WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 54 | 55 || 57 | 58 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 56 ] --

Побачивши, що речник „большевицького курсу” в Директорії не має відваги прийняти повноту влади навіть при підтримці ар­ мії, себто, не вірить в успіх свого,,курсу”, ми звернулися до лю­ дини, яка мала яскраву фірму ворога большевиків, до С. В. Пет­ люри, гадаючи таким робом остаточно погребати думку про мож­ ливість порозуміння з Совєтами і з крайньою українською ліви­ цею та зважитися на відверту війну з Росією при оголошенні вій­ ськової диктатури. Головний Отаман не хотів теж брати на себе відповідальносте, й тоді виринув третій проект т. зв. тріюмвірату, в якому мали взяти участь, крім Симона Петлюри, представники Стрілецької Ради, — я й полк. Андрій Мельник. Цю думку вине­ сено на т. зв. державну нараду в Києві 16 січня 1919 р.***) *) М. і. ф разеологічними квітками знаходим о у..В ідродж ен ні Н ації” таке:

„але військова влада не хотіла підпорядкуватися владі політичній”. Ц ей вислів м ож на хіба пояснити тим, що автор грунтовно забув д у ж е багато подій, в яких сам брав ж иву участь. — Є. К.

**) П ропозицію Січових Стрільців Винниченко у,.В ідродж ен ні Н ації” на­ зиває „шантажем отаманщини й вислідом розгубленості! та безп ор адн ости ”. Коли читати опис згадан ої події, то виходить, немов би тодіш ня політика Винниченк-а була настільки ясною, що взагалі нахабністю з боку Січових Стрільців було звертатися до нього з такою пропозицією. (Див. „В ідродж ення Н ації”, т. З, стор. 233). — Є. К.

***) М им оходом кажучи, Стр. Рада винесла ухвалу про мою кандидатуру., як од н ого з трьох членів трію м вірату в м оїй неприсутності. Я був тоді в Станиславові, куди їзди в від Головної Команди в справі виміни галицьких і н ад ­ дніпрянських частин, а теж від імені Д и ректорії в справах Т рудового К онгресу та проголош ення злуки У.Н.Р. і З.У.Н.Р. (про це б у д е мова ни ж че). Я п овер ­ нувся д о Києва саме 16 січня та довідався про постанову, як про доконаний факт.

Христюк п ереповідає у с в о їх „Замітках і матеріялах д о історії української револ ю ц ії” (т. 4, ст. 49) про київську дер ж авну нараду та м.і. пише так-е: „На домагання січовиків представники Селянської Спілки (Янко) заявили, що коли взагалі заходи ть мова про диктатуру, то сер йозн о мож на було б говорити тіль­ ки про диктатуру трудового селянства, конкретно — Ц ентрального Комітету та В сеук раїнської Ради Селянських Депутатів, — О садний ж е К орпус Січових Стрільців на чолі з Коновалцем, міг би при такій ситуації перейняти на себ е ф ункції, які виконують у московських больш евиків лотишські та китайські вій­ digitized by ukrbiblioteka.org Одначе, коли на згаданій нараді почали висловлюватися при­ сутні члени Директорії, уряду та різних партій, то зразу загово­ рив такий Вавилон поглядів, що представники Стрілецької Ради побачили, що годі щонебудь зробити та що серед таких обставин катастрофа неіминуча. Не чекаючи вже дальшого ходу дискусії та висліду голосування, вони заявили, що відкликають свою про­ позицію.

З усіх наших цілей і завдань перед нами лишилася тільки од­ на мета: зберегти себе, як військову одиницю, щоб відсунути як­ найдалі неминучу катастрофу та вийти з неї з честю. На доказ того, що Січові Стрільці вирішили після невдалої спроби знайти якийсь вихід з трагічного зачарованого кола, було рішення Стрі­ лецької Ради мати свого представника в Директорії. Тому рішен­ ня Директорії, після державної наради, кооптувати мене, як свого шостого члена, залишилося невиконаним*). Залишилося все постарому. По-старому котилося все по щораз більше похилій пло­ щі, поки не докотилося до самого дна провалля.

„Реакційність Січових Стрільців” Поняття революційности й контрреволюційности набрало з х о ­ дом революції дуже умовного характеру. Зрізничкування течій, пе­ рехід партійних діячів з табору до табору та партійних людей, що командували військовими частинами, під різні прапори раз л і­ вішого, раз правішого характеру (Шинкар, Зелений, Григоріїв) остаточно внеможливили кваліфікацію революційности поглядів і настроїв активних діячів революції, а тим більше революційних військових організацій. Тому, очевидно, Січових Стрільців вважа­ ли й донині вважають раз реакціонерами, раз большевиками, мо­ нархістами й республіканцями, соціялістичним і націоналістичним легіоном — залежно від того, хто робив оцінку. Коли взяти до ськові частини”. Автор оголосив свої спогади за кордоном у 1922 р і, опові­ *.

даю чи ппо деякі речі, забув, що вони не могли трапитися той роки раніше:

в січні 1919 р. не відважилися б навіть ліві есери порівню вати Січових Стрільців з наємними лотиш ськими та китайськими больш евицькими відділами. Уміщення цього речення є все ж гаки характеристичним для кола лю дей, д о яких на­ леж ав автои. — Є. К.

*) Єдиний раз Січові Стрільці вмішалися пізніше активно в споаву полі­ тичного характеру, у т.зв. оскілковщ ину, в кінці квітня 1919 р. С.С. помогли зліквідувати спробу Оскілка зробити держ авш ій переворот і ніколи того не ж а ­ ліли. Вдаватися в ближчі пояснення - - зайво, тому що сьогодні вж е всім ясно, хто такий був Оскілко та чи було мож на зв’язатися з ним людям, які бли ж ­ че знали його й тих, що були його правою рукою. — Є. К.

уваги склад Січових Стрільців, то дійсно там були люди найрізнородніших соціяльно-політичних поглядів, переконань і симпатій.

Але Січові Стрільці, як організація, не виявили у своїй діяльності ніяких хитань — їхня ідеологія залишилася до останнього дня простолінійною й послідовною аж до нюансів. Тільки до характерис­ тики світогляду Січового Стрілецтва треба підходити цілком інак­ ше, ніж до інших військово-революційних частин, що відомі з імен їхніх провідників, діяльних членів політичних партій.

Січові Стрільці, без огляду на своє соціяльно-політичне,,кре до”, оули завжди однозгідні щодо національно-державного інте­ ресу батьківщини. Національно-державний момент був провідним чинником усієї військової діяльности організації Січових Стрільців.

І лише з тієї вихідної точки треба розглядати й оцінювати вірну службу Січових Стрільців Українській Народній Республіці часів Центральної Ради, факт добровільного складення зброї під час гетьманського перевороту, повернення до служби Українській Дер­ жаві під час гетьманщини, повстання проти гетьмана, всі труди з метою підтримки Української Народньої Республики періоду Ди­ ректорії й врешті останній демобілізаційний наказ у Чорториї. На­ ціонально-державне питання ставили Січові Стрільці на перше міс­ це, й за це, мабуть, посипались на них закиди щодо їх шовінізму, контрреволюційносте й реакційности.

Але правдою є, що Січові Стрільці були спеціяльно мало освідомленими, і що на соціяльних питаннях мало визнавалися. Це від­ носиться однаково до широкої стрілецької маси, як і до стрілець­ кого старшинства та самого проводу організації Січових Стріль­ ців. Воно мало не тільки свій грунт у походженні організаторів Січового Стрілецтва (у Галичині соціяльні питання ніколи не мали тої гостроти, що у Великій Україні), але й у тому, що вони на­ перед готувалися до ролі національного легіону на службі закон­ ного, народом визнаного національного уряду — без огляду на ха­ рактер державного устрою та соціяльноуіполітичного законодав­ ства, що його заступав би й переводив би в життя той національ­ ний уряд. Січові Стрільці ке передбачали й не могли передбачити розвитку революції в Росії та в Україні. А ще менше вони сподіва­ лися тієї завзятої боротьби за соціяльні гасла, що потім шаліла серед самого українського громадянства. Чи це було виною орга­ нізаторів революційної військової одиниці? Є лише фактом, що ма­ ле й невистачальне теоретичне підготовлення організаторів і кер­ маничів Січового Стрілецтва пізніше дуже мстилося на них і ро­ било їхнє завдання незвичайно важким. Вони це дуже швидко digitized by ukrbiblioteka.org зрозуміли. Серед навали організаційної праці й серед нестримного розгону революційних подій важко було наздігнати те, чого нам недоставало. Тому старалися ми, як мога краще, зорієнтуватися в справах, що виринули з бігом.часу і цілком полонили увагу про­ відників українського громадянства. Ми старалися якнайменше вмі­ шуватися у ці справи, якнайбільше відсуватися від реальної полі­ тики та дотримуватися свого національно-державного принципу.

Наше становище під час гетьманського перевороту, повстання й київський період 1919 р. є доказом не реакційного політиканства, що закидують нам наші вороги, а навпаки — саме нашої найбільшої аполітичносте, яку може зберегти лише військово-революційна ор­ ганізація.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таку нашу настанову вдалось нам з великим зусиллям зберегти весь час аж до самого кінця. Саме ту аполітичність про­ звали реакційністю. Така наша „реакційність” полягала г. тому, що ми не хотіли впливати зброєю на вирішення питання політичного устрою, а вживали її виключно для оборони національного харак­ теру держави. Нас прозвали реакціонерами, бо ми не хотіли випи­ сувати на наших прапорах різні соціяльні гасла й займатися їх про­ пагандою. Ми були в очах усіх „революціонерів” тому „реакціоне­ рами”, що були більше військом, ніж це могло подобатися тим, хто з революції робив анархію.

Січове Стрілецтво ніколи не було байдуже до соціяльних пи­ тань. Передусім не тільки середовище, в якому постала січово-стрі­ лецька організація, і не тільки різнородний людський матеріял, з якого складалася ця організація та яким можна було розпоряджати, як запасом для поповнення її рядів, але й усі інші кардинальні питання, зв’язані просто зі справою самого існування організації, не дозволяли бути байдужим до того, що розбурхувало довкола нас море пристрастей. З другого боку, факт, що Січове Стрілецтво зродилося в наслідок російської революції й стало підпорою Ук­ раїнської Центральної Ради, яка з самого початку взяла гострий і рішучий „лівий” курс, витиснув певне тавро на організації Січо­ вих Стрільців, чого не могли затерти ніякі дальші події і що мало чималий вплив на пізніші настрої більшости керманичів Січового Стрілецтва. Як люди військові, перейняті духом послуху й не зде­ моралізовані політиканством, Січові Стрільці не могли так легко відректися людей, до яких довший час мали безмежне довір’я. По­ чатковий вплив світогляду тих людей на Січове Стрілецтво зали­ шив свій нестертий слід і тоді, коли той світогляд перестав навіть Січових Стрільців захоплювати. Січові Стрільці ніколи вже не мог­ ли „струснути зі своїх ніг гіорох”, який винесли з будинку Цен­ тральної Ради, де тримали почесну варту.

Цікаво, що на „реакційність” Січових Стрільців накинулися найбільше в період їхньої діяльности в Києві, під час перебування у ньому команди Осадного Корпусу Січових Стрільців. Закиди про­ ти заборони командою свободи писаного слова (цензура) й збо­ рів, введення стану облоги, загострення адміністраційних розпоряджень, а навіть перемальовування вивісок і под. не витримують ні­ якої критики.

Я вже згадував, що ще перед вступом республіканських військ до Києва вели там гарячкову московсько-большевицьку агітацію проти Директорії. Якщо тоді, може, були українські діячі, які ві­ рили, що цю агітацію ведено тільки в ім’я зміни форми державнос­ те чи зміни соціяльної політики Директорії, то сьогодні певно нема ні одного українця, який не був би свідомий факту, що вся тодіш ­ ня большевицька пропаганда й агітація проти уряду Директорії Української Народньої Республіки й республіканських військ зма­ гала до повалення взагалі всякої української державносте й до під­ порядкування України московському центрові.

Викликування анархії провокаційною пресою, походами, мітин­ гами, ад гок інсценізованими кривавими заворушеннями включно з грабунками й жидівськими погромами — усе це були лише засоби для легшого досягнення мети. Коли б роля війська, в цьому випад­ ку Січових Стрільців, закінчилася поваленням гетьманщини, тоді самозрозуміло, всякі дальші військові лакази й розпорядження в столиці України були б зайві, були б насильством та зловживанням прав збоку війська. 24 грудня 1918 року, коли представники Ук­ раїнської Народньої Республіки переймали владу в Києві, Запорізь­ кий Корпус мусів уже на Слобожанщині відбивати наступи війська т. зв. „українського радянського уряду” — армії, яку сформовано на Московщині за гроші московського уряду. Відомі виступи Зе­ леного, Данченка й Григорієва сталися тоді, коли вже існував бах­ мацький фронт. Це не вина війська, що виключно воно мусіло зай­ матися пацифікацією запілля і що певні представники Директорії та, взагалі, цивільної політичної влади вважали домагання спо­ кою, ладу й порядку в запіллі тероризуючою вимогою реакціоне­ рів, підтягаючи під реакційність усі військово-адміністраційні роз­ порядження, називаючи „свободою вислову громадської думки й волі народу” кожний прояв анархії.

Це не вина війська, що воно знало тільки про бойовий фронт, який не воно створило, та про зовнішнього ворога, який, ніким не зачеплений, почав наступ на Ук­ digitized by ukrbiblioteka.org раїну. Політичні чинники не хотіли цього знати й творили леґенду,' кіби саме Січове Стрілецтво хоче війни з большевиками, провокує їх, бо Січові Стрільці — принципові вороги радянської влади та хотять використати війну для заведення своєї диктатури в Україні.

Отже, не поведінку дніпровських дивізій, не ліво-есерівську й московсько-большевицьку агітацію, не все псевдореволюційне безглуз­ дя, що тоді творилося в Києві, вважали провокацією, але, навпаки, заходи війська ліквідувати всі протидержавні прояви називали про­ вокацією революції, зокрема провокацією уряду Радянської Р о ­ сії.

Розпорядки Осадного Корпусу не були висловом „січовицькоі сваволі”, а тільки відповіддю на яскраві виступи проти ладу й по­ рядку під час накиненої нам (вже розпочатої) війни. Вони були охоронними засобами проти безперервних спроб чужонаціональ­ них і наших, власних ворогів втягнути українське військо в хаос, здезорганізувати й занархізувати його.

Для точнішого зрозуміння діяльносте Осадного Корпусу тре­ ба знати, що після зайняття Києва республіканськими військами створено там аж вісім розвідчих і слідчих установ, з яких найважнішими були, крім Політичного Відділу (Корпусу), Верховна Слід­ ча Комісія (Ковенко), Політичний Відділ при Міністерстві Внут­ рішніх Справ і Розвідчий Відділ київської поліції. Отже, різні уста­ нови, навіть різні впливові особи в той час були зацікавлені в утри­ манні власних розвідчих органів, що мали б право на власну руку переводити труси й арештування. Команда Осадного Корпусу д о ­ магалася перевести ревізію діяльности згаданих установ і відпо­ відно до її вислідів визначити межі діяльности й обсягу їх прав, або передати всі їхні справи одному центральному органові. У ко* манді Осадного Корпусу відбулась навіть нарада над цією справою (нарадою проводив сенатор С. Шелухін). Устійнено на ній навіть деякі спільні точки, але постанов, на жаль, не переведено в життя.Pages:     | 1 |   ...   | 54 | 55 || 57 | 58 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ, МОЛОДІ та СПОРТУ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Збірник наукових праць ( Спецвипуск 8 ) Частина І Слов’янськ – 2012 ISSN 2077–1827 УДК 371.13 ББК 74.202 Г. 94 Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Спецвип. 8. – Ч. І. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – 313 с. Редакційна колегія: – кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний Сипченко...»

«31.3.2014 Освіта після технологій | Освіта й інновації | Коридор JFolder::create: Неможливо створити каталог Path: /com_zoo Освіта після технологій © learningfreedomandtheweb.org Олександр Телюк 27 березня 2014 298 Tw eet 0 В січні та лютому 2014 року на сайті Coursera проходив курс “Історія та майбутнє (переваж но) вищ ої освіти”. Його лекторкою була професорка Кеті Девідсон, дослідниц я історії технологій та співзасновниц я мереж і ц ифрової освіти HASTAC. Попри те, щ о курс був побудований...»

«РОЗДІЛ IІ. Біологія. № 11, 2014 У колекції на території агробіостанції ЧНПУ та Чернігівського обласного педагогічного ліцею культивуються види, включені до Європейського червоного списку – Crataegus ucrainica, Червоної книги України – Staphylea pinnata, Syringa josikaea, Taxus baccata, та види регіонального рівня охорони – Cerasus fruticosa і Juniperus communis. Висновки і перспективи подальших досліджень. Встановлено, що культивована дендрофлора міста Чернігова налічує 265 видів та 75...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВИПУСК ( ЧАСТИНА ІІ ) 20 РОКІВ КАФЕДРІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ КИЇВ – 20 Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 105. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – 284 с. У збірнику вміщені матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «Україна у...»

«Потреба діалогу з іншим зумовлюється ціннісним відношенням до мистецтва, єдністю “злиття” і “не злиття” позицій автора та адресата, варіативності розуміння, взамо орієнтації “голосів”. Із приводу такого багатовекторного спілкування У.Еко зазначав: «Відповіді дає кожен із нас, привносячи в них свою власну історію, свою власну мову, свою власну свободу; але, оскільки історія, мова і свобода безкінечно мінливі, то безкінечною буде і відповідь світу письменникові; ми ніколи не перестанемо...»

«Це матері мова. Я звуки твої Люблю, наче очі дитини. О мова вкраїнська!. Хто любить її, Той любить мою Україну. Володимир Сосюра Мова духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях. Змалечку виховуючи в собі справжню людину, кожен із нас повинен в першу чергу створити в своїй душі світлицю, у якій зберігається найцінніший скарб МОВА. Недарма говориться, що без усякої іншої науки ще можна обійтися, а без знання рідної мови обійтися не можна. І це...»

«Експертна група з питань моніторингу діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКРЕТАРІАТУ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ. Доповідь за 2013 рік. ЗМІСТ Частина І. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ СЕКРЕТАРІАТУ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ Становище в Україні з правами людини... Діяльність Уповноваженого. Загальна характеристика.. Уповноважений та інтеграційні процеси 2013 року в Україні..8 Міжнародне партнерство...1 Взаємовідносини з...»

««Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжна громадська організація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ХХ...»

«Бібліографічний перелік джерел, представлених в експозиції “РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ”. Видання систематизовані, класифіковані, внесені в бази даних електронного каталогу: “Книжковий фонд”, “Періодичні видання”, “Автореферати дисертацій, захищених у Національній академії та її регіональних інститутах”. Бази даних електронного каталогу інформаційно-пошукової системи відділу САБ “ІРБІС” виставлені на зовнішньому порталі Національної академії в локальній мережі та в...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Н.М. Мадей Історія української культури комплексна програма для студентів філософського факультету (спеціальність „культурологія”) Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка СТРУКТУРА КУРСУ Лекційний курс Тема 1. Феномен та витоки української культури. Актуальні завдання і методологічні проблеми дослідження української національної культури(2 год.). Етногенез українського народу(2 год.). Кам’яний вік...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»