WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 5 ] --

і так наприкінці 1916 року розвиток душі Українського Січо­ вого Стрілецтва, що боролося на фронті, дійшов був аж до здіб­ носте звернути стрілецький багнет проти Австрії, якщо б вимагала того потреба. Але такої потреби не було, й ця здіб­ ність не прийшла до свідомого слова в Українськім Стрілецтві ніколи. Та все ж Українське Січове Стрілецтво різнилося в тому часі від загалу українського галицького громадянства, в якому все ще жило австрофільство, підняте на висоту рівнозначну з ук­ раїнським національним патріотизмом. Відчув отой напівсвідомий настрій Українських Січових Стрільців начальник штабу австрій­ ського корпусу, г якого рядах вони боролися, поляк Г П г - ( Ь Л я мезан, реферуючи про них у 1916 році: „Українські Січові Стрільці добрі вояки, хоч боюся, що від них можна всього сподіватися.7 7 З-поміж такої сірої Стрілецької мужви, що впродовж двох літ в той спосіб розвинулась у своїх настроях, завдяки своїм бовим заслугам і військовій умілості вибився до старшинського ступеня цілий ряд студентів, у значній частині колишніх членів тайних українських військових гуртів. Це були перші українські національно-військові старшини, які ніколи в ніякій займанницькій армії не служили, а всі свої спогади і всі свої гордощі зв’яза­ ли були з незалежною українською національною армією і з мрією про самостійну Українську Державу. З гущі Стрілецької мужви ті старшини винесли не лише відчуття думки про українську дер­ жавність, і не лише гордощі з того, що вони старшини українсько­ го війська, але й розуміння душі й потреб рядовика, уміння нав’яdigitized by ukrbiblioteka.org зати з ним дружні взаємини без шкоди для дисципліни й своєї старшинської поваги та погорду до старшин займанницьких ар­ мій, яка не минула й українців-офіцерів, іцо в своїй більшості встигли виказати в тім часі нерозуміння ваги української націо­ нально-військової й державницької справи. Але понад усе винес­ ли національно - революційний інстинкт стрілецького рядовика його глибокий національний ідеалізм, здібність до самовідречен­ ня й брак дрібних особистих амбіцій та його високу боеву вартість.

З-поміж таких старшин і таких стрілецьких рядовиків вийшла більшість перших організаторів та ідейних провідників київського Січового Стрілецтва 1917 року. Тут теж і нав’язується нитка по­ між київським і галицьким Січовим Стрілецтвом, бо зрештою обі ці організації складалися з цілком різного елементу: у своїй ве­ личезній більшості київські Січові Стрільці ніколи не були гали­ цькими Українськими Січовими Стрільцями. Але-ж у київськім Сі­ човім Стрілецтві прийшло до повного й нічим постороннім не* зв’язаного вислову все те, що не могло було розвиватися в гали­ цьких Українських Січових Стрільців у межах австрійської займанницької армії та осталось в них лише інстинктовим і напів­ свідомим.

6.

Щойно Велика Російська Революція 1917 року вилинула на свідомий вияв національно-революційного інстинкту Українського Січового Стрілецтва. Мова тут про тих Українських Січових Стріль­ ців, які впродовж 1914-1916 pp. попали були в російський полон і опинилися здебільша в таборах східньоевропейської Росії, Західнього Сибіру й Туркестану.

Не рахуючи на те, щоб роздавлене царським режимом ук­ раїнське життя в Наддніпрянщині могло так швидко відродитись, як це сталося після вибуху революції 1917 року, деякі полонені галицькі українці, а в їх числі й Українські Січові Стрільці, приві­ тали вибух революції 1917 року як початок кінця Росії й нагоду здійснити українську національно-державницьку думку при допо­ мозі Центральних Держав.

Але цей погляд швидко змінився в першу чергу в полонених Українських Січових Стрільців, у другу-ж чергу і здебільша під їхнім впливом, у деякій, найбільше революційно настроєній час­ тині інших полонених галичан-вояків австрійської армії. Бо в Ки­ єві постав 17 березня 1917 року новий український національнополітичний центр — Центральна Рада. Наспіли теж відомості з Український Генеральний Військовий Комітет (6-ий зліва: Симон П етлю ра).

ПРОГОЛОШЕННЯ 3-го У ніверсалу У країнської Ц ентральної Ради, 20-гс листопада 1917 р. в Києві на Софійській Площі. П осередині стоять:

С. Петлюра (1 ) і проф. М. Грушевський (2 ).

–  –  –

України про стихійне відродження українського національного жит­ тя п навіть про творення окремішньої української армії, про т. зв.

„українізацію” деяких давніх російських частин. Усе це видава­ лось доказом, що реальна сила української нації в Наддніпрянщи­ ні така могутня, що вже не слід оглядатися ні на які Центральні Держави та їхню „ласку”, а треба будувати українське національ­ не життя лише своїми, українськими силами й по лінії своїх ук­ раїнських бажань.

Коли-ж після вісток про непорозуміння між ре­ волюційним російським Тимчасовим Урядом і Центральною Р а­ дою наспів перший її Універсал зі сміливою заявою: „Однині самі будемо творити наше життя”, й вістка про створення окремішнього українського уряду — Генерального Секретаріяту — та про ентузіязм, яким українська народня маса зустріла цю заповідь, то революційні елементи полонених галичан усе це зрозуміли так, що Українська Центральна Рада нарешті зневірилась в можливість українсько-російської спілки, твердо ввійшла на шлях будови са­ мостійної Української Держави. Запевнення ж льояльности до Р о ­ сії, що були в першому Універсалі, вони прийняли спочатку як хитрощі, які мали приспати увагу Москви до часу, поки Українсь­ ка Держава не скріпиться настільки, щоб піти на відвертий розрив із Росією. До того-ж, всупереч відомостям з України, що говорили про українську стихійну організованість, із Московщини наспівали вістки про щораз дужчий розвал. Отже, здавалося, що пе­ ремога України в її боротьбі з Московщиною певна, навіть коли-б мала заговорити українська зброя. Коли-ж російський Тимчасовий Уряд зараз же на другий день після проголошення Першого Уні­ версалу пішов на згоду з Українською Центральною Радою, то це уважалося доказом, що, на ділі, Росія вже повалена, й ради свого спасення не хоче, щоби ще й Україна звернулася проти неї. Вигля­ дало так, що зв’язок України з Московщиною вже лише формаль­ ний. Зірвати навіть і такий зв’язок — це питання одного моменту.

При такому погляді на становище виявилося, що Україні не лише не треба миру, щоб полегшити відірвання від Росії, а навпаки — треба війни за розгром Австрії й відібрання від неї українських земель, щоб ось так скріпити міжнародне положення твореної Української Держави. Тут нагрянув наступ Керенського на гали­ цькім фронті. Українська Центральна Рада закликала зукраїнізовані війська, щоб добре боролися, й вони справді билися найкраще з усіх, що вели наступ. Усе це привело в найбільш революційному елементі галицьких полонених до перевороту в поглядах, що д о ­ вершився майже впродовж днів.

Скрізь по таборах Українські Січові Стрільці, а за ними і інші digitized by ukrbiblioteka.org найбільше революційні галичани, рішили, що прийшов час їхати до Києва, й хоч би рядовиками зукраїнізованої армії піти зі зброєю в руках проти Австрії за визволення тих українських земель, що були ще під її владою. Отже полонені галичани здирали австрій­ ські відзнаки зі своїх мундирів і, як хто міг, почали втікати з ро­ сійських таборів. Немало з них, тих пізніших організаторів і стар­ шин київського Січового Стрілецтва, таки на місці вступило ря­ довиками у місцеві зукраїнізовані полки й доїхало з ними аж на західній фронт. Переворот у думках найбільше революцій­ них елементів з-поміж галицьких полонених довершився, прав­ да, під впливом їхньої хибної оцінки тогочасних цілей україн­ ського політичного проводу Наддніпрянщини. Але й коли-б їхня оцінка була правильніша, то й тоді був би довершився той сам переворот: наглядно ж вони бачили, що вони не єдині україн­ ські національні вояки, і що українська енергія Наддніпрянщи­ ни така значна, що давні їхні погляди, зроджені в сліпо льояльній для Австрії Галичині з засновку, що нібито поза українським галицьким життям із української нації вже не лишилося майже ніщо, — ті давні погляди неправильні й пережиті.

Проти полонених Українських Січових Стрільців і дрібної час­ тини інших полонених галичан, що пішли з ними, скрізь по таборах рушив „одностайним фронтом” загал полонених галичан-австрійців. Той загал назвав їх „зрадниками”, іноді зриваючи з ними навіть товариські зв’язки. Були й такі українці патріоти австрійського льоялізму, що не вагалися писати доноси до австрійських війсь­ кових судів на своїх таки, ворожих Австрії земляків за їхню „зра­ ду”. Але ніяких доносів не боявся той, хто брав за зброю проти Австрії, бо знав, що все одно пощади йому ніякої не буде, як він попаде в австрійські руки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


І так звідусіль потягли усі найсміливіші, найбільше національнореволюційні елементи Галичини із таборів полонених, щоб піти на службу Українській Державі хоч би й проти всього світу. Ішли з надволжанських степів, із Уралу, Сибіру, ішли з Туркестану й пограниччя Китаю й~ Паміру, навіть із полярних тундрів Мурмані йшли. Йшли в столицю України обдерті, голодні й босі, без ко­ пійки в кишені. В Золотоверхий Київ наспівали щойно в половині 1917, а то й на кінець 1918 року і вступали в ряди Січового Стрі­ лецтва, що саме під кінець 1917 року почало там формуватися.

Вони й стали його ідейним ядром і провідником, що надавав дум­ ку всьому Січовому Стрілецтву. Та думка була незвичайна в тому часі. А з ’ясувати її можна-б так: „Всеукраїнська національно-дер­ жавна ідея не орієнтується ні на кого, крім бажання й збройної сили української нації. Ця ідея не знає ніяких, ні „австрійських”, ані „російських” українців, а знає лише всеукраїнський нарід, для якого надзбручанський кордон не існує. Вона знає теж лише один інтерес — „національно-всеукраїнський”. Отже не галицькою і не наддніпрянською військовою частиною стало Січове Стрілецтво, захоплене цією своєю думкою. В 1917-1920 pp. воно боролося на всіх фронтах, де тільки гриміли українські гармати. В його-ж рядах були сини всіх українських земель: і тих, що над Кубанню, й тих, що над Доном, і тих, що були давнім Запоріжжям, сини Поділля, Волині й навіть Закарпаття — всієї України.

–  –  –

digitized by ukrbiblioteka.org II. п о ч а т и й с іч о в о г о с т р іл е ц т в а Розвиток революції в Україні до листопада 1917 року. Гали­ чани на Наддніпрянщині в 1917 році. Поява Січових Стрільців у Києві 1917 року і первісний Січово-Стрілецький хаос. Розвал зукраїнізованої армії, безчинства збольшевиченої солдатчини в Ки­ єві. Похід Січових Стрільців на Бахмач. Зріст Січового Стрілецт­ ва. Останнє віче Січових Стрільців.

1.

Здалека, судячи лише по газетних відомостях, національнореволюційний елемент полонених галичан уявляв собі по таборах розвиток революції 1917 року в Україні далеко не так, як він відбувався на ділі.

Поволі завмираючи, російський царат розложив був своєю мер­ твеччиною все суспільне життя давньої Росії. Коли ж несподіва­ но й ніким не підтриманий він 12 березня 1917 року упав і вся влада нараз попала до рук самого-ж громадянства, то контраст по­ між безпросвітнім учора й мерехтливим сьогодні Оув такий без­ конечний, що ніяке слово не підходить, щоби змалювати той ра­ дісний порив, який нараз захопив був сотню мільйонів людей у колишній Росії. Лише беручи до уваги той порив, можна зрозу­ міти інтенсивність, із якою розцвіло життя помертвілих донедавна народів Росії у перших часах революції 1917 року.

Несподівано буйним життям заграло в тих умовах теж досі лише підсвідоме, бо люто здавлене царатом, національне почу­ вання українських мас. Чи треба відроджувати український нарід, чи він є самостійною нацією, — такі питання не існували в той час, бо заговорила сама кров, що плила в жилах українця. Оте буйно розцвіле почування й казало гуртуватися й несподівано відроджено­ му українському громадянству в організовану силу в перших ча­ сах революції 1917 року. Ось так пішла стихійна „українізація” України, стихійне творення українських комітетів і товариств, ук­ раїнізація нарешті тих полків давньої російської армії, що скла­ далися в більшості з українців. Стихія організувалася, щоб „Ук­ раїна зажила вільним життям”, хоч і не вміла з’ясувати, як оте „вільне життя” повинно виглядати. Тут вона з довір’ям віддала свою долю в руки давніх українських діячів, бо вони — на її по­ гляд — усю справу передумали, „бо їм видніше”.

Але Українська Центральна Рада, організація, заснована київ­ ськими українцями для об’єднання й керування всім українським життям у Наддніпрянщині, не цілком доросла була до всіх само­ стійних політичних завдань.

Повного розуміння того, чим держави живуть, а від чого гинуть, у неї не багато було; вона складалася з партій, які вміли робити „принципіяльну опозицію” проти всяко­ го, хто на чолі держави, але-ж самі нездатні були щонебудь тво­ рити. Здатні лиш до промов, вони теж і в думці не мали брати керму в Україні в свої руки — адже, що вони з такою кермою зуміли-б робити? — а всі свої надії поклали на „розвиток всеросій­ ської революції”. Під тим розуміли вони, що це річ Петрограду будувати „нову Росію” та в ній і Україну, а їхня річ тільки слідку­ вати, чи в тому ділі Петроград не „кривдить України”, та й опо­ зицією таку „кривду” відвертати. Але розбурхана в своїх націона­ льних почуваннях українська маса жила своїм життям і, поступо­ во додумуючись до того, чого їй треба, штовхала Українську Цен­ тральну Раду, щоби в українській національній справі ставити цен­ тральному російському урядові щораз далі йдучі домагання.

Йдучи за подіями, Українська Центральна Рада спершу по­ ставила була вимоги лише національно-культурної автономії Ук­ раїни, й щойно згодом, під натиском із кожним днем гомінкіших українських громадських організацій, видвигнула домагання ук­ раїнської національно-територіяльної автономії в Росії, перебудо­ ваній на федеративних підставах. Але російський уряд розумів, що в автономно-державній організації українського національного ру­ ху, та ще й з окремішньою зукраїнізованою армією, криється в майбутньому небезпека відірвання України від Росії, і поставився рішуче проти домагань Центральної Ради.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Т. В. Кузнєцова ПСИХОЛОГІЯ К УЛ Ь Т У Р И (психолого філософський аналіз) Курс лекцій Київ 2005 ББК 88.5я73 К89 Рецензенти: О. В. Антонюк, д р політ. наук, проф. А. М. Льовочкіна, канд. психол. наук, доц. Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 8 від 28.09.04) Кузнєцова Т. В. К89 Психологія культури : (Психол. філос. аналіз): Курс лек цій. – К. : МАУП, 2005. – 152 с. : іл. – Бібліогр.: в кінці розд. ISBN 966...»

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ Європейський Союз Довідкове видання Дніпропетровськ, 2009 Зміст I. Європейський Союз: склад та структура 1.1. Країни–члени ЄС 1.2. Країни – кандидати II. Об’єднання родини: історія Європейського Союзу.С. 7 III. Діяльність Європейського Союзу IV. Процеси прийняття рішень в Європейському Союзі. С. 14 Європейський Союз: склад та структура Європа – дивовижний континент з багатою історією. Вихідці з Європи стали...»

«АЛЬФА, З ЯКОЇ ПОЧИНАЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКА НАУКА Нещодавно в читальному залі Державного архіву Івано-Франківської області відбулася непесересічна подія – презентація першого тому путівника „Державний архів Івано-Франківської області”. Презентований путівник входить до серії архівних довідників, які видаються за галузевою програмою “Архівні зібрання України”. У ньому подано інформацію про склад і зміст документів Державного архіву Івано-Франківської області. До першого тому ввійшли джерела з історії...»

«Чернігівська обласна державна адміністрація ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ Європейська інтеграція України НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК Чернігів Європейська інтеграція України : Навч.-метод. зб. / Черніг. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, кер. держ. п-в, установ і орг.; Уклад.:...»

«Ольга Канарова Виховання у духовних школах наприкінці ХІХ – початку ХХ століття Надання системі освіти державно-національної спрямованості, більш ширшої демократизації на сьогодні потребує від педагогічної науки вирішення питань щодо духовно-морального розвитку дітей та учнівської молоді, висвітлення кращих ідей минулого у вирішенні цієї важливої проблеми. Ці та інші проблеми, що виникають перед педагогічною наукою сучасної України, багато в чому схожі з тими, які були актуальні для...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ Бесіди про книги ХАРКІВ – 2012 Книги-ювіляри 2012 бесіди про книги / Харківська обласна бібліотека для дітей; уклад. С. А. Кірнос, В. В. Лопата; ред. С. М. Загревська. – Х., 2012. – 13 с. Бібліографічний покажчик знайомить читачів з книгами, які у цьому році святкують свої ювілеї: 185 років книжці Дж. Ф. Купера «Прерія», 165 років – Ш. Бронте «Джен Ейр», 100 років – А. К. Дойля...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 196/8-15 від 8 листопада 2012 р.) Редакційна колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заступник голови), Ю. П. Сурмін (заступник голови, керівник проекту), О. М. Руденко...»

«Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Юридичний факультет Причини вступу Класична Високий рівень підготовки університетська фахівців зі спеціальності «Правознавство» освіта Працевлаштування в системі Дружня атмосфера, Участь у грантах законодавчої, виконавчої, судової влади, нові знайомства та отримання в органах місцевого та веселе життя у президентських самоврядування, органах прокуратури, митних органах, приватна юридична стипендій юридичній родині практика, викладацька...»

«ХУДОЖНЯ ІСТОРІОСОФІЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Ю.С. Кнюпа Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького Останнім часом у шевченкознавчих студіях відбулося неабияке пожвавлення, що спричинило появу цілої низки праць, позначених новаторськими підходами [1]. Таке піднесення пов’язано зі зростанням актуальності цих досліджень у контексті сучасного етапу української державності. Та звісно, ці оригінальні наробки ще не цілком вичерпують усю різноманітність тлумачень, інтерпретацій і оцінок творчості...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ» (24-25 жовтня 2014 року) Львів УДК 37.01(063) ББК 74.00я43 А 43 Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної А 43 науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 жовтня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 160 с. ISBN 978-617-7041-73-9 У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної педагогіки». Розглядаються...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»