WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 7 ] --

Разом із цим Комітет почав надсилати в казарму всіх, хто при­ ходив до нього за допомогою і заявляв охоту служити в Січових Стрільцях. В перших двох тижнях зібралося ось так в казармі коло 200 охочих. Для формування не приготовлено ніяких мага­ зинів ані самостійного господарства. Отже, Січові Стрільці-охотники ходили в перших часах у своїм старім лахміттю австрійсь­ ких полонених і харчувалися в київськім „етапнім пункті’ нарівні з робітничими сотнями полонених австрійців.

Був це буйний елемент — оті перші Січові Стрільці. Здебіль­ шого високоідейний і національно свідомий та виразно держав­ ницький елемент, сміливий, бо готовий піти навіть проти Австрії, — він разом із тим скоро підпав під вплив тогочасного вічевого революційного руху. Лад v народньому війську уявляв собі у фоомі повної влади вояцьких рад. Інституція старшинства була йому ненависна, як прояв поневолення людини, як рештки „ста­ рого режиму”, які треба знищити без сліду. Амбіції цього еле­ менту йшли у тому напрямку, щоб молоде Січове Стрілецтво digitized by ukrbiblioteka.org стало на всю Україну зразком „народоправства” у війську. Був це погляд звичайний у тому часі4).

й ого пильно поширювали у солдатській масі московських і зукраїнізованих полків, а також і серед перших Січових Стрільв большевицькі агітатори, щоб, знищивши вплив старшин і пе­ редавши „владу” у війську солдатським мітингам, розложити \\ знищити всяку збройну силу, що інакше могла би стати перешко­ дою для їхніх переворотницьких замислі* На розвиток уявного „радянства” в пепших Січових Стрільців головно вплинуло те, що зібрані охотники фактично опинилися самі без ніякого коман­ дира, який зна« би. якого війська хоче, й систематично працював би в тому напрямку5). Отже Січово-Стрілецьке „радянство” було в значній мірі виявом самопомочі маси, якою ніхто не опікувався, оставляючи в ній тим самим широке поле для діяльности різним агітаторам.

Але, хоч і „народоправне” й „стихійне”, Січове Стрілецтво було можливе лише, якщо б його одягнули по-військовому й озброїли. Зробив це на власну руку й без нічийого доручення Роман Дашкевич, різними способами, цілком зрештою неформальними через перешкоди, що їх стрічав у різних офіційних військових установах. Він роздобув для першого Січового Стрілецтва запас військових одягів і зброї та завів також сяке-таке самостійне господарство частини.

Не маючи ніякого доручення ні від кого, Роман Дашкевич му­ сів у своїй праці „опертися” на самім же „народі”. Отже за його почином „Січово-Стрілецький народ” оформив сам себе в сотню піхоти, поділив себе на чоти й настановив начеб-то колективного командира: комітет, що мав слідкувати за господарством сотні й вести в ній освітню працю. „Січово-Стрілецький народ” почав теж „стихійно” муштру, яку добровільно вели раз один, на другий день інший, колишні підстаршини і двоє-троє недосвідчених мо­ лодших старшин, що рядовиками попали були в Січове Стрілец­ тво в Києві. Назверх Січово-Стрілецька сотня робила гарне вражіння здисциплінованого війська, бо всякому охотникові на цьо­ му залежало, щоб Січове Стрілецтво стало „гордощами револю­ ції”. Тільки зблизька показувалося, що його вартість незначна,

4) А це тим більш е, що вояцькі ради були не лиш у Д орош енківськом у п ол­ ку, але й у інших українізованих частинах на чолі з Всеукраїнською Р адою Вій­ ськових Д епутаті*.

5) А вибрана „Стрілецька Р ада” не уваж ала вказаним виламуватись з-п ід загальноприйнятих організаційних принципів В сеукраїнської Ради Військових Д е ­ путатів.

38 бо його командиром був властиво мітинг, якого рішення могли бути дуже різні в залежності від настрою.

Але радянський лад першого Січового Стрілецтва був далекий від ідилії. Не зважаючи на високоідейну більшість куреня, в ньому були теж — як неминуче й мусіло бути в охотничій частині, — пройдисвіти, які бачили в Січовому Стрілецтві тільки тимчасовий св;й захист, поки розглянуться за іншою „посадою” ; були й агіта­ тори з певними означеними завданнями. їм залежало на тому, щоб у Стрілецтві не закріплювався взагалі ніякий твердий лад. А для високо демократичного курінного комітету якось важко було твер­ дою рукою ирочистити стрілецькі ряди, бо й пройдисвіти були повноправним „народом”. Тому безладдя було в казармі Січових Стрільців: ніхто не знав, як далеко сягають його права й відкіля починаються вже обов’язки. Це викликало в перших Січових Стрільців невдоволення з отих порядків, яке повернулося проти „Ділового Комітету” й того гурта, що заініціював був формуван­ ня, бо виглядало, що його члени, здебільшого колишні старшини, спокійно чекають, поки збереться Січове Стрілецтво, щоб, не працюючи для нього ні трохи, потім прийти на — „готову стар­ шинську посаду”.

Ось так застав Січове Стрілецтво грудень 1917-го року. В тому часі українська залога столиці вспіла вже настільки розбігтися, або розложитися, що не вистачало війська для гарнізонової служ­ би. Січові Стрільці дістали наказ виставляти свої варти в деяких місцях Києва. Але наряд на службу був більший ніж було Стрі­ лецтва на зміну. Серед таких обставин була неможлива взагалі ніяка організаційна праця. Невдоволення росло аж до обурення.

Та частина охотників, що прийшла в Стрілецтво ради насущного хліба, потрохи покидала казарму. На їхнє місце приходили нові..добровольці”, які здебільшого теж не видержували. „СічовоСтрілецький народ” попробував рятуватися з 6-езладдя тим, що вибрав постійних командирів частин. Але це були дуже молоді й недосвідчені старшини, яких свобода рухів була зв’язана радами, тому і вони нічого не зуміли направити.

4.

Але був один момент, що спинював розвал Січового Стрі­ лецтва в початках. Воно було свідком безславного кінця зукраїнізованої армії й перших злочинів збольшевиченої солдатчини у Києві. Тут стрепенувся патріотизм Січового Стрільця і його по­ digitized by ukrbiblioteka.org чування національних гордощів: він відчував, що серед загаль­ ного безладдя йому не вільно кинути зброю й відійти з Січово­ го Стрілецтва.

Йдучи до захоплення державної влади в Росії, большевики почали з розкладу московської армії, щоб на перешкоді большевицькому державному переворотові не станули ніякі збройні си­ ли. Большевицька пропаганда заграла спершу на воєнній втомі війська й кинула гасло: „Досить війни!” Це гасло прийнялося р мільйонових солдатських масах і було причиною ганебного роз­.

грому наступу Керенського в липні 1917-го року на Галичину.

Потім пішла агітація проти старшин, яка домагалася, щоб війсь­ ко розпоряджалося само собою при помочі виборних воєнних рад.. Коли закріпився радянський порядок у війську, — пішло до­ магання, щоб й своїх командирів вибирали самі вояки. Зі старшин солдати позривали всякі відзнаки, їх усували, й на їхнє місце при­ значували демагогів, що зуміли захопити солдатську масу на мітин­ гах. Рядом із цим ішов розвал фронту. Ще вліті 1917-го року на фронті пішло „братання” поміж російськими та австро-німецькими вояками під знаком негайного миру. У вересні 1917-го року полки вже покидали передові лінії на фронті і скупчувалися на кватирах. Сотні тисяч вояків тоді самовільно рушили додому.

Пішли безконечні мітинги, на яких большевики нарешті кинули гасло негайно повалити Тимчасовий Уряд й віддати всю держав­ ну владу в руки солдатських і робітничих рад, що підпали цілком під большевицький вплив. В жовтні 1917-го року розпочалися бої поміж частинами ще вірними Тимчасовому Урядові й „розбольшевиченими” полками. А що старшинство в своїй масі стояло по боці Тимчасового Уряду, то солдати почали масово розстрілю­ вати їх. Ота боротьба покінчилася 7-го листопада большевицьким переворотом у Москві. Зараз же збольшевичені московські узброні маси рушили зі своїх місць і подалися цілими частинами до дому, несучи на своїх багнетах большевицький переворот скрізь, куди проходили. Слідом за ними розливалася повінь грабежів і вбивств.

Пацифістична й радянська пропаганда большевиків не минула й зукраїнізованих полків. У них /геж пішла величезна дезерція до дому. Але в них не прийшло до повного розладу між старшин­ ством і рядовими, бо в зукраїнізованих полках покищо не прий­ нялася переворотницька большевицька пропаганда: рядовик і старшина однаково стояли проти Тимчасового Уряду й за Цен­ тральну Раду. Коли в жовтні 1917-го року почався збройний большевицький переворот, то скрізь поруч із большевицькими полками виступили проти військ Тимчасового Уряду теж зукраї­ нізовані частини. Але після большевицького перевороту в Моск­ ві московські збольшевичені полки заявили, що ніякої України ні Центральної Ради не визнають і вимагають одностайної большевицької солдатсько-робітничої влади на всю колишню Росію та виступили збройно проти української влади. Тут у всій Україні ще раз прийшло до боїв, дим разом українсько-большевицьких.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Був де листопад 1917-го року, час проголошення самостійної Ук­ раїнської Народньої Республіки в III. Універсалі Центральної Ради.

Було очевидне, що хвилина вимагає від Центральної Ради рішучих організаційних чинів, бо інакше в анархії втопиться тількицо проголошена Українська Народня Республіка. Опанувати без­ ладдя, яке на своїх багнетах несли найтемніші збольшевичені еле­ менти, можна вже було не переконуванням збройних, майже вик­ лючно московських ватаг, а такою ж збройною силою. Але таких засобів не вжила Центральна Рада. Вона „пішла на зустріч” нічим із Україною не зв’язаному чужинецькому большевизмові, стараю­ чись задовольнити його різними новими своїми законами. Але це не приносило ніяких успіхів, бо большевики рішили повалити Цен­ тральну Раду все одно, яка-б вона не була, щоб об’єднати всю колишню Росію одним всеросійським, большевицьким урядом. Пі­ шовши по лінії „мирного переконування ' большевиків, Централь­ на Рада рівночасно начебто вирішила знищити рештки своєї зукраїнізованої армії. Вона й тепер не об’єднала зукраїнізованих час­ тин, розкинених по всій Україні, розумним своїм фахово-війсь­ ковим знанням, дорослим до завдання, українським національновійськовим головним командуванням. Через те зукраїнізована вій­ ськова маса не була зреорганізована, об’єднана в нові, відповідні до обставин дивізії й корпуси зі своїми командними штабами. Не­ об’єднані десятки й сотки окремих зукраїнізованих частин, жили своїм життям, не керовані ніякими наказами згори. Навіть у само­ му Києві численні зукраїнізовані полки, що наспіли були в поло­ вині листопада 1917-го року на підтримку Центральній Раді, не були взяті твердою рукою центрального командування, що розуміло-б, у якому напрямку слід зреорганізувати зукраїнізовану силу й мало-б доволі сміливости й твердости задуману реорганізацію систематично перевести. Були й такі зукраїнізовані частини, що прибули тоді в Київ, яким не лише не видано ніяких наказів, але не призначено приміщення і навіть не постачено їжею. Центральна Рада не використала теж свого ще не цілком померклого автори­ digitized by ukrbiblioteka.org тету, щоб в ім’я спасення України, для якого оце останній мент настав, вимагати від українських військових мас розв’язання рад і повного підпорядкування відповідно згори підібраному старшинству.

Навпаки, „Всеукраїнська Рада Військових Депутатів” ужила як­ раз у тому відповідальному часі всіх засобів, щоб завести ради навіть у таких частинах, в яких вони якось перевелися, підсилю­ ючи цим розклад зукраїнізованого війська.

Не бачачи мети перед собою, бо ніхто не поставив перед ним можливости швидкої війни проти Московщини за українську дер­ жавність, покинувши всякі військові зайняття, бо ними не вміли заці­ кавити свого вояка його старшини, перебуваючи у безладді й займаючись хіба тільки мітингами, без наказів, інколи без по­ мешкання й без їжі, зукраїнізоване військо почало тратити свій порив, дезорганізуватися й зневірюватися в національній справі.

Отже масово військо розходилося по домах, несучи в серцях роз­ чарування, а то й ненависть до Центральної Ради. Тут до слова прийшла большевицька пропаганда, й на руїнах авторитету Цен­ тральної Ради приймалася в тих рештках полків, що не всиіли розбігтися.

До цієї головної причини розвалу зукраїнізованої армії долу­ чилися ще інші. В першу чергу брак відповідного старшинства. В кількатисячних полках часто-густо було лише по два-три націо­ нально-свідомих старшин-українців, та й то молодших і недосвід­ чених. Але й вони, залякані недолею московського старшинства, мордованого його ж солдатами, не вміли владною своєю особис­ тою волею опанувати вояцьку масу. Старшини потурали їй у всьому й підлещували, тратячи тим у неї пошану. Тим-то старши­ ни не змогли своїм особистим впливом зліквідувати радянський порядок у війську й замінити його довір’ям вояків до старшинсь­ кого проводу. Радянство швидко переросло понад їхні голови, вони опинилися збоку й пізніше, по приході большевиків, їхні вояки інколи ще тільки рятували їхнє життя, радячи старшинам утікати, але — не слухалися й не йшли вже за ними.

Останньою причиною була втома війною і бажання вернутися додому до привичної праці. Таке військо міг повести в бій тільки великий порив або віра в провідників. Але порив вигорів і спопе­ лів, а старшини не вміли стати провідниками. На такий ґрунт упала большевицька пропаганда і мітингами — добила військо.

Отак проминули останні два-три тижні після проголошення III. Універсалу, в яких іще можна було гарячковою працею опа­ нувати останки зукраїнізованого війська й відповідною адміністрацією сяк-так упорядкувати край. В грудні 1917-го року вже було запізно. Зукраїнізоване військо розбіглося так, що навіть у сто­ лиці України не було кому пильнувати магазинів. Центральна Рада все ще радила над різними „законами”, але їх уже ніхто не читав і не слухав. У цілім краю вешталися узброєні большевицькі вата­ ги. Грабежем і злочинами та пожежами запалала вся українська земля з усіх усюдів.

Почалися напади на вулицях самої столиці. Відбувалися тисяч­ ні мітинги, на яких промовці закликали до перевороту проти Цен­ тральної Ради за всеросійську большевицьку одностайну владу.

Ватаги збольшевиченої солдатчини, що через Київ верталися ку­ дись у глуху Московщину, на вулицях нападали на зустрічних старшин. Вперше тоді зневажувано Січових Стрільців, зриваючи з їхніх рамен „погони”, приписані Центральною Радою для зукраїнізованого війська, на яких Стрільці носили золоті букви „С. С.” 5.

Кінець зукраїнізованої армії й большевицькі злочини на ву­ лицях Києва лише скріпили національний патріотизм великої біль­ шости Січових Стрільців. Цим патріотизмом, свідомістю, що не слід під час завірюхи розходитися, трималися Січові Стрільці ра­ зом, хоч радянське безладдя в їхніх рядах від того не меншало.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Управління культури обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для юнацтва ім. Бориса Лавреньова Науково-методичний відділ На замітку методисту Інформдайджест Вип. 9 Херсон ББК 78.342 (4УКР-ХЕС) Н12 На замітку методисту : інформдайджест / укл. Тарадименко І.І., Козаченко О.О.; Херсонська обл. б-ка для юнацтва ім. Б.Лавреньова. – Херсон : [Б.в.], 2014. – Вип.9. – 30 с. У рік відзначення 70-річчя утворення Херсонської області краєзнавчий напрям у діяльності бібліотек набув особливої...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство., 2007. Вип. 2. С. 209 – 216 Ser. Bibliology., 2007. No 2. P. 209 – 216 ПОВІДОМЛЕННЯ УДК 027.2:025.178(477.83-25) З ІСТОРІЇ МУЗИЧНИХ КОЛЕКЦІЙ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ М. В. ЛИСЕНКА Ірина АНТОНЮК Львівська державна музична академія імені Миколи Лисенка, вул. О. Нижанківського, 5, м. Львів, 79005, Україна, тел. (0322) 72-36-50 Досліджується історія формування музичних колекцій Львівської державної музичної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АЛЕН ПАНОВ Навчально-методичний посібник з курсу ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН Ужгород 2011 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АЛЕН ПАНОВ...»

«ЗЕМЛЕ МОЯ, КРИМСЬКА! ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ Крим. Зачаровуючий край таємниче сивих гір, вічно молодого моря, яке повсякчас називають синім і від якого не можна відірвати очей. Не можна не слухати його, коли в задумі шумить, посилаючи на берег білопінні прибої. Хто хоч один раз побував у Криму, той уже ніколи не забуде казкової принадності його узбережжя, оповитого духмяністю темно-зелених кипарисів, залитого сонячним сміхом. Край стародавніх пам'ятників культури, захоплюючих неповторною красою...»

«ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ» ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІННОВАЦІЙ КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ Веред І.С., Кушнір Ю.В. СОЦІОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ Навчальний посібник Донецьк, 2013 УДК 316 Соціологія девіантної поведінки. Навчальний посібник / уклад. І. С. Веред та Ю. В. Кушнір. – Донецьк: КІЦ, 2013. – 192 с. Навчальний посібник підготовлено на основі узагальнення курсу з нормативної навчальної...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ДОСІН Анжеліка Романівна УДК 37.013.42:159.922.8(410) ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Ужгородському національному університеті, Міністерство освіти і науки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ П.В. Добров, О.І. Задніпровський Методичні матеріали з історії України Донецьк: ДонНУ, 200 ББК Т3 (4 УКР)р П.В.Добров, О.І.Задніпровський Методичні матеріали з історії України (Для студентів неісторичних спеціальностей). Вид. 2-е. Донецьк: ДонНУ, 2004. – 58 с. Затверджено на засіданні кафедри історії України Донецького національного університету, протокол №11 від 27.02.2003 р. Рецензенти: д.і.н.,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ім. А.Ю. КРИМСЬКОГО ОРІЄНТАЛЬНІ СТУДІЇ В УКРАЇНІ ДО ЮВІЛЕЮ Л.В. МАТВЄЄВОЇ Збірник наукових статей КИЇВ – 2010 УДК 08:930 ББК 63.I(4УКР)6-8я43 О-65 Друкується за рішенням Вченої ради Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України (протокол № 3 від 22.06.2010) Редколегія: Редколегія: Бубенок О.Б., д. і. н., с. н. с., Бубенок О.Б., д. і. н., с. н. с., Капранов С.В., к. філос. н., Капранов С.В., к. філос. н., Кочубей Ю.М., к.к. ф....»

«ЛЕКЦІЯ №1 ТЕМА: ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТІМФВ ЯК НАУКОВОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПЛАН 1. Предмет ТіМФВ як науки і навчальної дисципліни.2. Джерела виникнення і розвитку ТіМФВ.3. Основні історичні етапи розвитку ТіМФВ та їх характеристика.4. Внесок українських педагогів в теорію ФВ (друга половина ХІХ перша половина ХХ ст.). В с т у п. Сучасний стан ТіМФВ обумовлений попередньою історією формування і розвитку науково-теоретичних знань про ФВ. У науково-методичній та навчальній літературі з...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності» м. Одеса, 22-23 травня 2014 р.Умови участі: Конференція проводиться в рамках комплексного Чорноморського дослідницького політологічного проекту. До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»