WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 36 | 37 || 39 | 40 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 38 ] --

Зі сходу ворожі частини заняли Знаменну. З напрямку Києва після боїв ворог здобув Бердичів — Житомир. З півночі його частини йшли з районів Мозиря — на Коростень і з Лунинця — на Сарни.

В той же час частини Армії У.Н.Р. займали: Південна Гру­ па — район між Одесою й Роздільною; Корпус Запоріжців, з дода­ ними частинами, — район ст. Христинівки; різні збірні частини бо­ ронили ст. Жмеринку від напрямку м. Винниці; Окрема Запорізька бригада (Семесенка) була на напрямку Бердичів — Шепетівка, в районі Романів — Чуднів; Північна Група Армії У.Н.Р. прикривала напрямки Житомир — Рівне, займаючи район Звягеля (НовгородуВолинського), район на північ від Сарнів, і після того, як ворог здо­ був Коростень, мала висунутий загін від Сарнів на Коростень (на захід від Коростеня).

У тому часі Корпус С.С., розміщений у місті Проскурові й око­ лицях, приводив себе до порядку, відпочивав і був резервою Армії.

Отож стан Армії У.Н.Р. був надзвичайно тяжкий. Ворог стра­ тегічно обхоплював її з обох крил, загрожуючи її комунікаціям і ба­ зам. В напрямі центру вже від Козятина, виявлялися змагання воро­ га прорвати фронт Армії У.Н.Р. в напрямі Жмеринки. Війська У.Н.Р.

вже від половини грудня 1918 року були безперестанно в боях і силь­ но втомилися. Надзвичайна розкинутість частин на широкому фрон­ ті й відсутність спеціяльних військових засобів зв’язку робила під­ тримання зв’язку з частинами й кермування ними річчю надто тяж ­ кою. Бували випадки, що вищі штаби по кілька днів не мали зв’язку з окремими групами або загонами, і це тоді, коли обстанова вима­ гала негайної передачі наказів і такого самого скорого їх вико­ нання.

В додаток часто нищили зв’язок і дуже шкодили Армії У.Н.Р.

большевицькі агенти.

2.

У той час, коли Українська Армія знаходилась у такому тяж­ кому стані, населення України, вже покуштувавши панування боль­ шевиків, почало повставати проти окупантів. Маючи на меті зни­ щити групу ворожих військ, що прорвалась на правий берег Дніп­ ра, в районі Винниця-Бердичів-Житомир-Київ, і користаючи з пов­ стань, що почалися на тилах цієї групи ворожих військ, вище Ко­ мандування Армії У.Н.Р. задумало маневр: обмежуючись обороною на крилових напрямках Одеса-Роздільна, Знаменка-Бірзула й Лунинець-Сарни, — Запорізьким Корпусом, зв’язаним із повстанцями Таращанщини, з району ст. Христинівки вдарити в напрямі Козяти­ на у бік і тил ворогові; Північній Групі взяти Коростень і, обходя­ чи Житомир зі сходу, взяти його, після чого допомогти, коли ця допомога буде потрібна, Корпусові С.С. взяти Бердичів.

Корпусові С.С., зосередившись у районі ст. Романів, наступа­ ти на Бердичів із метою захопити його й просуватися далі, в на­ прямі Козятина.

Плян той, прекрасно й широко задуманий, мав для Армії У.Н.Р.

на випадок успіху такі вигоди:

1) Доводив майже до оточення найсильнішої ворожої групи в районі Бердичева-Козятина та розбивав її.

2) Звільняв від ворога цілу Київщину й частину Волині.

3) 3 підходом до Дніпра й Прип’яті давав Армії У.Н.Р. природ­ ну заслону, що дозволяла на економію сил, а це з черги давало б змогу виділити резерви для операцій на півдні. Одначе цей плян міг бути виконаний тільки військом здисциплінованим, витривалим, рухливим і тільки при умові доброго управління ним, а перш за все digitized by ukrbiblioteka.org з начальниками, які могли б розібратися в тому, що діялось довкола них, які розуміли б значення маневру й були б здібними мати власну ініціятиву.

Та багато з зазначеного бракувало тогочасній Армії У.Н.Р. і тому маневр цілком не був виконаний.

Зрадивши, отаман Григоріїв розбив частини Армії У.Н.Р. на напрямку Знаменка-Бірзула й примусив Південну Групу відійти на Роздільну. Запоріжці в той час почали наступ на Таращу й Винни­ цю, але загроза їхньому тилові збоку Григоріева й відступ інших частин війська У.Н.Р. з-під Винниці й Жмеринки на південь, змуси­ ли їх також відійти на південь. З того часу вони втратили зв’язок і зі Штабом Армії. Північна Група теж була не в силі здобути Ко­ ростень.

Корпус С.С., отримавши завдання здобути Бердичів, — схема ч. З — мав до розпорядження такі сили: 1-й, 3-й і 5-й полк піхоти (5.000 багнетів), 1-й, 3-й і 5-й полк артилерії (7 батерій легких, 1 батерія кінно-гірська й 1 батерія 42-лінійна) і кінний дивізіон Бо­ риса (250 шабель).

Для зосередження свого в районі ст. Романів Корпус С.С. ви­ рушив по залізниці, маючи за авангард три Січові полки.

19-го березня большевики розпочали наступ із району Берди­ чева здовж залізниці на Шепетівку й осягнули до вечора 19-го бе­ резня р. Случ; 20-го березня вони почали тіснити на цьому напрямку Окрему Запорізьку бригаду, яка складалася з усякого зброду, зі­ браного отаманом Семесенком у Проскурові. Вся так звана бригада під натиском ворога майже розбіглася. Приблизно о 14 годині 20-го березня на ст. Романів прибув перший поїзд С.С. — 3-й курінь 3-го полку С.С. з командиром цього полку полк. Піщаленком на чолі.

Щоби на прибуваючу нову частину не вплинула негативно де­ моралізація Окремої Запорізької бригади, а також щоб не висаджу­ вати війська в безпосередній близькості від ворога й підтримати ча­ стину, що ще боролась із насідаючим ворогом з глибини, куреневі наказано розвантажитися на роз’їзді Гордіївка, де й обсадити позиції по обох боках залізниці Бердичів-Шепетівка, з метою прикрити під­ хід наступних транспортів Корпусу С.С., а подруге—прийняти на себе відступаючі частини Окремої Запорізької бригади.

3.

Обсадивши призначені позиції, 3-й курінь 3-го полку С.С. ви­ слав розвідку в напрямі на с. Меленці та на с. Романівку.

СХЕМА

–  –  –

О год. 15 хв. ЗО надійшли відомості від розвідки з с. Меленці про те, що ворог обсадив те село, де й скупчується. Майже одно­ часно прибула вислана раніш начальником штабу Окремої Запорізь­ кої бригади, кінна сотня (з загону отамана Віденка) до с. ГІривітова, яка донесла, що в районі с. Липно о год. 12-ій вона мала сутичку з ворожими пішими відділами.

Коло год. 12-ої ворог насів на курінь 3-го полку збоку с. Ме­ ленці. Кінна сотня (Біденківців) рушила па допомогу куреневі у крила ворогові, але не мала успіху, і, втративши кількох людей та коней від кулеметного вогню, відійшла назад. Курінь же 3-го пі­ шого полку видержав бій до темноти. Тому, що підхід головних сил Корпусу спізнювався, вночі відведено курінь на річку Случ, коло Нового Мирополя, де він обсадив позиції Колодяно — Новий Миропіль.

Ранком 21-го березня на ст. ІІолонне прибуває 1-й піший полк С.С. у повному складі з 1 батерією й отримує завдання зайняти Но­ ву й Стару Чорторию—схема ч. 4.—Прибувши коло полудня, кінний дивізіон Бориса спрямовується туди ж. До вечора 21-го березня прибули ще два курені 3-го пішого полку С.С., які приєднуються до 3-го куреня у Нового Мирополя. 5-й полк у дорозі.

П о д і ї 2 1 - г о б е р е з н я. 1-ий полк С.С., отримавши зав­ дання обсадити Нову Чорторию, скорим маршем підходить до с. Любомирки, де виявляється, що большевики вже зайняли Нову Чорто­ рию. Рішаючою атакою полк С.С. виборює переправу через Случ і.

чоловою атакою здобуває Нову Чорторию. Большевики панічно вті­ кають у напрямі на с. Горопай. Надвечір до Нової Чорториї підхо­ дить кінний дивізіон. На фронті 3-го полку С.С. большевики атаку­ ють, але зустрінуті вогнем — зупиняються. Тоді, перейшовши в контрнаступ, 3-й полк С.С. здобуває ст. Печанівку. Допомагає 3-му полкові С.С. броневик „Січовий”, що прибув на цей час до Миро­ поля, й імпровізований броневик „Гетьман Дорошенко”.

П о д і ї 2 2 - г о б е р е з н я. На 22-го березня Корпусові С.С.

поставлено завдання переслідувати ворога й осягнути лінію р. Те­ терева: 1-му полкові С.С. з 1-им гарматним полком зайняти с. Тро­ щу; 3-му полкові С.С. з 3-м гарматним полком вийти на лінію с. Во­ лосове — м. Чуднів; кінному дивізіонові Бориса визначено суну­ тися форсованим маршем через с. Трощу й Райгородок у тил воро­ га, понищити залізницю Бердичів-Козятин і наскоком із тилу на Бердичів допомогти піхоті здобути Бердичів. 5-ий полк С.С. зі ст. Полонне мав підтягнутись до ст. Романів як корпусна резерва.

Кілька днів перед тим сніг розтаяв і падав безупинно дощ. ДоСХЕМА

–  –  –

роги обернулися на ріки й болота. Рух по таких дорогах був надзвичайно трудний. Не зважаючи на те, частини Корпусу зранку 22-го березня бистрим і енергійним маршем переслідували ворога і, зу­ стрічаючи слабий його опір, зайняли надвечір визначені їм місця.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ворог поспішно відходив на схід.

П о д і ї 2 3 -го б е р е з н я. Завдання на 23-го березня: 1-му полкові з доданою артилерією осягнути м. Райгородок; 3-му пол­ кові здобути ст. Демчин; 5-й полк у корпусній резерві за лівим кри­ лом, в м. Чуднові. В своєму русі вперед 1-ий полк С.С. зустрічав опір ворожих арієргард на лінії р. Тетеревки, коло Янушполя й Волиці, але сильний артилерійський вогонь і надзвичайно енергійна атака піхоти, яку провадив до бою в перших рядах сам командир пол­ ку полк. Іван Роґульський, примушували ворога спішно відступити.

На плечах ворога 1-й полк вривається й обсаджує Райгородок.

3-й піший полк у свому наступі здовж залізниці наткнувся на сильний опір ворожої піхоти, підтриманої бронепотягами, з яких надто сильним і зручним був бронепотяг „Гром”. Все ж, після кіль­ кох бойових сутичок ворог відійшов, і полкові вдалося обсадити ст.

Демчин. Про кінний дивізіон Бориса відомостей не було.

Бранці, взяті на ет. Демчин, твердили, що на цьому відтинку від ворога оперував Волинський піший полк. На інших фронтах у цей час події відбувалися так: ворог, після енергійного наступу збиває частину Армії У.Н.Р. на північ від Жмеринки й примушує її частин­ но відступити на південь здовж залізниці і частинно на захід, у на­ прямі на Деражню. Житомир також Армія У.Н.Р. залишила, і тепер ворог мав змогу підтримати свої частини, що билися за Бердичів.

П о д і ї 2 4-г о б е р е з н я. Удосвіта 24-го березня частини Кор­ пусу С.С. пішли в наступ, щоб здобути м. Бердичів. Підтягнуто 1-й і 3-й гарматний полк та 2-у батерію 5-го гарматного полку. 1-й полк С.С. отримав завдання натискати з південного заходу, а 3-й піший полк С.С. — з північного заходу. Коло 10-ої години ранку 1-й піший полк опанував ворога в с. Пятигірці й, зім’явши його, при невеликих стратах, провадив наступ далі. Відступаючи, ворог сильно обсадив околицю Бердичева й Лису Гору. Частини 1-го піш. полку атакували Лису Гору й мали великі втрати та подалися назад, але командир полку після короткої артилерійської підготови, підтягнувши резер­ ви, особисто повів полк до атаки вдруге і після завзятого бою до­ був Лису Гору та повів наступ далі — для очистки самого міста, ба­ жаючи якнайскорше вийти на східню околицю міста й опанувати залізницю на схід від Бердичева. В цей час прибула на ст. Берди­ чів ворожа бригада таращанців, яка просто із потягу висаджуючись атакує 1-й піший полк С.С. і примушує його відійти, залишивши и Лису Гору. Полк розстроєний відступав через с. Жидинці на ст. Осадівку.

В той час, коли 1-й піший полк здобув Лису Гору, 3-й піший полк змагається на позиції під с. Радивилівкою й не може пере­ могти ворожого опору. Зрештою, коли йому це вдається, 1-ий піший полк терпить невдачу, і тому просовування 3-го пішого полку в на­ прямі на ст. Бердичів зустрічало опір ворога на передмістях Берди­ чева. Несподіваний сильний опір зовсім затримує цей полк. Ворог, користаючи з цього, перейшов до протинаступу і відкинув 3-ій піший полк С.С. до ст. Голодки. Втрати 1-го пішого полку С.С. вбитими й раненими, яких не встигли підібрати, та полоненими: 25 старшин і до 27 стрільців. В матеріяльній частині втрат не було. Втрати 3-го пішого полку С.С. вбитими й раненими: коло 20 старшин і 100 стрільців.

В и с н о в к и. Не зважаючи на героїчну самопосвяту цілих ча­ стин і поодиноких осіб, не зважаючи на подивугідну хоробрість 1-го й 3-го полку, — перший наступ не вдався. До цього причини­ лись такі обставини:

1) Оперативний Штаб Корпусу розміщений був дуже далеко від частин — ст. Романів; підтримання зв’язку, яке могло бути тіль­ ки по залізничному телеграфі, дуже трудне; тому кермування війсь­ ком і корегування чинами його неможливе.

2) Командири полків абсолютно нехтували зв’язком, не вва­ жали для себе обов’язковим про все, що діється на фронті, пові­ домляти Штаб Корпусу.

3) Відсутність одностайности зусиль — різночасні атаки, а у висліді поразка.

4) Віддалення резерв (м. Чуднів) і неможливість через те сво­ єчасно підтримати війська, що змагалися в бою.

5) Млявість, а може й неуміння кінноти розібратись в умови­ нах, що не могли бути їй невідомі, бо бій у цей день мав таке на­ пруження, що гарматну стрільбу було чути навіть у м. Шепетівці (де автор у тому часі був).

6) 3 боку ворожого: використання на часі для підвозу ре­ зерв. Своєчасний підхід резерв. Правильна оцінка обстанови. Зруч­ ність маневру й рішуче переведення його в чин по внутрішніх опе­ раційних напрямках. Надто треба відмітити діяльність бронепотягів, зокрема „Грому”, який із надзвичайною відданістю підтриму­ вав свою піхоту, на повних парах врізувався в піхоту Січових Стріль­ ців, не звертаючи уваги на їхній гарматний і кулеметний вогонь.

digitized by ukrbiblioteka.org 2 5-го б е р е з н я. Обстанова по відступі Стрілецьких частин склалась так: ворог, відкинувши Стрілецькі частини, їх не переслі­ дував, а обсадив околиці Бердичева й далі відвозив резерви по за­ лізниці з Житомира.

Стрілецькі частини, залишивши Бердичів, стратили зв’язок зі Штабом Корпусу і вночі приводили себе до порядку. День 25-го бе­ резня пішов на нав’язування зв’язку з частинами та на розвідках.

Вирішено атакувати Бердичів знову досвіта 26-го березня, при чому плян мав бути такий самий, як при першому наступі, себто 1-й полк з південного заходу мав наступати на Лису Гору; 3-й полк з північ­ ного заходу з метою вийти на станцію Бердичів; 2-й полк знов ли­ шався в резерві. Причини до того були ті, що 5-й полк був моло­ дий, ще ні разу не був у боях, а 1-й і 3-й піший полк могли вести операції; замінити їх не було ким, до того й обстанова вимагала не­ відкладно опанувати Бердичів.Pages:     | 1 |   ...   | 36 | 37 || 39 | 40 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Рік заснування 199 Випуск 602-60 Філософія Збірник наукових праць Чернівці Чернівецький національний університет Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 602-603. Філософія Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 602-603. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 267 с. Naukoviy Visnyk Chernivetskoho Universitetu: Zbirnyk Nauk. Prats. Vypusk 602-603. Filosofia. – Chernivtsi: Chernivtsi National...»

«УДК 72.01(03) С.М. Лінда Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра архітектурного проектування МОРФОГЕНЕЗ В АРХІТЕКТУРІ ІСТОРИЗМУ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ З ПОЗИЦІЙ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ © Лінда С.М., 2013 Досліджено проблему морфогенезу в архітектурі історизму, розглянутого з позицій положень загальної теорії систем Ю. Урманцева. Продемонстровано перспективність використання методів системного аналізу у дослідженні архітектурних феноменів. Ключові слова: загальна теорія систем Ю....»

«Розробка уроку «Генріх Гейне – німецький поет-романтик. «Книга пісень» – видатне явище німецького романтизму» (9-й клас) Учитель світової літератури Полтавського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А.С.Макаренка Кущ Олег Миколайович м. Кременчук 2012 рік Тема: Генріх Гейне – німецький поет-романтик. «Книга пісень» – видатне явище німецького романтизму Мета уроку: познайомити учнів з життям та творчістю Генріха...»

«скорочення кількості євреїв. Попри цю величезну перевагу, джерела Хліб та маца: традиції українсько-єврейського свідчать про значну увагу єврейських лідерів до українського добросусідства і толерантності в Одесі питання. Зокрема, більшість одеських російськомовних газет ліберального напрямку («Одесский листок», «Одесские новости», У статті відстежено етапи розвитку добросусідських взаємин «Одесская почта»), які фінансувалися чи видавалися єврейською між українцями та євреями Одеси, що відбилися...»

«Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини на 2014 рік Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини на 2014 рік 930 років від часу першої писемної згадки про Дорогобуж (Гощанський район (1084)) 475 років від дня народження Гальшки, княжни Острозької 450 років з часу першої згадки про Радивилів (1564) 230 років тому відкрито першу в Україні мануфактуру з виробництва фарфору у м. Корець (1784) 170 років тому Микола Костомаров – український письменник, історик,...»

«Бібліографічний перелік джерел, представлених в експозиції “Незалежності України – 20 років: історія становлення, здобутки та перспективи розвитку”. Видання систематизовані, класифіковані та внесені в бази даних “Книжковий фонд”, “Періодичні видання” електронного каталогу. Бази даних електронного каталогу інформаційно-пошукової системи бібліотеки САБ “ІРБІС” виставлені на Веб-порталі Національної академії в локальній мережі та в режимі віддаленого доступу: www.academy.gov.ua/lib_about.html В...»

«Олег Григорович Бажан (к.і.н., доцент) Кафедра історії Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Відділ регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України) Список наукових праць 1992 рік Бажан О. З досвіду здійснення політики українізації на Полтавщині // Місце України у світовій історії та особливості вивчення даної проблеми у педагогічному вузі. Тези міжвузівської науково-практичної конференції. – Київ, 1992. 1993 рік Бажан О. Українізація на Полтавщині в...»

«Олександр ФЕДОРУК ІНТЕГРАЦІЯ З СВІТОВОЮ ОРІЄНТАЛІСТИКОЮ Почнемо наше зацікавлення проблемою з аналізу альбомного дослідження знаної в Україні японістки Світлани Рибалко «Зі Сходу на Захід» — магнетичне посилання культурного дискурсу від орієнтальних культурно-мистецьких традицій до культурно-мистецьких окцидентальних новаційних сходжень людства. Гарне видання має підзаголовок «Японська мініатюрна пластика з колекції Олександра Фельдмана», також авторитетного в Україні колекціонера східних...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXV УДК 94(477)18 В. В. Шеліхова ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СЕЛЯНСЬКИХ ПРОМИСЛІВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ТА СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (1860–90 ті рр.) У статті розглядаються особливості історіографічного процесу другої половини ХІХ ст. у Російській імперії, які відображають дослідження розвитку селянських промислів у Лівобережній та Слобідській Україні. Подано об’єктивний аналіз праць, визначено їх позитивні...»

«Центр Дослідження Літератури Для Дітей та Юнацтва Ukrainian Research Center of Children’s and Youth Literature ЛІТЕРАТУРА ДІТИ ЧАС Випуск 2 ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 82.0-087.5 ББК 74.268.0 Л 64 Л 64 Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 2. — Література. Діти. Час: Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. — 192 с. ISBN 978-966-10-3041-0 До збірника «Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва» увійшли матеріали...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»