WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 69 | 70 || 72 | 73 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 71 ] --

В городах і тих місцях, де українська людність живе всуміш з іншими національностями, приписуємо нашим громадянам негайно прийти до згоди й порозуміння з демократією тих національ­ ностей і разом з ними приступити до підготовки нового правильно­ го життя.

Центральна Рада покладає надію, що народи не українські, що живуть на нашій землі, також дбатимуть про лад та спокій у нашім краю й у цей тяжкий час вседерж\авного безладдя дру'жно, одно­ стайно з нами стануть до праці коло організації автономії України.

І коли ми зробимо цю підготовчу організаційну роботу, ми скличемо представників від всіх народів землі української й вироби­ мо закони для неї. Ті закони, той увесь лад, який ми підготовимо, Всеросійське Учредительне Зібрання має затвердити своїм законом.

Народе Український! Перед твоїм вибраним органом — Україн­ ською Центральною Радою стоїть велика й висока стіна, яку їй треба повалити, щоб повести народ свій на правильний шлях.

Треба сил для того. Треба дужих, сміливих рук. Треба вели­ кої народньої праці. А для успіху тої праці насамперед потрібні великі кошти (грош і). До цього часу український народ усі кошти свої оддавав у Всеросійську Центральну Казну, я сам не мав та й не має тепер від неї того, що повинен би мати за це.

digitized by ukrbiblioteka.org І через те ми, Українська Центральна Рада, приписуємо всім організованим громадянам сіл і городів, усім українським гро­ мадським управам і установам з 1-го числа місяця липня (іюля) накласти на людність особливий податок на рідну справу і точно, негайно й регулярно пересилати його в скарбницю Української Центральної Ради.

Народе Український! У твоїх руках доля твоя. В цей трудний час всесвітнього безладдя і розпаду докажи своєю одностайністю і державним розумом, що ти, народ робітників, народ хліборо­ бів, можеш гордо і достойно стати поруч з кожним організова­ ним, дерйкавним народом, як рівний з рівним.

Ухвалено: У Києві, року 1917, місяця червня (іюня), числа 10.

(І. Мазепа:,,Україна в огні і бурі революції”, т. III, стор. 159.)

ДРУГИЙ УНІВЕРСАЛ

УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

ГРОМАДЯНИ ЗЕМЛІ УКРАНСЬКОЇ!

Представники Временного Правительства повідомили нас про ті певні заходи, яких Времение Правительство має вжити в справі управління на Україні до Учредительного Зібрання.

Временне Правительство, стоячи на сторожі завойованої рево­ люційним народом волі, визнаючи за кожним народом право на самоозначення і односячи остаточне встановлення форми його до Учредительного Зібрання, простягає руку представникам української демократії — Центральній Раді і закликає в згоді з ним творити но­ ве життя України на добро всієї революційної Росії.

Ми, Центральна Рада, яка завжди стояла за те, щоб не одділяти України від Росії, щоб вкупі з усіма народами її прямувати до розвитку та добробуту всієї Росії і до єдности демократичних сил її, з задоволенням приймаємо заклик Правительства до єднання і опо­ віщаємо всіх громадян України:

Українська Центральна Рада, обрана українським народом че­ рез його революційні організації, незабаром поповниться на спра­ ведливих основах представниками інших народів, що живуть на Україні, від їх революційних організацій, і тоді стане тим єдиним найвищим органом революційної демократії України, який буде представляти інтереси всієї людности нашого краю.

Поповнена Центральна Рада виділить наново зі свого складу окремий відповідальний перед нею орган — Генеральний Секретаріят, що буде представлений на затвердження Временного Правительства, яко носитель найвищої краєвої влади Временного Прави­ тельства на Україні.

В цім органі будуть об’єднані всі права і засоби, щоб він, яко представник демократії всієї України і разом з тим як найвищий краєвий орган управління, мав змогу виконувати складну роботу організації та впорядкування життя всього краю в згоді з усією ре­ волюційною Росією.

В згоді з іншими національностями України і працюючи в спра­ вах державного управління, як орган Временного Правительства, Генералький Секретаріяг Центральної Ради твердо йтиме шляхом зміц­ нення нового ладу, утвореного революцією.

Прямуючи до автономного ладу на Україні, Центральна Рада в згоді з національними меншостями України підготовлятиме про­ екти законів про автономний устрій України для внесення їх на затвердження Учредительного Зібрання.

Вважаючи, що утворення органу Временного Правительства на Україні забезпечує бажане наближення управління краєм до по­ треб місцевої людности в можливих до Учредительного Зібрання межах і визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана з за­ гальними здобутками революції, ми рішуче ставимось проти замі­ рів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання.

Що торкається комплектування українських військових частей, то задля цього Центральна Рада матиме своїх представників при Кабінеті Військового Міністра, при Генеральному Штабі і Верхов­ нім Головнокомандуючім, які будуть брати участь в справах ком­ плектування окремих частин виключно українцями, поскільки таке комплектування, по опреділенню Військового Міністра, буде явля­ тись з технічного боку можливим без порушення боєспособности армії.

Оповіщаючи про це громадян України, ми твердо віримо, що українська демократія, яка передала нам свою волю, з революцій­ ною демократією всієї Росії та її революційним правительством прикладе всі свої сили, щоб довести всю державу і зокрема Україну до повного торжества революції.

У Києві. 1917 року, 3 липня (іюля).

(І. Мазепа: „Україна в огні і бурі революції”, т. III.) digitized by ukrbiblioteka.org ТРЕТІЙ УНІВЕРСАЛ

УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Народе Український і всі народи України!

Тяжка і трудна година впала на землю Республіки Російської.

На півночі в столицях іде межиусобна війна і кривава боротьба.

Центрального Правительства нема, і по Державі шириться безвластя, безлад, руїна.

Наш край так само в небезпеці. Без власти, дужої, єдиної, на­ родньої Україна теж може впасти в безодню усобиці, різні, занепаду.

Народе Український! Ти разом з братніми народами України поставив нас берегти права, здобуті боротьбою, творити лад і буду­ вати все життя на нашій землі. І ми, Українська Центральна Рада, твоєю волею, во ім’я творення ладу в нашій країні, во ім’я рятуван­ ня всієї Росії, оповіщаємо:

Від нині Україна стає Українською Народньою Республікою.

Не відділяючись від Республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів.

До Установчих Зборів України вся власть творити лад на зем­ лях наших, давати закони і правити належить нам, Українській Центральній Раді, і нашому правительству — Генеральному Секретаріятові України.

Маючи силу і власть на рідній землі, ми тою силою і властю станемо на сторожі прав і революції не тільки нашої землі, але і всієї Росії.

Отже оповіщаємо:

До території Української Народньої Республіки належать зем­ лі, заселені в більшості українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсон­ щина, Таврія (без Криму). Остаточне визначення границь Українсь­ кої Народньої Республіки, як щодо прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини, так і сумежних губерній і областей, де більшість населення українська, має бути встановлене по згоді зор­ ганізованої волі народів.

Всіх же громадян сих земель оповіщаємо: від нині на території Української Народньої Республіки існуюче право власности на земU лі поміщицькі та інші землі нетрудових хазяйств сільськогоспо­ дарського значення, а також надільні, монастирські, кабінетські та церковні землі — касується.

Признаючи, що землі ті є власністю всього трудового народу і мають перейти до нього без викупу, Українська Центральна Рада доручає Генеральному Секретареві для земельних справ негайно ви­ робити закон про те, як порядкувати земельним комітетам, обра­ ним народом, тими землями до Українських Установчих Зборів.

Праця робітництва в Українській Народній Республіці має бу­ ти негайно впорядкована. А зараз оповіщаємо:

На території Республіки України з цього дня установлюється по всіх підприємствах вісім годин праці.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Тяжкий і грізний час, який перебуває вся Росія, а з нею і на­ ша Україна, вимагає доброго упорядкування виробництва, рівно­ мірного розпреділення продуктів споживання і кращої організації праці. І через те приписуємо Генеральному Секретарству праці від цього дня разом з представництвом від робітництва встанови­ ти державну контролю над продукцією на Україні, пильнуючи ін­ тересів як України, так і цілої Росії.

Четвертий рік на фронтах ллється кров і гинуть марно сили всіх народів світу. Волею й іменем Української Республіки ми, Українсь­ ка Центральна Рада, станемо твердо на тому, щоб мир було вста­ новлено якнайшвидше. Для того ми вживемо рішучих заходів, щоб через Центральне Правительство примусити і спільників і ворогів негайно розпочати мирні переговори.

Так само будемо дбати, щоб на мирному конгресі права на­ роду українського в Росії і поза Росією не було в замиренню по­ рушено- Але до миру кожен громадянин Республіки України, разом з громадянами всіх народів Російської Республіки, повинен стояти твердо на своїх позиціях, як на фронті, так і в тилу.

Останніми часами ясні здобутки революції було затемнено від­ новленою карою на смерть. Оповіщаємо: Од нині на землі Укра­ їнської Республіки смертна кара касується.

Всім ув’язненим і затриманим за політичні виступи, зроблені до сього дня, як уже засудженим, так і незасудженим, а також і тим, хто ще до відповідальности не потягнений, дається повна амнестія.

(Тро це буде негайно видано закон.

Суд на Україні повинен бути справедливий, відповідний духо­ ві народу.

З тою метою приписуємо Генеральному Секретарству судових digitized by ukrbiblioteka.org справ зробити всі заходи до впорядкування судівництва і привести його до згоди з правними поняттями народу.

Генеральному Секретарству внутрішніх справ приписуємо:

Вжити всіх заходів до закріплення і поширення прав місцевого самоврядування, що являються органами вищої адміністративної влади на місцях і до встановлення найтіснішого зв’язку і співробіт­ ництва його з органами революційної демократії, що має бути най­ кращою основою вільного демократичного життя.

Так само в Українській Народній Республіці має бути заб ез­ печено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, недоторканости осо­ би і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов у зно­ синах зо всіма установами.

Український народ, довгі роки боровшися за свою національну волю і нині ЇЇ здобувши, буде твердо охороняти волю національно­ го розвитку всіх народностей на Україні сущих, тому оповіщаємо, що народам: великоруському, польському та іншим на Україні при­ знаємо національно-персональну автономію для забезпечення їм права і свободи самоврядування в справах їх національного життя та доручаємо нашому Генеральному Секретарству національних справ подати нам в найближчому часі законопроект про національ­ но-персональну автономію.

Справа продовольча є корінь державної сили в цей тяжкий і відповідальний час. Українська Народня Республіка повинна на­ пружити всі свої сили і рятувати як себе, так і фронт і ті частини Російської Республіки, які потребують нашої допомоги.

Громадяни! Іменем Української Народньої Республіки в феде­ ративній Росії ми, Українська Центральна Рада, кличемо всіх до рі­ шучої боротьби з усяким безладдям і руїнництвом та до дружнього великого будівництва нових державних форм, які дадуть великій знеможеній Республіці Росії здоров’я, силу й нову будучність. Ви­ роблення тих форм має бути проведено на Українських і Всеросійсь­ ких Установчих Зборах.

Днем виборів до Українських Установчих зборів призначено 27 грудня (декабря)*) 1917 року, а днем скликання їх — 9 січня**) (января) 1918 року.

Про порядок скликання Українських Установчих Зборів негай­ но видано буде закон.

Українська Центральна Рада. У Києві, 7 (20) листопада 1917 року.

-------------- (І. Мазепа: „Україна в огні і бурі революції”, т. III.) *) (9 січня 1918 н. ст.) **) (22 січня 1918 н. ст.)

ЧЕТВЕРТИЙ УНІВЕРСАЛ

УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Народе України!

Твоєю силою, волею, словом, стала на Землі Українській Вільна Українська Народня Республіка. Справдилась колишня давня мрія батьків Твоїх, борців за вольності і права трудящих.

Але в тяжку годину відродилась воля України. Чотири роки лю­ тої війни знесилили наш край і людність. Фабрики не виробляють товарів, заводи спиняються, залізниці розхитані, гроші в ціні паг дають, хліба зменшилося — наступає голод. По краю розплодили­ ся юрби грабіжників і злодіїв, особливо коли посунуло з фронту російське військо, зчинивши криваву різню, заколот і руїну по на­ шій землі.

Через все це не могли зідбутися вибори до Українських Уста­ новчих Зборів в приписаний нашим попереднім Універсалом час, і ці збори, призначені на нинішній день, не могли відбутись, щоб прий­ няти з наших рук тимчасову найвищу революційну владу над Украї­ ною, установити лад в Народній Республіці нашій і зорганізувати но­ ве Правительство.

А тим часом Петроградське Правительство Народніх Комісарів, щоб повернути під свою власть вільну Українську Республіку, опо­ вістило війну Україні і насилає на наші землі свої війська — красновардейців, большевиків, які грабують хліб наших селян і без всякої платні вивозять його в Росію, не жаліючи навіть зерна, наготовленого на засів; вбивають неповинних людей і сіють скрізь безладдя, злодіяцтво, безчинство.

Ми, Українська Центральна Рада, зробили все, щоб не допустити цієї братовбивчої війни двох сусідніх народів, але Петроградське Правительство не пішло нам назустріч і веде далі криваву боротьбу з нашим народом і Республікою. Крім того, те саме Петроградське Правительство Народніх Комісарів починає затягати мир і кличе на нову війну, називаючи її до того ще „священною”. Знов поллється кров, знов нещасний трудовий народ повинен класти своє життя.

Ми, Українська Центральна Рада, обрана з ’їздами селян, робітни­ ків і солдатів України, на те пристати ніяк не можемо, ніяких війн піддержувати не будемо, бо Український Народ хоче миру, і мир демократичний повинен бути якнайшвидше.Pages:     | 1 |   ...   | 69 | 70 || 72 | 73 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ доктора исторических наук профессора кафедры истории Украины и специальных дисциплин Таврического национального университета им. В. И. Вернадского НЕПОМНЯЩЕГО АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 1. В. Кондараки – кърымтатарларнынъ этнографы // Йылдыз.– Ташкент, 1989.– № 6.– С. 142–144. (В соавторстве с В. Ф. Шарапой). 2. В. Х. Кондараки – историк Крыма. Рукопись депонирована ИНИОНРАН. № 41358 от 21. 03. 1990. (В соавторстве с В. Ф. Шарапой). 3. В. Д. Смирнов – историк Крыма //...»

«ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. Г.С.КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ Питлюк-Смеречинська Олександра Дмитрівна УДК 159.923.2 Особистісні зміни в умовах позбавлення волі 19.00. 01 загальна психологія, історія психології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України Науковий керівник: – доктор соціологічних наук, професор Пірен Марія Іванівна, НАДУ при Президентові України Офіційні...»

«УДК 2-137:50 Олександр Лисенко, асистент кафедри кафедри філософії. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МІСТИКА СВІТЛА В РЕЛІГІЙНИХ ТРАДИЦІЯХ СВІТУ Ідейно-смисловим стрижнем будь-якої розвиненої духовної традиції є містика світла. Вона вже представлена і в ранньонаціональних релігійних віруваннях, а також в індуїзмі, іудаїзмі, зороастризмі, синтоїзмі, буддизмі, ісламі, не говорячи вже про різноманітні езотеричні течії та напрямки, навколорелігійні вчення...»

«Випускна циклова комісія зі спеціальності «Організація обслуговування населення» Методична розробка уроку Предмет: Туристичне краєзнавство Викладач: Кваша Н.В., спеціаліст вищої категорії Тема: Етапи розвитку української національної кухні Мета: ознайомити із особливостями формування української національної кухні, розширити, поповнити знання про традиції, закріпити знання про історичне минуле українського народу; розвивати пам'ять, увагу, аналітичне мислення, професійну майстерність;...»

«АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО Серія „Академіки АПН України” Випуск 8 ОЛЬГА ВАСИЛІВНА СУХОМЛИНСЬКА БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК Київ – 2006 АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО СЕРІЯ „АКАДЕМІКИ АПН УКРАЇНИ” ВИПУСК 8 ОЛЬГА ВАСИЛІВНА С У Х О М Л И Н С Ь К А БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК Київ – 2006 УДК 016 Сухомлинська ББК 91.9:74 С 91 У...»

«КОМПЕНДІУМ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ЦЕРКВИ ПАПСЬКА РАДА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ І МИР» КОМПЕНДІУМ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ЦЕРКВИ “Libreria Editrice Vaticana omnia sibi vindicat iura. Sine ejusdem licentia scripto data nemini liceat hunc Compendium denuo imprimere aut in aliam linguam vertere”. © 2004 Libreria Editrice Vaticana, Citt del Vaticano © 2004 Конференція Римсько Католицьких єпископів України © 2004 Синод єпископів Української Греко Католицької Церкви Переклад: Ольга Живиця Наукова редакція: Юлія...»

«s § ь g Ратнівський районі на сторінках преси Ц за II квартал & % % ® 2012 року І а Район в цілому Відділ статистики інформує : соціально-економічне становище району у І кварталі 2012 року // Ратнівщина. 2 0 1 2.2 8 квіт. С. 8. Борзовець В. Ратнівський район у 2011 році : за даними головного управління статистики у Волинській області / В. Борзовець // Ратнівщина. 2012. 8 трав. С. 3. Головне управління статистики у Волинській області : житловий фонд області // Ратнів­ щина. 2 0 1 2.1 6 черв....»

«Нагадаймо собі, що одного дня кожен із нас може постукати в чиї-небудь двері, прохаючи допомоги. Кофі Аннан LUBOV ZHVANKO KHARKIV KNAME ЛЮБОВ ЖВАНКО ХАРКІВ ХНАМГ УДК 94 (477) «1914/1918» ББК 63.3 (4 Укр) Ж Рекомендовано до друку Вченою радою Харківської національної академії міського господарства протокол № 10 від «28» серпня 2009 р.Відповідальний за випуск науковий редактор: доктор історичних наук, професор, ректор Полтавського університету споживчої кооперації України О.О. Нестуля Рецензенти:...»

«Д. А. ШИГАЛЬ, УДК 340.15:001.8 канд. юрид. наук, доцент кафедри історії держави і права, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків СИНХРОННЕ ПОРІВНЯННЯ В ДОСЛІДЖЕННІ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОПРАВОВИХ ЯВИЩ (НА ПРИКЛАДІ ІНСТИТУТУ МИРОВИХ СУДДІВ, СТВОРЕНОГО В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 1864 Р.) На прикладі інституту мирових суддів, створеного у 1864 р., досліджується специфіка синхронного історичного порівняння. Аналізуються умови застосування цього методу. Робляться...»

«Кучай Т.П. аспірант кафедри теорії та історії педагогіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНІ У статті розглядається роль та завдання екологічної освіти у Великій Британії та Україні. The article tells about role and tasks of ecological education in Great Britain and Ukraine. Першочергового значення у розв’язанні найбільш актуальних екологічних проблем набувають проблеми взаємин людини з природою....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»