WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 70 | 71 || 73 | 74 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 72 ] --

Але для того, щоб ні російське Правительство, ні яке інше не ставали Україні на перешкоді установити той бажаний мир, для то­ digitized by ukrbiblioteka.org го, щоб вести свій край до ладу, до творчої роботи, до скріплення революції та волі нашої, ми, Українська Центральна Рада, сповіщає­ мо всіх громадян України:

Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною Державою Українського Народу.

Зо всіма сусідніми державами, як то: Росією, Польщею, Австрі­ єю, Румунією, Туреччиною та іншими ми хочемо жити в згоді й при­ язні, але ні одна з них не може втручатися в життя самостійної Укра­ їнської Республіки. Власть у ній буде належати тільки народові Ук­ раїни, іменем якого, поки зберуться Українські Установчі Збори, будемо правити ми, Українська Центральна Рада, представниця ро­ бочого народу — селян, робітників і солдатів, та наш виконавчий орган, який однині матиме назву Ради Народніх Міністрів.

І отце, насамперед приписуємо Правительству Республіки на­ шої, Раді Народніх Міністрів, від сього дня вести розпочаті нею вже переговори про мир з Центральними Державами цілком самостійно і довести їх до кінця, не зважаючи ні на які перешкоди збоку якихнебудь інших частин бувшої Російської імперії, і встановити мир, щоб наш край розпочав своє життя в спокою і згоді.

До так званих большевиків та інших напасників, що нищать та руйнують наш край, приписуємо Правительству Української На­ родньої Республіки твердо і рішуче взятись до боротьби з ними, а всіх громадян нашої Республіки закликаємо, не жаліючи життя, боронити добробут і свободу нашого народу. Наша Народня Укра­ їнська Держава повинна бути вичищена від насланих з Петрограду насильників які топчуть права Української Республіки. »

Незмірно тяжка війна, розпочата буржуазними правительствами, тяжко змучила наш народ, знищила наш край, розбила господарство.

Тепер тому мусить бути кінець. Одночасно з тим, як армія буде демо­ білізуватися, приписуємо одпускати додому деяких солдатів, а пі­ сля затвердження мирових договорів — розпустити армію зовсім:

потім, замість постійної армії, завести народню міліцію, щоб військо наше служило обороні робочого народу, а не бажанням пануючих верств.

Поруйновані війною і демобілізацією місцевості мають бути відновлені за поміччю і заходом нашого дер!жавного скарбу.

Коли вояки наші повернуться додому, народні ради — волосні і повітові та городські думи мають бути перевибрані в час, який буде приписано, щоб і вояки наші мали в них голос. А тим часом, аби встановити на місцях таку власть, до якої б мали довір’я і яка б опиралась на всі революційно-демократичні верстви народу. Правительство повинно закликати до співробітництва з органами місце­ вого самоурядування ради селянських, робітничих і солдатських де­ путатів, вибраних з місцевої людности.

В справі земельній комісія, вибрана на останній сесії Централь­ ної Ради, вже виробила закон про передачу землі трудовому наро­ дові без викупу, прийнявши за основу скасування власности і соціялізацію землі, згідно з нашою постановою на восьмій сесії. З а­ кон цей буде розглянено за кілька день на повній Центральній Раді.

Рада Народніх Міністрів вживе всіх заходів, щоб передача землі в руки трудящих через земельні комітети неодмінно відбулась ще до початку весняних робіт.

Ліси, води і всі підземні багатства, як добро українського тру­ дящого народу, переходять в порядкування Української Народньої Республіки.

Війна забрала також на себе всі трудові робочі сили нашої країни. Більшість заводів, фабрик і майстерень виробляли тільки те, що було потрібно для війни, і народ зостався зовсім без това­ рів. Тепер війні кінець. Отож, приписуємо Раді Народніх Міністрів негайно приступити до переведення всіх заводів і фабрик на мир­ ний стан, на вироблення продуктів, потрібних насамперед трудя­ щим масам.

Та сама війна наплодила сотні тисяч безробітних, а також й ін­ валідів. В самостійній Народній Республіці України не повинен тер­ піти ні один трудящий чоловік. Правительство Республіки має під­ няти промисловість держави, має розпочати творчу роботу у всіх галузях, де всі безробітні могли б найти працю і прикласти свою силу, і вжити всіх заходів до забезпечення скалічених та потерпівших від війни.

За старого ладу торговці та різні посередники наживали з бідних пригноблених кляс величезні капітали. Однині Українська Народня Республіка бере в свої руки найважніші галузі торгівлі й весь дохід з неї поверне на користь народу.

За товарами, які бу­ дуть привозитись з-за кордону і вивозитись за кордон, буде догля­ дати сама Деріжава наша, щоб не було такої дорожнечі, яку тер­ плять найбідніші кляси через спекулянтів. Для виконання цього приписуємо Правительству виробити і представити на затверджен­ ня закон про це, а також про монополію заліза, вугля, шкури, тю­ тюну й інших продуктів та товарів, з яких найбільше бралося при­ бутків з робочих кляс на користь нетрудящихся кляс.

Так само приписуємо встановити державно-народній контроль digitized by ukrbiblioteka.org над усіма банками, які кредитами та позиками нетрудовим клясам допомагали визискувати трудові кляси. Однині позичкова поміч банків має даватися головним чином на піддержку трудового на­ селення та розвиток народнього господарства Української Народ­ ньої Республіки, а не на спекуляцію та різні банкові експлуатації й визиск.

На ґрунті безладдя, неспокою в житті та недостачі продуктів росте невдоволення серед деякої частини людности. Тим невдово­ ленням користуються різні темні сили і підбивають несвідомих лю­ дей до старих порядків. Ці темні контрреволюційні сили хочуть зно­ ву повернути всі вільні народи під єдине царське ярмо Росії. Рада Народніх Міністрів повинна рішуче боротися з усіма контрреволю­ ційними силами, а всякого, хто кликатиме до повстання проти са­ мостійної Української Народньої Республіки, до повороту старого ладу — карати, як за державну зраду.

Всі демократичні свободи, проголошені Третім Універсалом Української Центральної Ради, потверджується й окремо проголо­ шується: в самостійній Українській Народній Республіці всі нації користуються правом національно-персональної автономії, призна­ ним за ними законом 9 січня.

Все, чого з вичисленого в цім Універсалі не встигнемо зробити ми, Українська Центральна Рада, в найближчих ти'жнях, те довер­ шать, справлять і до останнього порядку приведуть Українські Установчі Збори.

Ми наказуємо всім громадянам нашим провадити вибори до них якнайпильніше: вжити всіх заходів, щоб підрахунок голосів бу­ ло закінчено якнайскоріше, щоб за кілька тижнів ці наші Установчі Збори — найвищий господар і впорядчик Землі нашої — закріпили свободу, лад і добробут конституцією незалежної Української На­ родньої Республіки — на добро всього трудящого народу — те­ пер і на будуччину.

Сьому найвищому нашому органові належить рішати про фе­ деративний зв’язок з народніми республіками бувшої російської держави.

До того ж часу всіх громадян самостійної Української Народ­ ньої Республіки кличемо непохитно стати на сторожі добутої волі та прав нашого народу і всіма силами боронити свою волю від всіх ворогів селянсько-робітничої самостійної Української Республіки.

У Києві, 9 (22) січня 1918 року.

Українська Центральна Рада (І. Мазепа:,.Україна в огні і бурі революції”, т. III.)

ТЕКСТ ГРАМОТИ

ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО

ПРО ФЕДЕРАЦІЮ УКРАЇНИ З РОСІЄЮ Перемир’я між Німеччиною й Державами Згоди заключено.

Найкривавіша війна скінчилась, і перед народами всього світу сто­ їть складне завдання утворити основи нового життя.

Серед решти частин багатострадальної Росії на долю України випала порівнюючи більш щаслива доля. При дружній допомозі Центральних Держав вона зберегла спокій аж до нинішнього дня.

Ставлячись із великим почуттям до всіх терпінь, які переживала рідна їй Великоросія, Україна всіма силами старалась допомогти своїм братам, оказуючи їм велику гостинність і піддержуючи їх всіма можливими засобами в боротьбі за відновлення в Росії твер­ дого державного порядку.

Нині перед нами нове державне завдання. Держави Згоди були приятелями колишньої єдиної Російської Держави. Тепер, після пережитих Росією великих заворушень, умови її майбутнього існу­ вання повинні, безумовно, змінитися. На інших принципах, принци­ пах федеративних повинна бути відновлена давня могутність і си­ ла всеросійської держави.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В цій федерації Україні належить зайня­ ти одне з перших місць, бо від неї пішов порядок і законність краю і в її межах перший раз свобідно віджили всі принищені та при­ гноблені большевицьким деспотизмом громадяни бувшої Росії. Від леї ж зийшла дружба й єднання з славним Всевеликим Доном і славними Кубанським і Терським Козацтвами. На цих принципах, які — я вірю — поділяють усі союзники Росії, Держави Згоди, а та­ кож яким не можуть не співчувати без винятку інші народи не тіль­ ки Европи, але й усього світу, повинна бути збудована майбутня політика нашої України. їй першій належить виступити в справі утворення всеросійської федерації, якої конечною метою буде від­ новлення великої Росії.

В осягненні цієї мети лежить запорука добробуту, як усієї Росії, так і забезпечення економічно-культурного розвитку цілого українського народу на міцних підставах національно-державної са­ мобутносте. Глибоко переконаний, що інші шляхи були б загибел­ лю для самої України, я кличу всіх, кому дорога її майбутність, digitized by ukrbiblioteka.org тісно зв’язана з будучиною і щастям всієї Росії, з’єднатися біля мене і стати грудьми на захист України й Росії. Я вірю, що цій свя­ тій патріотичній справі ви, громадяни й козаки України, а також і решта людности, дасте сердечну й могутню підтримку.

Новосформованому нами кабінетові я доручаю найближче ви­ конання цього великого історичного завдання.

Павло Скоропадський 14-го листопада 1918 р. Місто Київ.

(Д-р К. Костів: „Конституційні акти відновленої Україн­ ської держави 1917 — 1919 pp.”, стор. 132, Торонто 1964.)

–  –  –

.,Ми, Галицькі, Буковинські і Угорські Українці, сини єдиного українського народу, в цей важкий час, почуваючи свою відповідаль­ ність перед будучими поколіннями, не можемо бути тілько глядача­ ми, а повинні взяти якнайдіяльнішу участь в творенні нового дер­ жавного ладу в Україні і в закріпленні тих всіх свобід, які виборов собі український народ.

Сповнюючи цей наш святий обов’язок, ми повинні створити та­ ку силу, яка змогла би допомогти українському народові здобути і закріпити те все, що було проголошено Третім Універсалом.

В порозумінні і за згодою Генерального Військового Секрета­ ріату, Тимчасова Головна Рада Українців Західніх Земель в Києві приступила до формування Галицько-Буковинського Куреня СС при першому Українському Запасовому Полку і доручила гурткові стар­ шин пидати відозву — заклик до вояків, що повертали з російсь­ кого полону, чи бувших російських вояків, що не мали приділу.” Відозва закликала вступати добровільно в ряди куреня.

Відозву підписали: Голова Іван Лизанківський, заст. голови Гриць Лисенко, секретар Ф. Черник, члени: Микола Низкоклон, Іван Чмола, Є. Коновалець і Р. Дашкевич.

(Д. Дорошенко: „Історія України”, т. І, ст. 419.)

–  –  –

І. ЗАГАЛЬНІ ПОСТАНОВИ 1 Відновивши своє державне право, як Українська Народня * Республіка, Україна, для кращої оборони свого краю, для певнішо­ го забезпечення права й охорони вільностей, культури й добробуту своїх громадян — проголосила себе й сьогодні є державою суверен­ ною, самостійною й ні від кого не залежною.

2. Суверенне право в Українській Народній Республіці належить народові України, цебто громадянам Української Народньої Респуб­ ліки, всім разом.

3. Це своє суверенне право нарід здійснює через Всенародні Збори України.

4. Територія Української Народньої Республіки неподільна, і без згоди Всенародніх Зборів у 2/3 голосів присутніх членів не може відбутись ніяка зміна в границях Республіки або в правно-державних відносинах якоїсь території до Республіки.

5. Не порушуючи єдиної своєї влади, Українська Народня Рес­ публіка надає своїм землям, волостям і громадам права широкого самоурядування, додержуючи принципу децентралізації.

6. Націям України Українська Народня Республіка дає право на впорядкування своїх культурних справ у національних межах.

II. ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

7. Громадянином Української Народньої Республіки вважається кожна особа, яка це право набула порядком, приписаним законами Української Народньої Республіки.

8 - Громадянин У.Н.Р. не може бути разом із тим громадянином іншої держави.

9. Громадянин У.Н.Р. може зложити з себе громадянські пра­ ва заявою до Уряду У.Н.Р. із збереженням приписаного законом порядку.

10. Позбавити громадянських прав громадянина Української На­ родньої Республіки може тільки постанова Суду Республіки.

digitized by ukrbiblioteka.org

11. Актова, громадянська й політична правомочність громадя­ нина У.Н.Р- починається з 20 літ. Ніякої різниці в правах і обов’яз­ ках між чоловіком і жінкою право Української Народньої Республі­ ки не знає.

12. Громадяни в У.Н.Р. рівні в своїх громадянських і політич­ них правах. Уродження, віра, національність, освіта, майно, оподат­ кування не дають ніяких привілеїв у них. Ніякі титули в актах і ді­ ловодстві Української Народньої Республіки не можуть вживатися.

13. Громадянин Української Народньої Республіки й ніхто ін­ ший не може бути затриманий на території її без судового наказу інакше, як на гарячім учинку. Але й у такім разі він має бути випу­ щений не пізніше, як за 24 години, коли суд не встановить якогось способу його затримання.

14. Громадянин У-Н.Р. й ніхто інший на території її не може бути покараний смертю, ані відданий якимнебудь карам по тілу або іншим актам, які понижують людську гідність, ані підпасти конфіс­ кації майна, як карі.

15. Домашнє огнище признається недоторканним. Ніяка реві­ зія не може відбуватися без судового наказу. В наглих випадках органи правної охорони можуть нарушити недоторканність і без су­ дового наказу; одначе і в тім випадку має бути на домагання гро­ мадянина доставлений судовий наказ не далі, як на протязі 48 го­ дин по довершенню ревізії.

16. Установляється листова тайна. Органам державної влади не вільно відкривати листів без судового наказу інакше, як у випад­ ках законом означених.Pages:     | 1 |   ...   | 70 | 71 || 73 | 74 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Глава 24 ЗАКОННІСТЬ. ПРАВОПОРЯДОК   § 1. Поняття законності Законність — це комплексне (принцип, метод, режим) соціально-правове явище, що характеризує організацію і функціонування суспільства і держави на правових засадах. Термін «законність» є похідним від терміна «закон» і, будучи комплексним поняттям, охоплює всі сторони життя права — від його ролі в створенні закону до реалізації його норм в юридичній практиці. Законність відображає правовий характер організації суспільно-політичного...»

«УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ МОЛОДІЖНИМИ ПРОЕКТАМИ МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Донецьк 2007 Видання здійснено в рамках проекту Інформування та залучення громадськості до процесу європейської інтеграції через управління та участь у європейських проектах за фінансової підтримки Європейської програми Міжнародного Фонду Відродження та Ресурсного центру для країн Східної Європи та Кавказу SALTO EECA Упорядники: Андрiй Донець Ярина Боренько Валентина Дьомкіна © Донецький молодіжний дебатний центр проспект Ілліча...»

«і н с т и т у т ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ і н с т и т у т СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ д о с л і д н и й і н с т и т у т ім. В. К. ЛИПИНСЬКОГО (США) ГОЛОВНЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ УКРАЇНИ ^ ГЕРТЯ Е ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СЕРІЯ ДЖЕРЕЛА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ V MONUMENTA UCRAINE HISTORICA SERIES FONTES HISTORIAE NOVISSIMAE V...»

«СВІТЛАНА КЛЮЧНИК СЛІД ВІЧНОСТІ Літературна редакція П.Дідовича Чернігів Володимир Ємець на етюдах. Фото В.Школьного. 1980-ті. Час незворотний. Він плине в майбутнє. Сьогодні кожної миті стає минулим і назавжди розчиняється у вічності – незбагненній, безкінечно розтягнутій субстанції, що ніколи і ніде не кінчається. Твір талановитого художника — слід вічності, закарбований у часі. Ав тор. УДК 75-051(477) ББК 85.143(4УКР)6-8 К 52 Книга видана в рамках обласної Програми підтримки розвитку...»

«Періодичне видання НАУКОВІ ЗАПИСКИ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Cерія: ІСТОРІЯ Випуск 1 ТЕРНОПІЛЬ 2 Наукові записки: Серія “Історія” УДК 93 ББК 63 Н 34 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 1. – 299 с. Друкується за рішенням вченої ради Тернопільського національного педагогічного...»

«П. О. Фадєєв Серія “Енциклопедія медичних знань” Усе про підвищений артеріальний тиск Тернопіль Навчальна книга – Богдан УДК 6 ББК 54.101 Ф15 Серію “Енциклопедія медичних знань” засновано 2010 року Фадєєв П.О. Ф15 Усе про підвищений артеріальний тиск. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2011. — 168 с. — (Серія “Енциклопедія медичних знань”) ISBN 978-966-10-1304У посібнику доступно викладено всі основні питання, пов’язані з однією із найпоширеніших недуг людства – підвищеним артеріальним...»

«УДК 811.161.1'42 ЩОДО ФОРМУВАННЯ ФЕНОМЕНУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНЕ СУСПІЛЬСТВО Андрухович Алла Анатоліївна, здобувач Національна академія Служби безпеки України Стаття присвячена питанням виникнення та формування нового феномену сучасності – інформаційно-комунікативного суспільства. Авторка аналізує існуючі підходи до визначення інформаційного суспільства, виявляє значущі параметри інформаційно-комунікативного суспільства. Ключові слова: інформаційне суспільство, інтернет-комунікація,...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXVII 20. Агеева В. А. Сьогодні «я – феміністка» може сказати лише інтелектуалка [Електронний ресурс] / В. А. Агеева. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/person/2013/03/7/122899/ — Дата доступу: 05.10.2013— Назва з титулу екрану.21. Арзаканян М. Ц. История Франции / М. Ц. Арзаканян, А. В. Ревякин, П. Ю. Уваров. — М.: Высшее образование, 2005. — 474 с.22. Арзаканян М. Ц. Подвиг во имя Франции...»

«Мінрегіон України Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2013 році Інформаційно-аналітичний огляд Київ ДНАББ ім. В. Г. Заболотного УДК 026(06) Укладачі: Г. А. Войцехівська, О. В. Жидецька Редакційна колегія: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, С. М. Смирнова Д 509 Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у...»

«ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 27 Валерія Фомічова УДК 811 + 8144 (811.161.2 + 811.111) ПРИЧИНИ СУБСТАНТИВНОЇ АМОРФІЗАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ) У статті здійснюється спроба встановити загальні та часткові причини субстантивних аморфізаційних змін в українській та англійській мовах, визначити співвідношення між причинами аморфізації в цих мовах. Субстантивна система досліджується в термінах лінгвістичної типології. У статті встановлюється типологічна кваліфікація...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»