WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 43 | 44 || 46 | 47 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 45 ] --

втратила Проскурів — залізничний і адміністративний центр. Про­ грано всі бої на цьому важному відтинку й утрачено значну частину території, з якої тепер не можна було черпати запасів для харчу­ вання й поповнень українського війська. Ворог, зручно маневрую­ чи, примусив війська У.Н.Р. розтягнутися на широкому фронті. Ар­ мія У.Н.Р. зужила всі свої резерви, і, маючи кордонну лінію на всьо­ му фронті, — скрізь стала слабшою від ворога. Причини невдач по­ лягали в наступному:

1) переважні сили ворога,

2) розтягнутість фронту,

3) відсутність резерв,

4) втома війська,

5) нескоординованість зусиль різних частин.

У Штабі Армії була незгода щодо пляну наступу за ріку Случ*), наслідком якої було наче б то цілковите залишення управління вій­ ськом.

Волинська Група (Холмська та Північна дивізія), коли хоті­ ла, тоді зміняла Корпус С.С., хоч мала б це зробити до ранку 1-го липня. Таким чином Група С.С., яка при нормальних обставинах мала би бути у резерві й приготовилась би для маневру, змушена була далі тримати фронт й затикати проломл, що появлялися в ньо­ му через нестійкість Холмської й Північної дивізії. Корпус С.С. скоро залишив переправи на ріці Случі. Але причини були не в тому**), що С.С. швидко здали їх, будучи заатаковані з красилівського бойо­ виська, а в тому, що всі резерви Групи С.С. були зосереджені на лівому її крилі; в тому, що фронт С.С. непомірно розтягнувся після відходу Волинської Групи і зміни 7-ої Запорізької дивізії та при­ даних до неї частин. А найголовніша причина оставлення ріки Случ полягала в тому, що 9-а Залізнична і 8-а Запорізька дивізія були ввесь рішальний час пасивні й стояли на р. Бужку, а 7-а Запорізька дивізія в Калинівці. Командир Запорізької Групи, маючи завдання очи­ стити красилівське поле бою, фактично з 26-го по 30-те червня че­ рез перевтому військ і великі втрати не поміг загроженому правому крилу С.С. під Чепелівкою, не зважаючи на вимоги Штабу Армії пе­ рейти в наступ***). Тому не оправдане звалення всієї вини за остав­ лення ріки Случ на Волинців і С.С., як це робить генерал Капустянський у своїй книжці****).

Тут указано лише тактичні причини невдач, не беручи під ува­ гу причини адміністративного характеру: відсутність поповнень, неналагодження мобілізації, брак боєвих припасів і т. д.

9.

День 5-го липня пройшов спокійно. Група С.С. відпочивала в *) Про це пише генерал Капустянський у своїй праці „П охід українських армій на Київ — О д ес у ”.

**) Як говорить генерал Капустянський в повищ ій своїй праці — ст. 81.

%*) Генерал К апустянський „П охід українських армій на К и їв-О десу” — ст. 69.

****) Генерал Капустянський каж е (цитата зі ст. 81 п. З т о ї ж книж ки), на­ че б то мала стійкість Січових Стрільців і Волинців не дозволила Командуванню А рм ією У.Н.Р. перевести контр*-маневр. Тим часом контр-маневр був намічений ще 26-го червня (директива ч. 01605), а відхід зі Случі стався 30-го червня. В ід Б уж ка д о Красилова 10 верст, але 9, 8 і 7 дивізія не могли за чотири дні осягнути Красилова з боями.

digitized by ukrbiblioteka.org районі Ярмолинець. 6-го липня пополудні сторожеві частини Групи С.С. були заатаковані на північ від Ярмолинець і під Олексинцем Пільним. Вислані їм підсилення з Ярмолинець і панцерні авта з арти­ лерією не допомогли. Бачачи стихійний відступ 1-го і 4-го полку С.С., все почало відступати, й тому постало питання, де зупи­ нити війська на найближчій оборонній лінії. Слабенькі полки й тех­ нічні сотні, що знаходилися в резерві, були вислані, щоб зайняти с. Ставчинці і м. Фрампіль, куди й зосередилися надвечір всі части­ ни. Ворог далі не переслідував, і частини на зазначеній лінії впо­ рядкувалися, зайнявши сс. Язвіня, Савинці, Фрампіль; кіннота — Нова Пісочна. До 9-го липня на зазначеній лінії були невеликі су­ тички з ворогом. У Командуванні Групи С.С., під впливом незмірної перевтоми частин, виникла думка за всяку ціну відірватися бодай частиною своїх сил від ворога, щоб привести їх у належний боєвий стан. Склад Групи з поодиноких шістьох (а властиво сімох) пі­ ших полків, із трьома в той час артилерійськими полками, кінним дивізіоном Бориса, окремою кінною сотнею, окремими технічними сотнями й іншими помічними частинами, що формувалися в міру потреби (всі ці частини не були зведені в більші тактичні одиниці), — робив для управління в боях надзвичайні труднощі. Шкоди з та­ кого стану речей для боєвих чинів були занадто очевидні. До того ж і бажання позбавитись постійних несподіванок ізбоку Волинської Групи з лівого крила примусили Січових Стрільців старатися підій­ ти їхнім лівим крилом до Української Галицької Армії.

Всі зазначе­ ні причини спонукали Командування С.С. прийняти такий плян: за­ лишивши на фронті Тернавка-Карабчиївка кінноту для прикриття напрямку через Балин на Кам’янець, зв’язавшись тою кіннотою з З а­ поріжцями, що якраз підходять до району Солодковець, — Стрі­ лецьку піхоту відтягнути до м. Лянцкоруня, де привести частини до порядку, дати їм відпочити, сформувати два штаби дивізії, звести полки в дві дивізії й після того старатися отримати відтинок на крайньому лівому крилі Армії У.Н.Р.

Під час виконання того пляну внесено такі зміни при зайнятті позиції: полки 1, 2 і 4-й С.С. відведено до Лянцкоруня, куди пере­ їхав і Штаб Групи. Полки 3 і 5-й С.С., 28 Стародубський і Мигородський курінь — відведено до с. Рудка, де їх малося переформувати в 2 (11-у) дивізію.

10-го липня частини Групи С.С. прибули до вказаних районів, де розпочалася надзвичайно спішна робота при переформуванні їх у дві дивізії. За 3-5 днів сформовано два штаби дивізії. До складу 1-ої (10-ої) дивізії увійшли: 1, 2 і 4-й полк С.С. (останній дістав наСХЕМА Ч. 9.

Операції Корпусу С С в напрямку Проскурова і Чорного Острова.

Бойове становище 13— 28 липня 1919 р.

digitized by ukrbiblioteka.org зву 3-го полку С.С.). До цієї дивізії долучено одну технічну сотню.

Командиром дивізії призначено полковника Роґульського. До скла­ ду 2-ої (11-ої) дивізії увійшли: 3-й полк С.С., що отримав назву 4-го полку С.С.; 28-й Стародубський полк і 5-й полк С.С. зведено в 5-й полк С.С.; Миргородський курінь перейменовано в 6-й полк С.С. До цієї дивізії долучено одну технічну й одну кінну сотню. До обох дивізій додано відповідну кількість гармат. Кінний дивізіон Бориса лишився як кіннота Групи. За той час Січові Стрільці викупалися й частинно переодягнулися в нове, тимчасом підвезене, обмундурування. Після триденного відпочинку переведено зі Стрільцями кіль­ ка муштрових і тактичних навчань. При формуванні дивізій принято засаду рівномірного розподілу сил, через що в кожну дивізію вхо­ див один сильний полк (1 і 4) і два слабші. Переформувавшися й трохи відпочивши, частими С.С. були знову готові до воєнних чинів.

10.

Після відходу від Ярмолинець стан Групи С.С. і інших частин Армії У.Н.Р. був жалюгідний. Досить було слабого напору навіть незначних ворожих сил, щоб війська У.Н.Р. почали відступ. Д о ­ рога на Кам’янець була фактично відкрита. Тимчасом вороже коман­ дування припинило переслідування військ У.Н.Р. і дало їм час від­ почити й упорядкуватися. Ворог переводив перегрупування, скупчу­ ючи найсильніші свої частини на лівому крилі й у центрі Армії У.Н.Р.

До цього примусило його те, що й частини Української Галицької Армії (5 бригаду вислано на Чорний Острів) якраз почали своїми тиловими частинами переходити Збруч. Під час такого затишшя на фронті — 13-го липня 2-а (11-а) дивізія С.С. зміняє на фронті Тернавка-Карабчиївка кінноту Бориса, яку відводиться на відпочинок у район па південь від Балина. В той час Запоріжці зайняли Солодківці й вели розвідку на Ярмолинці. У Волинців тихо. З огляду на пе­ рехід Української Галицької Армії за Збруч постала крайня необ­ хідність забезпечити для неї район зосередження. Тому Команду­ вання Армії У.Н.Р. вимагало скоріше привести частини до порядку, маючи па меті чимскорше перейти у наступ.

17-го липня 10 дивізія С.С. отримала наказ вийти на фронт.

Командування С.С. рішає тримати одну дивізію на фронті, д р у г у __ в резерві. Гадалося зайняти фронт лише 10-ою дивізією С.С., а 11-ту відвести у резерву. Вранці 20-го липня ворог на всьому фронті пе­ рейшов у наступ; 10-а дивізія удосвіта підійшла до Тернавки й роз­ почала зміну 11-ої дивізії. Якраз у цім часі ворог новів наступ на 11-у дивізію. Спільними силами вся Група перейшла у протинастул, збила ворога й на його плечах удерлася до м. Фрамполя. На фронті під Фрамполем залишено 10-у дивізію, а 11-у зосереджено в резерві за лівим крилом в с. Карабчиївці. В той же день Волинська Група під натиском ворога подалася трохи на південь від м. Купина до села Рипиця.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Тимчасом ворог вів протинаступ на фронті Волинціг», які по­ трохи подавалися назад і вели упертий бій на північ від Смотри* ча. Запоріжці 22-го липня своїм лівим крилом відходили від Савинціз на південь і тримали Солодківці. Вранці 22-го липня до району Балина підійшла 14 бригада Української Галицької Армії (авангард II Корпусу). Коло полудня Штаб Армії У.Н.Р. видав наказ про за­ гальний наступ Армії У.Н.Р. У виконанні цього наказу Штаб Групи С.С., з уваги на невитримку Волинців, після короткого вагання рі­ шив: 10-ою дивізісю тримати Савинці і Фрампіль; 11-ою дивізією, через Велику Леваду й Карабчиїв, ударити в тил ворогові, що прор­ вався поміж Волинців і Січових Стрільців, а кінним дивізіоном Б о­ риса, з двома гарматами 7-ої батерії. вдарити ворогові у крило, із боку с. Рудки і Слобідки Смотричівки. Для забезпечення крила іі тилу 11-ої дивізії зі складу 10-ої дивізії виділити 3-й полк С.С., щоб зайняти с. Пісочна. О год. 17 частини розпочали рух.

Надвечір Волинська Група не витримавши напору червоних москвинів, залишила Смотрич, відходячи на с. Черч. Ворог зайняв Смотрич, висунув свої передові частини на південь і схід від цього пункту і почав обстрілювати з гармат ст. Балин. Не тільки крило фронту, але й глибокий тил С.С. — відкриті. Безпосередній тил і штаби дивізій — у Тинній, з г оку Смотрича прикривала технічна сотня С.С. в с. Рудка. Для прикриття станції й Штабу Групи — на горби, що на захід від ст. Балин, висилалося польову варту Штабу Групи. Штаб Групи, не зважаючи на небезпеку ситуації, продовжу­ вав працювати, як машина, й доводив операцію до блискучого кінця.

Коли Волинці залишили Смотрич (около 19-ої год.), кінний дивізіон Бориса підійшов до с. Рудки. Отримавши тут наказ негай­ но атакувати ворога, дивізіон зразу кинувся в атаку, й під с. Криннанами захопив дві гармати з упряжками, кілька зарядних скринь, обоз і полонених. Темнота не дозволила розвинути успіху й дивізіон відійшов знову до с. Рудки, де й розмістився па ніч, виставивши охорону па захід від с. Рудки.

До пізиої ночі не було відомостей про 11-у дивізію. Коло пів­ ночі отримано відомості, що вона пройшла Велику Леваду без бою і йде на с. Карабчиїв. Тоді Штаб Групи висунув 3-й полк С.С., щоб digitized by ukrbiblioteka.org зайняти м. Купин з тим, щоби безпосередньо забезпечити тил 11-ій дивізії від півночі, а також для того, щоб у випадку успіху 11-ої ди­ візії перехопити шляхи ворогові, який відходитиме. На випадок не­ вдачі гадалося намовити 14-у Галицьку Бригаду допомогти нам. Ще в день Командир Групи С.С. і Начальник Штабу їздили до команди­ ра цієї Бригади й просили його підтримати Волинців і Січових Стрільців, але той покликався на те, що не дістав наказів і в під­ тримці відмовив.

Ніч на 23-го липня була дуже неспокійна. Штаб Групи С.С.

безупинно працював цілу ніч. Рішалася доля бою — можливо — до­ ля цілої дивізії. Коло 3 год. уночі ворог 2-им куренем Таращанців перейшов у наступ на с. Рудки. Хутко збив охорону кінноти й при­ мусив дивізіон Бориса залишити село, відійшовши в напрямі на Зеленчі. Підтриманий 7-ою легкою батерією (2 гармати), що підій­ шла вночі й мала співпрацювати з кіннотою наступного дня, дивізіон у пішому ладі перейшов у протинаступ і, коли ворог змішався, ди­ візіон хутко скочив на коней і кінно переслідував його в напрямку на Карабчиїв. Туди ворог спрямував свої обози. Коли обози, а за ними й 2-й Таращанський курінь підходили під Карабчиїв, їх атаку­ вав із крила 4-й полк С.С., що якраз зайняв був цю місцевість з бо­ ку Великої Левади, з їхнього правого крила атакувала кінна сотня 2-ої дивізії від с. Лисогорки, а ззаду, рубаючи шаблями, вдарила чінкота Бориса, що переслідувала ворога з с. Рудок. Під тими з’єд­ наними ударами 2-ий курінь Таращанців почасти поліг, почасти по­ пав до полону, і тільки невеликі рештки розбіглися по лісах, що на схід від с.

Грицьків. Чуючи гомін цього бою у себе ззаду, 1-й ку­ рінь Таращанців, що вирушив був удосвіта того дня з с. Гриців на м. Смотрич, завернув назад. У лісах біля Грицева він нарвався на ча­ стини Січових Стрільців, і тут, як і 2-й курінь, був розгромлений та розбігся врозтіч. До рук Січових Стрільців попало 518 полонених, між ними командир куреня, 28 кулеметів, 3 гармати, 40 возів обозу з кіньми, коло 600 рушниць, багато награбованого москвинами вій­ ськового й цивільного одягу, різні церковні речі, серед яких — сріб­ ний напрестольний хрест і чаша.

Бій закінчився повним успіхом для Січових Стрільців. Решта ворога тікала на Чемерівці, куди для переслідування спрямовано на­ шу кінноту.

11.

Група С.С. розгромила одну з найсильніших ворожих частин.

Забезпечила крило своєї Армії. Надовго відбила охоту у москвинів наступати на цьому відтинку. Загроза Кам’янецькому напрямкові минулась. Район зосередження Української Галицької Армій на пів­ день від лінії Балин-Смотрич добре забезпечено. Волинську Групу можна було часово відвести до резерви для впорядкування. Січові Стрільці після частинного відпочинку в Лянцкоруні цією перемогою придбали моральну силу для дальших операцій. Стрільці побачили, що ворог, який здавався їм майже непереможним, не так вже й страш­ ний — потрібна лише твердість і бажання перемогти. Під вечір 23-го липня Січові Стрільці угрупувалися так: 10-а дивізія зайня­ ла фронт Фрампіль-Купин, 11-а дивізія зосередилася для відпочин­ ку в с. Рудки, кіннота Бориса зайняла через Чемерівці на ранок 24-го липня с. Яромирку.

–  –  –

1.

У кінці липня Командування Наддніпрянської й Наддні­ стрянської Армії плянували наступ для оволодіння заліз­ ницею, з вузлами Жмеринка й Проскурів, та виходу на р. Бужок.

Ліва група: просто на Проскурів наступали Запоріжці і II Галиць­ кий Корпус. Ліворуч забезпечувала їх і допомагала Група С.С. з напрямком на Чорний Острів-Миколаїв. Центральна група: Юрко Тютюнник наступав на Жмеринку. Права група полковника Удови­ ченка — на Вапнярку. Початок наступу намічено на 26-го липня.

хМосквини, розбиті на свому крайньому правому крилі під Карабчиївом, припинили наступ на всьому фронті і перейшли до оборо­ ни, ставлячи значний опір. У той же час починали евакуацію Про­ скурова.Pages:     | 1 |   ...   | 43 | 44 || 46 | 47 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія іст. 2010. Вип. 45. С. 709–728. Ser. Hist. РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ 2010. Is. 45. P. 709–728. ФОРМУВАННЯ НОВОГО КАНОНУ СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УКРАЇНІ? (Деякі критичні міркування з приводу видання: Спеціальні історичні дисципліни. Довідник: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. Н. Войцехівська (керівник авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко та ін. Київ: “Либідь”, 2008. 520 с.) У 2008 році побачив світ довідник зі...»

«АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ НАУКОВА РАДА З ІСТОРІЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ПРИ СЕКЦІЇ СУСПІЛЬНИХ НАУК ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР Вип. З ВИДАВНИЦТВО «НАУКОВА ДУМКА» КИЇВ —19 1Збірник містить історіографічні статті українських істориків на ленінську тематику. Автори розглядають питання розробки в українській радянській історіографії ленінської концепції революційного руху в Росії, вчення В. І. Леніна про союз робітничого класу і селянства, здійснення ленінського...»

«Формується вип. 20 «Збірника наукових Шановні колеги! Усіх бажаючих просимо до 1 лютого 2012 р. надіслати заявку на участь у конфепраць ПДАТУ», який є фаховим для с.-г. наук. ренції, квитанцію про сплату оргвнеску До 1 лютого 2011 р. приймаємо ел. і папероЗапрошуємо Вас та усіх зацікавлених наукогрн.), ел. і паперовий варіанти тези доповий варіанти статтей (підписані авторами) обвців Вашої установи взяти участь у роботі відей обсягом 1-2 с. (МS Word, Times New сягом 5-8 с. (МS Word, Times New...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. Н. КАРАЗІНА Ю.А. ЖАДАНОВ ІСТОРІЯ АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Методичні матеріали для студентів дистанційної та заочної форм навчання ХАРКІВ-2003 УДК 820(073) Жаданов Ю.А. ІСТОРІЯ АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: Методичні матеріали для студентів дистанційної та заочної форм навчання.2-ге вид., випр. і доп. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2003. 30 с. Рецензенти: доктор філологічних наук, академік АН ВШ України, професор, завідувач...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Міжнародна науково-технічна конференція Матеріали конференції СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА Том 2 Кривий Ріг 2014 ББК 74.58(94.3) УДК 378(082) C 76 Редакційна колегія: Ступнік М. І., д-р техн. наук, проф. (відповідальний редактор); Моркун В. С., д-р техн. наук, проф. (заступник відповідального редактора); Бакум З. П. д-р пед. наук, проф., Дороніна Т. О. д-р пед. наук, доц., Стецкевич В. В., д-р і....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ДРОГОБИЦЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ІНСТИТУТ ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНОЇ ЄВРОПИ (Дрогобицька філія) ДРОГОБИЦЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ ЗБІРНИК Засновано 1994 року Випуск IX Дрогобич ББК – 63,3 (4 УКР) УДК 908 (477.83) (082) Д – 75 Рекомендовано до друку Вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Збірник зареєстровано...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури ПРОГРАМА навчального курсу “ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ ” Уклав: канд. істор. наук, доцент Васьків А. Львів 2007 АНОТАЦІЯ КУРСУ Курс побудовано за проблемно-хронологічним принципом Його мета – дати студентам знання про генезу релігійних вчень та основні етапи їх еволюції. Першочергова увага звертається на традиції релігійних вчень Стародавнього світу, доктрини...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка МАТЕРІАЛИ ЗВІТНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ Випуск 11 Виходить з 2002 року Львів ЛНУ імені Івана Франка ББК – Ч 30е (4Укр-4Льв-2Л) л33я431 М 33 Рекомендовано до друку кафедрою загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 1 від 29.08. 2012 року) Відповідальний за випуск Дмитро Герцюк Матеріали звітних наукових...»

«Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Українська Академія Наук Збірник наукових праць • Історичні науки • Філософські науки • Політичні науки Випуск 27 Київ – 2009 ISSN 2076-1554 Збірник засновано 2004 року Вихід з друку – щомісячно Фахове видання з історичних, філософських та політичних наук затверджено постановою Президії ВАК України від 14 вересня 2006 року № 1 05/8 (доповнення до переліку № 18, Бюлетень ВАК України № 10, 2006) Свідоцтво про державну реєстрацію...»

«Ольга Канарова Виховання у духовних школах наприкінці ХІХ – початку ХХ століття Надання системі освіти державно-національної спрямованості, більш ширшої демократизації на сьогодні потребує від педагогічної науки вирішення питань щодо духовно-морального розвитку дітей та учнівської молоді, висвітлення кращих ідей минулого у вирішенні цієї важливої проблеми. Ці та інші проблеми, що виникають перед педагогічною наукою сучасної України, багато в чому схожі з тими, які були актуальні для...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»