WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 73 | 74 ||

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 75 ] --

КОНСТИТУЦІЯ ТРУДОВОГО КОНГРЕСУ

ухвалена 28 січня 1919 року.

Конгрес Трудового Народу України, вислухавши справоздання Директорії та ЇЇ міністерства, і беручи на увагу заяву Директорії про її готовість скласти свої уповноваження, постановив:

1. висловити своє повне довір’я і подяку Директорії за її ве­ лику роботу для визволення українського народу від пансько-геть­ манської влади.

2. Зважаючи на загрожуюче внутрішнє й зовнішнє положення нашої Республіки, засідання свої припинити, виділивши зі свого складу комісії з законопідготовчими і контрольними функціями, які мають розробити законопроекти для слідуючої сесії Трудового Конгресу, а також допомагати Правительству в чищенні адміністра­ тивного апарату всієї Республіки від контрреволюційних і антидер­ жавних елементів. Повинні бути утворені комісії: 1. По Обороні Дер­ жави (Комісія Військова); 2. Земельна; 3. Бюджетова (Комісія Фі­ нансова); 4. Міжнародна (Закордонних Справ); 5. Харчова (Харчо­ вих Справ) і Культурно-Освітня.

Склад комісій укладається шляхом виборів на підставі пропорціонального представництва від усіх фракцій Конгресу — 1 представ­ ник від 15 членів Конгресу. Поділ по окремих комісіях і вироблення порядку робіт встановляється на спільних зборах всіх обраних до комісій депутатів.

3. З огляду на небезпечний воєнний час доручити власть і обо­ рону Краю Директорії Української Народньої Республіки, яка до­ повнена представником від Наддністрянської України, до слідую­ чої сесії Трудового Конгресу має бути верховною властю і видава­ ти закони, необхідні для оборони Республіки, при чім ці закони пе­ редаються на затвердження найближчій сесії Трудового Конгресу.

Виконавча влада Української Народньої Республіки належить Раді Народніх Міністрів, котра складається Директорією і в часі перерви сесії Конгресу відповідає перед Директорією.

4. Доручити Президії Трудового Конгресу в порозумінні з Ди­ ректорією в найближчий час, коли явиться змога нормальної робо­ ти, скликати слідуючу сесію Конгресу Трудового Народу України.

5. Конгрес Трудового Народу України стоїть проти організації робітничої диктатури і висловлюється за демократичний лад на Ук­ раїні. В цілях закріплення демократичного ладу Правительство Української Народньої Республіки разом з комісіями має підготовити закон для виборів всенародного Парляменту Великої Соборної Укра­ їнської Республіки.

6. На основі всенародного голосування мають бути скликані нові органи влади на місцях, а до того місцева влада в інтересах національної оборони повинна належати довіреним Правительства digitized by ukrbiblioteka.org Української Народньої Республіки комісарам, які повинні працюва­ ти в контакті і під контролем місцевих Трудових Рад, обраних пропорціонально від селян і робітників.

7. У відношенні до захватів української території військами дер­ жав антанти, арміями совєтськими, польськими, донськими, добровольчеськими та румунськими, Конгрес Трудового Народу України заявляє свій рішучий протест проти замахів на цілість, самостійність і незалежність Української Народньої Республіки. Український на­ рід хоче бути невтральним і в дружніх відносинах з усіма народами, але він не потерпить, щоб яка б не будь держава накидала зброй­ ною силою свою волю українському народові.

8. З приводу своїх постанов Конгрес Трудового Народу України видає свій Універсал до Українського Народу і ноту до народів всьо­ го світу.

(Д-р М. Стахів, Україна в Добі Директорії УНР. Том З, стор. 64 — 6 6.) УНІВЕРСАЛ Трудового Конгресу до Українського Народу, Ми, представники Трудового Народу України, її робітництва і селянства, зібравшись у столичнім городі Києві і обговоривши найважніші потреби українського трудящого люду, постановили в цей тяжкий час, коли на Україну з усіх боків нападають вороги нашої волі, доручити і надалі, до слідуючої сесії Конгресу Трудового На­ роду України, вести державну роботу Директорії, яка підняла пов­ стання проти гетьмансько-панської самовласти і заслужила своєю щирою революційною діяльністю повного довір’я селянства і робіт­ ництва.

Конгрес Трудового Народу Української Народньої Республіки оповіщає робітничий і селянський люд, що він через військові по­ дії на Україні припиняє на деякий час свої засідання, аби, роз’їхав­ шись по городах, повітах і волостях, ми, члени Трудового Конгресу, могли допомогти найважнішій тепер роботі — обороні нашого Рід­ ного Краю.

Вся вища власть на Україні, на час перериву засідань Трудового Конгресу, має належати Директорії, котра доповнюється представ­ никами од Наддністрянської України (Галичини, Буковини і Угор­ ської України), акт з ’єднання з якою затверджено на першім засіданні Конгресу 24-го цього січня.

Для підготовки законопроектів до слідуючої сесії Трудового Конгресу Української Народньої Республіки, Конгрес Трудового На­ роду України визнав необхідним залишити після себе такі комісії:

по обороні Республіки, земельну, освітню, бюджетову, заграничних справ і комісію харчових справ.

Власть виконавчу Директорія має доручити Раді Народніх Мі­ ністрів, яка відповідає за свою роботу перед Трудовим Конгресом, а на час перериву засідань перед Директорією Української Народ­ ньої Республіки.

Власть на місцях здійснюють представники Правительства Рес­ публіки, які мають працювати в тісному контакті і під контролем по­ вітових і губерніяльних Трудових Рад, що складаються пропорціонально з представників селянства і робітництванструкцію про вибори в Трудові Ради має негайно виробити Правительство Республіки, разом з комісіями Трудового Конгресу.

В цілях закріплення демократичного ладу Правительство Укра­ їнської Народньої Республіки, разом із комісіями, має підготувати закон для виборів Всенароднього Парляменту Незалежної Соборної Української Республіки.

Конгрес Трудового Народу України висловлює своє нерушиме побажання, щоб Директорія і Рада Народніх Міністрів провадили надалі свою працю по переведенню земельної реформи, в основі яої лежить передача землі без викупу трудовому народові.

Одночасно Правительство повинно негайно подбати про зни­ щення безробіття шляхом відновлення промисловости, про поліп­ шення долі робітництва і про закріплення всіх революційних здобут­ ків українського пролетаріяту.

Переживши тяжкі муки й катування за час семимісячної геть­ манської неволі, Український Народ ще й тепер, скинувши ненавис­ не панське ярмо, повинен знати, що його кров’ю здобута свобода находиться в небезпеці.

З усіх боків цілості і незалежності Української Народньої Рес­ публіки загрожують сильні держави.

Для того, щоб не повторилося наше давнє лихо-неволя під властю чужих народів, Конгрес Трудового Народу України кличе всіх си­ нів трудового селянства і робітництва на боротьбу за землю і волю.

Нехай узнають всі сили, які на нас нападають, що Український digitized by ukrbiblioteka.org Народ уміє не тільки скидати катів та тиранів, але й вміє будувати свою республіку і може всією силою, непохитно й неухильно оборо­ няти своє право порядкувати самим собою.

Народе Український! Будь на сторожі свого права!

Проти тебе воюють не тільки імперіялістичні контрреволюційні вороги, але ти бачиш, як Совітська Росія, яка не по правді називає себе соціялістичною, теж посилає своїх наймитів — китайців та ла­ тишів проти твоєї незалежносте.

Конгрес Трудового Народу України заявляє перед усім світом, що Український Народ бажає мира з усіма народами і не має думки забирати під свою власть чужі землі, але він не допустить ніяких за­ махів від якої б не було держави на свою цілість, самостійність і не­ залежність.

Не тільки протестами, але й оружною силою трудове селянст­ во й робітництво покаже, що Український Народ не потерпить над собою ніякого насильства і кривди.

Конгрес Трудового Народу України, стоячи за самостійну Укра­ їнську Народню Республіку, для рятування землі й волі закликає щирих синів Землі Української стати кріпко до зброї під стяги слав­ ного війська Директорії Української Народньої Республіки.

–  –  –

1) Для боротьби з контрреволюцією і анархією, для догляду за діяльністю місцевих агентів влади і за виконанням законів револю­ ційного уряду України скликаються повітові і губерніяльні конгре­ си трудового народу з представників селянства, робітництва і тру­ дової інтелігенції.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2 ) Для організації конгресів утворюються губерніяльні і пові­ тові організаційні комісії.

3) Губерніяльні організаційні комісії складаються з губерніяльного комісаря або його помічника, двох представників від селян­ ської спілки та по одному представнику від місцевого професійного робітничого союзу і губерніяльної народньої управи.

4) Повітові комісії складаються з повітового комісари або йо­ го помічника, двох представників від селянської спілки і по одно­ му представнику від місцевого робітничого професійного союзу і повітової народньої управи.

5) Комісії обирають зі свого складу голову і секретаря. Засідан­ ня комісії дійсні при участі трьох членів.

6 ) Право представництва на трудових конгресах належить лише трудовому селянству, робітництву і трудовій інтелігенції з тими об­ меженнями, які зазначені в інструкції для виборів до Всеукраїнсько­ го Трудового Конгресу.

7) Повітові конгреси складаються з уповноважених від сільсь­ ких сходів, рахуючи по одному уповноваженому від села з населен­ ням од 500 до 2.000 душ і по два представники від села з більшою кількістю населення. Невеликі села і хутори об’єднуються для об­ рання представника.

8 ) Кількість уповноважених на повітовому конгресі від робітни­ ків і трудової інтелігенції остаточно установляється повітовою ор­ ганізаційною комісією на підставі статистичних висновків і в залеж­ ності від пропорціонального взаємовідношення різних груп місцевої людности (але з тим, щоб представників від робітництва було не більше ЗО і не менше 10 відсотків загальної кількости членів кон­ гресу, і представників від трудової інтелігенції було не більше 20 і не менше 10 відсотків). Комісія установляє також, від якої кілько­ сти робітників чи інтелігенції обирається уповноважений на конгрес.

9) Губерніяльні конгреси складаються з представників від во­ лосних селянських сходів, рахуючи по одному уповноваженому від кожної волости. Кількість уповноважених на губерніяльному конгре­ сі від робітництва і трудової інтелігенції установлюється губерніяльною організаційною комісією з обмеженням, зазначеним артику­ лом 9.

10) Повітові і губерніяльні конгреси обирають зі свого складу постійні виконавчі органи — повітові і губерніяльні ради трудового народу в кількості 9 членів по системі пропорціональних виборів, докладно зазначеній в артикулі інструкції для виборців до Всеукра­ їнського Трудового Конгресу.

11) Засідання трудової ради дійсні при участі половини членів.

На першому засіданні обираються голова і секретар Ради.

12) До компетенції місцевих трудових рад і конгресів нале­ жить:

digitized by ukrbiblioteka.org

а) боротьба з контрреволюцією і анархією в повіті чи гу­ бернії,

б) політичний контроль над діяльністю місцевих агентів вла­ ди, комісарів, міліції та інших урядовців.

в) право представляти відповідній владі про необхідність по політичним мотивам зміни урядовців і призначення нових,

д) розсліджування зловживань агентів гетьманського уряду та його прихильників і притягнення їх до карної відпові­ дальносте через відповідних агентів республіканської вла­ ди,

е) догляд за переведенням в життя і виконанням місцевими агентами влади законів Української Народньої Республіки.

13) Повітові і губерніяльні ради в своїй діяльності підлягають законам Української Народньої Республіки і за протизаконні вчин­ ки відповідають на загальних підставах.

14) По питанням загальнопринципового значення комісари У.Н.Р. повинні звертатися за директивами до відповідних трудових рад- Розпорядження трудової ради, не противні законам республіки, обов’язкові для комісара. В разі незгоди комісара з постановою трудової ради питання остаточно вирішається вищою владою по заяві трудової ради комісара.

15) Повітові ради зносяться з вищою владою через ради гу­ берніяльні, а ці останні — безпосередньо. Губерніяльні трудові ра­ ди представляють уряду Української Народньої Республіки поба­ жання повітових рад зі своїми висновками.

16) Повітові і губерніяльні ради скликають не менше одного ра­ зу мз протязі трьох місяців відповідні місцеві конгреси, на яких дають справоздання своєї діяльности і одержують директиви для дальшої роботи.

•7) Всякі непорозуміння при виборах і скарги на несправедли­ вість виборів передаються на розгляд відповідних організаційних комісій, постанови повітових комісій можна оскаржити до губерніяльної комісії, а постанови цієї останньої до всеукраїнської комісії в справах виборів до місцевих конгресів і рад трудового народу України, яка складається з трьох осіб по розпорядженню Президії Всеукраїнського Трудового Конгресу.

18) Вищезгаданій Всеукраїнській комісії пильнувати за негайним проведенням цього закону в життя, а також давати вказівки і по­ яснення при виборах до місцевих конгресів і рад.

19) Закон цей перевести в життя по телеграфу.

20) На організацію і утримання рад трудового народу відкрити відповідні кредити через комісарів.

Оригінал підписали:

–  –  –

ДЕКЛАРАЦІЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ Супроти всяких поголосок, які кривдять й оскорбляють честь Січового Війська, особливо ж супроти закиду, немов би Січові

Стрільці хотіли служити реакціонерам, заявляємо отсим прилюдно:

1. Січові Стрільці, які разом з масами Українського Народу скинули гетьмана і зломали його реакційний режим, виступивши проти гетьмана по проголошенні його маніфесту з 14-го листопада 1918 року, яким він хотів прилучити Україну до Москви — боролись, боряться і будуть боротись за суверенність Українського Народу і за його самостійну Республіку.

2. Стоячи принципово на плятформі самостійної Української Народньої Республіки і тим самим визнаючи суверенність Українсь­ кого Народу в вирішуванні всіх справ — політичних і господарсь­ ких, уважають Січові Стрільці, що тільки Український Народ має право вирішувати по своїй волі і без усякого вмішування чужих сил, які б вони не були, також найважнішу з економічних справ, а саме справу земельну. Український народ має свої політичні й культурні сили, які без чужинців вирішать його життєві справи. Вся земля на Україні належить Українському Народові, і тільки Український На­ род має право розпоряджатись землею. Во ім’я цих справедливих засад проливали Січові Стрільці свою кров і від них ніколи і ні перед ким не відступали і не відступлять.

3. Стоячи на цих засадах, заявляють Січові Стрільці, що все будуть карним і слухняним військом кожного українського народоправного Правительства, яке стоятиме на плятформі самостійности Української Народньої Республіки й признання Українському Наро­ дові всієї землі в його розпорядимість. Щодо форми влади, то Сі­ 60 і digitized by ukrbiblioteka.org нові Стрільці були тими, які охороняли Трудовий Конгрес Україн­ ського Народу в часи, коли він не виявив був свого обличчя, а тепер, коли представники Українського Трудового Народу знов підтверди­ ли, що стоять на плятформі самостійности Української Народньої Республіки, Січові Стрільці з тим більшим запалом підпиратимуть радянську владу на місцях, яка заводить лад і порядок.

Стомлені тяжкими боями, змучені недовір’ям народу, який не­ справедливо думав, що Січові Стрільці схочуть піддержати ті си­ ли, які стремлять до поневолення Українського Трудового Народу, Січові Стрільці відійшли, щоб переорганізуватись і з новими си­ лами рішуче і твердо, як все, ударити на всіх, хто б посмів посягну­ ти на здобутки революції Українського Народу.

З народом ішло, йде й буде йти Січове Стрілецтво.

В березні 1919 року.

За Січову Раду:

–  –  –

ЗАКОН про урочисту обітницю Директорії, Міністрів, урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській Народній Республіці.

І. Урочиста обітниця Директорії.

Ми, Директорія Української Народньої Республіки, даємо іїю прилюдну урочисту обітницю, що будемо служити Народові України і утвореній ним Республіці, волю синів її, національну, релігійну та горожанську невпинно боронитимем, всі свої сили обіцяємо поклас­ ти, аби закріпити народньо-республіканський устрій України основ­ ним законом. Організовано виявленій волі народу будемо коритися;

в державному управлінню будемо керуватись тільки волею народу на його добробут і благо Республіки, стоятимем на сторожі її інте­ ресів та скарбів, ні в чому не порушимо її законів, пильно стежи­ ти будем, аби встановлені закони ретельно й справедливо всіма ви­ конувались і правда ні в чому не порушувалась.

II. Урочиста обітниця Міністрів.

Я, нижчепідписаний, даю цю прилюдну урочисту обітницю, що вірно служитиму Народові України і утвореній ним Українській На­ родній Республіці та її Верховній Владі, в державному управлінню буду керуватися тільки благом народу й Республіки, обов’язки свої виконуватиму чесно й сумлінно, пильнуватиму, аби встановлені Директорією закони всіма неодмінно виконувались і правда в ні­ чому не порушувалась, урядові тайни берегтиму і всіма силами стоятиму на сторожі інтересів Народу та скарбів Української На­ родньої Республіки.

III. Урочиста обітниця урядовців.

Я, нижчепідписаний, даю цю прилюдну урочисту обітницю, що буду вірно служити Українській Народній Республіці та її Верхов­ ній Владі, покладені на мене Правительством обов’язки служби бу­ ду виконувати з повним напруженням сил, чесно і сумлінно, керую­ чись лише благом Народу й Республіки та законами її, не жаліючи життя для своєї Батьківщини, всяку довірену мені по службі таємни­ цю берегтиму; державне майно оберігатиму і на свою користь нічо­ го проти служби й обітниці не робйтиму.

–  –  –

Я, нижчепідписаний, даю цю прилюдну урочисту обітницю, що вірно служити Українській Народній Республіці та її Верхов­ 63'ду digitized by ukrbiblioteka.org ній Владі, непохитно оберігатиму гідність стану судді, всяку довіре­ ну мені по службі таємницю берегтиму, обов’язки свої виконува­ тиму чесно й сумлінно, державне майно оберігатиму і на свою ко­ ристь нічого проти служби й обітниці не робитиму, закони, затвер­ джені Верховною Владою Української Народньої Республіки, твер­ до виконуватиму, суд чинитиму справедливий, як закон і совість мені каже.

V. Військова присяга.

Клянусь честю громадянина Української Народньої Республіки і торжественно присягаю Всемогущому Богу вірно Українській На­ родній Республіці служити, слухняно повинуватися її Верховній Вла­ ді Директорії, Правительству і Народній Армії.

Присягаю поважати і захищати накази і всякі припоручення їх по службі, точно їх виконувати супроти всякого ворога Української Народньої Республіки та трудящого люду, хто б цей ворог не був і де тільки воля Верховної Республіканської Влади буде вимагати:

на воді, на суші, у воздусі, вдень і вночі, в боях, наступах і всякого роду предприємствах — словом, на кожному місці, у всяку пору і кожнім випадку хоробро і мужньо до останньої краплі крови бо­ ротися. Своїх військових частин, прапорів і зброї ні в якому разі не кидати, з ворогом ні в які, навіть найменші, порозуміння не вхо­ дити, завжди поводитись так, як цього військові закони та честь воїна-лицаря вимагають, в цей спосіб з честю жити і з честю умерти.

В цьому мені, Святий Боже, моя любов до України Рідної та її народу, допоможи!

–  –  –

ми, покликаними для цього законними органами, наказую всім вій­ ськовим і громадським органам боротися проти самочинних трусів, арештів і розстрілів, якими користуються вороги Української На­ родньої Республіки в явнопровокаційних цілях.

Я буду безмилосердно віддавати виновних під військово-полевий суд для найтяжчого покарання.

2. Супроти того, що Український Нарід тяжку боротьбу вів за самостійність свою і свободу, він умів і вміє з великою пошаною і любов’ю відноситись до свободи других народів.

І тому рішучо буду переслідувати тих провокаторів, які роз­ сівають чутки про можливість єврейських погромів або агітують за них, і віддавати під військово-полевий суд, як злочинців супро­ ти Української Народньої Республіки.

3. За самочинні арешти розстріляні козаки: Михайло Болотний і Микола Іванов.

За погромну агітацію розстріляні: Станіслав Полянський і Ніканор Вавельов.

–  –  –

Почесний Голова: ген.-хор. д-р Р. Дашкевич — Куфштайн, Австрія;

1. Голова: пполк. В. Зарицький — Чікаґо;

2. Заст. голови: сотн. Д. Герчанівський — Дітройт;

3. Секретар і скарбник: сотн. інж. Б. Білинський — Чікаґо;

4. Член: сотн. д-р Т. Мамчур — Філядельфія;

5. Член: сотн. І. Юріїв — Торонто;

6. Член: хор. д-р О. Бабій — Чікаґо;

7. Член: пор. В. Білоус — Ст. Кетеринс, Онт., Канада.

–  –  –

У 1965 році постав ініціятивний гурток-, що згодом оформився в „ і н і ц і а ­ К омітет”, з метою відзначити 50-ті роковини створення ф ормації Січо­ тивний вих Стрільців.

Цей Ініціятивний Комітет став ф ормально управненим Комітетом на о с ­ нові такого письма ген. хор. д-ра Р. Даш кевича:

„Куфштайн, 21 листопада 1965 року.

„Як найстарший живучий ш табовий старшина ф орм ації Січових Стріль­ ців — вітаю постання Ініціятивного К омітету для Відзначення 50-их Роковин створення ф ормації Січових Стрільців.

Тому, що у вільному світі немає ж а д н о ї формально існ ую ч ої організації, о б ’єд н ую ч ої бувш их Січових Стрільців, котра могла б очолити працю підготов­ ки Святочного Відзначення 50-их Роковин засіювання ф орм ації Січових Стрільців, я отсим уповноважнюю „Ініціятивний К омітет” в складі ВШ. П.П.: Пполк. Володимира Зарицького, сот­ ника Дмитра Герчанівського, сотника Богдана Білинського, сотника д-ра Ф едора,Мамчура, сотника Івана Ю рієва, хор ун ж ого д-ра Олеся Бабія — виступати о ф і­ ційно як Комітет Відзначення 50-их Роковин створення ф ормації Січових Стріль­ ців і годж уся бути почесним головою цього К омітету.

Завданням К омітету є видання Ю вілейної Книги і відзнаки Січових Стрільців.

В разі потреби Комітет м ож е притягнути д о праці та кооптува­ ти д о свого складу більш е осіб.

Виготовлення пляну праці Комітету та ї ї переведення в життя залишаю Комітетові.

Д -р Дашкевич Ром ан”.

–  –  –

Ювілейно-Пропам’ятна Відзнака СС є одночасно і першою до­ тепер виданою загальною відзнакою Січових Стрільців.

На жаль, вона не виконана точно за рисунком проєктодавця — мистця Леоніда Перфецького, головно є зміни у правій стіні „Зо­ лотих Воріт’’, чого вже не можна було виправити.

Початково пляновано видати відзнаку із шрубкою або шпиль­ кою з замочком. Однак, приймаючи до уваги думки деяких СС-ів теж і з-поза Ювілейного Комітету та поради знавців, остаточно ви­ рішено додати до відзнаки стрічку (проекту мґра Ореста Городиського), надавши їй назву: Ювілейно-Пропам’ятна Відзнака Січових Стрільців (Ю-ПВ СС). її опис поданий у статуті.

Символіка емблем — усе наше національно-державне минуле, з якого виросли Січові Стрільці, непохитно вірні ідеї державної незалежности України.

Ю-П Відзнаки вислано в перших двох днях листопада 1967 року всім живучим, бажаючим їх одержати СС (тоді 35 осіб) та членам родин неживучих СС (тоді 8 осіб). Таким чином, Ю-ПВ бу­ ли в руках наділених ними в ювілейний день створення формації СС.

За Ю-ПВ для спеціяльного призначення, а теж для музеїв та зі знаками К1-К10, разом 34 шт. заплатив один СС.

–  –  –

Члени:

Зареєстровано у Ресорті Військових Справ Української Національної Ради дня 196 року Начальник канцелярії Рееорту Військових Справ digitized by ukrbiblioteka.org

3) Ю.П. ВІДЗНАКУ в формі стилізованого щитика з двома бічними „раменами” виготовлено у двох розмірах: великому і ма­ лому — обидва із золотоподібного металю.

4) Велика відзнака заввишки в 1 9/16 цаля, завширшки в ра­ менах 1 1/16 цаля. Мала відзнака заввишки в 27/32 цаля, завширшки в раменах в 9/16 цаля. Стрічка блакитна з трьома жовтими поздовжними пасками. Велика стрічка широка на 1 1/4 цаля і дов­ га коло 1 5/8 цаля.

На блакитно - емальовому тлі щитика є емблеми: внизу схре­ щені меч і шабля, над ними — сучасний залишок історичних київ­ ських „Золотих Воріт”, ще вище — букви СС, а вгорі — „Тризуб”, державний знак незалежної Української Народньої Республіки.

50-ті роковини створення формації СС, виражені цифрами обабіч буков.

5) Видано 100 відзнак великих і стільки ж малих. Великі від­ знаки позначені порядковими числами 1—83, сім відзнак без чи­ сел для спеціяльного призначення і 10 відзнак із знаками КІ — КІО для колекціонерів.

Малі відзнаки не позначені числами.

6 ) Велику відзнаку слід носити під час відзначення державних свят, привітання Президента Держави, свята формації СС-ів та репрезентаційних оказій.

Малу відзнаку можна носити будь-коли на мініятюрній стріч­ ці або без стрічки на вилозі сурдута, але не одночасно з великою відзнакою.

Жінки носять відзнаку на грудях блюзки або сукні.

7) Відзнаку має право одержати кожний, хто служив у фор­ мації СС.

8) ЮПВ є спадкова в родині відзначеного.

9) Для одержання ЮПВ потрібно заповнити відповідний ф ор­ муляр.

10) Рада Відзнаки має право відмовити надання відзнаки як живучим СС-ам, так і їхнім родинам, якщо бажаючі одержати від­ знаку подали неправдиві дані у формулярі або допустилися вчин­ ку, негідного українського вояка.

11) Рада Відзнаки має право вшанувати ЮВІЛЕЙНОЮ ПРОПАМ’ЯТНОЮ ВІДЗНАКОЮ визначних будівничих Української Дер­ жави.

12) Рада Відзнаки має право вшанувати Ю.П. ВІДЗНАКОЮ також інші особи або групи, які не належали до формації СС, за їх видатні бойові заслуги.

Ю.П. ВІДЗНАКА, надана групі, передається до музею.

13) Малу Ю.П. ВІДЗНАКУ мають право носити члени родини відзначеного (по його смерті).

14) У вилозі сурдута можна носити також мініятюрну стрічку, перев’язану через петлицю.

15) Не дозволяється носити ані великої, ані малої Ю.П. ВІД­ ЗНАКИ після чужинецьких відзначень.

16) З Ю. П. ВІДЗНАКОЮ не пов’язані ніякі соціяльні привілеї ні титули.

17) Особи, що одержують Ю.П. ВІДЗНАКУ, одержують Гра­ моту і Статут. Числа на грамотах відповідають числам Ю.П. ВІД­ ЗНАКИ.

18) Всі рішення Ради Відзнаки западають одноголосно.

19) Рішення Ради Відзнаки є остаточні.

20) Ю. П. ВІДЗНАКА зареєстрована у Військовому Ресорті УНРади.

Ювілейний Комітет СС вірить, що в майбутньому у вільній Ук­ раїні буде така військова частина, яка продовжуватиме традиції Сі­ чових Стрільців і перебере цю відзнаку за свою при евентуальному пропуіценні ювілейних дат.

–  –  –

І. Список Ветеранів СС, яким надано Ю-П Відзнаку

Родини неживучих:

Ч. Ю-П В- Ім’я та прізвище:

1. полк. Євген Коновалець дружина Ольга

2. полк. Андрій Мельник дружина Софія

3. ген.-хор. д-р Роман Дашкевич

4. хор. д-р Бабій Олесь

5. Барна Іван G пор. Батюк Антін.

7. сотн. інж. Білинський Богдан

8. пор. Білоус Володимир

9. Бойко Володимир

10. ройов. Бойчук Іван син Осип

11. сотн. Бурко Дмитро дружина Олена

12. сотн. Герчанівський Дмитро

13. хор. Гойдиш Роман

14. сотн. д-р Голінатий Лев

15. хор. Гомотюк Євстафій 16- хор. Заліско Андрій

17. адм. чотов. Зарицький Антін

18. пполк. Зарицький Володимир

19. сотн. Зиблікевич Євген двоюрідн. брат д-р Роман С.

20. сотн. інж. Кичун Іван

21. сотн. Коник Лев

22. пор. Коновалець Степан брат д-р Мирон

23. стр. Корнацький Іван

24. хор. Кузик Василь

25. бунч. Макогоник Іван

26. сотн. д-р Мамчур Теодор

27. пполк. Манзенко Костянтин

28. П. Мартишок (не відібрав відзнаки)

29. сотн. Матчак Михайло дружина Стефанія

30. ройов. Михалусь Володимир

31. хор. Мсклович Володимир

32. пор. Небеш Степан

33. хор. Пащин Михайло

34. бунч. Пелесей Антін

35. сотн. Романовський Володимир

36. сотн. Сава Антін

37. сотн. інж, Савойка Любомир

38. чотов. Смик Олександер

39. сотн. Стефанів Зенон

40. хор. Траска Антін

41. ген.-хор Филонович Василь

42. сотн. Харамбура Роман дружина Олена

43. Хоптяк Дмитро дружина Марія

44. чотов. Цурковський Михайло

45. ройов. Шенкірик Роман дружина Ірина

46. сотн. Юріїв Іван 47- стр. Стельмах Григорій

48. сотн. Сердюк Василь

49. стр. ГІетричко Павло

50. сотн. Романюк Леонід

51. пор. Лучанко Григорій

52. хор. Антоневич Андрій син д-р Данило

53. пор. Суржко Матвій дружина Євгенія стр. Бялий Володимир 54.

55. Гіаньків Іван

56. хор. Купчик Іван II. Список Ю-П Відзнак, переданих музеям та іншим установам

–  –  –

69. Ген. Штабу полк., потім ген.-хор. Марко Безручко Музей УВАН в Нью-Йорку, Н.й.

70. Ген. Штабу полк Юрій Отмар-Український Воєнно - Історичний штейн Інститут в Торонто, Онт., Канада.

–  –  –

Проф. Михайло Грушевський, як На постійне зберігання перебрала Голова Укр. Центр. Ради. Бібліотека ім. С. Петлюри в Па­ рижі, Франція.

Симон Петлюра, Голова Україн­ ського Генерального Військ. Комі­ тету (через його руки переходили На постійне зберігання перебрала старання про дозвіл на формуван- Бібліотека ім. С. Петлюри в Па­ ня СС). рижі, Франція.

Вис. Дост. Микола Лівицький, Президент Української Народної Республіки (в екзилі) в цей юві­ лейний рік СС. До власних рук.

Ген. Штабу ген.-полк. Олександер Удовиченко. До власних рук.

Хоробрі Воїни Армії УНР, які по- На постійне зберігання перебрав лягли в боях з большевицько - Український Воєнно - Історичний окупантськими військами під час Інститут в Торонто, Онт. Канада, походу в Україну восени 1921 ро­ ку, а зокрема незламні духом 359, розстріляні ворогом під м. Базар.

IV. Дано Ю-П Відзнаку К1 мистцеві Леонідові Перфецькому з вдячністю за виготовлення проекту Ю-П Відзнаки СС.

V. Дано Ю-П Відзнаки колекціонерам:

Ч. К 2 мґрові Орестові Городиському, Чікаґо, Ілл.

К 3 д-рові Юрієві Подлуському, Чікаґо, Ілл.

К 4 п. Михайлові Петрунякові, Чікаґо, Ілл.

К 5 редак. Михайлові Бажанському, Дітройт, Міч.

К 6 п. Дмитрові Гандзюкові, Чікаґо, Ілл.

К 7 п. Несторові С. Романишинові, Вінніпеґ, Ман., Канада.

К 8 п. Богданові Кашубі, Чікаґо, Ілл.

К 9 д-рові Євгенові Котикові, Джерзі Ситі, Н. Дж.

К 10 Редакторові Миколі Денисюкові, Чікаґо, Ілл.

–  –  –

1) Ю-П В для тих СС (або їх родин), що не зголосилися доте­ пер, а бажали б одержати ці відзнаки.

2) Ю-П В ч.ч. 81 і 82, — одна для американського і одна для канадського військового музею.

–  –  –

Проблема видання Ювілейної Книги виявилась доволі скомллікованою, бо, крім підготови матеріялів до друку, треба було ор­ ганізувати збірку видавничого фонду. Жадне видавництво не хоті­ ло перебрати видання Ю. Книги на власний рахунок.

Збірку підготовано відповідними статтями в пресі, письмови­ ми зверненнями до організацій, установ і приватних осіб, а зокрема до всіх побратимів, колишніх членів формації Січових Стрільців.

При їхній видатній допомозі в акції збірки пожертв і перед­ плат та, що найважніше, завдяки позитивному ставленню українсь­ кого громадянства до заплянованої Видавничим Комітетом акції збір­ ка пожертв і передплат мала повний успіх.

На видавничий фонд враз із задеклярованими, а ще не в цілості вплачекими квотами, зібрано суму 9,258.30.

Із цієї квоти організації і установи вплатили 2,227.40., а при­ ватні особи 7,030.90.

Вплаги організацій і установ:

1. 1 Жертводавець-спонзор-фундатор 500.00

2. б Жертводавців-фундаторів (100 дол. і вище) 700.00

3. 9 Жертводавців-добродіїв (від 50-100 дол.) 450.00

4. 35 Жертводавців — (від 5-50 дол.) 577.40

–  –  –

Ткачук-Нікольс Микола, і Гелеиа f Сотн. Рибак Володимир ЖЕРТВОДАВЦІ-ДОБРОДІЇ — ВЕТЕРИНАРНІ ЛІКАРІ

–  –  –

digitized by ukrbiblioteka.org ЖЕРТВОДАВЦІ-ДОБРОДІЇ ХОР „ДНІПРО” В КЛІВЛЕНДІ, ОГАЙО П осередині диригент хору Є. О. Садовський Перший ряд зліва: Т. Єзерська, Д. Тарчанин, X. Камінська, О. Калушка, Я. Ґлавацька, X, Полянська, 3. Крук, М.

Палка, О. Є. Садовський, X. Макогін, Т. Петрина, І. Місько, І. Малюк, К. Рощаковська, Г. Бедик, О. Віжевська, В.

Кавка. Другий ряд: А. Труш, Т. Шийка, J1. Камінська, Н. Якимцов, В. Косак, Г. Норка, Л. Труш, Д. Данилишин, О. Кондратенко, М. Новицька, Д. Бедик, А. Рощаковська, А. Голубець, М. Стрийська, І. Єзерська, О. Дуб. Третій ряд: С. Сахно, М. Світлик, Т. Гайдук, Ю. Оришкевич, С. Піхурко, С. Небеш, О. Макогін, Т. Кравець, Е. Палка, В. К у х та, Р. Кассараба, Г. Тершаковець, В. Шийка, Р. Пестик, 3. Єзерський, С. Кухта. Четвертий ряд: О. К опц ю х-М ороз,

–  –  –

ПРАЦЯ ЗБИРАЧІВ

У початковій частині звіту поміщена згадка, що до успіху збірки, а тим самим до уможливлення видання Ювілейної Книги у великій мірі причинилися наші збирачі, якими у великій більшості були колишні Січові Стрільці.

Найуспішнішим збирачем виявився побратим пор. Степан Небеш з Клівленду, що зібрав 1,178 дол.

–  –  –

123. Хор. І. Байдак.

124. Сотн. Ф. Борис.

125. Кіннотник СС.

126. Збірка кінноти СС.

127. Сотн. І. Юріїв.

128. П ол ьоеи й духовник о. Бобик.

129. Сотн. І. Даньків, нач. постач. СС.

130. Хор. О. Бабій.

–  –  –

digitized by ukrbiblioteka.org П І С Л Я С Л О BO Передаємо в руки Українського Громадянства у вільному світі велику багатоілюстровану ювілейну монографію К о р п у с у Січових Стрільців з почуттям радости, що наш труд не пішов намарне, що з нашого задуму і зусиль постало завершене діло — нова доповнена істо­ рія Корпусу СС.

Книга, написана учасниками української національно-соціяльної революції, широким обсягом матеріялу насвітлює історичні події в Ук­ раїні в 1917-1920 роках, розгортаючи на тлі воєнних операцій Армії УНР в українсько-комуномосковській війні повну хронологічно впоряд­ ковану картину боїв Корпусу СС у час збройної боротьби українського народу за державну незалежність.

Ми, ветерани Січові Стрільці, зорганізовані в останній комбатантській півсотні могіканів СС у діяспорі, горді, що світлі держав­ ницькі ідеали, за які ми жертовно боролись і проливали кров, збере­ жуться в Ювілейній Книзі для дальших поколінь, спадкоємців наших заповітів.

Ювілейна Книга, нарис історії Корпусу СС — це цінний вклад в історію збройної боротьби українських армій. Нею будуть користува­ тися історики, дослідники доби змагань української нації за історичне право бути вільною й мати свою самостійну державу.

Книга СС є також збірником інформацій про військові традиції та ідеали СС. На ній будуть виховуватись молоді покоління. Вона роз­ буджуватиме палке бажання боротьби з загарбниками земель України, доки свята земля наших предків не стане вільною.

Сподіваємось, що Книгу СС схоче мати в своїм домі кожна сві­ дома українська родина, щоб у народі завжди зберігалася пам'ять про події в Україні на основі нових, правдивих і об}єктивних джерел, зібра­ них, переказаних і з’ясованих активними учасниками. У цьому її жива, творча й непроминальна вартість.

В, 3.

ПОДЯКА

1. На цьому місці висловлюємо з великою приємністю щиру подяку Хвальним Редакціям українських часописів і журналів за поміщування на сторінках своїх видань наших звернень, закликів, ого­ лошень та повідомлень, також дякуємо дикторові проф, В. Іващукові в Чікаґо за радіопередачі у справах Відзнаки та Ювілейної Книги СС.

2. Вислови особливої подяки складаємо жертводавцям-спонзорам, фундаторам, добродіям, зокрема жертводавцеві-спонзорові, Ук­ раїнській Стрілецькій Громаді в Канаді, за княжий дар. Дякуємо та­ кож групі ветеринарних лікарів у Чікаґо, що на наше звернення перші відкликнулись більшими пожертвами на видавничий фонд СС.

3. Жертводавцям більших і менших сум — комбатантським ор­ ганізаціям, установам, товариствам, Відділам Союзу Українок Аме­ рики, професіоналістам (лікарям, інженерам), підприємцям, перед­ платникам та іншим особам, які своїми датками засвідчили розумін­ ня потреби видання „Ювілейної Книги СС” — усім дякуємо щирим стрілецьким серцем.

Лише при Вашій помочі, Шановні Громади і Громадяни, ми змо­ гли видати документальну книгу — Історію Корпусу СС.

4. Сердечна подяка збирачам, що безінтересовно помагали Ви­ давничому Комітетові творити фінансову базу для видавничого фон­ ду СС.

5. Письменникові Р. Завадовичеві наше велике признання і по­ дяка за великий вклад праці в загальну коректу Книги і за мовне виправлення частини праць, зокрема нарисів і спогадів, що, написані тому 40-50 літ, потребували пильного мовного і правописного ви­ правлення.

6. Високоповажаним — мистцеві Л. Перфецькому за проект Ювілейно-Пропам’ятної Відзнаки СС, д-рові Юрієві Подлуському і мґрові О. Городиському за практичні поради й допомогу у виготовленні Відзнаки Корпусу СС — наше стрілецьке спасибі.

7. Щиро дякуємо власникові друкарні й видавництва Шан. Ре­ дакторові М. Денисюкові за його старання зразково оформити кни­ гу під технічним і мистецьким оглядом.

8. Одночасно висловлюємо вояцьку ветеранську подяку всьому digitized by ukrbiblioteka.org Українському Громадянству за сприяння і моральну підтримку Ви­ давничому Комітетові в ділі видання Ювілейної Книги СС.

9. Молитовно дякуємо Всевишньому Творцеві, що дав силу і здоров’я нам, членам Комітету, в Золотий Ювілей постання СС гідно завершити наш останній активний чин — видати твір — нарис історії Корпусу СС.

КОМІТЕТ ПРИМІТКА: Не всі світлини з Книги „Золоті Ворота” були придатні до репродукції, а й ті, що їх використано, не вийшли задовільно з уваги на нечіткі відбитки в „Золотих Воротах” та й через уже по­ жовклий, змиршавілий папір тієї книжки.

Де була можливість знайти кращі світлини, використано їх, і за це належить приятельська подяка побратимові видавцеві Микитюкові у Вінніпегу, генер. хор. В. Филоновичеві в Ст. Пол і директорові бібліотеки УНО в Торонто Шан. Хлипавці за випозичення Комітетові пошукуваних кліш і знімків для нашої Книги.

РЕДАКЦІЯ ПОМІЧЕНІ ПОМИЛКИ

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 73 | 74 ||
Похожие работы:

«О. Демків. Девіантогенність міського простору: історична вкоріненість та рецепти подолання // Соціологія міста: навчальний посібник / [Л. В. Малес, В. В. Середа, М. О. Соболевська, Ю. Г. Сорока, О. Б. Демків та ін.]; за заг. ред. О. К. Міхеєвої. – Донецьк: вид-во «Ноулідж», 2010. – 464 с. (+ ілюстрації). – С. 227 – 260 О. Б. Демків к.соц.н., доцент кафедра історії і теорії соціології Львівський національний університет імені Івана Франка План лекції 1. Генеза соціологічного дискурсу щодо...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Видається з 1964 р. № 780 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ Відповідальний редактор – д-р філос. наук, проф. В. Л. Петрушенко Львів Видавництво Львівської політехніки УДК 1 Тематичний випуск Вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Філософські науки” видається з ініціативи кафедри філософії Львівської політехніки. У цьому випуску опубліковано статті,...»

«Наукові видання Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та публікації його співробітників за 2013 р. Монографії, окремі фахові видання Болховітіновський щорічник – 2012 / Відповід. ред. К. Крайній. К., 2013. – 272 с. 1. Жиленко І. В. Пізні українські житія святого князя Володимира. Тексти і коментарі К., 2013. – 432 с. 2. Нікітенко М. М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського К., 2013. – 484 с. 3. Києва (кінець Х – початок ХІІ ст.)...»

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки УДК 165.9 С. С. Пхиденко – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Волинського національного університету імені Лесі Українки; В. С. Пхиденко головний спеціаліст Вищої атестаційної комісії України Етапи формування логічного вчення ньяя Роботу виконано на кафедрі філософії та релігієзнавства ВНУ ім. Лесі Українки У статті запропоновано одну з перших у вітчизняній індології поглиблену...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Чорний Олександр Васильович УДК 94 (477) „17/ 19”: 355.ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ МОРСЬКОГО ФЛОТУ В УКРАЇНІ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 200 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова,...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВОВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Архівні зібрання України Спеціальні довідники Державний архів Донецької області АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ Том 1 Фонди періоду до 1917 року ДОНЕЦЬК–КИЇВ ББК 79.3 (4 Укр 4 Донец) я 2 Д 36 Державний архів Донецької області: анотов. реєстр описів. Т. 1: Фонди періоду до 1917 року / Держ. ком. архівів України, Держ. архів Донец. обл.; авт.-упоряд.: Т. Церковнікова, І. Шишолік. – Донецьк, 2011. – 172 с. Довідник містить відомості про...»

«ІНСТИТУТУ ПОЛІТИЧНИХ НАУКОВІ 2010 І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАПИСКИ ІМ. І.Ф.КУРАСА 2(46) НАН УКРАЇНИ березень — квітень Засновник: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України; Президія НАН України Видається: з 1997 р. — книжкова серія; з 2009 р. — періодичне наукове видання Періодичність: 6 разів на рік Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №15861 4333Р від 26.10.2009 Видання внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 268 – 277 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 268 – 277 УДК 736.3:343.161(477.83-25)“15” МІЩАНСЬКІ ҐМЕРКИ В АКТАХ ЛЬВІВСЬКОГО МАГІСТРАТУ ХVI СТ.* Іван СВАРНИК Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601, Україна, тел. (032) 239-43-59 Стаття висвітлює невідому сторінку української приватної сфрагістики ХVІ ст. У кількох купецьких хірографах, переписаних до...»

«Богуцький А. Археолог від Бога Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині.2012. Вип. 16. С. 11–19. Андрій БОГУЦЬКИЙ АРХЕОЛОГ ВІД БОГА Хочу написати про Олександра Степановича Ситника, оскільки не раз озвучував своє ставлення до нього і оцінку його наукового доробку в усній формі – на різних зібраннях, міжнародних конференціях, в тісному колі друзів та колег. А тепер з’явилася нагода викласти думки і спостереження на папері – з нагоди ювілею Олександра – 60-річчя життєвого шляху....»

«МІНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ БІБЛІОТЕКА До 50-ї річниці заснування академії ІСТОРІЯ УЗПІ-ХІПІ-УІПА (1958-2007) Бібліографічний покажчик Харків УІПА УДК 378.637(477.54)УІПА(09)(01) ББК 74.584(4Укр-4Хар)7 І 36 Рекомендовано Вченою радою Української інженерно-педагогічної академії (Протокол № 10 від 18.12.2007 р.) Укладачі: Єрьоміна О. І., Онуфріїва О. М., Рибальченко О. М. Відповідальний редактор Ніколаєнко Н. М. І 36 Історія УЗПІ–ХІПІ–УІПА [Текст]...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»