WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«международного значения опыта КПСС по руководству индустриальным развитием СССР. // Из истории построения и развития социализма в СССР. – М. – С.142-155. 2. Использование опыта КПСС Комп ...»

КОСМИНА ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Народився у 1957 р. У 1980 р. закінчив історичний факультет Московського

державного університету ім. М.В.Ломоносова, у 1987 р. – аспірантуру на історичному

факультеті МДУ. У 1980-1984 рр. – викладач Ставропольського державного медичного

інституту. З 1988 р. працює у Запорізькому національному університеті. Кандидатську

дисертацію "Використання історичного досвіду КПРС Комуністичною партією Куби у

здійсненні соціалістичної індустріалізації країни (1976-1985 рр.)" захистив у 1987 році.

Доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЗНУ.

Список наук

ових праць

1. Некоторые аспекты международного значения опыта КПСС по руководству индустриальным развитием СССР. // Из истории построения и развития социализма в СССР. – М. – С.142-155.

2. Использование опыта КПСС Компартией Кубы в ее борьбе за индустриализацию страны (1981-1985 гг.) / депонировано в справочно-информационном фонде ИНИОН АН СССР. – М. – 40 с.

3. Использование исторического опыта КПСС Коммунистической партией Кубы в осуществлении социалистической индустриализации страны (1976-1985 гг.).

Автореферат дисс… канд. ист. наук. – М.– 16 с.

4. К вопросу о формировании ленинской концепции социализма // Изучение ленинского теоретического наследия в вузовских курсах общественных наук. Тезисы областной научно-методической конференции. – Запорожье. – С.61-63.

5. Россия в 1917 г.: демократия или диктатура? // Актуальные проблемы вузовского курса политической истории (дооктябрьский период) и методика изучения. Тезисы межвузовской научно-методической конференции. – Запорожье. – С.56-58.

6. Октябрь и рождение государственного абсолютизма // История Советской России:

новые идеи, суждения. Тезисы докладов республиканской научной конференции. Ч.1. – Тюмень. – С.19-21.

7. Государственный абсолютизм и партия // Политические партии и общественные движения в СССР: теория, история и современность. Тезисы докладов республиканской научно-практической конференции. Секция 2. – Донецк. – С.150-152.

8. Становление государственного абсолютизма в СССР и идеология // Тезисы докладов научной конференции преподавателей и студентов университета. – Запорожье. – С.6-7.

9. Политическая борьба на Украине в 1989-1991 гг. // Актуальні проблеми історії України та методика їх вивчення у вузі. Тези науково-методичної конференції. – Запоріжжя. – С.147-149.

10. К вопросу о формировании новых ценностных ориентиров в постсоветском обществе // До прогресу в економіці через освіту. Тези міжнародної науково-практичної конференції 19-23 жовтня 1992 р. – Запоріжжя. – С.10-12.

11. Про методику соціологічних досліджень стану міжнаціональних відносин на Півдні України: історія та сучасність. Тези Всеукраїнської конференції. – Запоріжжя. – С.11-13.

12. Латинська Америка після другої світової війни // Всесвітня історія XX ст. Методичні рекомендації та матеріали до вивчення абітурієнтам та студентам. – Запоріжжя. – С.45-67.

13. Цивілізаційний вимір національного виховання // Концепція національного виховання і шляхи її реалізації. Тези виступів на регіональній науково-практичній конференції. – Запоріжжя. – С.85-87.

14. До питання про визначення цивілізаційної належності України // Розвиток культури української нації та культур національних меншин: історія, сучасний стан, перспективи (на матеріалах Південного Сходу України). Тези доповідей регіональної наукової конференції. – Запоріжжя. – С.11-12.

15. Всесвітня історія як історія цивілізацій: проблема менталітету // Тези доповідей наукових конференцій викладачів і студентів університету. Випуск V. Ч. II. – Запоріжжя. – С.16-17 (співавтор В.Є.Гривцов).

16. Національне виховання та його цивілізаційні засади // Актуальные проблемы воспитательной работы в вузе. Выпуск 1. – Запорожье. – С.78-86.

17. Украина – западная периферия Евразийской цивилизации: методология проблемы //Цивилизационные и формационные подходы к изучению отечественной истории: теория и методология (Конкретно-исторические проблемы). Вып.1. – М. – С. 31-133.

18. Україна в євразійсько-західному міжцивілізаційному діалозі //Міжнародні зв’язки народів Європи. Матеріали наукової конференції 1-2 листопада 1996 р. – Запоріжжя – С. 44-46.

19. Євразійсько-ісламський діалог: український варіант //Нариси культури українців Півдня. Серія 2. – Запоріжжя – С. 3-4.

20. Вступ до історії сучасної цивілізації. Програма лекційного курсу та плани семінарських занять. – Запоріжжя. – 39 с.

21. Всемирная история. 1945-1997 гг. 11 класс. – Запорожье: Просвіта – 544 с. (співавтори:

О.Р.Давлєтов, В.М.Мороко).

22. Всесвітня історія. 1945-1997 рр. 11 клас – Запоріжжя: Просвіта – 540 с. (співавтори:

О.Р.Давлєтов, В.М.Мороко).

23. Антонио Нариньо и проблема федерализма в Новой Гранаде //Наукові праці історичного факультету. Вип. ІІІ. міжнародні відносини і проблема державного будівництва в країнах Європи і Америки. – Бердянськ – Запоріжжя – С.114-127.

24. Історія. Випускні іспити. 11 клас. – Львів – 56 с. (співавтор В.М.Мороко).

25. Новая история. Часть вторая. Становление индустриального общества (конец ХVІІІ в. – 1914 г.). Учебник для 9 класса – Запорожье: Просвіта – 365 с. (співавтори:

С.В.Білоножко, І.М.Бірюльов, О.Р.Давлєтов, Л.О.Нестеренко, Ф.Г.Турченко).

26. Всесвітня історія. Нові часи. Частина друга. (Кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.). Підручник для 9 класу. – К.: Генеза – 240 с. (співавтори: С.В.Білоножко, І.М.Бірюльов, О.Р.Давлєтов, Л.О.Нестеренко, Ф.Г.Турченко).

27. Всемирная история. Новейший период. 1914 –1939: Учебное пособие для 10 класса. – Запорожье: Просвіта – 416 с. (співавтори: С.В.Білоножко, О.Р.Давлєтов, Ф.Г.Турченко).

28. Всемирная история. Новейший период. 1939 – конец 90-х годов. Учебное пособие для 11 класса. – Запорожье: Просвіта – 464 с. (співавтори: О.Р.Давлєтов, В.М.Мороко).

29. Всесвітня історія. Новітній період. 1939-2000: Навчальний посібник для 11 класу середньої загальноосвітньої школи. /За ред. проф. Ф.Г.Турченка і доц. В.Г.Космини. – Запоріжжя: Просвіта. – 434 с. (співавтори: О.Р.Давлєтов, В.М.Мороко).

30. Всесвітня історія. Нові часи. Частина друга. (Кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.). Підручник для 9 класу. 2-ге видання. – К.: Генеза – 240 с. (співавтори: С.В.Білоножко, І.М.Бірюльов, О.Р.Давлєтов, Л.О.Нестеренко, Ф.Г.Турченко).

31. Місце України в міжцивілізаційному діалозі Заходу і Сходу: методологія проблеми // Україна – країни Сходу: від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій: матеріали наук.-практ. конф., 11-13 травня 2000 р. – К.: Фенікс. – С.19-23.

32. Викладання історії східних цивілізацій у середній та вищій школі: мета і зміст // Україна – країни Сходу: від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій: матеріали наук.-практ. конференцій., 14-16 травня 1999 р. і 11-13 травня 2000 р. – К.: Фенікс. – С.58-60.

33. Культурно-цивілізаційна антропологія. Конспект лекційного курсу. – Запоріжжя – 2,8 друк. арк.

34. Проект концепції історичної освіти середньої загальноосвітньої 12-річної школи //Історія в школах України. – № 3. – С.2-4. (співавтор Ф.Г.Турченко).

35. Всесвітня історія. Нові часи. Частина друга. (Кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.). Підручник для 9 класу. 3-тє видання. – К.: Генеза – 290 с. (співавтори: С.В.Білоножко, І.М.Бірюльов, О.Р.Давлєтов, Л.О.Нестеренко, Ф.Г.Турченко).

36. Всемирная история. Новое время. Часть вторая. (Кон. ХVІІІ – нач. ХХ в.). Учебник для 9 класса. – К.: Генеза – 304 с. (співавтори: С.В.Білоножко, І.М.Бірюльов, О.Р.Давлєтов, Л.О.Нестеренко, Ф.Г.Турченко).

37. Вступ до історії сучасної цивілізації. Конспект лекційного курсу. Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. – Запоріжжя: Просвіта – 76 с.

38. Istoria universal. Timpurile noi. Partea a doua (Sfritul fec. al XVIII-lea – nfeputul fec.

XX). Manual de prob cl. a 9-a a c. cu limba de pred. rom. din Ucraina. – S.V.Bilonojco, I.M.Biriuliov, O.R.Davletov, V.G.Kosmyna, L.O.Nesterenco, F.G.Turcenco. – Lviv: Svit. – 248 p.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


39. Глобалізація і зіткнення цивілізацій //Світова цивілізація і міжнародні відносини. – №1. – С.37–48.

40. Поняття “цивілізація” та “цивілізаційний підхід” в історичній науці //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. № 7. Актуальні питання методики викладання історії – Бердянськ. – С. 17–22.

41. Вступ до історії сучасної цивілізації. Конспект лекційного курсу. Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. – Запоріжжя: Просвіта – 76 с.

42. Радянська методологія історії й офіційна ідеологія //Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – Вип..

ХVІІІ.– С.279 – 286.

43. Україна – Схід – Захід: до формування цивілізаційної парадигми дослідження історії //Східний світ: людина і суспільство. Матеріали VІ Міжнародної науковопрактичної конференції 23–24 квітня 2004 р. – К.: Фенікс. – 0,25 др.арк.

44. Історична наука і радянська методологія історії: проблема методу //Методологія соціального пізнання: здобутки і проблеми. Матеріали Всеукраїнської науковотеоретичної конференції. 25 травня 2005 р. – Запоріжжя. – 0,2 др.арк.

45. Ідеї “Зеленої книги” М.Каддафі в цивілізаційному вимірі //ХХІ століття:

Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали четвертої міжнародної науково-теоретичної конференції 26–27 травня 2005 р. Частина І. – Київ. – С.66–68.

46. Про здобутки в радянській методології історії //Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта. – Вип.. ХІХ. – С.325–333.

47. Історія формування Латиноамериканської цивілізації: методологічний аспект аналізу // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 11. – К., 2005. (1,1 др.арк..)

48. Етнос і цивілізація в органіцистській трактовці М. Данилевського // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 6–8 жовтня 2005 року, м.Запоріжжя. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – С.30– 32 (0,25 др.арк..)

49. Теорія культурно-історичних типів М. Данилевського і методологія історії //Український історичний журнал. – 2006. – № 1. (1,2 др.арк..) 50. Історія та історична наука в органіцистській інтерпретації М. Данилевського //Історичний журнал. – 2006. – № 4. (0,7 др.арк..)

51. Латиноамериканська цивілізація і «виклики» Заходу (ХІХ–ХХ ст.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 12. – К., 2006. (1 др.арк..)

52. Специфіка Латиноамериканської цивілізації і деякі проблеми методології цивілізаційного аналізу // Культурологічний вісник. Випуск 17. – Запоріжжя, 2006. – С.32– 38. (0,75 др. арк.) 53. “Нефілософська філософія” О.Шпенглера і проблеми методології історії // Міжнародна наукова конференція “Філософія та методологія гуманітарних наук: актуальність і перспективи розвитку”. Чернівецький національний університет ім..Ю.Федьковича. 5-6 жовтня 2006 р. (0,3 др.арк..) 54. Історичний метод Освальда Шпенглера // Український історичний журнал. – 2006. – № 6. – С.189–203 (1,2 др.арк..)

55. Цивілізаційний аналіз у країнознавчих студіях // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2006. – Випуск ХХ. – С.313–322. (1,2 др.арк..)

56. Органіцистська методологія в теоріях локальних цивілізацій // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Випуск 18. – С.34–40. (0,8 др..арк..).

57. Латиноамериканская цивилизация и ее истоки // Цивилизационная структура современного мира: В 3-х т. Т. ІІ. Макрохристианский мир в эпоху глобализации. – К.:

Наукова думка, 2007. – С.325–333. (0,6 др.арк.).

58. Колониальная Латинская Америка: формирование основ новой цивилизации// Цивилизационная структура современного мира: В 3-х т. Т. ІІ. Макрохристианский мир в эпоху глобализации. – К.: Наукова думка, 2007. – С. 333–344. (0,8 др.арк..).

59. Латиноамериканская цивилизация в ХІХ–ХХ вв. // Цивилизационная структура современного мира: В 3-х т. Т. ІІ. Макрохристианский мир в эпоху глобализации. – К.:

Наукова думка, 2007. – С.374–385. (0,8 др.арк..).

60. Проблема історичного факту в умовах кризи соціально-гуманітарних наук // Збірник тез наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 2007 р. – Запоріжжя:

ЗНУ, 2007. – С. 39–43. (0,2 др.арк.)

61. Методологічні контроверзи “Дослідження історії” А.Дж.Тойнбі // Український історичний журнал. – 2007. – № 5. (1,2 др.арк..).

62. Проблема історичного факту в класичній, некласичній та постнекласичній науці //Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2006. – Випуск ХХІ (1,25 др.арк.).

63. Історичний факт у цивілізаційному аналізі історії // Історичний журнал. – 2008. – № 1.

(1,3 др.арк.)

64. Системна соціологічна теорія Н.Лумана та її застосування в дослідженні Голодомору 1932–1933 рр. в Україні // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Випуск ХХІІ. – С.77–87.

65. Методологічний аспект системного дослідження Українського Голодомору // Голодомор 1932–1933: запорізький вимір. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С.23–38.

66. Сучасні цивілізації в світлі постнекласичної соціології // Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества. 26–27 июня 2008 г. Материалы ІІ-й Международной научно-практической конференции. – Одесса: «ВМВ», 2008. – С.102–104.Похожие работы:

«Запорізький обласний науково-методичний центр професійно-технічної освіти Інформаційно-методичний бюлетень №4 МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ З ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ, ПОЗАКЛАСНИХ ТА ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ Запоріжжя 2004 УДК 377.1.(477.64) (055) “Профтехосвіта Запоріжжя”, №4, 2004 Методичні розробки нестандартних уроків з загальноосвітньої підготовки, позакласних та виховних заходів РЕКОМЕНДОВАНО Науково-методичною радою ЗОНМЦ ПТО як інформаційнометодичний матеріал для викладачів ПТНЗ...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія іст. 2010. Вип. 45. С. 389–410. ЛЬВІВСЬКІ СХОДОЗНАВЦІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ 45. P. 389–410. Ser. Hist. 2010. Is. XX СТОЛІТТЯ УДК 378.4.096 : 930.85 (5) “19” ЛЬВІВСЬКІ СХОДОЗНАВЦІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX СТОЛІТТЯ Андрій КОЗИЦЬКИЙ Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра нової та новітньої історії вул. Університетська 1, Львів 79000, Україна У статті висвітлюється розвиток наукового сходознавства в першій третині XX ст. у Львові. Тут...»

«SWorld – 18-30 March 2014 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2014 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2014 Медицина, ветеринария и фармацевтика – Теоретическая медицина УДК 615.89(477.54/.62) Білавич І.В. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА МЕДИЦИНА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Варшавський медичний університет, Варшава, вул. Жвіркі і Вігури 61, 02-091 Bilavych I.V. UKRAINIAN FOLK MEDICINE IN THE...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ Збірник наукових праць Заснований 2012 р. Видається 2 рази на рік № Київ 2013 УДК:93/94; 32 Засновник та видавець Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 19691-9491Р від 04.12.2012 Зареєстровано...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ Кафедра підтримання державного обвинувачення В.Ф. Гаєвий УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У СУДОВОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ Навчально-практичний посібник Київ УДК 343.13 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 50 від 19 грудня 2012 року). Гаєвий В.Ф. Участь прокурора у судовому кримінальному провадженні про...»

«Оскольський В.В. Президент Спілки економістів України, академік АЕН України, професор КЛАСТЕРИЗАЦІЯ – ВАГОМИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції 26 вересня 2014 р. м. Київ Шановні члени Правління Спілки економістів України! Шановні учасники конференції! Дорогі друзі і колеги! Дозвольте мені сердечно привітати Вас у нашому славному і прекрасному місті, відомому у світі своєю фантастичною історією, колискою...»

«ЧЕРКАСЬКИЙ КРАЙ – ЗЕМЛЯ БОГДАНА І ТАРАСА (з нагоди 60-річчя утворення Черкаської області) України рідної окраса Край пісень і золота – зерна, Ти колиска нашого Тараса – Чарівна черкаська сторона Д. Луценко Черкащина. Край з багатою історією і самобутньою духовною культурою. Навіть той, хто не бував тут і не бачив ні високих дніпровських круч, ні безкраїх полів, не зачаровувався краєвидами Дніпра-Славути і Надросся, добре знайомий з цим краєм, бо ж від давніх часів і до наших днів пролягли тут...»

«ЗАГИБЕЛЬ КОМАНДУЮЧОГО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ФРОНТУ М.П.КИРПОНОСА Пасічник Іван Олегович – студент групи ІСБд Інституту лідерства та соціальних наук Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Тарасенко Ольга Олексіївна Про Велику Вітчизняну війну написано тисячі книг: документальних і художніх, хороших і поганих, правдивих і абсолютно неправдоподібних. На екранах наших телевізорів регулярно з'являються нові фільми, що розповідають про подвиги радянських бійців і командирів в боротьбі з...»

«План видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2013 році (рекомендовано науково-технічною радою університету від 25 січня 2013 р., протокол № 1/1 та затверджено Ректором Національного університету «Львівська політехніка» від 04.02.2013 р.) Прізвища Квартал та ініціали авторів, Обсяг, Назва видання, коротка анотація, Тираж подання (к-сть відомості про авторів новизна, адресність рукопису у (місце роботи, посада, стор.) вид-во науковий ступінь) ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ...»

«УДК 82.091 СМУШАК Т. В. ФАКТУАЛЬНІСТЬ І ФІКЦІОНАЛЬНІСТЬ У СВІТЛІ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ ТА ІРЕН НЕМИРОВСЬКИ (НА МАТЕРІАЛІ АВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПОВІСТІ «БЕЗ КОРІННЯ» ТА АВТОБІОГРАФІЧНОГО РОМАНУ «ВИНО САМОТНОСТІ») Стаття присвячена компаративному типологічному дослідженню автобіографічної повісті Н. Королевої «Без коріння» й автобіографічного роману І. Немировськи «Вино самотності». Увагу зосереджено на художніх структурах автобіографічних текстів, їх сюжетних лініях, зокрема, на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»