WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ: Заступник директора з НМР В.Г. Гладир 31.08.2012р. Робоча програма дисципліни «Культурологія» Для студентів спеціальностей 5.07010602, 5.05160201, 5.05170101 Обслуговування ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ

У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М. КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НМР

______________В.Г. Гладир

31.08.2012р.

Робоча програма

дисципліни «Культурологія»

Для студентів спеціальностей 5.07010602, 5.05160201, 5.05170101 Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів, швейне виробництво, виробництво харчової продукції.

Укладач: Кузьмович В.М.

Схвалено на засіданні методичної комісії гуманітарних та суспільних дисциплін Кривий Ріг, 2012р.

Структура та елементи робочої програми нормативного курсу навчальної дисципліни «Культурологія»

1. Мета, основні завдання та предмет навчальної дисципліни «Культурологія».

2. Тематичний план курсу.

3. Зміст навчальної дисципліни за темами.

4. Плани лекцій та семінарських занять.

5. Тематика та зміст самостійної роботи студентів.

6. Система поточного і підсумкового контролю.

7. Рекомендована література.

МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КУЛЬТУРОЛОГІЯ”.

Основною метою курсу є розкриття загальнолюдського смислу і суспільного призначення культурології як інтегруючої системи знань про досвід існування людини в суспільстві. Мета досягається через вивчення основних теоретичних проблем: генеза культурологічної думки, сучасні напрямки культурології та в контексті співставлення різних типів культур в історії розвитку цивілізації.

Завдання навчальної дисципліни полягають у наступному:

показати, що культурологія, як наукова рефлексія уявлень про сутність культури і соціальнокультурні процеси загалом, насамперед звернена до світоглядних потреб сучасної людини, оскільки вивчає варіантність, множинність форм її адаптації до оточуючого світу із збереження особливості людського існування – самореалізації особистості.

сприяти усвідомленню того, що культурологія допомагає формуванню власної життєвої позиції і надає можливість стратегічного осмислення професійного становлення, зокрема фахівців інженерно-технічного профілю.

Мета вивчення культурології здійснюється як процес формування здатності студентів поєднувати теоретичні та практичні аспекти культури в процесі їх діяльності з урахуванням можливих наслідків для суспільства.

здатності за певними методиками проводити коректне спостереження за діяльністю людини для того, щоб екстрополювати зовнішні соціокультурні явища, результати спостереження на знаковий рівень інформаційної фіксації;

здатності використовуючи ознаки синхронічних та діахронічних зв’язків у природному та соціально-культурному просторах, за певними методиками класифікувати результати спостережень за діяльністю.

Зазначені здатності допоможуть спеціалісту у розв’язанні конкретних професійних та інших проблем в контекстуалізації актуальних вимірів індивідуальної та суспільної життєдіяльності.

Результатом здійснення завдань курсу „культурологія є розвиток наступних умінь у студентів:

уміння за певними методиками з урахуванням правил поведінки проводити нормування та систематизацію результатів спостереження за діяльністю;

уміння на основі аналізу результатів спостереження за діяльністю за допомогою критеріїв нормування та систематизації визначити культурний контекст;

уміння, з урахуванням визначеного місця окремих соціокультурних елементів у культурному контексті, інтегрувати власну діяльність у культурне оточення;

уміння при здійсненні виробничої або соціальної діяльності мислити творчо, відчувати відповідальність за наслідки своєї діяльності та знайти гідне місце у колективі – бути водночас толерантним та цілеспрямованим;

уміння та навички користуватися набутими культурологічними знаннями за умов безпосереднього здійснення професійного обов’язку.

–  –  –

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРИ

Закони розвитку культури: поняття закону культури, закон єдності та різноманітності культури, закон спадкоємності і розвитку культур, закон перервності і безперервності розвитку культури, закон взаємодії і співробітництва, закон функціональної єдності та взаємозалежності існування природи, людини, культури у Всесвіті.

Багатозначність поняття «цивілізація». Спільне і відмінне понять «цивілізація» і «культура».

Взаємозалежність природи, культури і людини. Природа як вихідний пункт людського розвитку. Людина як продукт природи і культури.

ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

Специфіка культури індустріального та постіндустріального суспільства. Масова та елітарна культура.

Вплив глобалізаційних процесів на культуру сучасного світу. Поєднання традиціоналізму та новаційності як перспектива гармонійного розвитку культури

ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА.

Співвідношення мистецтва, мистецтвознавства та художньої культури. Функції мистецтва в суспільстві.

Творчість і мімесіс. Два способи віддзеркалення дійсності в мистецтві. Класифікація мистецтва.

Естетика як наука про сутність і закони мистецтва. Напрями, течії, і стильв мистецтві. Краса і катарсис в різних культурах. Твір мистецтва як текст.

Мистецтво ХХІ століття. Основні принципи естетики постмодернізму. Особливості розвитку сучасного українського мистецтва: постконцептуалізм, психодимічне мистецтво, гіперреалізм.

Сутність художньої культури, її структура, функції. Українська художня культура в системі сучасної культурної реальності. Структура художньої культури та її суб’єкти. Роль художніх потреб. Художньо естетичне виховання як складова частина художньої культури. Особливості формування художньої культури українців. Особливості українського ренесансу, бароко. Стильові напрями української художньої культури.

Український художній авангард як явище європейської і світової культури.

КУЛЬТУРА ПЕРВІСНОЇ ЕПОХИ

Історична періодизація розвитку первісної культури: кам’яний, бронзовий та залізний віки. Характеристика палеоліту, мезоліту, неоліту, енеоліту, бронзового, залізного віків. Археологічна періодизація: становлення, розквіт і розпад первісного суспільства.

Е. Тейлор про первісну культуру та її характерні риси. М. Чмихов про давню культуру.Матеріальна культура первісного ладу.

Неолітична революція: перехід від присвоюючого господарства до виробляючого (продуктивного).

Міфологія як філософія історії первісного суспільства.

КУЛЬТУРА ПРОТОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА СЛОВ’ЯНСЬКИХ ПЛЕМЕН

Первісна культура України. Палеоліт. Знахідки королевської стоянки (Закарпаття), мізинської (Чернігівщина), у Межиріччі (Наддніпрянщина).

Неоліт. Діяльність Вікентія Хвойки і відкриття ним трипільської культури. Трипільська культура. Племена зрубної культури — кіммерійці.Скіфська культура.

КУЛЬТУРА РАННІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ СХОДУ: ЄГИПТУ, МЕСОПОТАМІЇ, ІНДІЇ, КИТАЮ Загальна характеристика раннього цивілізаційного розвитку Стародавнього Сходу: шумерськовавилонської цивілізації, єгипетської, китайської, індійської. Географічне положення. Природні умови. Клімат.

Хронологія розвитку цих цивілізацій, їх соціально-політична характеристика як східних деспотій, сакралізація життя суспільства, суспільний поділ праці. Виникнення і розвиток державних утворень, організація управління державами. Рабство.

КУЛЬТУРА АНТИЧНОЇ ГРЕЦІЇ ТА АНТИЧНОГО РИМУ

Загальна характеристика давньогрецької цивілізації. Античність як перехідний тип культури, її відмінність від давньосхідної культурної традиції.

«Золотий вік» Перікла і характерні риси афінської демократії, її вплив на тогочасну культуру, філософію, історію.

Грецькі поселення в Північному Причорномор’ї. Культура скіфів, сарматів, антів.

Завоювання Греції римлянами. Розвиток матеріальної та духовної культури Римської імперії. Основні риси римської культури. Римське право, література, архітектура, мистецтво.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Культура Стародавньої Греції та Риму — історичні, духовні джерела народів Європи.

КУЛЬТУРА ВІЗАНТІЇ Особливості становлення та розвитку візантійської культури: античні традиції в культурі Візантії;

протистояння язичницької та християнської ідеологій (їх синтез та прояв його в культурі). Розвиток філософської думки в християнському богослов’ї. Художнє мистецтво та архітектура. Християнський канон у мистецтві. Розвиток наукових знань. Історичні твори та література. Музика.

КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ Соціально-економічні та історичні умови виникнення держави Київська Русь та її соціокультурних засад.

Хрещення Русі і вплив християнства на подальший культурно-історичний розвиток слов’янських народів.

Культура Київської Русі як синтез язичництва та візантійського впливу:

а) розвиток писемності в Київській Русі, поширення книжкової культури та освіти. Літописання. Усна народна творчість: билинний епос, думи, кобзарство;

б) стилістичні форми архітектури і мистецтва Київської Русі;

в) розквіт образотворчого мистецтва: давньоруські мозаїки, фрески, книжкова мініатюра, іконопис.

Значення культури Київської Русі в становленні і розвитку української культури.

КУЛЬТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Характерні риси культури раннього середньовіччя: аграризація населення; професійне та соціальне розмежування; юридичний партикуляризм.

Роль християнства в середньовічній культурі. Виокремлення християнською культурою своєї неповторності, самоусвідомлення епохи через протиставлення та порівняння її основних позицій з культурною спадщиною античності.

Орієнтованість середньовічної свідомості на відтворення кліше, які щоразу повторюються, а богословської літератури на традицію та авторитет Писання.

КУЛЬТУРА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

Соціально-економічні передумови становлення культури Відродження. Характеристика терміна «відродження». Гуманізм як ідеологія Відродження. Секуляризація культури. Відродження як синонім духовного піднесення. Схожість генетичного коріння ренесансу та античності.

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 14-18 СТ.

Культура України в період автономії у складі Великого князівства Литовського та Польщі. Литовський статут. «Устав на волоки». Магдебурзьке право.

Виникнення братств. Заснування Осторозької академії.

Виникнення Запорозької Січі та роль козацтва в розвитку української культури. Діяльність гетьмана П. К.

Сагайдачного. Розвиток книгодрукування. Перекладна література. Пересопницьке євангеліє. Творчість письменників-полемістів XVI ст.

Культура Ренесансу в архітектурі і образотворчому мистецтві України. Становлення художніх стилів:

романського, готичного, ренесансу.

Українські гуманісти епохи Відродження.

ТЕМА УКРАЇНСЬКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА В 19 - НА ПОЧАТКУ 20 СТ.

ЛІТЕРАТУРА, НАУКА, ОСВІТА.

Суспільно-економічні, політичні, духовно-ідеологічні процеси в Україні на початку ХІХ ст. Процес становлення національної самосвідомості. Кирило-Мефодіївське братство. Журнал «Основа», «Стара громада» і «Молода громада».

Формування класичної української літератури та живопису (Т. Г. Шевченко). Розвиток суспільнополітичної та історичної думки. Виникнення українських партій.

Утвердження нової української культури в 1910—1920 рр. Суперечності культурного розвитку в Україні в 20—30-х роках.

Відродження та перспективи розвитку української культури доби утвердження державної незалежності.

Характеристика сучасної соціокультурної ситуації.

Майбутнє культури: концепції космізму, антропокосмізму.

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ЗАНЕПАД (1917РР.). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ.

Українське національне відродження періоду національно-визвольних змагань.Радянська українізація та культурна революція. Освіта та наука. Художня культура українського Розстріляного Відродження.

Література. Мистецтво (живопис, скульптура, архітектура; музика; театр, кіно).Релігія.

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ У 1939- 1991 РР.

Сутність та основні поняття української культури, її національні вияви та історичне становлення.

Виникнення української мови. Мова як людська сутність. І. Огієнко про національну мову. Українська національна свідомість, національний характер. Знання української історії як засіб формування культури.

Культура як історична пам’ять. Минуле, сучасне і майбутнє культури. Світогляд. Духовність. Спосіб мислення, віра, істина, краса, добро, благо як ознаки культури.

Опанування природи, природними силами, творення другої природи (світу зроблених речей, процес окультурення, удосконалення умов життя, становлення і розвиток технологічної практики, діяльнісної свідомості. Фізичне удосконалення особистості і її гармонійний розвиток.

Характеристика соціокультурної ситуації в Україні постоталітаричної доби. Загальнолюдське і національне в цінностях культури. Постмодерн в сучасній українській культурі. Сучасний гуманізм в українській культурі. Інтелігенція та інтелектуальна еліта і їх роль у розвитку української культури. Елементи тоталітарної, масової, елітарної культури. Постіндустріальна цивілізація. Культурний сенс посттоталітарного суспільства. Загальнолюдське і національне в українській культурі.

КУЛЬТУРА І СОЦІОТЕХНОСФЕРА В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

СУЧАСНОСТІ Етичний аспект екологічних проблем. Екологія – наука про співіснування. Ставлення людини до живої природи – важлива особливість моралі в сучасному світі. Причини необхідності усвідомлення екологічних проблем. Турбота про здоров’я і вживання – моральний імператив сучасності. Вплив екологічних проблем на стан здоров’я людини. Алкоголізм і наркоманія як причини моральної руйнації особистості. Питання життя і смерті у сучасному світі. Евтаназія. Проблема милосердя. Проблема голоду в світлі загальнолюдських моральних цінностей. Голод - соціальна проблема. Проблема голоду як результат зіткнення культур, збіднення і нераціональне споживання природних ресурсів. Вирішення проблеми голоду. Гуманізм як загальнопланетарне мислення. Проблема війни та миру крізь призму моралі.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«MINISTERSTWO OWIECENIA I NAUKI, MODZIEY I SRORTU UKRAINY ODESKI UNIWERSYTET NARODOWY IMIENIA I. I. MIECZNIKOWA BIBLIOTEKA NAUKOWA STARODRUKI POLSKIE ZE ZBIORW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ Katalog Odesa «Odeski Uniwersytet Narodowy» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ПОЛЬСЬКІ СТАРОДРУКИ З КОЛЕКЦІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ Каталог Одеса «Одеський національний університет» УДК...»

«УДК 94(477.83) Гелей С. Д. БАБУХІВ – СЕЛО НЕСКОРЕНИХ У цьому дослідженні висвітлено боротьбу ОУН і УПА на західноукраїнських землях за державну незалежність в 40-х – на початку 50-х років ХХ століття, критично осмислено роль і місце повстанців села Бабухів у загальноукраїнському рухові опору тоталітарним режимам, розкрито їх безмежний патріотизм та героїзм, безстрашну і самовіддану підтримку повстанців односельчанами. На значному джерельному матеріалі показано масові репресії та депортації...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО Затверджую Голова Приймальної комісії М.В.Багров (підпис) _ 2014 року ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Спеціальність: 7.03040101 Правознавство Затверджено приймальною комісією Таврійського національного університету (протокол № 2 від 28 лютого 2014 року) Сімферополь, 2014 Програма...»

«Переклади з української мови грузинською мовою з 1991 до 201 дослідження фонду Next Page в рамках проекту Book Platform підготували Олена Куртанідзе, Валентина Марджанішвілі лютий 2013 1 Олена Куртанідзе (Безручко) – голова Союзу українських педагогів Грузії, магістр філології. Валентина Марджанішвілі (Мельниченко) – голова Союзу «Будинок грузино-української преси та книги», магістр філології. This text is licensed under Creative Commons Переклади з української мови грузинською мовою І.Вступ2...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 78.2У. 78.46 В. Я. БОРЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА СУЧАСНОГО ЕСТЕТИЧНОГО КОНЦЕПТУ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАРНЕТОВОЇ МУЗИКИ Стаття присвячена висвітленню національних джерел української кларнетової музики в її естетичному вимірі, аргументовано використання поняття «естетичний концепт», кларнетова музика розглядається як естетичне явище музичного мистецтва. Ключові слова: кларнетова музика, естетичний концепт, джерела української кларнетової музики, тембр. В. Я. БОРЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЕ...»

«УДК 159.922 ГЕНЕЗА ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІННОВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР Рижова І.С. (м. Запоріжжя) Анотації В статті проаналізовано генезу дизайнерської діяльності та її інноваційний характер; з’ясовано, що предметний світ людини, тобто дизайн пройшов еволюцію в історичному контексті філософського дискурсу, починаючи з античності і закінчуючи сучасністю; дається аналіз дизайнерської культури як такої, що перетворює світ людини; виясняються різні підходи до аналізу дизайнерської культури –...»

«Збірник наукових праць 135 УДК 930.2+94 (430) Сергій Троян ВИТОКИ НІМЕЦЬКОГО КОЛОНІАЛІЗМУ: КОЛОНІАЛЬНІ ПЛАНИ ТА ЗАОКЕАНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦТВА У XVI–XVIII СТ. У науковій статті досліджено витоки німецького колоніалізму. Головну увагу приділено заокеанській колонізаційно-підприємницькій і колоніально-експансіоністській діяльності німецтва у XVI–XVIII ст. Розкрито зміст колоніального проекту Г. Лейбніца. Висвітлено підприємницьку колоніальну діяльність південно-німецького купецтва в Латинській...»

«{ Журналістика } 273 УДК 070.48 (477) “18/19” Іншомовна періодика Наталя СИДОРЕНКО, д-р філол. н. на території східної України (ХІХ – початок ХХ ст.): джерела, пошуки, знахідки У статті розглядаються основні джерела пошуку нової інформації про періодичні видання, що видавалися іншими мовами (французькою, польською, чеською, ідиш, грецькою, німецькою, есперанто тощо) на території Східної України в ХІХ – на початку ХХ ст. Ключові слова: бібліотека, електронний каталог, колекція. The article deals...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія «Психологія і педагогіка» Випуск 23 Тематичний випуск «ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ. ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД» Острог – 2013 УДК 001. 8 + 159. 9 + 37 ББК 74 + 8 Н 3 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету «Острозька академія» Протокол № 11 від 27 червня 2013 року Друкується згідно з Постановою ВАК України від 10.02.2010 р. № 1 – 05/1 Редколегія випуску: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук (відповідальний редактор)....»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXVII повинні забезпечити організаційну чіткість функціонування відомства і зв’язки центрального апарату із закордонними установами (кабінет міністра, персональний департамент, департамент зв’язку, адміністративний департамент і т. п.). Найважливішу роль серед закордонних органів держави грають постійні дипломатичні місії. У світлі Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. це посольства, а...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»