WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 72 | 73 || 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 74 ] --

74. Національний Союз установляє свій щорічний бюджет і має право а) оподатковувати своїх членів на підставах, установлених для загально-державного оподаткування; б) на свою відповідальність оити позики й приймати інші фінансові заходи для забезпечення діяльности Національного Союзу.

75. Обсяг справ, належних до компетенції Національного Союзу и окремих його органів, як також і устрій установ, визначається постановою установчих зборів даної нації, які разом із цим ухвалю­ ють і порядок змінення своїх постанов. Прийняті постанови,які сто­ суються до обсягу компетенції Національного Союзу, належать до розгляду та ствердження Всенародним Зборам У.Н.Р.

П р и м і т к а. Незгідності, які можуть виникати з цього приводу між національними установчими зборами й Всенародніми Зборами Української Народньої Республіки, полагоджує Погоджу­ вальна Комісія, яка складається з однакового числа представників від цих установ. Постанови Погоджувальної Комісії переходять на оста­ точне ствердження до Всенародніх Зборів У.Н.Р.

76. Національні установчі збори утворюються з членів, обраних належними до даної нації громадянами У.Н.Р., які закінчили 20 ро­ ків життя, на основі загального, без різниці статі і віри, рівного ви­ борчого права через безпосередні вибори й таємне голосування, з застосуванням принципу пропорціонального представництва.

77. Органи Національного Союзу є органи державні. Вищим представницьким органом Національного Союзу є Національні Збо­ ри, які обираються членами союзу на основах, зазначених у § 76- Ви­ щим виконавчим органом Союзу є Національна Рада, яка обираєте ся Національними Зборами й перед ними відповідає.

78. Всі суперечки в справі компетенції, які виникатимуть між ор­ ганами Національного Союзу з одного боку та органами держав­ ного урядування, місцевого самоурядування й інших національних союзів із другого боку, полагоджують адміністративні суди.

VIII. ПРО ЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ СВОБІД

79. У випадку державної конечности (під час війни або внутріш­ ніх заворушень) можуть громадянські свободи бути частинно обме­ жені й частинно припинені.

80. Котрі громадянські свободи й у якій мірі мають бути тоді припинені, має означити спеціяльний закон, виданий звичайним по­ рядком.

81. Заведення тимчасового припинення громадянських свобід чи їх обмеження у випадках та межах, передбачених законами, згадани­ ми в § 80, ухвалюють Всенародні Збори.

digitized by ukrbiblioteka.org

82. Коли Всенародні Збори ке зібрані, то Рада Народніх Міні­ стрів на власну відповідальність може часово припинити громадян­ ські свободи, з обов’язком пред’явити цей свій розпорядок на перше засідання в найближчій сесії Всенародніх Зборів.

83. Припинення громадянських свобід не може тривати довше, як три місяці, і продовження тоді повинні ухвалити Всенародні Збори.

Українська Центральна Рада (Д-р К. Костів: „Конституційні акти відновленої Україн­ ської Держави 1917 — 1919 років і їхня політично-державна якість”- Торонто, Канада 1964, ст. 96 — 109).

РЕАКЦІЯ НА ПРОГОЛОШЕННЯ ГРАМОТИ

ГЕТЬМАНА ПРО ФЕДЕРАЦІЮ

(Підготова повстання проти гетьмана)* 14-го листопада 1918 року в помешканні Міністерства Шляхів (Бібіковський бульвар ч. 34 в Києві) після проголошення грамоти гетьмана про федерацію відбулась таємна нарада представників націо­ нальних політичних партій організації УНСоюзу.

В часі наради утворено Директорію, накреслено плян і деталі повстання та ухвалено політичні гасла, під якими мала проходити ре­ волюція проти режиму гетьмана.

Директорію обрано в складі:

1) Г о л о в а — В. Винниченко

2 ) Ч л е н и — С. Петлюра і Ф. Швець

3) Кооптовані члени — А. Макаренко, П. Андрієвський.

Відозву про повстання проти гетьмана, складену В. Винниченком, розліплено по місті вночі з 15 на 16 листопада.**)

Точний текст відозви:

Громадяни України!

Генерал російської служби П. Скоропадський, порозумівшись з німецькими генералами, штиками німецьких тоді ще не вільних, під­ :::) Володимир Винниченко „Відродження Нації”, том III, стор.

110 114.

**) Заклик-відозву Директорії до повстання, укладену Осипом Назаруком і С Петлюрою в Білій Церкві, оголошено до народу всі­ єї України 15-го листопада 1918 р.

леглих їм солдатів, назвавшись гетьманом, захопив владу в Україні й скасував Українську Народню Республіку.

З того менту зачалось нищення всіх народніх прав та нечувані знущання над демократією України збоку жандармів і поліцаїв старого царського ладу. Клясова помста поміщиків та буржуазії дійшли мі­ ри, якої не знав і царський режим.

І що більше панування гетьмана посувало Україну до єдиної не­ ділимої Росії, то лютіше, одвертіше й цинічніше ставало топтання прав народу й глузування пануючих кляс над усіма здобутками ре­ волюції, як політично-соціяльними, так і національними.

Останнім зрадницьким актом генерала-гетьмана П. Скоропад­ ського про скасування самостійносте Української Держави Україн­ ський нарід віддається остаточно на поталу поміщицько-бюрократич­ ній реакції та на цілковите поневолення.

Сформований новий Уряд із представників реакційних кляс, які мають творити єдину неділиму Росію, виразно говорить про те, що чекає Український нарід, коли він не встане рішуче й до останнього чоловіка в оборону свого життя.

Український Національний Соює, як найвище представництво організованої української демократії, вживав до останнього дня всіх заходів, щоб мирно, без пролиття крови й дезорганізації громадсько­ го життя захистити й одстояти права народу. Але всі мирні заходи української демократії ввесь час зустрічали лютий опір збоку поміщи­ ків, бюрократії та буржуазії.

Отже, настав час залишити мирні заходи.

Од імени організованої української демократії, від усього актив­ ного народнього громадянства, яке обрало нас, ми, Директорія Ук­ раїнської Народньої Республіки, сим оповіщаємо:

Генерал П. Скоропадський є насильник і узурпатор народної влади. Усе правительство його, як протинародне,, протинаціональне, оповіщаємо недійсним.

Пропонуємо генералу П. Скоропадському й його міністрам зали­ шити обманом і насильством захоплені ними урядові посади.

В ім’я спокою, порядку в Республіці пропонуємо зробити це негайно, без пролиття крови.

Офіцерським руським організаціям пропонуємо мирно скласти зброю й виїхати поза межі України, куди хто схоче. В противному ра­ зі місце висилки їх буде призначене Урядом Української Народньої Республіки.

Застерігаємо генерала Скоропадського, його міністрів, руських офіцерів і всіх, хто з ними, що всякі насильства, утиски, образи й digitized by ukrbiblioteka.org пошкодження українцям, а також деімократичним особам і організаці­ ям якоїбудь національности викличуть помсту, вибуху якої ніхто не зможе спинити. В інтересах цих груп і осіб пропонуємо утриматись від агресивних заходів проти демократії.

Німецьке вояцтво демократичної Германської Республіки опові­ щаємо, що українська демократія більш не може терпіти насильств, знущання й злочинного для всього краю панування монархічно-помі­ щицької реакції і зі зброєю в руках буде обстоювати права поневоле­ ного народу. Ми віримо, що солдати Германського визволеного наро­ ду, поставляться до боротьби пригніченого Українського народу від­ повідно до своєї гідности.

ВСІМ ГРОМАДЯНАМ ЗАЯВЛЯЄМО:

Хто стоїть за утиск та експлуатацію селянства та робітництва, хто хоче панування жандармів і охранок, хто може спокійно дивитись на розстріл мирних студентів озвірілими руськими офіцерами, той нехай виступає разом з гетьманом і його урядом за єдину неділиму гетьмансько-монархічну Росію проти волі демократії Української На­ родньої Республіки.

Всі останні чесні громадяни, як українці так і не українці, повин­ ні разом з нами стати збройною дружньою силою проти ворогів і злочинців народу, й тоді всі соціяльні й політичні здобутки революцій­ ної демократії будуть повернені.

Українські Установчі Збори твердо й непохитно закріплять їх на вільній Українській Землі.

Разом з тим Директорія Української Народньої Республіки за­ кликає всіх борців стежити за порядком і рішуче та безпощадно при­ пиняти грабежі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Українські народньо-республіканські війська підходять до Киє­ ва. Для ворогів народу вони несуть заслужену ними кару, а для де­ мократій всіх націй України — визволення.

До зброї, Громадяни, й до порядку!

Голова Директорії Української Народньої Республіки В. Винниченко

–  –  –

У Києві, 15 листопада 1918 рокуД Р УГИ Й УНІВЕРСАЛ Д ИРЕКТОРІЇ” (Відозва до українського народу про повстання проти режиму Геть­ мана Скоропадського, написана С. Петлюрою і О. Назаруком в Білій Церкві) 1 Всенародне стихійне повстання під проводом Директорії по­ чалось у Білій Церкві опівдні 16-го листопада 1918 р.

–  –  –

„По наказу Директорії Української Республіки я, яко верховний главнокомандуючий, закликаю всіх українських солдат і козаків бо­ ротися за державну самостійність України проти зрадника, бувшо­ го царського наймита, генерала Скоропадського, самочинно присво­ ївшого собі права гетьмана України. По постанові Директорії Ско­ ропадський оголошений поза законом за утворені ним злочинства проти самостійности Української Республіки, за знищення її вільностей, за переповнення тюрем найкращими синами українського на­ роду, за розстріл селян, за руйнування сіл і за насильства над робіт­ никами й селянами. Всім громадянам, мешкаючим на Україні, за­ бороняється під загрозою військового суду допомагати кровопійцеві генералові Скоропадському в тіканню, подавати йому спожи­ вання і захист. Обов’язок кожного громадянина, мешкаючого на Україні, арештувати генерала Скоропадського і передати його в ру­ ки республіканських властей.

Гетьманські розпорядження і накази по військах касуються; вій­ ськові частини гетьмана Скоропадського, аби усунути даремного кровопролиття і розрухів, повинні перейти до лав військ Республі­ ки в слід за тими, які вже перейшлиВійська Республіки мають на меті дощенту знищити лад, заве­ дений гетьманським урядом, знищити нагайку, на яку він спирався до останнього моменту. В цю велику годину, коли на всьому сві­ ті падають царські трони, визволяються народи, коли на всьому сві­

г) Д. Дорошенко: Історія України, том II, стор. 418.

2) Повний текст диви: д-р О. Назарук, „Рік на Великій Укра­ їні”, Відень 1920 р.

digitized by ukrbiblioteka.org ті селяни і робітники стали панами, в цю хвилину ми, брати козаки, хіба дозволимо собі піти з поміщиками, з гетьманським урядом про­ ти своїх батьків? В цю велику годину ви, брати козаки, хіба осміштеся служити запроданцям, котрі самі продавались і хотять Ук­ раїну продавати недавнім царським міністрам Росії, її пануючій клясі — безробітному російському офіцерству і мародерам, що скупчились в контрреволюційне кубло на Дону?”

ЗРЕЧЕННЯ ВЛАДИ ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО

„Я, гетьман України, на протязі семи з половиною місяців при­ кладав усіх моїх сил, щоб вивести край з того важкого становища, в якім він перебуває. Бог не дав мені сил справитися із цим зав­ данням, і нині я, з огляду на умови, які тепер склалися, керуючися виключно добром України, відмовляюся від влади.

–  –  –

ТЕКСТ ЗРЕЧЕННЯ ВЛАДИ

ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯД У С. ГЕРБЕЛЯ

Й ПЕРЕДАННЯ ВЛАДИ ДИРЕКТОРІЇ У.Н.Р.

„Обсудів требованіє Діректорії, Совєт Міністрів постановіл сложіть с сєбя полномочія і передать вдасть Діректорії. Голова Ради Міністров Ґербель. Міністр Торґовлі і Промішлєнності С. Мерінґ. Міністр Внутрішніх Справ Ігор Кістяківський. Міністр Фінансов Ржепецкій. Міністр Народньої Освіти В. Науменко. Держав­ ний контрольор Петров. Міністр Труда Косинскій.”

УХВАЛА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ

–  –  –

Українська Національна Рада постановила:

Українська Національна Рада, виконуючи право самоозначення Українського Народу, проголошує торжественно з ’єдинення з нинішним днем Західно-Української Народної Республики з Українською Народною Республикою в одну одноцільну, суверенну Народну Республику.

Зміряючи до найскоршого переведення сеї злуки, Українська Національна Рада затверджує передвступний договір про злуку, заключений між Західно-Українською Народною Республикою і Укра­ їнською Народною Республикою дня 1 грудня 1918 у Хвастові, та доручає Державному Секретаріятові негайно розпочати переговори з київським правительством для сфіналізування договору про злуку.

До часу, коли зберуться установчі збори з ’єдиненої Республики, законодатну владу на території бувшої Західно-Української Народ­ ної Республики виконує Українська Національна Рада.

До того ж самого часу цивільну і військову адміністрацію на згаданій території веде Державний Секретаріят, установлений Укра­ їнською Національною Радою, як її виконуючий орган.

–  –  –

(Д-р К. Костів: „Конституційні акти відновленої Україн­ ської Держави 1917 — 1919 років і їхня політично-державна якість”, Торонто, 1964, ст. 169 — 170).

–  –  –

Дня З січня 1919 року в місті Станиславові Українська Націо­ нальна Рада Західньо-Української Народньої Республіки, як пред­ ставниця волі українців Австро-Угорщини, і як найвищий їх законо­ давчий орган, святочно проголосила з ’єднання Західньо-Української Народньої Республіки в одну суверенну Народню Республіку.

Вітаючи з великою радістю цей історичний крок наших західніх братів, Директорія Української Народньої Республіки рішила прийняти до відома це з’єднання і ввести його в життя згідно з умовами, які означено в ухвалі Української Національної Ради з дня 3 січня 1919 року.

Від нині воєдино зливаються століттями відірвані одна від од­ ної частини єдиної України, Західньо-Українська Народня Республі­ ка (Галичина, Буковина й Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмірали кращі сини України. Від нині є єдина незалежна Українська На­ родня Республіка. Від нині український народ, увільнений могучим поривом своїх власних сил, має тепер змогу з’єднати всі змагання своїх синів, для утворення нероздільної незалежної Української Дер­ жави на добро і щастя робочого народу.

(Д-р К. Костів: „Конституційні акти відновленої Україн­ ської Держави 1917 — 1919 років і їхня політично держав­ на якість”, Торонто, 1964, ст. 170 — 171).Pages:     | 1 |   ...   | 72 | 73 || 75 |
Похожие работы:

«Микола Зеров ВІД КУЛІША ДО ВИННИЧЕНКА НАРИСИ 3 НОВІТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА Електронна бібліотека української літератури КІУС Микола Зеров. Від Куліша до Винниченка Микола Зеров. Від Куліша до Винниченка Набір: Ярослава Левчук Електронне форматування: Максим Тарнавський Перше видання цієї праці вийшло друком у Києві 1929 р. (вид-во «Культура» Держтресту «Київ-Друк») тиражем 3000 примірників. Текст який тут подано звірено із виданням Микола Зеров. Твори в двох томах. Київ: Дніпро, 1990....»

«наука: стан, та » МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжна громадська організація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА Білан Сергій Олексійович УДК 316.343.37/.733:94(477)(1929–1939) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ЗЛАМ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА (1929–1939 РР.) 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Київ – 201 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі історії та філософії історії Національного педагогічного університету імені М.П....»

«ЛЕКЦІЯ № 6 ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВПРАВ ІГРОВОГО ХАРАКТЕРУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ПЛАН 1. Загальна характеристика рухливої гри. Класифікація рухливих ігор.2. Характеристика змісту вправ ігрового характеру: забава, розвага, естафета, протиборство.3. Значення вправ ігрового характеру для розвитку організму дітей.4. Групування вправ ігрового характеру за складністю їх змісту. 5. Організація і методика проведення рухливих ігор з дошкільниками. ЛІТЕРАТУРА 1. Вільчковський Е. С. Теорія і...»

«Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість Оксана Руда ІнтерпретацІя ІсторІї Великого князІВстВа литоВського У слоВ’янськІй ІсторІографІчнІй традицІї ХІХ столІття (Bachowska K. Wiele historii jednego pastwa. Obraz dziejw Wielkiego Ksistwa Litewskiego do 1569 roku w ujciu historykw polskich, rosyjskich, ukraiskich, litewskich i biaoruskich w XIX wieku / K. Bachowska. – Warszawa: Neriton, 2009. – 410 s.) Історичне минуле Великого князівства Литовського (далі – ВКЛ), однієї з...»

«Державна архівна служба України Центральний державний архів зарубіжної україніки Організація роботи з науково-технічного опрацювання документів управлінської документації зарубіжної україніки Методичні рекомендації СХВАЛЕНО Протокол засідання Науково-методичної ради ЦДАЗУ від 6.9.2013 № Укладач: Головний науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства ЦДАЗУ Решетченко Д. В. Київ ЗМІСТ Стор. Вступ Характеристика організацій та установ Розділ І 4української діаспори у світі (З досвіду...»

«ПЕРШИЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ПІВДЕННА АМЕРИКА» В 7 КЛАСІ І міні-модуль ( установчо-мотиваційний ). Південна Америка. Історія дослідження. Географічне положення. Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про географічне положення, площу та форму материка, поглибити систему знань учнів про відкриття та дослідження Південної Америки; удосконалити практичні навички учнів характеризувати географічне положення материка. Унаочнення: фізична карта Південної Америки, атласи, зошити-практикуми, робочі...»

«Анна Плїшкова (ед.) Русиньскый язык меджі двома конґресами Зборник рефератів з III. Меджінародного конґресу русиньского языка, Kраків, 13. – 16. 9. Світовый конґрес Русинів Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові Пряшів 200 ISBN 978-80-8068-896Вступне слово В історії розвоя языка карпатьскых Русинів по роцї 1989 своє вызначне місце мали три меджінародны конґресы русиньского языка. Першы два были орґанізованы на Словакії (1992, 1999), третїй в Польщі (2007). Вшыткы...»

«К.: Просвіта, 1993. – С. 5-8. 23. Михайлов А. Роман и стиль. Теория литературы. Роды и жанры. Т. ІІІ. – М.: ИМЛИ РАН, 2003. – С. 279-352.; 24. Носов В. Некоторые вопросы жанра в трудах представителей русской формальной школы. // Жанр (эволюция и специфика). – Кишинев: Штиница,1980. – С. 120-128. ; 25. Ротач П. «Горить свіча» – до дня народження Володимира Малика. // Новини Полтавщини.2005.22лютого.–С.1.; 26. Ромащенко Л. Інтерпретація національної історії в українській прозі ХХ століття....»

«РОЗВІДКИ УДК 94(477.51) 1837/1890 Олександр Рахно ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ЗЕМСЬКИЙ ГЛАСНИЙ О.Ф.ЛІНДФОРС (До 120 х роковин від дня смерті) Стаття присвячена аналізу життєвого шляху та громадсько політичної діяльності гласного Чернігівського губернського земського зібрання у 1874 – 1877 та 1880 – 1886 рр. О.Ф.Ліндфорса. Визначено основі віхи життєвого шляху, схарактеризовано його роботу у губернському земстві та громадсько політичну діяльність у другій половині ХІХ ст. Ключові слова: гласний,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»