WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 55 | 56 || 58 | 59 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 57 ] --

З приїздом Директорії до Києва я хотів навіть розв’язати Полі­ тичний Відділ Осадного Корпусу й передати його справи органам Міністерства Внутрішніх Справ. Однак, поки можна було це пере­ вести, почалась евакуація Києва. Після евакуації Політичний Від­ діл припинив свою діяльність, — зате всі інші подібні установи і не думали про це, а навпаки, навіть почали поширювати свою „ді­ яльність” у провінціональних містечках Поділля.

ІДождо Політичного Відділу Осадного Корпусу в Києві, то впов­ ні під його діяльністю підписатися не можна. Річ у тому, що пе­ редусім на чолі тої установи стояла людина, яка не здійснила наших надій. І, хоч Команда Корпусу намагалася тримати Політич­ ний Відділ під суворою контролею, все ж таки кожний, хто жив і працював у ті дні в Києві й бачив, що там творилося та які спра­ ви звалювалися на команду, зрозуміє, що було просто фізичною неможливістю здійснювати докладну контролю діяльности всіх під­ леглих установ. Я далекий від того, щоб усі промахи Політичного Відділу звалювати на його начальника, сотн. Ю. Чайківського, який не живе й не може забрати слова, але його діяльність після чорторийської катастрофи, а саме його „сповідь” перед большевиками, що полягала в оголошенні незгідних з правдою ревеляцій на його колишніх товаришів зброї, говорить дуже багато про його особу. Безумовно, відповідальність за вчинки членів організації падав на всю організацію. Проте не годиться кувати зброї проти органі­ зації тоді, коли сама організація побачила помилковість цих вчин­ ків і доклала всіх зусиль для їх направи й ліквідації.

Сказане стосується також до розгрому Центрального Бюра Про­ фесійних Союзів. Переслуханий мною в цій справі сот. Чайківський, який наказав перевести в помешканні Центрального Бюра трус, заявив, що він мав з різних сторін відомості, ніби під фірмою Про­ фесійних Спілок відбуваються сходини большевицьких агентів і гам є центр діяльности проти української влади. Вислані Полі­ тичним Відділом стрільці знайшли дійсно під час трусу цілу масу большевицької літератури, брошур і летючок, а тому, що настрій серед війська був у той час дуже ворожий большевикам, озлоблені стрільці спалили всю цю літературу і, на превеликий жаль, разом з нею діловодство Професійних Союзів. Знищення цього діловод­ ства використали большевики в своїй пропаганді проти Січових Стрільців і проти Української Народної Республіки. І, хоч цей учи­ нок не був ані доцільним, ані корисним, все ж таки в оборону сот.

Чайківського і висланого ним стрілецького відділу треба сказати, що помешкання різних київських робітничих організацій дійсно ви­ користовували большевицькі агітатори для своєї пропаґандивної та шпіонської праці. Фактом є, що другий трус, переведений сотн.

Чайківським через кілька днів після першого, був цілком виправ­ даний. Він повинен був тоді негайно замкнути помешкання Цент­ рального Бюра і, коли цього не зробив, то виявив тільки зайву ла­ гідність.

Те, що по цей день у комуністичній пресі згадуються розстрі­ ли Політичним Відділом робітників, є звичайним наклепом. Р о з­ стріли в Києві були, але їх переводили або власне ті частини, від яких Осадний Корпус намагався звільнити Київ, або різні „розвідdigitized by ukrbiblioteka.org ки”, що не підлягали контролі Осадного Корпусу, або, врешті, бу­ ли вони виконані з виразною провокаційною метою. За всі ці ви­ падки Січове Стрілецтво не може брати жадної відповідальности.

Наскільки в дійсності Команда Осадного Корпусу була реак­ ційною й ворожою всім лівим течіям, хай свідчить факт, що вже тоді, коли ліві есери вели підпільну роботу проти Української На­ родної Республіки та вже були в порозумінні з московськими боль­ шевиками, команда відшукала в підпіллі їхнього провідника М.

Шинкаря, забезпечила йому особисту волю й пропонувала шукати порозуміння з Директорією. Мав також я з ним розмову, одначе неможливо було дійти з ним до якогонебудь порозуміння, бо сам він не міг сказати, чого власне, хочуть він та його однодумці. Після тої невдалої спроби привести до порозуміння між Директорією й лівими есерами, М. Шинкар щез і незабаром появився на Полтав­ щині на чолі повстанської частини проти Запорізького Корпусу.

Шинкаря знав я ще з часів Центральної Ради, коли після проголо­ шення III Універсалу він став командувачем Київської округи і, хоч до цієї ролі не підготований, виявив дуже багато енергії. У пер­ ших починах організації Січового Стрілецтва взимі 1917 р. він по­ магав теж багато й нам. Жаль, що большевицька дурійка, яка за­ хопила була лівих есерів, не дала йому змоги відіграти більшої ролі в українських визвольних змаганнях.

До переговорів, які започаткувала Директорія з існуючим тоді вже в Росії большевицьким урядом, Січове Стрілецтво ставилося позитивно — щобільше, воно бажало миру з большевиками на засаді, самозрозуміло, збереження самостійности Української Дер­ жави. Ми були за згоду з большевиками, тим більше що з Одеси приходили дуже погані вістки. Під крилами французьких військ, які зайняли Одесу, зібралася там російська чорна сотня, що мала вплив на тодішнє французьке командування, тому його ставлення до Української Народньої Республіки й республіканських військ ставало з кожним днем усе більш вороже.

Але московсько-большевицький уряд запевнював з одного боку урочисто, що Совєтська Росія ніяких військ проти України не висилає, а з другого боку — відправляв проти України організова­ ні в Росії військові частини т. зв. українського радянського уряду, що, на ділі, були інтегральною частиною єдиної червоної армії.

Стало ясним, що дальші переговори безпідставні, що до больше­ виків треба зайняти дуже виразне становище і що дальшим наслід­ ком тактики політичного кунктаторства буде те, що українська ар­ мія цілком здезорієнтується, здеморалізується та втратить свою боєздатність. Лише тому ми вітали проголошення війни з Росією, що бачили з ньому прояснення дуже замотаного становища.

Крім історії з трусом у Центральнім Бюрі Професійних Союзів і крім байок про ультимативні домагання Січових Стрільців вести війну проти большевиків, найважнішим доказом „реакційности” Січових Стрільців є закид про заміри „розігнати” Трудовий Конгрес.

Вістки про бажання чи навіть рішення Січових Стрільців знасилувати волю народу, висловлювану його представниками на Конгре­ сі, який скликала законна державна влада, є легендою, що зроди­ лася з провокаційних наклепів ворогів Січового Стрілецтва.

Зате правдою є, що Директорія, уряд і команда Корпусу призадумували над тим, що робити, коли Трудовий Конгрес перемінить­ ся у мітинг, а вся праця зведеться до виголошування демагогічних промов. Команда ставила собі питання: наскільки такі промови зможуть мати вплив на військо й запілля. Вирішено врешті не ро­ бити ніяких перешкод діяльності Трудового Конгресу. До самої підготовно-організаційної праці щодо скликання Трудового Кон­ гресу ніхто з нас не вмішувався. Директорія тільки турбувалася, щоб Трудовий Конгрес мав бажаний для неї склад. Тоді теж вири­ нула думка стягнути на Конгрес поважну кількість галицьких де­ легатів. Саме в першій половині січня виїхав я до Станиславова до Державного Секретаріяту Військових Справ і до Начальної Ко­ манди Галицької Армії, щоб порозумітися в оправі обміну військо­ вими частинами, а при цій нагоді обговорити також справу прого­ лошення злуки Західньо-Української Народньої Республіки з Ук­ раїнською Народньою Республікою. Директорія доручила мені пе­ редати Державному Секретаріятові її побажання щодо приїзду на Трудовий Конгрес якнайбільшої кількости делегатів Західньо-Української Народньої Республіки.. Розмову про це я мав за годину перед моїм від’їздом до Станиславова з головою Директорії В.

Винниченком у його власному кабінеті*). Отже, й історія з Трудо­ вим Конгресом не може ніяк послужити доказом проти Січових Стрільців щодо їх реакційности. Варто хіба згадати „проскурівську деклярацію”. (Див. Документи. — Ред.).

Сталося це після такого розвитку подій: Запорізький Корпус залишив Харків, а швидко потім Полтаву ще до часу прибуття з Києва до Полтави допомоги Січових Стрільців, і посувався на *) Н а 204 ст. третього тому „В ідродж ення Н ації” В. Винниченко згад ує лиш про „отаманів”, як-і буцім то радилися над розігнанням К онгресу. Чому В. Вин­ ниченко забув навести свої власні заходи до відповідного сгірепарування Т р у­ дового К онгресу, мені не відом о. — Є. К.

digitized by ukrbiblioteka.org Кременчук. Чорноморді залишили всю Чернігівщину, вносячи своїм відступом шалену паніку в запілля.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Команда Осадного Корпусу вирішила тоді вислати на фронт найкращі частини Січових Стріль­ ців — у першу чергу 1-ий полк Січових Стрільців сот. Роґульського. Окрема частина полк. Сушка виїхала на допомогу Запорізько­ му Корпусові в напрямку на Полтаву. Але здержати не так наступ большевицьких військ, як радше відступ здеморалізованих укра­ їнських частин вже ніяк не вдалося. Моральне пригноблення, ви­ кликане несподіваними поразками на фронті та політичними не­ вдачами Директорії остаточно перерішило питання залишення Ки­ єва. Після відступу з Києва Команда Січових Стрільців старалася ще одним наступом захопити столицю, але ця спроба не вдалася.

Всі ці невдачі настільки ослабили морально Січових Стрільців, що необхідно було відтягнути їх, бодай на яких два тижні, у запілля.

Для відпочинку й реорганізації призначила Головна Команда Сі­ човим Стрільцям район Проскурова. Саме там Стрілецька Рада проголосила т. зв. проскурівську деклярацію.

До деклярації спонукав Січових Стрільців досвід відступу з Києва. Тоді вони переконалися, що настрої населення обернулися проти Директорії. На таку зміну настроїв вплинули не так приваб­ ливі большевицькі обіцянки, як радше сваволя деяких здеморалі­ зованих фронтовими невдачами військових частин.

Січові Стрільці опинилися в трагічному становищі: вони мали в своїй найближчій історії Мотовилівку, вони зазнали великих втрат у боях і були знесилені боротьбою із зовнішнім ворогом—москов­ ськими большевиками і внутрішнім ворогом—власною анархією, яку всі проклинали. Не зважаючи на всі свої зусилля, вони побачили себе цілком осамітненими, оточеними з усіх боків ворогами. Москов­ щина й Польща бачили в них найбільшу підпору зненавидженої української державности, а свій власний український нарід від се­ лянських низів аж до верхів інтелігенції вказував на них, як на винуватців тих лих, що звалилися на Україну. Зневірені й утомлені війною, видали Січові Стрільці деклярацію, ще раз з’ясовуючи своє національно-державницьке „вірую”.

Проскурівська деклярація Січових Стрільців була суттєво витієї самої основної ідеї, що й білоцерківська „гетьмансь­ слоеом ка” заява. Знає це дуже добре українська демократія, знають це українські праві кола. Одні й другі знають, чого хотіли Січові й Стрільці, за що боролися й як боролися. Пізніше у боях під Берди­ чевом, Шепетівкою, Здолбуновом, Крем’янцем, Чорним Островом, Звягелем, Карабчиївкою і т. д. Січові Стрільці знов здобули сим­ патії широких селянських мас. Для них Січові Стрільці залишили­ ся й досі військом, яке любило лад і порядок, було здисципліноване і слухняне, суворе супроти себе самого й хоробре на полі бою.

Похід на Київ, денікіяда й остаточна катастрофа Ще задовго, поки Галицька Армія перейшла Збруч, Січові Стрільці тримали з нею зв’язок тими своїми частинами, що боролися на польсько-українському фронті в Східній Галичині. Це були пе­ редусім гарматні частини, а далі відділ панцерних авт. Вже в мо­ мент протигетьманського повстання виринув був у нас проект вза­ ємного ооміну військовими частинами обох армій, але цей проект переведено тільки частково й то не цілком вдало. Передбачаючи саме ту небезпеку, що загрожувала наддніпрянським військовим частинам від большевицької пропаганди, ми хотіли дістати від Го­ ловного Командування Галицької Армії певну кількість галицьких частин, а замість цього вислати до Галичини наддніпрянські час­ тини. Таким робом хотіли ми реалізувати на ділі соборницьку дум­ ку, як теж паралізувати большевицьку пропаганду. На основі д о ­ теперішніх досвідів ми знали, що галицькі частини не піддаються так скоро згаданій пропаганді. З другого ж боку, ми думали, що й наддніпрянські частини, попавши в оточення з дисциплінованої здорової армії, стануть ще більше боєздатними і що Галицька Ар­ мія нічого на такім обміні не втратить. Цю акцію обміну започат­ ковано ще до в’їзду Директорії в Київ висланням в Галичину од­ ної наддніпрянської бригади. На жаль, ця спроба покінчилася не­ вдачею.

Точніше про причини невдачі розписуватися не буду, бо про цю справу вже багато писали. На мою думку, не треба було згадану частину зразу висилати на фронт, а тільки дати їй перше необхідний вишкіл, здисциплінувати її, зміцнити старшинський склад, і лише тоді вживати її до бойових операцій. Тому я цілком не дивувався, коли довідався, що ця нашвидку зорганізована, д о ­ статньо ще не освідомлена та складена з різнородного стрілецько­ го й старшинського елементу бригада при першому польському ударі розбіглася.

Щ о ж д о вислання галицьких частин на Велику Україну, то їздив я в цій справі з полк. Вітовським до Головного Коман­ дування Галицької Армії в Бібрці. Сам ген. Омелянович-Павленко не поставився до цієї пропозиції зовсім прихильно, та тільки ли­ ше завдяки в. о. Секретаря Військових Справ, сотн. Бубелі вдалося нам отримати з Галичини коло двох тисяч новобранців, які після digitized by ukrbiblioteka.org вишколу виявилися дуже гарним і надійним елементом. Ще пізні­ ше кілька разів роблено спроби в справі обміну, одначе ці спроби не мали ніякого впливу ні на склад обох армій, ні на їх бойові операції.

Безпосередньо стрінулися Січові Стрільці з Галицькою Армію тільки після евакуації нею Галичини й переходу через Збруч.

Слід тут підкреслити, що до переходу Галицької Армії, під час т. зв. офензиви ген. Трекова, коли Галицька Армія з огляду на брак набоїв опинилася в дуже важкому становищі, команда Січових Стрільців видала була відпоручникам Галицької Армії досить ве­ лику кількість набоїв. У липні перейшли галицькі частини на Ве­ лику Україну й уже самою своєю появою полегшили незвичайно важке становище на українсько-большевицькому фронті. Після переорганізування цілого фронту вже при активній допомозі Га­ лицької Армії, припало Корпусові Січових Стрільців дуже невдяч­ не й нелегке завдання. Корпус одержав саме наказ зайняти фронт на лівому крилі об'єднаної Української Армії, тобто поміж галиць­ кою й польською арміями. Отже, Січові Стрільці мали з ліво­ го боку поляків, з правого — 2-ий, а далі 3-ій Галицький Корпус.Pages:     | 1 |   ...   | 55 | 56 || 58 | 59 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Управління культури обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування ЕКОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ: УРОКИ МИНУЛОГО I СУЧАСНIСТЬ Рекомендаційний бібліографічний покажчик Херсон, 2012 ББК 91.9:2 + 20.1я1 Е45 Екологічні проблеми: уроки минулого і сучасність: реком. бібліогр. покажчик / уклад. Михайлова А. С. ; Обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова. – Херсон : [Б. в.], 2012. 18 с. Газетно-журнальні...»

«МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Україна: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Програма Розвитку ООН в Україні ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України Науково-дослідний економічний інститут Україна: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій ПЕРСПЕКТИВИ Інститут еволюційної економіки РОЗВИТКУ Центр досліджень науковотехнічного...»

«Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Лабораторія методики суспільствознавчих дисциплін Г. І. Михайлович Актуальні проблеми викладання історії у 2014–2015 навчальному році (Методичні рекомендації) Миколаїв Автор: Г. І. Михайлович, завідувач лабораторії методики суспільствознавчих дисциплін МОІППО Рецензент: А. М. Старєва, к. пед. н., доцент, директор МОІППО Рекомендовано науково-методичною радою МОІППО, протокол від № Пропозиції учасників Літньої школи освітян...»

«ISSN 2078-340Х. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2012. Вип. 20. Ч. 2. С. 236–242 Visnyk of the Lviv University. Series Foreign Languages. 2012. Is. 20. Pt. 2. P. 236–242 УДК 82-193.3: 82-193.5 АМАДЕЙ ГОФМАН І АМАДЕЙ МОЦАРТ: ЩЕ РАЗ ПРО МУЗИЧНІСТЬ РОМАНТИЧНОЇ ПРОЗИ Борис Шалаґінов Досліджено тему музично-театральної основи жанровості й стилю Гофманової прози, зокрема вплив зінгшпіля Моцарта. Розглянуто контраст, різноманітність та різнохарактерність як принципи побудови дії...»

«Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АЗІЙСЬКИЙ НАПРЯМ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. АНАЛІТИЧНІ ОЦІНКИ Монографія Керівник авторського колективу – кандидат історичних наук, доцент Швед В. О. Київ – Вступ Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки ЗМІСТ Передмова (Швед В. О.).. Розділ І. Стратегічні орієнтири зовнішньої політики...»

«АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ Жадько Віктор Олексійович УДК [130.12:316.61] (043) ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ У СИСТЕМІ ДУХОВНОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук КИЇВ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії освіти Національного педагогічного університету імені...»

«Київ Видавництво імені Олени Теліги THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE OF UKRAINE М. HRUSHEVS’KYI INSTITUTE OF UKRAINIAN ARCHEOGRAPHY AND SOURCE STUDIES THE OLZHYCH FOUNDATION IN CANADA LETTERS OF PUBLIC FIGURES, REPRESENTATIVES OF UKRAINIAN SCIENCE, CULTURE AND THE CHURCH TO IVAN OHIIENKO (METROPOLITAN ILLARION) 1910–1969 Kyiv Olena Teliha Publishers НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ім. М. С. ГРУШЕВСЬКОГО ФУНДАЦІЯ ім. О. ОЛЬЖИЧА В КАНАД І ЛИСТИ...»

«Свод Законов Россійской Имперіи. Т. XI. Ч. 2. – С.Пб. 1913. – 1082 c. 7. Собрание Узаконений. – 1918. – 87-88. – Ст. 905. 8.Маркс К. Критика Готской программы // К. Маркс, Ф. Энгельс / Сочинения. Т. 19., М.: 9. Политиздат, 1961. – 480 с. Собрание Узаконений. – 1920. – 61-62. – Ст. 276. 10. Собрание Узаконений УССР. – 1922. – 52. – Ст. 751. Приложение. 11. Нерсесянц В.С. История и современность (об укреплении взаимосвязей юридических 12. дисциплин исторического и юридического профиля) / В.С....»

«ISSN 1681-116Х. Український соціум. 2014. №2 (49) УДК 316.74:316 Резнік О.С., д-р соціол. наук, Інститут соціології НАН України ТЕМАТИКА КАНДИДАТСЬКИХ І ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ ПО СОЦІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ (1990–2013) У статті проаналізована тематика кандидатських та докторських робіт із соціології в Україні за 1990–2013 рр. Емпіричні дані сформовані на підставі 597 авторефератів дисертацій, захищених за даний період. Тематика дисертацій зосереджена переважно на проблемах соціальних трансформацій в...»

«1 ‘2012 Міжнародні рекомендації В історії акушерства немає важливішого розділу, що відображає розвиток клінічної майстерності у цій галузі, ніж розділ про винахід і вдосконалення операції накладання акушерських щипців. Розвиток методів застосування акушерських щипців спричинив те, що в родах стали брати участь лікарі, хоча раніше це було прерогативою акушерок. Оперативне акушерство Манро Керра (2010) Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ПОЛОГИ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНІ РОДОВІ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»