161.2 ББК 82.3(4Укр) У збірник уміщено статті, присвячені вивченню ...»

-- [ Страница 11 ] --

Хоч як це прикро, але сьогоднішнє ставлення міжнародної спільноти до України є яскравим підтвердженням, як виявилося, пророчих Франкових слів, і ми знову відіграємо невдячну роль ковадла для вибивання чужих мелодій.

Антинаціональна позиція офіційної влади вщент зруйнувала цивілізаційний імідж держави, явивши Україну у геть негативному світлі. Дійшло до того, що навіть дипломатично виважена Європа намагається відмитися від нацистського тавра, пожертвувавши українцем Дем’янюком, а українська медсестра опинилася в ролі морального в’язня, що спокутує криваві злочини лівійського диктатора. Парадокс, але коли в німецькому Мюнхені гуманний європейський суд зганяє антифашистську злість на 90-літньому українцеві – колишньому учасникові воєнних дій, – у Києві парламентсько-президентський тандем сотворив указ про вивішування червоних більшовицьких прапорів, де невинної крові аж ніяк не менше, ніж на нацистських символах. І невже ми й після травневих провокацій у Львові, які принижують нашу національну гідність, не усвідомимо, що сучасне «нове» українофобство сягнуло апогею й ми стоїмо, за точною характеристикою професора Івана Вакарчука, «перед загрозою втратити власну національну ідентичність, власну мову, власну культуру», а наші теперішні недолугі «перепрошуюче-оглядисті» кроки не здатні «протистояти цьому нахрапистому, брутальному і добре організованому антиукраїнству», бо не скеровані на те, аби «творити по всій державі громадські самоорганізаційні структури» для «відновлення точки динамічної рівноваги». Словом, настав час дати відповідь на Франкові запитання, адресовані й прийдешнім поколінням:

Чи вірна наша, чи хибна дорога? Він в тім каліцтві житиме й усхне?

Чи праця наша підійме, двигне І чом відступників у нас так много?

Наш люд, чи, мов каліка та безнога, І чом для них відступство не страшне.

Відповідаючи на виклики національного сумління, сформульовані Франковим пророчим генієм, пам’ятаймо апостольську мудрість архіпастиря митрополита Андрея Шептицького: «Ми много-премного втратили з нашого колишнього, в тому числі й культурного, доробку, але фундаменти є ще здорові і сильні, маємо в дальшім культурнім розвою на чім опертися, і в нашій праці можемо напевно числити на великі успіхи».

–  –  –

Анотація Автор статті досліджує основні параметри науково – теоретичних концептів жанрової природи літературної казки минулого століття. Метою даного дослідження є виділення певних типологічних паралелей жанрово – структурної модифікації літературної казки як результату динаміки жанру у загальному літературному процесі.

Ключові слова: віршована літературна казка, художня традиція, жанрова модель, авторська позиція.

Summary The author of the article investigates the basic parameters of the scientific theoretical concepts of the literary tale’s genre. The aim of the investigation is to distinguish definite typical parallels of the basic structural modifications of the literary tale’s genre as a result of it’s dynamics in the general literary process.

Keywords: poetic literary fairy tale, art tradition, genre model, the author's position.

Генологічні студії на сучасному етапі наукового осмислення художнього слова є одним із провідних напрямів досліджень, водночас перспективним і закоріненим у багатовікову літературознавчу традицію.

Теоретичний дискурс з'ясування жанрової природи літературних казок відзначається дискусійністю. Їх багатовекторність базується на полікомпонентності наукових точок зору дослідників щодо дифузійного синтезу функціональних структурних компонентів літературної казки – домінантного індивідуального начала автора та народного первня як перманентного атрибуту вказаної геноодиниці.

Сучасна генологічна думка не заперечує того, що природа літературної казки є художнім виявом однієї із жанротворчих закономірностей світового літературного процесу – трансформації фольклорних жанрів. Образне освоєння митцем слова феномена людського життя конкретного історичного соціуму, естетизація аксіологічих орієнтирів і пошуків у хронологічно локалізованому духовному просторі в текстах літературних казок базується на потенційних можливостях образних параметрів універсальної жанрової моделі народної казки, а саме: оповідальності, настанови на вимисел, фабульності, поєднанні національної самобутності з опертям на мандрівний сюжет, усталену структуру.

Парадоксально, що однозначно маркована присутність літературної казки у художній літературі не спростовує її непрозорості в плані теоретичного дослідження. Існують окремі нез’ясовані лакуни, одна з яких – відсутність (з часу виникнення літературної казки й до сучасного періоду) узгодженого літературознавчого визначення жанру літературної казки, котрий викликав дискусії «з приводу теоретичного обґрунтування казки як особливого літературного жанру, її поетики, взаємозв’язків з іншими жанрами» [5; 54].

Розпочавшись у ХІХ столітті, осмислення світовою і вітчизняною генологічною думкою літературних казок час від часу виформовувало відповідні до доби їх розгляду теоретичні погляди на своєрідність жанрової матриці літературної казки; особливо ж наукові пошуки активізувалися в другій половині ХІХ століття. До проблем української класичної літературної казки зверталися фольклористи та літературознавці (М.Сумцов, І.Рудченко, В.Щурат, І.Франко, М.Грушевський). У їхніх роботах, де розглядаються конкретні тексти вітчизняних літературних казок, переважає твердження, що на первинних етапах виникнення та розвитку літературної казки вплив народноказкових творів був настільки відчутним, що ті письменники, які відкрили для себе народнопоетичний казковий світ, не відчували потреби відступити від їх вікової традиції. Їхні авторські твори виникали безпосередньо шляхом прямого перенесення народноказкових сюжетів в естетичні параметри художнього світу письменника. Зокрема, М. Сумцов у своїй аналітичній статті про ґенезу казки О.Стороженка «Се та баба, що чорт їй на махових вилах чоботи оддавав» дискутував з М.Петровим, заперечуючи, що саме пареміографії стали праформою даної літературної казки. Наводячи та порівнюючи тексти народноказкових джерел різних регіонів, М.Сумцов дійшов висновку, що саме переказ автором сюжету народної казки стає праформою виникнення літературної казки О.Стороженка як «суттєвої важливості національної особляючої літературної форми» [8; 3].

І.Рудченко як упорядник першої збірки українських народних казок «Народные южноруские сказки (1869-1870)» не вважав за потрібне літературно опрацьовувати фольклорні джерела. Казкові сюжети збірки О.Бодянського «Наські українські казки», збірок Г.Данилевського, Г. і С.Карпенків та інших він уважав літературно обробленими. У текстах фольклорист, за його власним зауваженням, не завважив записів народної казки, що адекватно відповідали б первинним усним народним творам. Їхні автори, зазначав дослідник, йдуть шляхом власної інтерпретації казкових сюжетів із використанням прийомів контамінації, відсікання певних частин сюжету, доповнення текстового матеріалу власними епізодами [6; 6 ].

І.Рудченко був упевнений, що такі казкові твори втратили етнографічну вагу, проте де в чому виграли з художнього боку [6; 6].

Письмова фіксація фольклорних сюжетів і авторська художня домінанта стають прийомами модифікації літературної казки згаданих авторів, що перетинаються мистецькими ознаками з іншим естетичним простором – рефлексійно-особистісним, який характеризується індивідуальним творчим підходом письменника до структури народної казки, уведенням у її текст елементів індивідуальної творчої діяльності, зафіксованих у письмовій формі літературної казки. Вочевидь літературний текст не є варіативним, як у фольклорі, його не можна змінити чи переробити, оскільки він є виявом творчої волі митця.

Одне слово, фольклористичні розвідки ІІ пол. ХІХ століття хоча й характеризуються певною описовістю, проте визначили кардинальні наукові напрямні осмислення літературної казки. Стаття М.Сумцова окреслила й методологічні принципи вивчення літературних казок, зокрема, дослідник здійснив компаративний аналіз твору О.Стороженка з варіантами народних творів для з'ясування його походження – народноказкової першооснови. У цій методології зреалізовано фольклористичні інтереси дослідника, поряд із цим він звертався до аналізу семантично-образних особливостей літературних казок. На той час публікації авторських казок були незначними, і тому розвідки не містили узагальнено-теоретичних висновків, як, скажімо, праця І.Франка «Національний колорит у казках Бодянського».


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Генологічні погляди І.Франка як теоретика літературної казки сформувалися під впливом таких чинників: власної творчої практики як автора літературних казок, генологічних знань фольклориста, тогочасної теоретичної та фольклористичної думки, одначе не менш важливим є те, що сам розвиток літературної казки на час створення згаданої статті вже мав свої традиції. Розвиток літературної казки у генологічному контексті І.Франко розглядав як процес полістадіальний і еволюційний. Формою існування літературної казки в художньому процесі науковець уважав рухомість, мінливість та динамічність. Рух жанру, його розвиток, на думку вченого, визначається образно-об’ємним співвідношенням авторського начала та народноказкової сюжетності. Літературна казка, зазначав І.Франко, є «простим, більш або менш дотепним переповідом оригіналу» [9; 49], або ж письменник у сюжет народної казки заглиблював «якусь свою тенденцію» [9;

49]. І звичайно, це різні стадії, різні етапи розвитку жанру.

Неодмінна суб’єктивність літературної казки визначає розмежування авторського казкового твору та фольклорного: «Не треба, здається, й додавати, що власне ті проблески індивідуального, особистого чуття та вподобання авторів для нас тепер найінтересніше; їх шаржований дотеп виблід, їх сміх не смішить нас, але там, де ми зауважуємо під жартівливою маскою живого биття серця живої людини, і наше серце поневолі починає битися в один такт з поетовим» [9; 56]. Суттєвими рисами літературної казки І.Франко вважав домінантну наявність у ній різних форм авторських художніх сегментів. І.Франко фіксує цей момент як своєрідну точку відліку процесу художнього перекодування уснооповідного жанру в твір усвідомленої письменницько-писемної творчості, коли її автор «не тільки вводить казку в літературу, але частково вводить і літературу в казку» [1; 74]. У вказаній науковій розвідці дослідник розглядав введення авторських образних елементів у структуру народних казок як щось «зовсім їй чуже» [9; 52]. Це визначення І.Франка обумовлює характерну особливість літературної казки як геноодиниці письменницько-творчої діяльності. Окрім цього, досліджуючи літературної казки, учений акцентував на майстерності російського поета О.Пушкіна в написанні казок цього типу: «Особливо Пушкін показав на тім полі незрівнянне майстерство, виявивши в своїх казках (про царя Салтана, про золоту рибку і т.ін.) велике багатство форм і щирий народний гумор» [9;

49]. Отже, виникнення літературної казки як жанру визначалося І.Франком як використання власне літературних засобів творення художньої дійсності в структурно-смисловому полі фольклорного жанру.

Літературознавчі розвідки кінця ХІХ – початку ХХ століття В.Щурата (передмова до збірки літературних казок С. Осташевського «Півкопи казок»

/зберігається авторський правопис. – О.Г./) та М.Грушевського (критична стаття з приводу виходу казок Н.Кобринської) засвідчили настання нового етапу розвитку жанру, відтак, і виникнення власне авторської літературної казки. Вони посідають особливе місце в дослідженні літературної казки тому, що майже до 70-80-х рр. ХХ ст. критичні праці про літературно-казкові твори різних авторів у вітчизняному науковому дискурсі простежували переважно використання елементів народної казки у авторських казках, звернення письменника до пратексту народної казки. Натомість, Б.Щурат підкреслював, що авторський художній світ казок С.Осташевського ґрунтується на морально-аксіологічному підгрунті, він спрямований на конкретні дидактичні ідеї, тобто, письменник хоче «підняти народ морально» [10; 9]. Щодо ґенези творів, то В.Щурат з'ясував, що літературні казки С.Осташевського виникли не тільки з народноказкових джерел («Три брати»), а й на основі використання автором пісенних мотивів і безпосереднього звернення до певних літературних джерел. Казку «Про німецький капелюх» автор переробив із української пісні «Про Ляшка», «а пишучи свою казку про «П’яницю», зраджується досить виразно, що знає Квітчин «Мертвецький Великдень» [10; 9]. В.Щурат підкреслював, що С.Осташевський «оповідає такі вигадки й чудасії, що їм і віру ймити трудно, а з них вилазить на верх вся якась правда. Він оповідає давно забуте, а в нім буде неодно, що складається на нинішнє» [10; 9].

Аналогічну ґенезу літературно-казкових творів Н.Кобринської відзначав М.Грушевський, наголошуючи, що основою її творів стає не пряме використання народноказкових сюжетів, а народне життя, правда, з авторським спрямуванням – з усім багатобарв’ям традицій, переказів, оповідей, повір’їв. Тобто, казки Н.Кобринської – «сполучення творчості самої авторки з етнографічним матеріалом» [2; 17]. Подібний синтез у творчості С.Осташевського і Н.Кобринської повноцінно не розкрив їхні жанрові досягнення в царині літературної казки, але вони позначили важливий етап розвитку літературних казок із суто авторською сюжетно-образною системою

– обов’язкове звернення до фантастики народної казки при побудові оригінальних авторських сюжетів літературної казки. В основі поєднання справжнього й нереального, правди з вигадкою, припустимого з неможливим у текстах закладено закони створення чарівного світу народної казки як формально-поетичної категорії авторського твору. «У казках Кобринської, – підкреслював М.Грушевський, – дійсно бачимо сполучення Wahrheit und Dichtung... се-б то елементів реалістичних і фантастичних...» [2; 17]. І хоча реалістичні частини не зливаються в якусь гармонійну цілісність з фантастичною, як це впадає в око в народних казках, Літературні казки згаданих авторів уособили еволюцію літературних казок, не створених безпосередньо на народноказкових сюжетах.

Є можливість висловити припущення щодо особливостей образно – поетичного світу літературної казки як жанру, який виник на стику двох подібних, але не однотипних художньо-естетичних систем: колективнотворчої і індивідуально-авторської. Адже перша з них, за влучним висловом В.Жирмунського «індивідуальна творчість в рамках колективної» – носій деперсоналістичної узагальнено-універсальної образної картини світу. А індивідуально – авторська – це «результат концентрації самого творчого процесу, скороченого в часі, що і фіксує німецьке слово « dictung» (поезія, поетична творчість, ущільнення ), одномоментна, одно варіантна [3; 7].Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 102 |
Похожие работы:

«Управління культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації Обласний комунальний заклад «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського» методичні рекомендації бібліотечним працівникам щодо популяризації документів про мистецтво країн Європейського Союзу Суми 2013 Управління культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації Обласний комунальний заклад «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського»...»

«О. Яковина, канд. філол. наук, наук. співроб., Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України ТРАДИЦІЯ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У статті розглядаються форми актуалізації української християнської традиції у творчості Тараса Шевченка. Вплив християнства на українську культуру постає у поета основою самоідентифікації народної свідомості. Ключові слова: національна екзистенція, релігійна традиція, особа і спільнота, семантика святості, метаісторичність культури. В статье рассматриваются...»

«Французька Республіка Національна бібліотека Франції (далі – НБФ) одержала нинішню назву відповідно до декрету уряду від 3 січня 1994 р. 1 Вона є центром національної бібліотечної мережі та бібліографії, має статус публічної установи. НБФ позиціонує себе серед найбільш відомих бібліотек світу як за кількісними показниками, так і за цінністю своїх унікальних фондів. Основними завданнями бібліотеки є збирання, архівування та збереження фондів національного надбання з усіх галузей знання, головним...»

«УДК 930.1:[37.026:91] ЧЕРНОВ Борис Олексійович, канд. пед. наук, професор, завідувач кафедри географії, екології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Скоороди ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ДИДАКТИКИ ГЕОГРАФІЇ Обґрунтовано вперше сучасний статус дидактики географії, визначено її положення в загально-педагогічній теорії навчання і виховання учнів, розкрито зв’язки з загальною дидактикою, зроблено уточнення і наповнення географічним...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 929 : 342(477)-057.4 (092) 19/20 В. П. Яремчук доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії (Національний університет Острозька академія) ІСТОРИК УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА ЛЕВ ОКІНШЕВИЧ1 Одним із найбільш талановитих і самобутніх істориків України ХХ ст. був ст. Лев Олександрович Окіншевич (Окиншевич) (1898-1980). Не підлягає сумніву, що він належав до зірок першої величини в когорті блискучих вчених...»

«УДК 001.5:32.019.51:35.075.5(477) ГОРБАНЬ Тетяна Юріївна, д-р політ. наук, доц. кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка ГЕОПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ АКАДЕМІКА С. РУДНИЦЬКОГО (1877–1937): УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ Узагальнені основоположні геополітичні ідеї С. Рудницького, які знайшли відображення у його наукових працях першої чверті ХХ ст. і які концептуально орієнтовані на тогочасні українські реалії. Обобщены основополагающие геополитические...»

«років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка Український інститут національної пам’яті років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка Матеріали міжнародної наукової конференції Київ, 25-26 вересня 2008 року Київ Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» УДК 94(477):314.156.5]41932/1933 ББК 63.3(4Укр)615 Г6 Запропонована увазі читача книга є збірником матеріалів Міжнародної наукової конференції «Голодомор 1932 —1933 років в Україні: причини, демо­ графічні...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 9–19 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 9–19 УДК 821.131.1.09Д. Ботеро 7.030-162.1:027.7(438.24) ДЖОВАННІ БОТЕРО І ЙОГО “УНІВЕРСАЛЬНІ РЕЛЯЦІЇ”: РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРАЦІ ДЛЯ РОЗУМІННЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ДАВНІХ СУСПІЛЬСТВ Боґдан СТЕМПЄНЬ Бібліотека Жешувського університету, вул. проф. Станіслава Піґоня, 8, м. Жешув, 35-959, Польща, тел. (017)...»

«Дорогі друзі, шановні колеги, шановне студентство! Нарешті відбулася значна подія, присвячена Корабель — це той самий золотому ювілею нашого з вами вищого символ, який символізує стрімнавчального закладу. Напередодні старту кий рух уперед, рух, який не “золотого” навчального року — хочу нагадати, що саме у серпні 1960 року був здійснений у спинити ніяким перешкодам, Запоріжжі справжній прийом на перший курс економічним труднощам або вечірнього факультету ДМетІ 275 студентів — політичним...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (25-26 жовтня 2013 року) м. Донецьк УДК 34(063) ББК 67я43 П 76 П 76 Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 25-26 жовтня 2013 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 164 с. ISBN 978-617-7041-34-3 У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»