WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 4 ] --

Для нього європейський міжнародній овид дальше остався ціл­ ком незахмарений; і, на його погляд, європейському мирові рі­ шуче ніщо не загрожувало. Але після заснування першої легаль­ ної організації „Січових Стрільців” думка творити власне військо вже не згасла. Особливо „Січові Стрільці II.” у Львові стали не­ звичайно популярними серед українського львівського міщанства й робітництва, що гуртувалися у львівській „Січі”, і швидко в них зібралося кілька сотень членів. Рівночасно з великим розма­ хом організувались у всій Галичині польські „Стрілецькі” това­ риства. Успіх організації „Січових Стрільців II.” при львівській „Січі”, головно бажання конкуренції з подібними польськими то­ вариствами, швидко призвичаїли загал українського громадянства до національно-військової новинки: вона не лише перестала вида­ ватися смішною, але навпаки — почала манити.

І так наприкінці 1913 року у всій Галичині товариство „Січ”, а за ним подібне українське товариство „Сокіл” почали форму­ вати свої відділи „Січових” і „Сокільських” „Стрільців”, щоби вій­ ськовими справами зацікавити своїх членів. Товариства, що фор­ мували українські військові відділи, не об’єднались під спільним штабом і навіть не створили ніякої програми фахово-військової підготови ні фахово-військових шкіл. Між ними пішли сварки й дрібничкові інтриґи, а вартість їхньої військово-вишкільної праці була дуже незначна. Більше уваги присвячував стрілецьким т-вам тільки „Український Січовий Союз”, який об’єднав у собі Т-ва „Українських Січових Стрільців”, створив у себе з делегатів двох стрілецьких Товариств у Львові Стрілецьку Секцію, яка давала т-вам напрям праці, присвятив стрілецьким справам частину свого органу „Січові Вісти” і видав перший друкований „Правильник Піхотинця”, якого вживали потім увесь час УСС, а далі вся Україн­ ська Галицька Армія і СС.

Легальна можливість, правда, швидко спопуляризувала ук­ раїнську національно-військову справу, але рівночасно затемнила ЇЇ ідеологічний характер. В давніших тайних військових товарист­ вах обережно підбирано членів, і ті товариства справді розвивали самостійну, незв’язану ні з чим постороннім українську національ­ но-державницьку думку. Потім до легальних „Стрілецьких” то­ вариств попадав усякий елемент, а зрештою їхні організатори за невеликими винятками здебільша взагалі не розуміли важного національно-політичного значення, яке може мати ними-ж тво­ рений військовий рух. Між усіма стрілецькими т-вами вирізнювалося Т-во „УСС II” у Львові, яке принципово відкидало поміч Австрії (Австрія помагала польським стрілецьким Т-вам, до того стриміли деякі українські Стрілецькі Т-ва), і само закупило собі зброю, з якою потім вирушило й на війну. Зброю купували собі самі й Т-ва у Бориславі, Ясениці Сільній і Тустановичах. Але назагал думки більшости членів українських стрілецьких товариств ні трохи не виростали понад австрофільські льоялістичні настрої загалу українського громадянства в Галичині. Таким чином дві цілком суперечні ідеї: самостійницько-державницька і австрійськольоялістична у практиці сплелися в поглядах чи не більшости чле­ нів і організаторів різних „Стрілецьких” Товариств в одно, і в їх­ ніх думках український національний інтерес цілком покрився з австрійським державним інтересом, не лише не ослаблюючи, а навпаки — скріплюючи масовий український австрофільський льоялізм у Галичині. Але, хоч і так, українська національно-державна думка бодай перестала бути незрозуміла ширшим колам україн­ ського громадянства в Галичині: хоч і зіпсовану австрійським льоялізмом, все таки її ширили „Стрілецькі” Товариства.

З військових виступів перших українських військових органі­ зацій годиться відмітити загальні військові вправи (маневри), які влаштували УСС II і Повітова Січ у Львові у квітні 1914 року.

У вправах взяли участь також „Січі” львівського і бобрецького повітів у числі до 800 осіб.

Це справді слід відмітити, — бо по віках неволі це вперше стріляли українські кріси, що заповідали новий зворот в історії українського народу.

4.

Може бути, що, коли б іще кілька літ було минуло від появи українських військових товариств до вибуху великої війни 1914 року, то тогочасна українська національно-державна ідея за цей час змогла-б була увільнитися бодай від зв'язку з австрійським льоялізмом: — працювали ж у легальних „Стрілецьких” товарист­ digitized by ukrbiblioteka.org вах учасники перших українських національно-революційних тайних військових гуртків. Тим часом для всіх несподівано нагрянула велика війна, не ждучи, поки скристалізується новий український на ц іо нал ьно -п о літичний світо гляд.

З погляду тогочасної української національно-державницької ідеї у момент вибуху Великої Війни 1914 року не могло бути, як тоді загально здавалося, сумнівів, що український нарід повинен піти в союзі з центральними державами на знищення головного історичного ворога України — Росії. Бо, як виглядало, лише пе­ ремога центральних держав могла в тому часі принести можли­ вість збудувати українську державу на українських землях, від­ битих від Росії. Але, коли ціле національно-свідоме українське громадянство Галичини стануло по боці центральних держав, то навіть не такі, хоч і кволі, та все-ж державницькі міркування нака­ зували йому його поставу, а різні куди менше далекосяглі по­ гляди. Спільне у всіх було те, що війна несе визволення України, але може для більшости галицького українського громадянства воно рівнялося лише відірванню частини Наддніпрянщини від Росії, щоби піддати її під вл ад у... Австрії. Лише дехто мріяв про щось у роді „Великого Князівства Київського”, злученого унією з Австро-Угорщиною. А вже тільки найскрайніші фантасти думали про самостійну українську державу з габсбурським монархом. Точ­ ка тяжіння в усіх цих українських мріях і комбінаціях лежала на всякий випадок не на Україні та її думці й силі, а на Австрії та її ласці. „Чи дасть нам тепер Австрія Україну” ? — у цьому загально популярному в тому часі серед галицьких українців питанні й ви­ словлювались не лише їхні настрої, а й уся їхня політична думка.

Галицькому українському громадянству не оставалось при такім ставленні справи нічого іншого, як тільки доказати Австрії свою повну льояльність. її й доказувало поривом, із яким ішло в ряди австрійського війська на мобілізаційний заклик. Україна, Австрія, національно-державницька ідея — все це настільки покривалося й перемішалося в тому часі в думках українського загалу в Гали­ чині, що немало української молоді потягло добровольцями в австрійську армію, вважаючи, що якщо українець покладе свою го­ лову під Београдом, то й це вийде Україні на користь.

Ось думки, почування й настрої галицьких українців. Тільки й вони важні при оцінці, як український нарід зустрічав велику війну, бо думки українського громадянства на Наддніпрянщині, назагал беручи, не змінилися в порівнянні з 1911 роком. Національнодержавницька думка не прийнялася там загально в ніякому виді.

Аксіомою остався чистий льоялізм до Росії.

12 5.

Тим часом зараз же в перших днях мобілізації австрійської армії централі польських військових товариств розпорядили мобі­ лізацію своїх членів, щоб створити польський легіон для бороть­ би проти Росії. Цей польський приклад немало причинився до того, що політичний провід галицької української суспільносте на­ казав таку-ж саму мобілізацію Українських Січових Стрільців. Ук­ раїнська молодь з усієї Галичини у надзвичайному пориві пішла на цей поклик у збірні пункти. Таким чином майже за кілька днів зібралося вісім тисяч юнаків: студентів, гімназистів, селян, робіт­ ників. А йшли ці тисячі синів українського народу під зброю за­ хоплені думкою, що вони мають стати першим від двісті літ неза­ лежним українським національним військом, виявом незламної си­ ли української нації. Але для політичного проводу і — для біль­ шосте — галицького українського громадянства збірка Україн­ ських Січових Стрільців була лише „атутом”, що доказував Авст­ рії українську льояльність для неї. Характеристичним для цього, яку полю бачило старше громадянство в Українських Січових Стріль­ цях. є тс, що їх порівнювали з куренем,,руських т ір о л ь ­ ців Сходу”, що добровільно зібрався був у 1848 році па допо­ могу Австрійській державі здавлювати тогочасний її революцій­ ний рух. Отак велика війна заскочила українське громадянство в Галичині зашвидко, й воно ще не встигло присвоїти собі думки про національне військо, як самостійного, ні від кого незалежного борця за українську державність.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Цьому юнацькому поривові швидко нанесено перший важкий удар, бо австрійське командування обмежило число Українського Січово-Стрілецького Легіону, що мав боротися проти Росії, до 2000 бійців. В обличчі переможних російських військ, що йшли чимраз глибше в Галичину, розігнано в Стрию, де концентрувалися відділи Українських Січових Стрільців, яких шість тисяч юнаків, не давши їм навіть грошей на повернення додому. Залишену жмінку перших вояків України оточили узброєним австрійським вій­ ськом і присилували скласти присягу на вірність Австрії та вивезли на Закарпаття в околиці Мукачева.

За першим ударом прийшов другий: зараз же у вересні 1914 року Українських Січових Стрільців кинули без ніякого військового вишколу на карпатський фронт. Немало було тоді таких „стріль­ ців”, що пішли в свій перший бій в дослівному розумінні не вміючи набити кріса, не кажучи вже про вміння стріляти чи по­ водитись в бою. До того ж через брак всякої поважно постаг.digitized by ukrbiblioteka.org леної військової підготови в роках перед великою війною, Ук­ раїнські Січові Стрільці опинилися без власних старшин і по­ пали в руки декількох запасних молодших старшин австрійської армії, для яких здебільша однаково,,нашим” було австрійське, що й Українське Січово-Стрілецьке військо, з тою лише різни­ цею, що на їхній погляд австрійське військо було,,справжнє”, а Українські Січові Стрільці були на ніщо нездатною, незоргапізованою й невишколеною,,бандою”.

Але час гоїв рани. Серед боїв і сутичок перші Українські Січові Стрільці вчилися військового ремесла, починаючи від найпримітивнішої муштри. У безвістях карпатських гір, оподалік від австрійських штабів відроджувалася теж і їхня національно-війсь­ кова думка. Творили-ж її не їхні запасні австрійські старшини, а сама фронтова Січово - Стрілецька сіра братія, поміж якою не­ мало було студентів, учасників перших тайних військових органі­ зацій. Вирішним для відродин цієї думки були відродини почуття особистої гідности, ще недавно роздавленої і чужим австрійським і „своїм” командуванням. Бо молодий, інтелігентний та ідейний Січовий Стрілець дуже швидко набирав воєнного досвіду і ставав кращим вояком, аніж сусідній австрійський чи мадярський, і до нього з пошаною й симпатією почали ставитися — чужинці.

Таке відношення чужинців швидко викликало в рядах Українсь­ ких Січових Стрільців почуття гордощів, що вони все-ж таки, хоч і в австрійських мундирах, є українським національним вій­ ськом, яке вміє гідно заступати честь своєї нації. Порівняння власної бойової вартости з куди меншою здатністю австрійських і мадярських військ, що були в Карпатах, зродило нарешті по­ горду до „гонведів”, як погірдливо Українські Січові Стрільці називали австрійців. Ось такими шляхами йшло споєння Україн­ ських Січових Стрільців, що боролися на фронті, в одностайне ціле. Разом із тим у них відроджувалася давня національно-дер­ жавницька мрія і кристалізувався погляд, що головне завдання чекає Українських Січових Стрільців не тепер, у самому розгарі війни, а щойно наприкінці її, і,що щойно тоді повинна бути кинена на вагу подій збройна сила Української Нації, бо покищо все ще йде боротьба за існування Австрії, а не за безпосередній український національний інтерес. Тому Українські Січові Стріль­ ці не рвалися сліпо в бої, зате боролйся так, що викликували похвали чужинців, якщо доводилось їм рятувати положення на фронті; бо тоді гнало їх у бій їхнє почуття української національ­ ної чести.

Австрійське командування глухо відчувало те окремішнє

–  –  –

Українська маніфестація у Києві 19-го березня (ст. ст.) 1917 року. П роф есор ЛІ.

Грушевський промовляє з балькону М іської Управи д о більш як 100,000 учасників.

„щось”, ахо було в Українськім С/човім Стрілецтві, й ставилось до нього дуже нерівно. Під час боїв, в яких визначилися Україн­ ські Січові С тіл ьц і, австрійським похвалам не було кінця, під­ час же затишшя на фронті австрійським зневагам теж не було кінця: тоді Українські Січові Стрільці бували для австрійців ін­ коли лише „рутенськими зрадниками.

” Боліло це й обурювало цих „зрадників” і в них родився напівсвідомий настрій погірд­ ливої ненависти до Австрії. Він кріпшав на вид кривавих знущань мадярського та австрійського війська над українським селянст­ вом. Не без впливу на створення цього настрою була й свідомість власної збройної вартости: для Українських Січових Стрільців було ясне, що не дуже так уже й важко було-б для них у бою громити здеморалізованого австрійця. Звичайно, ввесь оце накреслений роз­ вій відбувався дуже нерівно в усій Стрілецькій масі. Був це розви­ ток поглядів і настроїв її передових елементів, а до свого найвираз­ нішого вислову прийшов він згодом у двох найбільше революцій­ них сотнях: Дмитра Вітовського й Андрія Мельника.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Рецензії Оксана Кісь (Львів, Україна) навЧаюЧи спогадами: жіноЧа історія в освітньому процесі Рецензія на книгу [Teaching with Memories: European Women’s Histories in International and Interdisciplinary Classrooms/Ed. by Andrea Pet and Berteke Waaldijk. — Galway: Women’s Studies Center, National University of Ireland, 2006. — 207 p.: ill.] Жіночі студії в історичних науках, засновані на критиці андроцентризму традиційної історичної науки та феміністській методології дослідження (які ще часто...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Джурбій Тетяна Олександрівна УДК 821.161.2 – 2.091(043.3) УКРАЇНСЬКА ДРАМА ІІ-ї ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ ЗА ЗАПОЗИЧЕНИМИ СЮЖЕТАМИ: ТРАНСПОЗИЦІЯ ЗМІСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ М. П. СТАРИЦЬКОГО ТА М. Л. КРОПИВНИЦЬКОГО) 10.01.05 – порівняльне літературознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Тернопіль – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історії української...»

«УДК 340.113 Артикуца Н. В. (Київ) МОВА І ПРАВОВА КУЛЬТУРА Стаття присвячена питанням взаємозв‘язку мови і права, впливу мовного фактору на правову культуру, залежності якості нормативно-правових текстів від рівня фахово-мовної підготовки тих, хто їх укладає. Автор знайомить з новим прикладним напрямом міжгалузевих досліджень у цій сфері і новою навчальною диципліною— юридичною лінгвістикою, об‘єктом якої є мова права, її функції і специфіка, основні функціонально-стильові різновиди. Особливу...»

«УДК 338.432:001(477) “1956/1962” ЩЕБЕТЮК Наталія Борисівна, канд. іст. наук, завідувач сектора удосконалення інформаційнобібліотечного супроводження наукового забезпечення АПК ДНСГБ УААН (м. Київ) ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ (1956-1962 рр.) Розглянуто окремі аспекти впровадження результатів наукової діяльності, розробки і впровадження науково обґрунтованої системи ведення господарства відповідно до природно-кліматичних та економічних умов...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2012. Вип. 7. С. 138–142 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2012. Is. 7. P. 138–142 УДК 81’272:027.7(477.83-25) ЛНУ ім. І.Франка ВПЛИВ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УРСР 1970–1980-х РОКІВ НА ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Оксана ГРИЦАЙ Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка,...»

«Мазурок О., Пеняк П., Шевера М. Володимир Вернадський про Угорську Русь. — Ужгород., 2003. — 94 с. — ISBN 966-02-2841-4. Комісія НАН України з розробки наукової спадщини академіка В.І. Вернадського Ужгородський національний університет Інститут українознавства ім. І. П. Крип'якевича НАН України Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України Закарпатське обласне товариство охорони пам'яток історії та культури О. Мазурок, П. Пеняк, М. Шевера Володимир Вернадський про Угорську Русь Ужгород 2003...»

«Приклади подання списку літератури Бібліографічний запис на книгу (брошуру) Однотомне видання Один автор Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14). — Переклад за вид.: Patrologiae cursus completus. Series Graeca I-CLXI (Paris : J.P.Migne, 1857—66). — Бібліогр. у підрядк. прим. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Видання філософського факультету Серія: методичні матеріали ПРОГРАМА курсу “Філософська пропедевтика” для студентів І курсу філософського факультету Львів ЛНУ 1999 Рекомендовано до друку кафедрою філософії Протокол №6/66 від листопада 1999 р Уклав доц. Карась А.Ф. Відповідальний за випуск Анатолій Карась Рецензент Василь Лисий Редактор Оксана Гринів Комп’ютерний набір Наталії Курій Програма курсу...»

«УДК 81'255.2 МИХАЙЛО МОСКАЛЕНКО В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПОЕЗІЇ Бець Наталія Олександрівна, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка Стаття присвячена огляду перекладів французьких поетичних творів, здійснених Михайлом Москаленком, а також висвітленню його ролі в історії українського перекладу французької поезії. Ключові слова: поетичний переклад, українське перекладацтво, перекладацький доробок Михайла Москаленка, французька поезія. Український...»

«126 С.В. АБРОСИМОВА С.В. АБРОСИМОВА КАТЕРИНОСЛАВСЬКІ ДВОРЯНИ АЛЕКСЄЄВИ (ЗА ДОКУМЕНТАМИ РОДИННОГО АРХІВУ) У контексті програми археографічного дослідження особових фондів дворян Південної України ХVIII – ХIХ ст., що розпочата Запорізьким відділенням Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, пропонуємо в даній публікації комплекс документів родинного архіву катеринославських дворян Алексєєвих. Введення до наукового обігу таких документальних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»