WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 36 ] --

Бери ж собі, наша молоде, приклад від своїх попередників з-під Крут і завжди у всіх своїх починаннях пам’ятай, що найсвятішим для нас було, є і буде — не 3-ій Інтернаціонал, а Бог і Україна!

ПРИМІТКА Інформації про бій під Крутами полк. В. Кучабський взяв з непровірених дж ерел.

У своїй статті про Крути пполк. А. Гончаренко, командир збір н ої частини П ерш ої К иївської Ю нацької Ш коли і С тудентської сотні СС (він керував боєм у районі станції Крути 29-го січня 1918) пише, що після цілоденного бою, м аю ­ чи великі втрати, його частина не могла довш е ставити опор у переваж аю чим удесятер о силам М уравІова.

Коли настала темнота, він відв’язався від ворога і еш ельоном з рештками відділу, забравш и ранеких д о ш питальних вагонів, в порядку від’їхав в напря­ мі Києва.

Під Києвом на станції Бровари він з ’єднав свою групу із Слобідським К о­ шем Чорних Гайдамаків під ком андою С Петлюри, якому звітував про стано­ вище та цілоденний бій з ватагами М уравйова в обор он і вузл ов ої станції Крути, при тім подав загальний бойовий особови й стан групи і загальний стан втрат, не подаю чи, скільки було вбитих, ранених і б ез вісті пропалих. Втрати були такі:

1) з Ю нацької Ш коли коло 250 юнаків і 10 старшин, 2) з С тудентської сотні СС — одна чота (коло ЗО бійців).

Першими більшими ж ертвам и совєтом осковськ ої в оєн н ої агр есії проти Ук­ раїни були поляглі вояки 29.1.1918 р. в нерівнім бою під Крутами.

Пам’ять про цих лицарів в У країнському Н ароді не вмре, не загине, всі вони є рівно заслуж ен і гер ої п ер ед Батьківщ иною.

З аналізи статті А. Гончаренка про Крутянський бій видно, що головний удар ворога прийняла на с еб е Ю нацька Ш кола і вона мала великі втрати.

При поспіш нім відступі м алодосвідчених вояків з поля перш ого бою мож на припускати, що вбитих не забрано — зреш тою, буває, що під обстрілом ворога навіть важко ранених не мож на забрати. Н е знаю чи докладніш их втрат, командир групи А. Гончаренко згадав про втрати загально.

Студентська сотня СС втратила од н у свою чоту ч ерез н еобереж н ість: від ­ ступаючи зі свого відтинку ф ронту по д о р о зі д о еш ельону, вона пішла на стан­ цію, що вж е була зайнята ворогом.

Відділ вільних козаків у бою під Крутами участи не брав.

Справедливість вимагає, щ об у щ орічних академіях на пам’ять поляглих героїв під Крутами вш ановувати не лише одних студентів, залишаючи б е з уваги інших учасників бою.

Якщо йдеться про достовірн і дані щ одо К рутянської трагедії, то безп ер еч ­ но, найбільшим авторитетом є командант бою, пполк. А. Гончаренко, і тільки його інф ормації про перебіг бою і втрати є міродайні.

Редакція

–  –  –

Б ойові вправи новобранців у Старокостянтинові.

Богдан Гнатевич кол. сотник УСС ВИШКІЛ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ У б іл ій ц е р к в і Наприкінці літа 1918 року я перебував у Вишколі УСС в се­ лі Грузькому, коло Єлисаветграду (тепер Кіровоград), коли з Ки­ єва приїхав до Команди Вишколу підполковник Андрій Мельник, щоб виєднати для Окремого Загону Січових Стрільців, що тоді організувався в Білій Церкві, інструкторів для вишколу. Тодіш­ ній командант Вишколу УСС, отаман Г. Коссак, призначив мене та доручив підібрати ще чотирьох інструкторів. Зі мною переї­ хали до Білої Церкви хор. В. Чорній (Розенберґ), пхор. J1. Стрільчук та ще двоє підстаршин, яких прізвищ уже не пам’ятаю. Всі вони були прекрасними інструкторами, що відбули вишкіл під про­ водом пруських старшин з Вишкільної Групи Південної (німець­ ко-австрійської) Армії та вишколили кілька сотень новобранців УСС.

Після короткого перебування в Києві, де нас переодягли в однострої Загону, ми переїхали до Білої Церкви. Поселились ми у військовому бараці подалі від міста.

Насамперед ми ознайомилися з організацією Загону та з його людським складом. Між старшинами та підстаршинами я зустрів багато давніх друзів по зброї з Легіону УСС, що у війні з армія­ ми царату та уряду Керенського попали були в російський полон.

Між ними були такі кол. старшини УСС, як к-р сотні — хор. Фе­ дір Черник, к-р сотні — чот. Василь Кучабський, к-р сотні — чотар Іван Чмола, хор. Іван Роґульський, хор. Микола Загаєвич, хор.

Дмитро Герчанівський, хор. Андрій Домарадський та інші, що їх прізвищ вже не пам’ятаю. Між старшинами з-поза УСС був то* дішній к-р батерії Загону із ступенем сотника — Роман Дашкевич.

Так само більшість стрільців була з Легіону УСС.

К-ом Загону був полк. Євген Коновалець, колишній старши­ digitized by ukrbiblioteka.org на австрійської армії. За часів Центральної Ради він був спершу к-ом куреня, а потім полку СС.

З полк. Коновальцем прибуло до Загону кілька колишніх стар­ шин і підстаршин австрійської та придніпрянської армії. В За­ гоні були також добровольці - придніпрянці та стрільці з 2-го За­ порізького полку.

Колишні старшини УСС, старі досвідчені вояки, одержували за Центральної Ради в Загоні вищі ступені відповідно до їх ко­ мандних здібностей і службового призначення.

Був це доволі різноманітний склад, якому для підвищення бо­ йової здатности та для скріплення дисципліни треба було дати одностайний вишкіл. Але як? Це ж було кілька десятків старшин, більше як 200 підстаршин та близько тисячі рядових стрільців, а паш інструкторський гурток складався всього з п’ятьох осіб.

Загальний плян вишколу був опрацьований автором цього спогаду та справлений на сходинах членів команди Загону в при­ сутності сотників І. Чмоли, Р. Сушка, Ф. Черника, В. Кучабського та Р. Дашкевича. Загальний плян навчання затвердив командант Загону полк. Є. Коновалець з начальником булави пполк. А. Мель­ ником.

Ми вирішили, що в першу чергу переведемо основний піхотинний вишкіл, обов’язковий для цілого Загону без різниці роду зброї та старшинства. До такого вишколу належало навчання впоряду та основного бойового знання із стрілянням та боротьбою зблизька на багнети та ручними гранатами. Ця частина вишколу мала тривати всього три тижні. Опісля мали люди з інших р о ­ дів зброї, кіннотники, скорострільці та гармаші, перейти дальший спеціяльний вишкіл у своїх частинах.

З огляду на те, що за короткий час треба було рівночасно перешколити старшин, підстаршин та стрільців, ми виготовили такий плян праці: після цілоденних зайнять, що тривали до 16-ої години, сотн. Гнатевич та чотар Чорній переводили школення стар­ шинського складу. В той сам час інструктори - підстаршини ви­ школювали підстаршин Загону. У старшин та підстаршин, які вже мали військову підготову та бойовий досвід, ішло головно про те, щоб їх ознайомити із змістом, методикою та духом нового вишколу. Це ішло розмірно легко та вимагало одної, а найбільше півтори години праці, щоб учасники засвоїли собі основи та про­ граму навчання рядовиків на наступний день.

Для цього на ввесь час основного вишколу, який мав тривати три тижні, був опрацьований загальний плян навчання, поділений на три етапи. На перший тиждень праці припадала наука впоряду та орудування рушницею. У другому тижні переводився основ­ ний бойовий вишкіл з наукою стріляння та боротьби зблизька на багнети, у третьому слідувало продовження бойового вишколу та гіавчання користуватись ручними гранатами.

Коли по скінченні третього тижня навчання непіхотинці про­ довжували вишкіл у своїх частинах за своєю спеціяльністю, тоді піхотинці починали навчання за програмою четвертого тижня. Пре­ дметом навчання того останнього тижня школення піхотинців бу­ ли вправи в різних бойових формаціях, головно для вивчення на­ ступальних та ударних акцій і наука гострого стріляння з кидан­ ням ручних гранат „на гостро”.

Для того, щоб вивчені дисципліни залишилися тривало в па­ м’яті та перейшли у звичку стрільців, кожного дня повторялася частина передше вивчених вправ (див. далі!).

У чому полягала нова метода вишколу та які були її головні ознаки?

1. Головною провідною метою вишколу було скріпити бойову здатність частини. Тому до програми навчання включено тільки та­ кі дисципліни, що сприяли досягненню цієї мети. З науки впоряду пропущено навчання рухів у зімкнутих формаціях, що не потріб­ ні в бою, напр., парадні походи, звороти тощо. Навчання польової та бойової служби відбувалося за найновішими здобутками во­ єнного досвіду.

2. Тому, що модерний спосіб бою вимагав від вояка якнай­ більше самостійносте, основною методою навчання у всіх дисцип­ лінах було індивідуальне навчання. Ідучи за цим принципом, най­ більш часу та уваги було присвячено навчанню в рою і то спосо­ бом самонавчання (стрілець стрільця).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. Про успіх акції або про збереження життя вояка в бою дуже часто рішають секунди. Тому від вояка вимагали вже під час вишколення швидкого та точного виконання наказу.. Таким чином вояк привикав до скорого та доцільного діяння, розвинутого аж до границь автоматизму. Доцільність та послідовність навчання одинцем, скорість та точність виконання наказів, — оце ті най­ головніші ознаки нової методи вишколу.

Навчання відбувалося на основі подрібно розписаної програ­ ми вправ на кожний день. Ось приклад такого детального поряд­ ку зайнять одного дня на третьому тижні вишколу:

digitized by ukrbiblioteka.org Год. 6.00 — 6.30 Рання сурма. Вставання та прибирання.

6.31 — 7.00 Снідання.

^•'01 7.30 Збірка в сотні та вихід на площу вправ. Руханкові вправи з рушницею в чотах під проводом старшин.

7.31 Наука впоряду, повторення, в рою. Постава, звороти на місці та в ході.

7.46 — 8.00 Продовження: клякни, бігом, лягай!

8.01 — 8.30 Розстрільна в рою та рухи в ній.

8.31 — 9.00 Перерва, відпочинок.

9.01 — 9.15 Вправи рушницею одинцем, в рою самонавчання.

9.16 — 9.30 Те саме в чоті.

9.31 — 10.00 Розстрільна в чоті та рухи в ній.

10.01 — 10.30 Наступальні вправи сотні: розстрільна в різних напрямках, наука передавання наказів.

10.31 — 11.00 Чота на розвідці, забезпечення в поході.

11.01 — 11.30 Сотня в наступальному поході. Оборона перед на­ ступом кінноти та панцерних авт.

11.31 — 12.00 Повернення до казарм та приготування до обіду.

12.00 — 13.00 Обід та пообідній відпочинок.

13.00 — 15.00 Наука боротьби зблизька ручними гранатами. Ки­ дання з різної постави та до різних цілей. Навчання одинцем по чотах.

15.01 — 16.00 Повернення до казарм. Чищення зброї, виряду та одягів.

16.01 — 17.00 Участь в обговорюванні міжнародної ситуації та актуальних подій в Україні.

За таким зразком був опрацьований порядок зайнять на кож­ ний день, а на його основі відбувався вишкіл стрілецтва по сот­ нях. Попереднього дня той самий порядок засвоїли собі старшини та підстаршини Загону під проводом інструкторів у часі між год. 16 - 18.

За чотири тижні інтенсивного навчання ввесь Загін одержав основне знання бойового вишколу. У навчанні одинцем найменш здібний новобранець мусів засвоїти собі основи воєнного знання та дорівняти іншим, спосібнішим товаришам.

Рівночасно з навчанням старшини й підстаршини дбали про те, щоб стрільці вдержували порядок та чистоту в приміщеннях, по­ рядок в одязі та виряді. Команда Вишколу подбала про те, щоб стрілецтво Загону мало подостатком поживної страви та все потрі­ бне з виряду, бо тільки тоді можна було вимагати від вояцтва ви­ конання завдань, які були 'предметом вишколу.

Рівночасно з навчанням військового діла переводилася серед стрільців культурно - освітня праця. Окремі призначені для цього старшини, підстаршини, а також здібні рядовики читали в при­ значені години та у дні, вільні від зайняття лекції з історії та географії України та розбирали політичну ситуацію в краю та за кордоном. Дискусії на різні політично - суспільні теми оживляли вишкільну працю. Інструктори та освітні працівники могли користати з багатої бібліотеки, яку з різних джерел придбав сотн.

Чмола. В час вільний від зайнять залюбки відвідували її старши­ ни та стрілецтво Загону.

Тому не диво, що під час повстання проти влади гетьмана по проголошенні ним федерації України з Росією з остаточною ме­ тою відбудови російської могутности, все стрілецтво як один муж стало по боці Директорії УНР.

Навчання у Вишколі Загону переводилося на основі правиль­ ника, що обов’язував в Легіоні УСС з урахуванням правильника СС з часів Центральної Ради. А що в Загоні була зброя та виряд російського зразку, рушниці, скоростріли, ручні гранати тощо, на­ ші інструктори мусіли внести у правильник навчання деякі змі­ ни та доповнення.

Як реагував старшинський збір та стрілецтво Загону на вимо­ ги такого на той час незвичайно суворого та вимогливого вишко­ лу? Між старшинами та підстаршинами були в перші дні праці по­ мітні деяке недовір’я та неохота. І не диво, більшість з них, за вийпятком кол. УСС, як теж і СС з часів Центральної Ради, жила ще традицією австро-угорських або російських порядків в армії, а бойове знання та досвід придбала головно на бойових фронтах останньої війни. Більшість старшин та підстаршин, що служили в рядах Легіону УСС, не мала такого вишколу, який пройшов Ле­ гіон УСС в pp. 1916-1917 після боїв біля Бережан. Тоді Вишкіл УСС підлягав команді армійської вишкільної групи південної ні­ мецько-австрійської армії. Вишкіл провадив штаб німецьких стар­ шин під командою полковника, принца Оскара Гогенцоллерна. Але, ще СС все бажали та намагалися бути доброю, надійною, навіть і були передовою частиною війська України до гетьманського пере­ вороту та хотіли бути взірцевою частиною й надалі, тож і тепер дуже скоро перемогла серед них свідомість потреби пройти но­ вий перевишкіл. Уже на другому тижні навчання ставлення до но­ вої методи вишколу основно змінилося. Так старшини, як і підстар­ шини Загону почали активно та охоче співпрацювати. Завдяки цьому за розмірно короткий час увесь Загін був на такому висоdigitized by ukrbiblioteka.org кому вояцькому рівні, що під час провірки, яку перевів тодіш­ ній (гетьманський) міністер військових справ у першій половині ли­ стопада 1918 року, це викликало подив та признання міністра.

Тепер, коли пишу цей спогад про Вишкіл у Білій Церкві, май­ же піввіку по його завершенні, більшість моїх тодішніх друзів уже не живе. Одні загинули в боях, інші впали жертвою большевицько - сталінського терору, а чимало померло за кордонами Ук­ раїни. З глибокою пошаною згадую команданта Загону полк. Є.Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Я. М. Гирич Т. І. Мельник Історичні паралелі Синхронізація основних подій та явищ всесвітньої історії та історії України 7 – 9 класи Рекомендовано до використання згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України Харків Анотація Навчальний посібник укладений відповідно до програми, затвердженої Міністерством освітити і науки України, містить набір таблиць і схем з історії України та всесвітньої історії 7 – 9 класів. Для...»

«Регулярна інформація за 2013 рік ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ Назва: АЛЬЯНС ЄДРПОУ:Рік: Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правління Воронянська Марина Вікторівна (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 25.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік...»

«Передмова НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НЕЛЯ ГЕРАСИМЕНКО Олександр Лазаревський: життя і творчість (1834–1902 рр.) КИЇВ – 201 2 УДК: 930.1 Герасименко Неля. Олександр Лазаревський: життя і творчість (1834–1902 рр.). — К.: Інститут історії України НАНУ, 2012. — 180 с.Науковий редактор: доктор історичних наук, професор О.А. Удод Рецензенти: кандидат історичних наук В.В. Томазов кандидат історичних наук Ю.К. Савчук У монографії висвітлюється життєвий і творчий шлях...»

«ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЗГІДНО НАКАЗУ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ № 63 ВІД 26.01.2008 РОКУ Характеристика Приклад оформлення джерела Книги: 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела Один автор християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14). 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних...»

«Олена РУСИНА студії З ІСТОРІЇ КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ЗЕМЛІ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Олена РУСИНА СТУДІЇ З ІСТОРІЇ КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ЗЕМЛІ Київ 2005 ББК ТЗ (4 УКР) 43 Р 88 Публікація являє собою збірку статей, присвячених різнома­ нітним аспектам історії Києва й київської округи у ХІІІ-ХУІІ ст. У книзі розглянуто політичні відносини у регіоні, еволюцію місцевої князівської традиції, запровадження магдебурзького права у серед­ ньовічному Києві, проблеми історичної...»

«Список скорочень ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ До 90-річчя архівної служби Херсонщини Архівні зібрання України Спеціальні довідники КАРТИ І ПЛАНИ У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОКАЖЧИК ХЕРСОН Карти і плани у фондах державного архіву Херсонської області УДК 930.253(477.72) ББК 79.34 (4Укр–4Хес)я К 27 Схвалено науково-методичною радою Державного архіву Херсонської області Головна редакційна колегія серії «Архівні зібрання України»: Гінзбург...»

«УДК [17+174]:502.3(075.8) Ольга Ліщинська, кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та історії культури, Львівський національний університет імені Івана Франка ЦІННІСТЬ ЖИТТЯ ЯК АКСІОЛОГІЧНИЙ ОРІЄНТИР ЕТИКО-ПРИКЛАДНОГО ЗНАННЯ Lishchynska Olga. The Value of Life as Axiological Orientation of the Applied Ethics Knowledge. In the article the features of Applied Ethics as actual postnonclassical field of research are considered. The author analyzed the value of life as a fundamental moral...»

«ISSN 2078 6999. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 2012. Випуск 15. С. 63–69 Visnyk of the Lviv University. Series Philosophical science. Issue 15. P. 63–69 УДК 1(091): 167.2 ПРАГМАТИКО-СЕМАНТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ ІСТИНИ В СУЧАСНІЙ АНАЛІТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ Андрій Синиця Львівський державний університет фізичної культури, вул. Костюшка, 11, м. Львів, 79000, Україна, e-mail: andriy-synytsya@yandex.ru Розглянуто головні прагматичні підходи в інтерпретації поняття істини,...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 149–156 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 149– УДК: 811.161.2’243’373.21:821.161.2-341’’18/19’’І.Франко ТОПОНІМИ В ОПОВІДАННЯХ ІВАНА ФРАНКА ТА НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ Галина Бойко Національний університет „Львівська політехніка” Досліджено загальні ознаки ономастичного простору та особливості вживання власних назв творів Івана Франка. Топонімічний...»

«В.І. ВЕРНАДСЬКИЙ І УКРАЇНА 97 В.І. ВЕРНАДСЬКИЙ І УКРАЇНА О.С. Онищенко, В.А. Смолій, Л.А. Дубровіна Публікація вибраних праць В.І. Вернадського починається з тому, присвяченого зв’язкам великого вченого з Україною. Особливе ставлення В.І. Вернадського до України мало міцне історичне, родинне, духовне та інтелектуальне коріння. Життєвий шлях В.І. Вернадського, насичений подіями, науковими пошуками, невтомною творчою працею, викладацькою та науково-організаційною роботою, участю в створенні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»