WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 9 ] --

Заведено тривку внутрішню службу на всю касарню й у сот­ нях відповідальну за точне виконання наказів у справі ладу в касарні.Точно управильнено життя стрільців,, визначено відповід­ ні digitized by ukrbiblioteka.org ний час для відпочинку, муштри й інших зайнять та вільного вихо­ ду в місто: До міста дозволено виходити у вільних годинах лише тим стрільцям, що були бездоганно одягнені. Звернено велику увагу на зверхній вигляд і чепурність касарні. Щодня відбувалася кількагодинна, з кожним днем гостріша муштра. Пішло теж тео­ ретичне військове навчання й велися розмови, в яких старшини вияснювали актуальні в тому часі політичні питання. Уся ця праця була така інтенсивна, що її добрі наслідки показалися вже всього кілька днів пізніше під час боїв за Київ.

Система відношення до Січово-Стрілецького рядовика, прий­ нята Стрілецькою Радою, опиралася на ось яких принципах:

1. Всяка демократизація устрою, — але не духу — армії, шкід­ лива. Армія мусить бути цілком централістичною установою, в якій відповідальність є лише перед зверхниками, ніколи перед підлег­ лими.

2. Дисципліни в революційній армії не можуть творити ні мертві приписи, ні кари, лише: віра в одну ідею, особистий вплив старшини на його підчинених, як розумної й владної одиниці, вій­ ськові зайняття, внутрішній лад, точно означений наказами, та культурно-освітня праця.

3. Основною ідеею Січового Стрілецтва є: „Самостійна Україн­ ська Народня Республіка, зложена з усіх українських земель, із таким внутрішнім устроєм, який вирішить вільна воля українсь­ ких громадян без впливу війська з його насильницьким багнетом”.

В цій ідеї повинні виховувати Січового Стрільця його старшини, щоб він завжди знав, за що повинен збройно боротися. Зі стріле­ цьких рядів слід нещадно викинути кожного, хто не є готовий за цю ідею полягти, во ім’я засади: „якість перед кількістю”.

4. Від Стрілецького старшини вимагається: щоб терпів усі ті невигоди, які терпить його стрілець, чи в бою, чи в мирі, і так особистим прикладом скріплював витривалість рядовика; щоб завше відносився до свого стрільця привітливо і з рівним на­ строєм, але не входив із ним у тісні товариські, „фаміліярні”, зно­ сини, бо вони підкопують його повагу, отже й дисципліну, і щоб не потурав настроям і бажанням вояцької маси, якщо вони шкід­ ливі для військової справи, але завжди йшов назустріч бажанням своєї частини, щоб зробити сіре життя в касарні різноманітним і приємним; щоб рішуче вмів виступити проти безладдя, навіть коли б такий виступ загрожував його життю; щоб у бою був прикладом сміливости й холоднокровносте, не вагаючись для при­ кладу наражувати своє життя; щоб у виконанні своїх обов’язків був взірцем самопосвяти. Прикмети старшини революційного вій­ ська ціняться вище його фахово-військового знання. Тому стар­ шини окупантських армій — австрійської та російської — мусять починати свою службу в Січовому Стрілецтві від рядовика, щоб доказати, що справа збройної боротьби за українську державу їм цінніша від їхнього старшинського ступня, й виявити такі прикмети характеру, в першу чергу почуття обов’язку на підрядних постах, які доказували б його здібність стати старшиною теж у Січових Стрільцях.

5. Брак військового зайняття розвалює військо. Час вояків му­ сить бути заповнений так, щоб вільних годин у нього було менше, ніж зайнятих.

6. Ніяких провин, зокрема провин проти дисципліни, не можна лишати безкарно. Найменшою карою є докір старшини, найбіль­ шою — виключення з рядів Січового Стрілецтва. Тілесних і при­ низливих кар Стрілецтво не знає ніяких. Але всякі кари (з рівно­ часним виключенням із Стрілецьких рядів) і кара смерти допу­ щені за всяке свавілля у відношенні до мирного населення, бо злочини руйнують дисципліну й перемінюють військо у узброєну юрбу.

7. Виховання Січового Стрільця повинно викликати в нього в першу чергу почуття особистої чести, в другу — почуття гордо­ щів на Січове Стрілецтво, бо це необхідні й підставові прикмети доброго вояка. Інтенсивною культурно-освітньою працею слід по­ ширити світогляд Січового Стрільця, бо чим вояк більше освіче­ ний, тим кращий.

Ось принципи, з якими Стрілецька Рада бралася за реоргані­ зацію Січового Стрілецтва. Січове Стрілецтво завжди старалося бути їм вірне, удосконалюючи їх у періодах своєї спокійної ор­ ганізації. Найдосконаліше всі ці засади були вжиті в Білій Церкві перед повстанням проти гетьмана, й виховали тоді такого заліз­ ного Січово-Стрілеиького вояка й бойовика, який перейшов до історії, як гордість всього українського визвольницького здвигу у pp. 1917-20.

Посторонні глядачі звичайно клали здисциплінованість і регулярщину Січових Стрільців на рахунок їхнього галицького похо­ дження та думали, що вона була б неможлива з наддніпрянцями.

Тимчасом Січове Стрілецтво пізніше дуже значно було поповни­ лось наддніпрянським елементом, не змінюючись від нього ні тро­ хи. Не походження, а всебічно передумана і вперто виконувана совісними й численними старшинами система виховання вояків, digitized by ukrbiblioteka.org ось що зробило тогочасне Січове Стрілецтво оригінальною поя­ вою в Україні.

Так-то старшини творили Січове Стрілецтво, й таке Січове Стрілецтво виступило кілька днів пізніше в бою на вулицях Киег.а та спасло Українську Центральну Раду, а з нею й усю тогочасну українську державність. Коли б слідами Січових Стрільців, бодай у час його реорганізації пішли були всі інші українські частини, що були ще в Києві, то можливо — була б відперта большевицька навала з України самими лише українськими силами, а тоді вся українська історія може пішла б була іншим і щасливішим шляхом.

Тимчасом скасування рад у Січовім Стрілецтві і заведення в ньому твердого, назверх „старорежимного”, хоч по суті нового й дуже революційного ладу, поставило проти Січового Стрілецтва од­ ностайним фронтом усю українську залогу Києва. Під впливом Всеу­ країнської Ради Військових Депутатів дехто навіть відгрожуваг.ся збройною силою розігнати Січово-Стрілецьке „контрреволюційне гніздо”. Це не лякало Січових Стрільців, бо тепер вони почувалися такою силою, якій здезорганізовані військові частини всього Киє­ ва не були страшні. Ворожість київської залоги лише споїла Січо­ вих Стрільців: вони почали почуватися чужо серед розбурханих хвиль безладдя, й чимраз більше робилися здібними піти пробоєм хочби — проти всіх. І такі почування немов скріплювали боєздат­ ність Стрілецтва.

IV. ПЕРШІ БОЇ СІЧОВОГО СТРІЛЕЦТВА ЗА КИЇВ Ознаки близького большевицького перевороту в Києві. Наступ московських большевиків на Україну від Харкова й Курська. 1. сот­ ня Січових Стрільців у поході на Лівобережжя. Большевицьке по­ встання в Києві. Січові Стрільці в бою на вулицях Києва. Перший день бою. Другий день бою. Третій день бою. Четвертий день бою.

П’ятий день бою. Січові Стрільці в боях за Печерський Арсенал.

Сумерк столиці.

1.

Після упадку російського Тимчасового Уряду перед Україною з'явився другий ворог — московські большевики.

Приготовляючись повалити на Україні Центральну Раду, большевики пильно старалися перехилити на свій бік незначні рештки зукраїнізованих полків, і те їм із деякими зукраїнізованими части­ нами вдалося. Але головною силою большевицького перевороту в Києві мав бути в першу чергу цілком змосковщений київський „люмпенпролетаріят”, у другу ж не менше змосковщене справжнє робітництво. Отже, пішло приспішене зброєння головно перед­ міської голоти. Означало воно нічну стрілянину на окраїнах сто­ лиці й безупинні грабежі та вбивства. Отак у січні 1918 року запа­ лювалася пожежа, яка швидко мала спалахнути полум’ям пере­ вороту. Українська Центральна Рада опинилася над берегом бе­ зодні.

Для оборони ладу в столиці український уряд мав: дуже не­ надійну міліцію, що прийшла на місце давньої поліції, зложену здебільша з дуже підозрілого елементу, в якому часто-густо траплялися звичайні злочинці; непевні рештки декількох зукраїні­ зованих полків, які здебільшого цілком відмовлялися іти проти..народу”, що оце грабував і мордував по ночах; „Вільне Козацт­ во”, з військового боку дуже слабко зорганізовані відділи народньої міліції, зложені з громадян-охотників, між якими, як це зреш ­ тою мусіло бути у великоміськім добровольчім відділі, теж не­ мало було темного елементу.

digitized by ukrbiblioteka.org Технічна організація ладу осталась по суті в руках давніх по­ ліцаїв із царських часів, що високою моральною вартістю не від­ значалися. Ота столична адміністрація з кожним днем чимраз вираз­ ніше відчувала, що тратить ґрунт під ногами, а з початком січня 1918 року в неї помічалась вже така нервозність і непевність, що очевидним було, що в обличчі вирішних подій вона покажеться так само нездарна, як царська адміністрація на початку революції в березні 1917 року. Але покищо вона все ще безсистемно пруча­ лася, силкуючись обеззброїти населення київських передмість.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


До обеззброєння вживали міліції, Вільних Козаків і Січових Стрільців. Інші військові частини вже не виконували наказів, особ­ ливо, коли вони були звернені проти „народу”. Під час декількох обеззброєнь показалося, що деякі міліціонери, а може й дехто зі слабо зорганізованих Вільних Козаків, не так за зброєю шука­ ють у помешканнях, як за цінними речами. Випадково знайдену зброю — особливо ціннішу — міліціонери ховали собі або розда­ вали своїм знайомим. В одному штабі міліції, що керував обеззбро­ єнням, заливали горілкою непевність завтрішнього дня й часту­ вали нею частини, що були в його розпорядженні. Січово-Стрі­ лецький рядовик паленів із сорому, бачачи ці практики, й обу­ рювався. Його обурення дійшло нарешті до того, що почав загро­ жувати отвертий бунт: бували випадки, що Січові Стрільці від­ мовлялися виконувати накази своїх старшин у справі обеззброєн­ ня. До того ж слід було побоюватися, що морально слабші еле­ менти, від яких напевно теж і Січове Стрілецтво не могло бути ціл­ ком вільне, як зрештою всяка добровольча частина в часі револю­ ційної завірюхи, від участи в такім обеззброюванні здеморалізу­ ються, тим більше, що легко можна уникнути контролі старшин і товаришів. З уваги на те, Командування Січових Стрільців рішуче заявилося 24 січня 1918 року перед Начальником Київської Воєн­ ної Округи, якому підлягало, проти дальшого вживання Січових Стрільців до обеззброювання столиці. Акція обеззброєння припи­ нилася цілком, хоч і до того вона не мала ніякого практичного значення для забезпеки столиці перед переворотом.

2.

Поки таке діялося в столиці, у другій половині січня (н. ст.) вирушили з Харкова й Курська на Київ відділи большевицького війська під проводом Муравйова, Антонова й Юрка Коцюбинсько­ го, в силі може до 10.000 бійців з гарматами. Ішов той наступ ніби­ то з наказу советського уряду України, що почав існувати в Хар­ кові ще з перших часів захоплення влади большевиками в Москві.

На ділі ж, війну проти України повів московський большевицький уряд здебільшого таки московськими збройними ватагами. У від­ повідь на той московський похід Українська Центральна Рада покищо проголосила 22-го січня 1918 року своїм IV Універсалом повну державну незалежність Української Народньої Республіки, але все ще нічого не зробила, щоб проголошену державну само­ стійність ще й оборонити. Зукраїнізовані полки ніде не ставили ніякого опору большевицьким ватагам, заявляючи „невтралітет”, а то й переходячи на їхній бік, щоб валити Центральну Раду. З отих зукраїнізованих полків доходили в Київ лише невеликі від­ діли старшин і свідомих важкої руїни козаків по кілька десятків із кожного полку. Але вони навіть у цей грізний час даремне шу­ кали в столиці (хоч якоїсь військово-організаційної праці Вій­ ськового Секретаріяту і здебільшого розходилися додому. Лише декому з них пощастило зустріти нерозложену ще докраю вій­ ськову частину й пристати до неї.

Коли ж прийшли вістки про те, що большевики зайняли Пол­ таву й таки поважно завзялися добути теж Київ, у столиці на швидку руку почав формуватися „Лівобережний Кіш” під прово­ дом Симона Петлюри для походу на Слобожанщину. У двох-трьох днях до нього записалося коло 600 охотників, здебільша втікачів із лівобережних зукраїнізованих полків. Із них вибрано лише осіб, гарний, високобойовий елемент, зложений здебільшого з ко­ лишніх старшин, і сформовано з них „Загін Червоних Гайдама­ ків”. У склад Коша ввійшла теж зукраїнізована київська юнацька школа, ок. 150 юнаків, під назвою „Загін Чорних Гайдамаків”.

Відрізнялися оба загони тим, що Гайдамаки одного носили чер­ воні, а другі ж чорні шлики на шапках.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 256–267 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 256–267 ПОВІДОМЛЕННЯ УДК 027.2:929.71(=162.1)(477.82)“16/19” ПРИВАТНІ КНИГОЗБІРНІ ПОЛЬСЬКОЇ ШЛЯХТИ ІСТОРИЧНОЇ ВОЛИНІ Андрій КЛИМЧУК Творче об’єднання “Мистецькі грані”, вул. Дубенська, 44/230, м. Рівне, 33010, Україна, тел. (0362) 62-89-98, ел. пошта: l-angel@unk.org.ua Коротко описано історію...»

«М. В. Дєдков 10. Кузьменко Н.А. Кафедра физического воспитания и спорта: массовость и чемпионы // Становление и развитие Запорожской государственной инженерной академии (Сборн. ст.) / Под ред. Ревуна М.П. – Запорожье, 1999.11. Наголюк Г., Аксьоненко П.Г. Спортивна слава академії // Історичні віхи розвитку академії (до 40-річчя Запорізької інженерної академії): Матеріали студентської науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 1999.12. Спортивна слава інституту // Запорізька правда. – 1976. –...»

«НАТАЛЯ АНДРІЙЧУК ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ НАРОДНОЇ ШКОЛИ В УЧИТЕЛЬСЬКИХ СЕМІНАРІЯХ УКРАЇНИ (1860-1917 рр.) Монографія Житомир 2010 УДК 37 (09) (477. 4/7) ББК 74.03Г А65 Рекомендовано до друку вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка жовтня 2009 року, протокол №_.Рецензенти: Н.А.Сейко – доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка; О.Є.Антонова – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки...»

«Повідомлення світлана Гуркіна (Львів, Україна) хIV конференція міжнародної асоціації усної історії у сіднеї, 12–16 липня 2006 р. Міжнародна асоціація усної історії (International Oral History Association — IОНА) збирається на свої великі та репрезентативні конференції кожні два роки в різних частинах світу. Тематика ХIV конференції Міжнародної асоціації усної історії, яка відбулася 12–16 липня у Сіднеї, звучала інтригуюче — «Танцюючи з пам’яттю: усна історія та її аудиторія» («Dancing with...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра історії української літератури та шевченкознавства ПРОГРАМА факультативного курсу «Феномен Тараса Шевченка у культурному і гуманітарному просторі України і світу» Київ-2013 Укладачі: д.філол.н., проф. Сліпушко О.М., д.філол.н., проф. Задорожна Л.М., к.філол.н., асист. Шкрабалюк А.О., к.філол.н., асист. Гудима А.О. Рецензенти: д.філол.н. Смілянська В.Л., д.філол.н., проф. Ковалів Ю.І. Затверджено Вченою радою...»

«УДК 94(477.83) Гелей С. Д. БАБУХІВ – СЕЛО НЕСКОРЕНИХ У цьому дослідженні висвітлено боротьбу ОУН і УПА на західноукраїнських землях за державну незалежність в 40-х – на початку 50-х років ХХ століття, критично осмислено роль і місце повстанців села Бабухів у загальноукраїнському рухові опору тоталітарним режимам, розкрито їх безмежний патріотизм та героїзм, безстрашну і самовіддану підтримку повстанців односельчанами. На значному джерельному матеріалі показано масові репресії та депортації...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 20, 2008 3 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ УДК 140.8:355.233(477) М. Гетьманчук, Я. Турчин Львівський державний університет внутрішніх справ, Національний університет “Львівська політехніка” ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ПОЛІТОЛОГІЇ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ © Гетьманчук М., Турчин Я., 2008 Висвітлюються проблеми та специфіка викладання курсу “Політологія” для курсантів та студентів Львівського...»

«УДК 811.161.2’373.2:902 Світлана Локайчук Археологічні терміни в наукових працях Олександра Цинкаловського Роботу виконано на кафедрі історії та культури української мови ВНУ ім. Лесі Українки У статті проаналізовано терміни на позначення археологічних понять, зафіксовані в науково-краєзнавчих дослідженнях волинського археолога О. Цинкаловського. Ключові слова: термін, археологічні пам’ятки, тематична група, польові дослідження, старожитності. Lokaychuk S. Archaeological terms in scientific...»

«Книга суддів Люди часто кажуть, • що яблуко від яблуні недалеко падає. (Цікаво, що цей вираз існує в різних мовах.) • Дуже часто бачимо зв'язок між дітьми і їхніми батьками, бабусями й дідусями.• Часто повторюємо як хороші риси характеру своїх предків, так і погані!• Мій тато, наприклад, дуже організований. Це ознака його голландської крові. Його дядько нідерландець завжди говорив: “Для всього є своє місце і все має бути на своєму місці.” • Тож мій батько завжди знає, де знаходяться його речі....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МАТЕРІАЛЬНО-ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ № ХАРКIВ 200 ББК 85я73 УДК 7.01.006.3(477.54) Н34 Н Теорія і практика матеріально-художньої культури. VIII електронна наукова конференція. Харків, ХДАДМ, 20 грудня 2006р. /збірник матеріалів. Харків: ХДАДМ, 2006. 88с. (Укр., рос, анг. мов.) У збірнику представлено матеріали VIII електронної наукової конференції професорсько-викладацького складу вищих навчальних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»