WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 || 45 | 46 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 44 ] --

Наслідком цих триденних боїв — ворога розбито; особливо тяжкі втрати мав його 1 і 2-й Таращанський полк; до рук україн­ ських частин попала значна кількість полонених і багата військо­ ва здобича; Армія У.Н.Р. твердо станула своїм лівим крилом на ріці Случ.

У той час, коли успішно розвивався маневр на лівому крилі Корпусу С.С. в районі Старокостянтинова й Красилова, ворог пе­ реходив у протинаступ і вже на вечір 22-го червня захопив пере­ праву біля Красилова.

9-а Залізнична дивізія в безладді відступила зразу ж на р.

Бужок до с. Милинців; 8-а Запорізька дивізія зосередилася до с.

Заруддя. Ворог, взявши м. Красилів, впродовж 23-го червня вів наступ на с. Чепелівку, й пополудні зайняв цей пункт (частина 9-ї Залізничної дивізії, що займала Чепелівку, відійшла на м. Мико­ лаїв). Правокрилові частини Корпусу С.С., що займали переправу біля Чорнилівки, під загрозою окруження, відійшли до Слобідки Чорнилівської. Для прикриття напрямку Красилів-Миколаїв, Штаб Корпусу виставив з Миколаєва на горби, що на північний схід від Котюжинець, останню резерву — польову варту з одною гарматою.

Всі резерви вжито для операції на лівому крилі. А Штаб Армії ка­ тегорично настоював, щоби переходом у наступ правим крилом викинути ворога за Случ і зайняти переправи; 9-а Залізнична і 8-а Запорізька дивізія, які для того й призначені були, стояли й ди­ вилися, як ворог зміцнюється на красилівському пляцдармі.

24-го червня командир Запорізької Групи вимагав поверну­ ти йому 7-му Запорізьку дивізію до резерви Групи, і, чекаючи, очевидно, її прибуття, не розпочинає наступу на Красилів. Очіку­ вання це тяглося надто довго, бо аж до 28-го червня. Та так цей наступ і не відбувся.

А все ж з огляду на загрозу Проскурову з півночі і на ви­ могу командира Запорізької Групи, Штаб Армії, минаючи Штаб Корпусу С.С. і навіть не невідомивши його, віддав наказ 7-ій За­ порізькій дивізії відійти до Чорного Острова а потім і далі до ре­ зерви Запорізької Групи в с. Калинівку. Штаб Корпусу С.С. дові­ дався про цей наказ тільки тоді, коли 7-а Запорізька дивізія, Сло­ бідський кіш і кінний полк Костя Гордєінка прибули 26-го червня до Чорного Острова (в той час зв’язок із Базалією й Купелем ще не налагодився). Відхід 7-ої Запорізької дивізії й інших запорізьких частин із району Базалії настільки був поспішний, що навіть ос­ тавлено переправу біля Михиринців без обсади, і коли 26-го червня частини 3-го полку С.С. підійшли для зміни ніби оставлених там частин 7-ої Запорізької дивізії, то переправу прийшлося займати боєм.

На правому крилі Корпусу С.С. ворог невеличкими відділа­ ми напав на його становища, але його відкинули СС. На лі­ вому крилі ворожі частини після поразки відійшли далеко на пів

–  –  –

К оманда 11-ої д и в ізії СС. Ш епетівка, 1919.

Зліва згори стоять: сотн. Н. Максим, пор. J1. Савойка, сотн. М. Стронціцький, Н. Н., Н. Н., хор. С. Миколин. Сидять зліва: пполк. Цівірко, полк Ю. Отмарштайн, кмдт 11 д и в ізії полк. Р. Сушко, Н. Н., сотн. Гнатченко.

ніч. У районі на південь від м. Теофіполя піднялося повстання мі­ сцевого населення проти москвинів. До Теофіполя вислав Корпус С.С. кінний дивізіон Бориса, щоби переслідувати ворога і нав’язати контакт із повстанцями. Тоді ж Штаб Армії пропонував Штабові Корпусу С.С. удар від Базалії в напрямі на Кульчини по тилах во­ рога, але одночасно відтягнув 7-у Запорізьку дивізію від Базалії до Чорного Острова у резерву Армії.

Командування Корпусу С.С. після відібрання 7-ої Запорізької дивізії з-під його підлеглости вважало, що для пропонованого Штабом Армії маневру, сильно ризиковного, одного 1-го полку С.С. з кінним дивізіоном замало, беручи до того під увагу нетвер­ де становище на правому крилі Корпусу й його сусідів зправа. То­ му Командування Корпусу С.С. від переведення маневру в тил во­ рога стрималося й відкликало дивізіон Бориса з Теофіполя, зали­ шивши там зв’язковий відділ силою в одну чоту кінноти.

Прийняти таке рішення Командування Корпусу змушували надзвичайна втома частин, сильно розтягнутий фронт, відсутність резерв і сумнівне положення, як у себе на правому крилі, так та­ кож у сусідів зправа (9-а Залізнична дивізія).

Далі до кінця червня москвини закріплялися на полудневому березі ріки Случ. 9-а Залізнична дивізія й Запоріжці — були па­ сивні. Група С.С. на розтягнутому фронті від Чорнилівки до База­ лії не всилі допомогти своїм сусідам. Командування Армією на про­ хання Командира С.С. видало наказ про зміну вночі на 26-го черв­ ня частини Групи частинами Волинської дивізії, але 26-го червня наказ цей відмінено.

В и с н о в к и б о ї в за м і с я ц ь червень:

1. На напрямку Базалія-Чорний Острів розбито ворога, який старався обійти ліве крило Армії У.Н.Р., що стояло на Случі.

2. Зручним маневром ударної Групи С.С. з 7-ою Запорізькою дивізією Армія У.Н.Р. твердо станула лівим крилом на Случі.

3. Успішним розташуванням резерви (1-й полк С.С.), в Чор­ нім Острові Командування С.С. своєчасно забезпечило своє ліве крило із боку Війтовець, що їх зайняв ворог після відкинення Во­ линської Групи. Таким же зосередженням резерв забезпечено скуп­ чення 7-ої Запорізької дивізії біля Катеринівки й рівночасно ство­ рено сприятливі умови для контр-маневру ударної групи. Таке р о з­ міщення резерв було викликане постійним побоюванням штабу Корпусу С.С. за ліве крило Корпусу, через що один із найсильніших своїх полків він і виділив у Чорний Острів, навіть на шкоду силі фронту.

digitized by ukrbiblioteka.org

4. Пасивність 9-ої Залізничної й 8-ої Запорізької дивізії дала змогу ворогові закріпитися на красилівському полі бою й потягла за собою втрату всієї лінії ріки Случ з усіми переправами. Тому р. Случ утратила для Армії У.Н.Р. своє значіння.

5. Гілян маневру по північному березі ріки Случ, про який говорить у своїй книжці: „Похід українських армій на Київ-Одесу” генерал Капустянський, дійсно міг дати нам великі користі, але при умовах:

а) переведення його достаточними силами, а тих сил фактич­ но не було (1-й полк С.С. 1.000-1.200 багнетів, 7-а Запорізька диві­ зія зі Слобідським кошем 500-600 багнетів і кінний полк Костя Гор­ дієнка 60-100 шабель);

б) твердого тримання фронту по р. Случ від Красилова до Малих Зозулинець, хоч би на перших порах, поки маневр не обозначився. Іншої умови не було;

в) дійсного наміру Штабу Армії У.Н.Р. цей плян здійснити не міг.

Тут слід підкреслити, що Командир Корпусу С.С. не знав про тертя в Штабі Армії та про розбіжність плянів у чинників цього Штабу. Він був поставлений перед фактом несподіваного відкли­ кання 7-ої Запорізької дивізії саме тоді, коли рівночасно йому пе­ редано пропозицію (здається від ген. Капустянського) перевести обхідний маневр. Із одним 1-им полком С.С. маневр цей був надто ризиковний, та крім того частини зупинилися не від браку хотін­ ня переслідувати ворога, а через дійсно велику перевтому.

7.

У різних частинах України оживлялася робота повстанців, які дезорганізували запілля й підвіз ворожої армії. Війська російської реакції розпочинали свій наступ із Кубані, розширяючи терен по­ сідання в напрямі Царицина й Харкова.

Червоні москвини напружували всі сили, щоб скорше злікві­ дувати Українську Армію.

Вони скупчували свої сили в районі Красилова; до Старокостянтинова підводили нові частини. На своїм лівім крилі зміняли давні частини свіжою піхотою, підсиленою кіннотою.

Вночі з 30-го червня на 1-го липня прибула для часткової зміни Корпусу С.С. Холмська дивізія, яка змінила 1-й полк С.С. у Базалії, 1-й полк С.С. відходив у ту ж ніч до району КопачівкиПахутинець. Волинська дивізія вранці 1-го липня починала відходиdigitized by ukrbiblioteka.org Організаційна схема Корпусу СС. п реорганізації в липні 1919.

о ти на Війтівці. Зранку 1-го липня ворог розпочав свій наступ на Холмську дивізію, яка майже без бою поспішно відступила в сто­ рону Купель, 3-й полк С.С. відкинув своє ліве крило від Малих Зозулинець на Шмирки. Поспішний відхід Холмської дивізії не дав змоги своєчасно вжити для удару 1-го полку С.С. Одночасно ворог, відкинувши 9-ту Залізничну дивізію на р. Бужок біля Ходковець, енергійно вів наступ на праве крило Групи С.С., зайняте слабими 2, 4 і 5 полками. Ці полки відступали, залишивши Миколаїв, на лінію Черепова-Манилівка, змусивши тим і 3-й полк С.С. відійти від Зозулинець до лінії Ставчинці-Індики.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На 2-го липня в районі Війтовець збиралася вся Волинська (північна) дивізія під командою генерала Єрошевича. Команди­ рові дивізії, який мав завдання змінити решту фронту Групи С.С., Штаб цієї Групи запропонував або підтримати Холмську дивівію, або змінити 1-й полк С.С., який мусів удень 1-го липня знов змі­ нити майже цілу Холмську дивізію. Командир Північної дивізії від цієї пропозиції ухилився, а домагався зміни частин С.С. під Мико­ лаєвом. Але й тут змінив тільки праву частину Групи, через що опинився зі своєю дивізією між частинами С.С.

Змінені частини вжито на підсилення правого крила, яке та­ кож було загрожене, бо 9-а Залізнична дивізія відкотилася до Кали­ нівки. Протягом 2-го липня ворог знову вів наступ на Холмську ди­ візію, яка, не виявляючи опору, відходила за залізницю Волочиська-Чорний Острів. Ворожий удар прийняв на себе 1-й полк С.С., який цілий день контратаками стримував ворожий натиск. Надвечір во­ рогові вдалося зломити ліве крило полку, і полк станув по лінії Пахутинці-Бубнівська Корчма. Між іншим, тут трапився такий випа­ док: коли полк вже смерком атакував ворога в напрямі на Глядки, ворожа кіннота атакувала яолк із півдня, і полк, що почав був ус­ пішно розвивати атаку, мусів у дуже скрутній обстанові повернути­ ся назад. Тоді Командир Північної дивізії генерал Єрошевич, моти­ вуючи тим, що Січові Стрільці станули до його фронту під прямим кутом, видав наказ своїй дивізії відійти в район Юхимівці-Бачулинці*). Таким чином ворог потіснив ліве крило Січових Стрільців, з якими втрачено зв’язок, а центр Манилівка-Ставчинці залишився ні­ ким не зайнятий. Прийшлось якось рятувати ситуацію.

Штаб Групи С.С. вирішив звузити свій фронт, відтягнувши 1-й полк С.С. до с. Катеринівки, залишаючи інші частини на лінії від дороги Миколаїв-Чорний Острів-Черепова. На це перегрупування, *) Ц ь о г о х ар а к т е р и с т и ч н о г о наказу, на ж аль, не м а є м о т еп ер під р у к о ю, щ о би нанести й о го т у т у цілості.

гадалося, вистачить ночі. Удосвіта 1-й полк С.С., підходячи до Катеринівки, був заатакований ворогом із півночі і став потрохи оса­ джувати на село Крачки. йом у на допомогу спрямовано сотню Шта­ бу Армії, але та сотня, вийшовши з Чорного Острова, була обстрі­ ляна гарматним вогнем ворога, й поза околиці Чорного Остро­ ва не рушила. Підтягнутий на допомогу 1-му полкові С.С. з правого крила 3-й полк С.С. був кинутий в атаку з метою зайняти Катеринівку й ударити ворога з боку, але його атаку відбито.

Командування Групи С.С. зняло зрештою майже все зі свого правого крила й кинуло під Крачки-Катеринівку, та ворог підбадьо­ рений першим успіхом, завзято відбивав усі атаки, кидаючись щ о­ хвилини до контр-атаки. Бій тягнувся з надзвичайною напруженіс­ тю більше як чотири години. У бою взяли участь усі полки Корпу­ су С.С. Ворог мав Богунівську й Таращанську бригаду, 13-й Пограничний полк і до півтора полку кінноти. На ділянці сусідньої Пів­ нічної (Волинської) дивізії бій почався трохи пізніше й був менше впертий. Війська остаточно перетомилися й мали дуже великі втра­ ти. Надії на втримання наступного дня Чорного Острова було ма­ ло, тому ввечері Штаб Групи С.С. дав наказ відійти військам і скупчитися у двох групах: 1-й полк С.С., 28 Стародубський полк і 4-іі полк С.С. в районі с. Грузевиця, маючи завдання прикривати Проску­ рів із заходу; 2, 3 і 5-й полк С.С. — в с. Водичка з тим же завдан­ ням прикрити Проскурів, для зв’язку з Північного (Волинською) дипізією в с. Мочулинці та як резерва 1-ої групи.

8.

4-го липня ворог наступав з Чорного Острова, напираючи на частини С.С., що перегороджували йому дорогу на позиціях під с.

Грузевиця. На лівому крилі С.С. було спокійно. Друга частина во­ рожих сил натискала на Проскурів із півночі. Перед полуднем пока­ залася значної сили ворожа колона, що наступала з напрямку Миколаїв-Осташки на ст. Гречани. Ця колона хутко зайняла без бою (бо ніяких українських частин не було на цьому напрямку) с.

Олешин і обстрілювала ст. Гречани. Частини Запорізької Групи, що зай­ мали ст. Гречани, опівдні залишили станцію й відходили на Прос­ курів. Ворог врізався клином між Групами Запорізькою та С.С., найбільше загрожуючи частинам С.С. під Грузевицею. Тому части­ ни ті під тою загрозою й під ворожим натиском із боку Чорного Острова відходили на с. Малешівці. Надвечір цього дня 1-й полк С.С., 28-й Стародубський полк і 4-й полк С.С. осягнули зазначене село, але під час переправи через р. Плоску були атаковані ворожою digitized by ukrbiblioteka.org кіннотою, атаки не витримали й у неладі поспішно продовжу­ вали відворот на Малиничі, примусивши й інші частини С.С., що стояли в с. Водичка, теж відступати на с. Кудринці. Було це при­ близно коло 7-ої год. вечора.

Командування Групи С.С. видало наказ своїм частинам зайня­ ти лінію Антонівці й Буйволівці з метою прикрити напрям Проскурів-Кам’янець. По шляху в цьому напрямі відходили всі тилові ус­ танови й обози Запорізької Групи й Групи С.С. Волинська Група в час цих подій була десь у районі Городка.

Ніч з 4-го на 5-го липня проходила в надзвичайно нервовому настрої. Зв’язок між частинами й Штабом Армії був нарушений.

Групи також не мали між собою зв’язку. Низка невдач в останніх тижнях дуже погано відбилася на нормальному стані війська — ко­ заків і старшин. Боєвий запал і порив погас. Частини війська були близькі повної деморалізації. Стійкість частин майже зовсім зник­ ла. Захиталася віра й надія на перемогу над ворогом. У деяких частинах почалися заворушення. Гайдамацький полк 6-ої Запорізь­ кої дивізії відмовився виконувати накази. У Запоріжців виникла на­ віть думка залишити регулярний спосіб боротьби з ворогом і вийти на партизанку в його запілля. Під час ночі у Групі С.С.

за звітами командирів поодиноких полків виявилося, що частини зазнали великих втрат, виснажилися тяжкими й безпереривними бо­ ями і що їх боєвий запал сильно обнизився. Тоді командування Групи С.С. вирішило відтягнути Групу в район Ярмолинець, щоби дати військові просто виспатись. Відійшовши вранці 5-го липня, частини розташувалися в м. Ярмолинцях і ближчих околицях на південь від містечка. Сторожеві частини зайняли ліс на північ від Ярмолинець (1-й іголк С.С.) і села Олексинець Пільний, перехвачуючи головні напрямки на Ярмолинці з півночі.

В и с н о в к и. У висліді проскурівської операції Армія У.Н.Р.Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 || 45 | 46 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«УДК 341.221.2 А. Л. Чернявський, канд. юрид. наук, завідувач кафедри правознавства Севастопольського інституту банківської справи УАБС НБУ (м. Севастополь) МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ АЗОВСЬКОГО МОРЯ ТА КЕРЧЕНСЬКОЇ ПРОТОКИ У статті досліджується правовий статус Азовського моря та Керченської протоки. Зроблено висновок про невідповідність надання Азовському морю та Керченській протоці статусу історично внутрішнього моря нормам сучасного міжнародного морського права, а також...»

«СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 1. Пояснювальна записка.2. Зміст програмного матеріалу.3. Структура тесту і характеристика завдань в ньому.4. Критерії оцінювання за 100бальною шкалою( від 100 до 200 балів) 5. Рекомендована література. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програму всесвітньої розроблено на базі чинних програм з всесвітньої історії України для 6–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-385 від 30.01....»

«УДК 821.162.1 Гончаренко Богдана (Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка) ТВОРЧІСТЬ НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО І ТЕНДЕНЦІЇ ПОЛЬСЬКОГО ПОЗИТИВІЗМУ У статті розкриваються особливості позитивістських тенденцій в українській та польській літературі, роль та місце польської інтелігенції в розвитку позитивізму у Польщі та західних регіонах України. У кожному поділі на певні періоди історії розвитку літератури взагалі, і української зокрема, в окреслені їх типологічних характеристик чи...»

«М. В. Кордон УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА 3 тє видання Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ Центр учбової літератури Зміст УДК 008(477+1 87)(075.8) ББК 71(4УКР)+71(О)я73 К 6 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2 – 255 від 07.02.2005 р.) Рецензенти: М. І. Лавринович – доктор історичних наук, професор; О. М. Швидак – доктор історичних наук, професор. Кордон М. В. К 66 Українська та зарубіжна...»

«ПОГЛЯДИ АЛ-ФАРАБІ ТА АРИСТОТЕЛЯ НА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В НАУЦІ. Дмитренко Дмитро, студент ІІІ курсу спеціальності «історія» Міжнародного Соломонового університету. Однією з найважливіших сфер, завдяки якій з’явилась та існує цивілізація, і має розвиток, є пізнавальна діяльність людини. Розуміння як розвивалася думка пізнавального процесу, обґрунтування тих чи інших міркувань, допоможе прослідкувати в яких сферах та яким чином почали створюватися думки, які впливають на наш світ і понині. Так як...»

«Сергій Сорочан, Андрій Домановський (Харків) БАРВИСТІ БРЯЗКАЛЬЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЗАНТИНІСТИКИ: «ВАРВАРСЬКІ» НАСЛІДУВАННЯ В ОЧІКУВАННІ НА ВАРВАРІВ? Рец. на: Балух В. О. Візантиністика: Курс лекцій. — Чернівці: КнигиXXI, 2006. — 606 с., іл., карти* ’.... 1 To review a book that deals with 1000 years of Byzantine history is just as bold an undertaking as the writing of the book itself2 «, »3. Цей рядок з вірша Костянтина Кавафіса «Еллінофіл» («»4) спадає на думку щоразу, коли доводиться...»

«МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ, БІОГЕОЦЕНОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЮДИНИ УДК 557.4+504.7+502.7+316.334.5 © М. А. Голубець, П. С. Гнатів ФУНДАМЕНТАЛЬНО ПРО ЕКОЛОГІЮ, СЕРЕДОВИЩЕЗНАВСТВО, ОХОРОНУ ПРИРОДИ, ОХОРОНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ГЕОСОЦІОСИСТЕМОЛОГІЮ Інститут екології Карпат НАН України Обговорена потреба розмежування двох галузей науки: екології та геосоціосистемології. Завданням екології, яка об’єднує аутекологію, демекологію, синекологію, екосистемологію та прикладні галузі...»

«Сергій Єфремов Історія українського письменства Електронна бібліотека української літератури КІУС Сергій Єфремов. Історія українського письменства 2 Сергій Єфремов. Історія українського письменства Набір: Олесь Обертас Електронне форматування: Максим Тарнавський Перше видання цієї історії літератури появилося в 1911 році. Четверте й останнє прижиттєве видання появилося 1929 року. Текст який тут подано звірено із виданням Сергій Єфремов. Історія українського письменства. Київ: Femina, 1995....»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 60. Філологічні науки УДК 392.5:748.692.5(477.87+[438+437.6]=161.2) Т. В. Саварин, кандидат філологічних наук, доцент (Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського) tanya-savaryn@rambler.ru НАЙВИЗНАЧНІШІ ДОСЛІДНИКИ ЛЕМКІВСЬКОГО ВЕСІЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРУ КІНЦЯ ХIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ У статті відзначено заслуги Якова Головацького, Філарета Колесси та Володимира Гнатюка у вивченні лемківського весільного фольклору,...»

«Міністерство освіти і науки України Міністерство екології та природних ресурсів України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Московський державний університет імені М.В. Ломоносова Національна академія наук України Українське мінералогічне товариство ВГО Спілка геологів України Експертна Рада Спілки геологів України Ministry of Education and Science of Ukraine Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine Taras Shevchenko National University of Kyiv Moscow State...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»