WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 71 | 72 || 74 | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 73 ] --

17. Громадянин У.Н.Р. і ніхто інший на території її не може бути обмежений у правах слова, друку, сумління, організації, страй­ ку, оскільки він не переступає при тім постанов карного праваКожний громадянин У.Н.Р. й усі інші на її території мають повну свободу зміни місця перебування.

19. Постанови §§ 14, 165 17, 18 і 19 не торкаються нормування спеціяльними законами вийняткового стану, який можна встановля­ ти тільки кожен раз окремим законом, згідно з §§ 79-80.

20. Тільки громадяни У.Н.Р. користуються з усієї повноти гро­ мадянських і політичних прав, беруть участь в орудуванню держав­ ним і місцевим життям через активну й пасивну участь у виборах до законодавчих установ і органів місцевого самоурядування.

21. Активне і пасивне право участи у виборах, як до законодав­ чих органів Української Народньої Республіки, так і до всіх вибор­ чих органів місцевого та громадського самоурядування, мають всі громадяни Української Народньої Республіки, коли їм до дня виконання виборчого акту закінчиться 20 літ. Виняток становлять признані законом за безумних або божевільних, які находяться під опікою. Які карні злочини тягнуть позбавлення виборчого права, про те рішають Всенародні Збори звичайним законодавчим поряд­ ком. Ніяких інших обмежень виборчого права не може бути. Окре­ мі постанови про права громадянства нормує спеціяльний закон.

III. ОРГАНИ ВЛАДИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ

22. Вся влада в Українській Народній Республіці походить від народу, а здійснюється в порядку, установленім цим статутом.

23. Верховним органом влади У.Н.Р. є Всенародні Збори, які безпосередньо здійснюють вищу законодавчу владу в У.Н.Р. й ф ор­ мують вищі органи виконавчої й судової влади Української Народ­ ньої Республіки.

24. Вища виконавча влада в У.Н.Р- належить Раді Народніх Міністрів.

25. Вищим судовим органом є Генеральний Суд Української На­ родньої Республіки.

26. Всякого роду місцеві справи впорядковують вибрані Ради й Управи громад, волостей і земель. їм належить єдина безпосеред­ ня місцева влада. Міністри У.Н.Р. тільки контролюють і координу­ ють їхню діяльність (§ 50)) безпосередньо й через визначених ни­ ми урядовців, не втручаючись до справ, тим Радам і Управам при­ значених, а всякі спори в цих справах рішає Суд Української На­ родньої Республіки (§§ 60 і 6 8 ).

IV. ВСЕНАРОДНІ ЗБОРИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ

27. Всенародні Збори вибираються загальним, рівним, безпо­ середнім, таємним і пропорціональним голосуванням усіх, хто корис­ тується громадянськими й політичними правами в Україні й у них судово не обмежений.

28. Вибори мають бути впорядковані так, щоб один депутат припадав приблизно на 10 0,0 0 0 людности і щоб при виборах ніхто ке мав другого голосу. У всім іншім, правила виборів до Всенародних Зборів установлюються законом.

29. Депутатом мо5ке бути вибраний кожний не обмежений у digitized by ukrbiblioteka.org своїх правах громадянин У.Н.Р., якому минуло 20 років. Він не мо­ же бути потягнений до відповідальносте за свою політичну діяль­ ність. Під час виконування своїх депутатських обов’язків він дістає платню у висоті і в порядку, установлених Всенародніми Зборами.

30. Перевірка виборів належить Судові У.Н.Р. Свої рішення в цих справах він передає Всенароднім Зборам. Признання мандатів неправними та скасування виборів і призначення на їхнє місце нових виборів належить Всенароднім Зборам.

31. Депутати до Всенародніх Зборів вибираються на три роки.

По трьох роках із дня виборів вони тратять свою силу, коли Збори не були розпущені й заступлені новими дочасно.

32. Всенародні Збори дочасно розпускаються їх же постановою, а також волею народу, виявленою не менш як трьома мільйонами ви­ борців, писаними заявами, переданими через громади Судові, який по перевірці правосильности повідомляє про це домагання Всена­ родні Збори.

33. Нові вибори за постановою Всенародніх Зборів розписує виконавча влада. Всенародні Збори тратять своє повновладдя з днем передачі його новообраним Всенароднім Зборам. Між постановою про розписання виборів і скликанням нових Всенародніх Зборів не може минути більше, як три місяці.

34. Скликає Всенародні Збори та проводить ними їх Голова, ви­ браний Всенародніми Зборами. Нові Всенародні Збори скликає і відкриває Голова, вибраний попередніми Всенародніми Зборами.

Уряд Голови триває ввесь час, поки не будуть скликані нові Збори й буде вибраний ними Голова. Заміняє його заступник, вибраний Зборами на випадок смерти або тяжкої хвороби, до вибору нового Голови.

35. Голова Всенародніх Зборів, як їхній представник, ім’ям Республіки сповняє всі чинності, зв’язані з представництвом Рес­ публікиУ поміч Голові, в справах вичислених у §§ 32-33, Всена­ родніми Зборами вибирається йому товаришів у числі, яке уста­ новлять Всенародні Збори. Один із них вибирається заступником Голови.

37. Всенародні Збори збираються на сесію не менш як два рази щороку. Перерва між сесіями не мо^ке бути більша трьох місяців.

На пропозицію, внесену 1/5 депутатів, Всенародні Збори повинні бути скликані не пізніше місяця від її одержання Головою.

38. Для правосильности рішені Всенародніх Зборів треба при­ сутносте більше, як 1/2 депутатів. Всі справи рішаються звичайною більшістю присутніх. Тільки відділення території, зміни кон­ ституції, проголошення війни й віддання під слідство й суд мініст­ рів рішаються спеціяльною більшістю.

•39. Законодатні проекти вносяться на розгляд Всенародніх

Зборів:

а) Президією в порозумінні з Радою Старших Зборів;

б) Поодинокими фракціями, зареєстрованими Всенародніми Зборами;

в) Окремими депутатами, числом не менше 30-ти;

г) Радою Народніх Міністрів У.Н.Р.;

ґ) Органами самоуправління, які об’єднують не менше 1 00,000 виборців;

д) Безпосередньо виборцями-громадянами Республіки в чи­ слі не менш 1 00,0 0 0, писаними заявами, потвердженими через громади й поданими Судові, що по перевірці їх­ ньої правосильности передає цю пропозицію Голові Всенародніх ЗборівЗаконодатні проекти, внесені вказаним у § 39 порядком, пе­ редаються президією Всенародніх Зборів до комісії й після д о ­ кладу комісії приймаються остаточно Всенародніми Зборами. Зако­ нодатні проекти, внесені не з ініціятиви Ради Народніх Міністрів, разом із внесенням до президії Всенародніх Зборів подаються до відома Ради Народніх Міністрів.

41. Законодатні проекти, внесені, а не ухвалені в одній сесії, можуть прийти під ухвалу нової сесії, але не можуть переходити під ухвалу Всенародніх Зборів нового складу (після нових виборів).

42. Проекти про зміну Конституції вносяться і проходять тим же порядком, вказаним у §§ 39-41, але для ухвали їх потрібно 3/5 присутніх депутатів, а ухвала стає правосильною тільки тоді, коли ця ухвала буде поновлена звичайною більшістю Всенародніх Зборів у новому складі після найближчих нових виборів. У всім іншім, не вказанім Конституцією, лад і діяльність Всенародніх Зборів норму­ ється наказом, який Всенародні Збори ухвалюють і змінюють в зви­ чайнім порядку.

43. Внесення про зміну Конституції вносяться й опубліковуються ними, як винятки з протоколів їхніх засідань, за підписом Голови (або його товариша) і одного з Секретарів Всенародніх Зборів.

Обов’язують вони від одержання їх у місцевих установах, оскільки не постановлено інакше в самім законі.

44. Без ухвали Всенародніх Зборів не можуть побиратись нія­ кі податки.

digitized by ukrbiblioteka.org

45. Без постанови Всенародніх Зборів не можуть бути зроблені на рахунок Української Народньої Республіки ніякі позики, ані вза­ галі якісь обложення державного майна.

46- Громадяни України не можуть бути покликані до обов’язків військової або міліційної служби інакше, як постановою Всенарод­ ніх Зборів України.

47. Війна не може бути проголошена, ні згода не може бути заключена від імени У.Н.Р. без постанови Всенародніх Зборів. Для проголошення війни треба ухвали 2 /3 присутніх членів Всенарод­ ніх Зборів.

48. Всенародні Збори затверджують трактати політичні й еко­ номічні, що укладаються ім’ям Української Народньої Республіки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


49. Всенародні Збори установляють одиниці міри, ваги й моне­ ти У.Н.Р.

V. ПРО РАДУ НАРОДНІХ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ

50. Як вища виконавча влада Української Народньої Республіки (§ 22), її Рада Народніх Міністрів порядкує всіма справами, які зістаються поза межами діяльности установ місцевої самоуправи (§

24) або стосуються цілої Української Народньої Республіки; коор­ динує й контролює діяльність цих установ, не порушуючи законом установлених компетенцій їх, та приходить їм у поміч, коли вони до неї звертаються.

51. Рада Народніх Міністрів дістає своє повновладдя від Всена­ родніх Зборів і тільки перед ними відповідає.

52. Формує Раду Народніх Міністрів Голова Всенародніх Збо­ рів за порозумінням із Радою Старшин Зборів, і потім Рада Народ­ ніх Міністрів подається на затвердження Всенароднім Зборам.

53. Тим самим способом робиться частинне доповнення Ради Народніх Міністрів.

54. Число членів Ради Народніх Міністрів і спеціялізацію їхніх портфелів установляють Всенародні Збори.

55. Кожен депутат Всенародніх Зборів має право ставити за­ питання Раді Народніх Міністрів у цілому чи поодиноким її членам, оголошуючи запити через президію Всенародніх Зборів.

56. Фракція Всенародніх Зборів і депутати в числі не менше 15-ти можуть ставити Раді Народніх Міністрів чи поодиноким її членам домагання вияснень, порядком § 55. Коли Всенародні Збори більшістю голосів підтримають таке домагання, міністри не пізні­ ше семи день мають на ці домагання дати пояснення у Всенародніх Зборах У.Н.Р. самі чи через своїх представників.

57. Член Ради Народніх Міністрів, якому більшість Всенародніх Зборів У.Н.Р. висловить недовір’я, складає своє повновладдя, і че­ рез 24 години після цього Всенародні Збори можуть приступити до заміщення його способом, вказаним у § 53. Те саме розуміється про цілу Раду Народніх Міністрів, коли їй буде висловлено не­ довір’я в цілості.

58. Постановою 2 /3 Всенародніх Зборів члени Ради Народніх Міністрів можуть бути віддані під слідство й суд за свою діяль­ ність.

59. Члени Ради Народніх Міністрів мають право брати участь у дебатах Всенародніх Зборів із дорадчим голосом. Члени Всенарод­ ніх Зборів під час свого пробування в складі Ради Народніх Мініст­ рів теж мають тільки дорадчий голос.

VI. СУД УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ

60. Суд Української Народньої Республіки відбувається її ім’ямПоступовання в суді має бути прилюдне й усне.

62. Судова влада в рамках цивільного, карного й адміністра­ тивного законодавства здійснюється виключно судовими устано­ вами.

63. Судових вирішень не можуть змінити ні законодавчі, ні ад­ міністративні органи влади.

64. В яких випадках адміністративні органи можуть накладати й екзекувати кари, про те рішає виключно закон.

65. Суд для всіх громадян Республіки один і той самий, не ви­ ключаючи й членів Всенародніх Зборів та членів Ради Народніх Міністрів, із збереженням при цьому постанов § 58 цього закону.

6 6. Найвищим Судом Республіки є „Генеральний Суд У.Н.Р.7, 7 зложений із колегії, вибраної Всенародніми Зборами на протяг п’я­ ти літ.

67. Генеральний Суд є найвищою касаційною інстанцією для всіх судів Республіки й не може бути судом першої та другої ін­ станції та мати функції адміністративної влади.

6 8. В усім іншім організація й компетенція судів та особи й речової судової приналежности установляється законом.

VII. НАЦІОНАЛЬНІ СОЮЗИ

69. Кожна з населюючих Україну націй має право в межах У.Н.Р.

на національно-персональну автономію, цебто право на самостійне digitized by ukrbiblioteka.org упорядкування свого національного життя, що здійснюється через органи Національного Союзу, влада якого шириться на всіх його членів, незалежно від місця й поселення в Українській Народній Рес­ публіці. Це невід’ємне право націй, і ні одна з них не може бути позбавлена цього права або обмежена в ньому.

70- Населюючим територію У.Н.Р. націям — російській, жидів­ ській і польській — право на національно-персональну автономію дається силою цього закону. Нації ж білоруська, чеська, молдавсь­ ка, німецька, татарська, грецька та болгарська можуть скористати­ ся правом національно-персональної автономії, якщо до Генераль­ ного Суду про те надійде заява від кожної нації зокрема, підписана не менше, як 10,000 громадян У.Н.Р. без різниці статі й віри, не обмежених судом у своїх політичних правах, що заявляють про належність свою до даної нації. Генеральний Суд розглядає заяву на публічному засіданні в терміні не пізніше, як б місяців зо дня її подання, сповіщує про свою постанову Раду Народніх Міністрів і оголошує її до загального відома. Зазначені заяви від націй, які не перелічені в цій статті, подаються на розгляд Всенародніх Збо­ рів У.Н.Р.

71. Для здійснення зазначеного в § 69 права громадян У.Н.Р., належні до даної нації, утворюють на території У.Н.Р. Національний Союз. Членами кожного Національного Союзу ведуться іменні списки, які в сукупності складають національний кадастер, який по складенню публікується до загального відома. Кожен громадянин має право вимагати, як свого включення в даний національний кадастер, так і виключення з нього, з огляду на заяву про належність його до даної нації.

72. Національний Союз користується правом законодавства й урядування, в межах компетенції, яка точно встановляється порядком, зазначеним у § 75 цього закону. Національному Союзові виключно належить право представництва даної нації, яка живе на території Української Народньої Республіки, перед державними й громадськи­ ми установами. Законодатні постанови, які видаються національними зборами в межах компетенції Національного Союзу (§ 75), належать до оголошених в загальноустановленому порядку.

73. З загальних засобів Української Народньої Республіки та органів місцевого самоурядування відчисляється до розпорядження Національного Союзу на справи, якими він завідує, з сум, взагалі призначених на ці справи, певні частини, пропорціональні до кіль­ косте членів даного Національного Союзу.Pages:     | 1 |   ...   | 71 | 72 || 74 | 75 |
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2006. Вип. 37. С. 66-98 Ser. Philologi. 2006. № 37. P. 66-98 З ІСТОРІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ УДК 398.21 (092) П.Куліш ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ І ЙОГО СПРОБА ПОЕТИЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ЕПОПЕЯ УКРАЇНА ТА КНИГА О ДІЛАХ НАРОДУ УКРАЇНСЬКОГО І СЛАВНОГО ВІЙСЬКА КОЗАЦЬКОГО ЗАПОРОЗЬКОГО Василь ІВАШКІВ Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, вул. Університетська, 1/345, 79602 Львів,...»

«СВІТЛАНА КЛЮЧНИК СЛІД ВІЧНОСТІ Літературна редакція П.Дідовича Чернігів Володимир Ємець на етюдах. Фото В.Школьного. 1980-ті. Час незворотний. Він плине в майбутнє. Сьогодні кожної миті стає минулим і назавжди розчиняється у вічності – незбагненній, безкінечно розтягнутій субстанції, що ніколи і ніде не кінчається. Твір талановитого художника — слід вічності, закарбований у часі. Ав тор. УДК 75-051(477) ББК 85.143(4УКР)6-8 К 52 Книга видана в рамках обласної Програми підтримки розвитку...»

«Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України імені Г. С. Сковороди Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Український католицький університет. Гуманітарний факультет ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ В УКРАЇНІ ХХІІІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ...»

«Тема Ті, хто були поруч: яким був вибір ? Елла Ситник, вчитель історії та правознавства, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист м.Київ Форма уроку: Урок-есе. Година спілкування та роздумів. Тривалість: 90 хв. Аудиторія: учні 10-11 класів Предмети: Людина і світ, Філософія, Громадянська освіта, Права людини. Можливе використання в якості тематичної виховної години. Хід заняття Релігійні й філософські висновки Голокосту, намір нацистів винищити євреїв Європи, а також підкорити і знищити...»

«КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ КРАЄЗНАВЧИЙ ВІСНИК КІРОВОГРАДЩИНИ Випуск ІІ Кіровоград Центрально-Українське видавництво ББК 26.890 (4 УКР 4 КІР) Я 54 УДК 908 (477) К 78 Краєзнавчий вісник Кіровоградщини. / Випуск ІІ. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008. 226 с.:іл. Другий випуск «Краєзнавчого вісника Кіровоградщини» продовжує публікацію робіт краєзнавців Кіровоградської області, які вперше вводять в науковий обіг невідомі раніше...»

«Делятинський Руслан Іванович, магістр історії Історія Станіславівської Єпархії (1885-1900) Наукова редакція: професор Заборовський Я.Ю., кандидат історичних наук. Івано-Франківськ Видавництво «Нова Зоря» ЗМІСТ Вступ Розділ І. Передісторія Станіславівської Єпархії (1790-1885рр.) Розділ ІІ. Єпископ Юліан Пелеш(1885-1891рр.): етап організаційного становлення і розвиток Єпархії Розділ ІІІ. Єпископ Юліан Сас-Куїловський (1891-1899рр.): висока місія священичого служіння Розділ IV. Єпископ Андрей...»

«Ігор Смагін СТАНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА ТА ПРОБЛЕМИ ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ З ПРАВОВИХ ПРЕДМЕТІВ У ХІХ СТОЛІТТІ Дослідження історії становлення та розвитку шкільної правової освіти в наш час актуалізується пошуком удосконалення форм і методів навчання сучасного правознавства на основі компетентнісного підходу. Крім того, пошук шляхів оптимізації змісту та функцій сучасного шкільного підручника з основ правознавства формує науковий інтерес до шкільних підручників ХІХ ст. Історія навчання...»

«УДК 811.581 Несина І., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка КОДИФІКАЦІЯ КИТАЙСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СЛОВНИКАХ Стаття присвячена аналізу репрезентації китайських лексичних запозичень у словниках іншомовних слів російської та української мов, що дав можливість зробити висновки про сталість динаміки зростання кількості китайських запозичень як в українській, так і російській мові. Розглядаються процеси входження китайських слів у словниковий склад російської та української мов....»

«Міністерство транспорту та зв'язку України Державна адміністрація зв’язку Одеська Національна Академія зв’язку ім. О.С.Попова В. А. Шаповаленко, Л. М. Буката, О. Г. Трофименко Чисельні методи та моделювання на ЕОМ МОДУЛЬ Чисельне обчислення функцій, характеристик матриць і розв’язування нелінійних рівнянь та систем рівнянь Частина 1 Навчальний посібник для студентів напрямів бакалаврської підготовки “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, “Телекомунікації”, “Мережі та системи...»

«Тема Ті, хто були поруч: яким був вибір ? Елла Ситник, вчитель історії та правознавства, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист м.Київ Форма уроку: Урок-есе. Година спілкування та роздумів. Тривалість: 90 хв. Аудиторія: учні 10-11 класів Предмети: Людина і світ, Філософія, Громадянська освіта, Права людини. Можливе використання в якості тематичної виховної години. Хід заняття Релігійні й філософські висновки Голокосту, намір нацистів винищити євреїв Європи, а також підкорити і знищити...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»