WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 37 ] --

Коновальця за його знаменитий організаційний хист та політичну далекозорість. Відновлюю в пам’яті щиросердечну згадку про команданта гарматної частини Загону, тоді сотника, а тепер ген.хор. Р. Дашкевича, та сотн. І. Чмолу, обидвох перших провідників організації Січових Стрільців у Львові в pp. 1913-14 та відданих борців за визволення й оборону незалежности України. Тепло зга­ дую сотн. Ф. Черника, незабутнього команданта скорострільної сотні та всіх інших дорогих друзів. З усіх названих тут мною стар­ шин Січових Стрільців, знаю тільки про двох, що живуть — генерал-хорунжого д-ра Р. Дашкевича, який живе в Австрії, та сотн. Д. Герчанівського (в ЗСА), що дав почин до написання цієї статті.

–  –  –

ВІД ПРОСКУРОВА ДО ЧОРТОРИЇ

Написав Ген. Штабу ген. МАРКО БЕЗРУЧКО digitized by ukrbiblioteka.org І. РЕОРГАНІЗАЦІЯ КОРПУСУ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ

ОРГАНІЗАЦІЙНА СХЕМА КОРПУСУ СС ТА ВИРЯД ЧАСТИН.

ПОЗИТИВНІ І НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

1.

Корпус Січових Стрільців, пізніш переіменований в Гру­ пу Січових Стрільців, виходячи в другій половині березня 1919 року з Проскурова, де приводив себе до порядку, на фронт, був зорганізований так:

П і х о т а складалася з п’ятьох полків. Кожний піший полк складався з трьох куренів, одної сотні піших і одної чоти кінних розвідчиків та відділу зв'язкового при штабі полку*). Чисельний стан полків і куренів був неоднаковий, тому що організація й розвиток частин відбувалися поступово, в міру допливу добровольців та мо­ білізованих. Найсильнішими полками були 1-й, 3-й і 5-й піший полк. Останній молодий полк сформовано у березні в м. ПроВ окрем ому книж ковому виданні цього нарису ген. М. Безручка (Каліш,

1932) находиться в цьому місці примітка, яку п ередаєм о в цілості з уваги на п о ­ дану в ній характеристику Січових Стрільців: так дивляться на СС-ів у сі поваж ­ ні історики української р еволю ції й українського війська нових часів:

„О сновою д о складу старших полків К орпусу С.С. послуж ив полк Січових Стрільців полковника Коновальця. З цим полком Директорія У країнської Н ароди ьої Р еспубліки почала наступ з Б ілої Церкви, д е полк стояв постоєм, на М отовилівку — Київ. О дночасно д о полку приставали повстанці з Білоцерківщ ини та поблизьких околиць київських, і на час облоги Києва, в листопалі-грудні 1918 р о ­ ку, полк Січових Стрільців виріс на „О садний К орпус отамана Коновальця”.

По здобут т ю Києва повстанці почали сам одем обілізуватись, й тоді на зам і­ ну їх д о частин О садного К орп усу влито майже цілком Сердю ків та старшин гетьманської С ердю цької дивізії. З цього моменту О садний К орпус перетворився на К орпус Січових Стрільців або К орпус С.С.

О сновою К орп усу й надалі лишилися славні кадри полку С.С., — з тради­ ціями невмирущ ими Маківки, З о л о т о ї Липи, П отутор, — підсилені молодими, сві­ ж ими й зразково вишколеними Сердюками.

Та обставина, щ о Сердю ки були дітьми зам ож ніш их селян -хліборобів, р о ­ била К орпус С.С. надто відпорним на гасла комуністичної Москви.

Таким чином у К орпусі С.С. щ асливо поєдналися найліпші риси придніст­ рянського й придніпрянського українського вояка, що разом з одер ж ан ою д обр ою військовою п ідготовою в цілості складалося на видатну боєздатність К орпусу С.С. — Р едак ц ія”.

digitized by ukrbiblioteka.org Організаційна схема Корпусу СС. п реорганізації в квітні 1919. р.

о скурові. Курінь складався з 3-ох сотень піших і одної кулеметної з 6-ма кулеметами. Полки піхоти не були зведені в дивізії, — а кер­ мував ними безпосередньо Штаб Корпусу.

А р т и л е р і я складалася з 6-ти гарматних полків: 1, 2, 3, 4, 5 і 6-го. Гарматний полк мав по 3 батерії, батерія по 4 гармати, крім 42-лінійної, яка була двогарматною.

1-й гарматний полк мав 2 легкі батерії й одну кінно-гірську.

3-й ” ” ” всі 3 батерії легкі польові.

4-й ” ” ” 2 легкі польові й одну гавбічну 48-лінійну батерію.

2-й і 6-й гарматні полки мали по три батерії 6-цалевих тяж­ ких гавбиць. Вся артилерія була зведена в гарматну бригаду. Пол­ ки 2, 4 і 6-й увесь час війни були приділені: 4-й до 3-ої Залізної ди­ візії, до складу гарматної бригади 3-ої дивізії, а 2-й та 6-й до Га­ лицької Армії, в складі якої вони були аж до її переходу до Денікіна.

К і н н о т а. Кіннота складалася всього з одного кінного ди­ візіону Січових Стрільців (Бориса).

Дивізіон мав 250 вершників і складався з трьох сотень кінних і одної кулеметної. Пізніше був приєднаний до Групи кінний полк імени отамана Максима Залізня­ ка, та його прийшлось розформувати через брак відповідного старшинського складу в ньому й повної відсутности дисципліни33). В період перед операціями в червні місяці була сформована окрема кінка сотня в Крем’янці, що мала бути основою 2-го дивізіону, але брак коней і великі втрати 1-го дивізіону змусили на деякий час влити її до складу дивізіону Бориса, і дивізіон був переіменований в кінний полк дводивізіонного складу, кожний по дві сотні та по сотні кулеметній. Таким чином Група послуговувалась увесь ч?с одним полком кінноти, як корпусною кіннотою. При штабах ди­ візій мало бути по одній сотні кінноти, але ці сотні так і не вийшли з початкової стадії формування через брак коней і сідел.

Т е х н і ч н і ч а с т и н и. На початку існування Корпус С.С.

мав одну технічну сотню саперів, яка входила в склад 1-го полку С.С., пізніш переіменовану на технічну сотню Корпусу С.С. При Штабі Корпусу була сотня зв’язкова з двома відділами — телеграф­ ним та телефонним.

З метою переформування Групи С.С. у дві дивізії, кожна з них мала по одній сотні технічній, себто саперній.

зз) Полк. Смовський К. у збірнику „За Д ерж авність” ч. З, Каліш 1932 p., на стор. 272 спростував, що кінний полк ім. М. Залізняка не входив у склад Групи СС, а був лиш тимчасово приділений туди.

digitized by ukrbiblioteka.org До Групи був доданий панцерний дивізіон, який спочатку мав один панцерний поїзд „Січовий”. Потім долучено до нього панцерник „Стрілець”. Згодом були оборудувані здобуті у ворога панцерники „Запорожець” і „Помста”. Всього чотири панцерні по­ тяги. Всі правдивої конструкції. „Січовий” був узброєний одною польовою 3-цалевою гарматою і 16 кулеметами, „Стрілець” мав одну 3-цалеву гармату на задній плятформі та дві гірські 3-цалеві гармати, які стріляли на боки з верхнього помосту, опанцереного для розміщення до ЗО кулеметів, у вагоні. Цей панцерник дуже силь­ ний та дуже високий і тяжкий представляв значну ціль для ворога.

Панцерник „Запорожець” мав 2 гармати 3-цалеві і 12-16 куле­ метів. „Помста” мала одну легку 3-цалеву гармату й одну легку гавбицю та до 16 кулеметів.

Автопанцерний дивізіон складався з трьох панцерників. „Ота­ ман Мельник” — узброєний одною легкою гарматою й кількома кулеметами, „Отаман Петлюра” й „Отаман Коновалець” — обидва узброєні тільки кулеметами. До складу дивізіону входило кілька тягарових самоходів, 2 легкові і кілька мотоциклів.

А в т о к о л о н а. Автоколона, входячи до складу Групи, скла­ далася з 8 особових і 12 вантажних самоходів. За браком відповід­ них доріг були в ужитку тільки особові самоходи, як засіб пересу­ вання штабів і зв’язку. Тягарових самоходів майже не вживалося й вони обслуговували тільки глибокий тил.

П о т я г - м а й с т е р н я. Потяг-майстерня із прегарним оборудуванням, із добре вишколеним персоналом була єдина на всю Україну й одна з небагатьох, що були в колишній Росії. В цій май­ стерні направлялись гармати, кулемети й автомобілі. Майстерня мо­ гла виробляти навіть деякі частини до всякої зброї та самоходів.

Вона була підпорядкована інспекторові артилерії. Загинула в трав­ ні місяці, впавши в руки поляків у кінці травня 1919 р. в районі Бродів.

З а п а с о в і ч а с т и н и. Думка про запасові частини для ви­ школу мобілізованих, підготови різного роду фахівців та форму­ вання маршових сотень і куренів, виникла в Командування Корпу­ су СС в початку 1919 р.31 Тому був заснований так званий „Кіш”.

’ )Місцем осідку для нього обрано Крем’янець, який лежав у найЩ е постановою збор ів П ерш ого Куреня Січових Стрільців у Д у х о в ­ ній Семінарії 19-го січня 1918 року була створена Запасна Сотня, якої командантом був тоді призначений Василь Кучабський.

глибшому запіллі, — тут можна було переводити спокійно працю, не боячись скорої руйнації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Але Кіш Січових Стрільців не розвинувся як слід — раз че­ рез брак воєнного запасу, надто умундурування, а друге — брак ор­ ганізаційного хисту його командування.

Склад Коша в Крем’янці: 2 піші курені вишколу, 1 сотня стар­ шинська, 2 сотні кулеметні, 1 сотня кінноти — стояла в Меджибожі, де був кінний вишкіл для всієї армії, 1 сотня підстаршинська, 1 сот­ ня польової варти (жандарми). Остання не уявляла з себе постій­ ної частини Коша, а була сформована для переведення мобілізації.

При Коші був заснований шпиталь, типу запасового (відповідно до російської номенклятури).

С а н і т а р і я. Санітарна служба в Групі, як і в усій Україн­ ській Армії, за ввесь час була поставлена досить зле. Не було ні польових, ні запасових шпиталів. При частинах були лікарі, з яких тільки дехто був дійсно лікарем, а то просто фершал або й того гірше. Легкохворих лікувалось у польових лічницях при частинах, ранених та тяжко хворих спроваджувалось до Коша, де був напочатку теж шпиталь, а пізніше засновано в Старокостянтинові шпи­ таль. Персонал до цього шпиталю і ліки взято в Звягелі (Новгородволинського повіту) з місцевого земського шпиталю; персонал поповнено персоналом із військових частин.

П о с т а ч а н н я. Органи постачання були сформовані на зра­ зок постачання російського корпусу. На його чолі стояв начальник постачання (корпусний інтендант) зі своїм управлінням, йому під­ лягали начальники постачань дивізійних. Полки та гарматні брига­ ди мали полкове господарство теж на зразок російський. Всі за­ паси зброї, харчування й умундурування возилось в потягах. Ніяких магазинів чи місцевих складів спочатку не було. У вересні 1919 ро­ ку були засновані магазини в Проскурові. Склади, в період бороть­ би від грудня 1918 року до серпня 1919 року, були поповнені тими запасами зброї й умундурування, а також і деякими харчевими про­ дуктами зі складів Києва, Бердичева, Білої Церкви, Хвастова та ін­ ших міст. З осені 1919 року перейдено на використання місцевих засобів — шляхом заготівель. При повстанні були засновані свої майстерні — кравецька на 40 машин і шевська на 80-100 шевців.

Отже умундурування та виряд для всіх родів зброї заготовлялись власними засобами. Взагалі, в розумінні постачання, Група була досить добре забезпечена. Недостача відчувалась тільки пізніше, надто в пізню осінь, у взутті і частинно в теплому одязі.

П о л ь о в а в а р т а ( ж а н д а р м е р і я ). При Штабі Корпусу digitized by ukrbiblioteka.org була сотня (120 чол.) польової варти, що свої завдання виконува­ ла добре.

У з б р о є н н я. Піхота була узброєна крісами російського зразку. Кулеметні частини — трьома системами скорострілів. Біль­ шість з них була „Максима”, частина — „Кольта” й одна сотня — „Шварцльозе”.

К і н н о т а. Кіннота сиділа на досить добрих конях, із сід­ лами здебільша російського зразку. Узброєна була крісами росій­ ського зразку й російськими шаблями (регулярної армії).

А р т и л е р і я. Артилерія була узброєна гарматами — легки­ ми польовими, кінно-гірськими, легкими й тяжкими гавбицями — всі відповідних російських зразків.

О д н о с т р і й. Зодягнення всіх родів зброї було російське, за вийнятком т.зв. „френчів”—блюзи, що була англійського зразку, але цього гостро не дотримували, і через брак можна було носити і зви­ чайну російську „ґімнастьорку”.

В и р я д. Виряд, його укладка й пристосування були російські.

М у ш т р а. Муштра переводилась згідно з муштровим стату­ том1 Січових Стрільців, спеціяльно складеним, почасти на підставі ") австрійської, почасти російської муштри. Вся служба переводилась відповідно до російських статутів польової, залогової та внутріш­ ньої служби.

о Група Січових Стрільців в Українській Армії була найкра­ ще зорганізованою частиною тогочасної Української Армії. Трійкова система взята за основу була додержана до кінця. Частинам до­ дано потрібну скількість кулеметів. З огляду на велику ролю арти­ лерії в сучасній війні створено сильну артилерію. Сильні технічні війська й усесторонньо розвинені запасові частини, яких інші гру­ пи цілком не мали, давали змогу не відтягати людей із фронту для переведення мобілізації, збору місцевих засобів та обслуги тилу.

Отже була можливість мати на фронті людей уже вишколених і під­ готовлених до бою, а також до певної міри здисциплінованих, що в той час відогравало величезну ролю. Негативною стороною було, перше, те, що 5 полків, а пізніше 6 не було зведених в будь-які ви­ щі посередні одиниці — бригади чи дивізії. Подібний стан надзвиУкраїнське „стріч” (старовинне: „шик” ) рівняється московському:

строй”, і українське: „муш тра” — московському: „упраж нєніє”.

чайно ускладнював провід у час бою, утруднював координацію роботи частин, вимагав величезної витрати енергії й засобів для підтрим­ ки зв’язку, а все це шкідливо відбивалося на операціях, надто тоді, коли обстанова вимагала швидко рішитись і негайно перевести рі­ шення в життя.

Другим браком організації була мала кількість корпусної кінноти. Характер війни і воєнного театру вимагав мати на Групу щонайменше 1.000 — 1.500 шабель, а було їх тільки 250. Це зв’язу­ вало руки Командуванню. Розвідки не можна було перевести своє­ часно й у всіх напрямках, не вистачало сил перевести відповідні ма­ неври, а при ударах не вдавалося використати перемоги. Правда, після наказу Зверхного Командування про переформування груп у дві дивізії, передбачалось сформувати в кожній групі бригади кін­ ноти, але тоді вже не було коней у тих районах, де оперувала Ар­ мія У.Н.Р.

Третій брак — де повна відсутність кінноти при Штабі Групи, хоч би для зв’язку, і при штабах дивізій — для розвідки й зв’язку.

–  –  –

СТРАТЕГІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ НА УКРАЇНІ В БЕРЕЗНІ 1919 РОКУ.

ПЛЯН КОМАНДУВАННЯ АРМІЇ І ЗАВДАННЯ КОРПУСУ СС. БОЇ ЗА

БЕРДИЧІВ. НЕВДАЧА НАСТУПУ І ВІДВОРОТ НА ПОЛОННЕ. ОБО­

РОНА ШЕПЕТІВКИ. ВІДСТУП НА ГОРИНЬ. ВІДСТУП В РАЙОН

КРЕМ’ЯНЦЯ.

1.

В першій половині березня московські большевики крок за кроком здобували простори на Правобережній Україні, відсовуючи Армію У.Н.Р. все далі на захід. До 15 - го березня ворог зайняв район Миколаїв — Одеса і повів наступ на Роздільну.Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«18. Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма / Надинский П. Н. — Симферополь : Крымиздат, 1957. — Ч. 2. — 451 с.19. Притуляк П. П. Економічний договір УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р. / П. П. Притуляк // Український історичний журнал. — 1997. — № 1. — С. 37–54.20. Сергійчук В. Український Крим / Сергійчук В. — К., 2001. — 157 с.21. Состав правительств Крыма периода гражданской войны // Известия Крымского республиканского краеведческого музея. — 1995. — № 11. — С. 24–43. 22. Хроника...»

«Фінанси, облік і аудит. 2010. № 15 Література 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246.2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»: Затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617.3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»: Затверджене Наказом Міністерства фінансів...»

«УДК 377. 51 (477) Кузьменко Н.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки ПРОЕКТ АНТРОПОЛОГІЧНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ТЕОРІЇ М.В.ГОГОЛЯ У статті аналізуються педагогічні погляди відомого письменника М.В.Гоголя щодо організації та матеріального забезпечення навчального процесу в школі. Автор приділяє увагу дослідженню плану-конспекту курсу історії, розробленого М.В.Гоголем за принципом...»

«ВИДАННЯ СОКАЛЬСЬКОЇ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК ВІДДІЛУ ОСВІТИ РДА БЕРЕЗЕНЬ 2014 №3 НЕЮ ГОРДИТЬСЯ СОКАЛЬСЬКА МАН МАН—це хороша школа Призер Всеукраїнського конкурсу Самопізнання, Саморозвитку, “Розкрилля душі” Самопідготовки. Дмитрук РоксолянаПройди її! МАН—це шлях Анастасія повернулася з Можливостей, Києва з нагородою — Відкриттів, дипломом ІІ ступеня, Компетентності. Обери його! подарунками та МАН—це приємними спогадами. випробування Характеру, Здібностей, Волі. Підкори свою вершину! У ЦЬ ОМУ В...»

«10. Житомирщина в період тимчасової окупації німецько-фашистськими загарбниками. 1941–1944 рр. : збірник документів. — Житомир : Рад. Житомирщина, 1948. — 219 с.11. Житомирщина на фронтах Великої Вітчизняної війни. 1941–1945 рр. — Житомир : Льонок, 1995. — 350 с.12. Житомирщина у Великій Вітчизняній війні. 1941–1945 рр. : збірник докум. і матер. — К : Наук. думка,1969. — 291 с. 13. Історія міст і сіл УРСР. Житомирська область. — К. : Ін-т історії АН УРСР, 1973. — 728 с. 14. Лобода М. К....»

«Нові надходження у бібліотеки Хмельницької міської ЦБС у травні 2012 р. Абдуллаев Ч. А. 1. Дронго безжалостен, или Окончательный диагноз / Ч. А. Абдуллаев. М. : Эксмо, 2012. 320 с. (Маэстро детектива Чингиз Абдуллаев) Экземпляры: всего:1 10(1) Абдуллаев Ч. А. 2. Дронго волнуется, или Обьект власти / Ч. А. Абдуллаев. М. : Эксмо, 2011. 352 с. (Маэстро детектива Чингиз Абдуллаев) Экземпляры: всего:1 10(1) Абдуллаев Ч. А. 3. Одноразовое использование / Ч. А. Абдуллаев. М. : Эксмо, 2012. 320 с....»

«УДК 159.922 ГЕНЕЗА ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІННОВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР Рижова І.С. (м. Запоріжжя) Анотації В статті проаналізовано генезу дизайнерської діяльності та її інноваційний характер; з’ясовано, що предметний світ людини, тобто дизайн пройшов еволюцію в історичному контексті філософського дискурсу, починаючи з античності і закінчуючи сучасністю; дається аналіз дизайнерської культури як такої, що перетворює світ людини; виясняються різні підходи до аналізу дизайнерської культури –...»

«сергій сєряков (Харків, Україна) черговий КроК у спростуванні «чорної леґенди» про єзуїтів [Рец. на: Wkad jezuitw do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodw i pod zaborami/pod red naukow I. Stasiewicz-Jasiukowej. — Krakw; Warszawa: WAM, 2004. — 756 s.] Кінець ХХ—початок ХХІ ст. характеризується помітним проґресом щодо вивчення різних аспектів історії «Товариства Ісуса» на теренах Речі посполитої. На зміну розрізненим статтям і монографіям маємо колективні наукові синтези, покликані...»

«годов. К вопросу о возможностях многомерного анализа // Преподавание и изучение историографии и источниковедения отечественной истории: проблемы, опыт, поиски, решения. Сб. науч. тр. – Тверь, 1992. – С. 145–160. 5. Попова Т. Н. О понятии «историографический процесс» // Історія і теорія історичної науки та освіти: Харківський історіографічний збірник / Відп. ред. В. К. Міхєєв – Х.,1995. – Вип. 1. – 124 с. 6. Колесник І. І. Дидактичний образ української історіографії (нотатки на полях підручника)...»

«абонементу художньої літератури Дата відбору матеріалу: 07.07.2012. Кількість відібраних джерел: 42 Укладач: С. В. Колодюк Абдуллаев, Ч. Тверской бульвар: [роман] / Чингиз Абдуллаев. М. : Астрель : АСТ, 2007. 315 с. Анотація: Вона – скромна співробітниця адвокатської контори, а за сумісництвом – геніальний детектив. Так гадають усі її знайомі, і одного разу кузина телефонує їй, благаючи допомогти у великій справі. Зник син відомого вченого. Андахази, Ф. Милосердные : [роман] / Федерико...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»