WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 32 | 33 || 35 | 36 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 34 ] --

20) У ж е з пелш ого дня створення 1-го куреня Січових Стрільців, тобто ?, днем 19-го січня 1918 року, була створена запасна сотня, яка стала Запасним К у­ ренем вж е на початку формування 1-го полку Січових Стрільців.

31) Д о Коша Січових Стрільців прибували зр азу передусім ранені, виздоровці. що повернулись з лічниць та українці, що втекли з больш евицької арм ії і перейш ли на сл уж бу до армії У.Н.Р. Командантом Коша був назначений п ол ­ ковник Іван Чмола, його заступник був сотник Осип Думін. А дью тантом команданта Кош а був призначений пор. Володимир Білоус, щ о разом з сотником Р о ­ маном Х арам бурою та зі сотником М иколою К оролю ком почали вишкіл н о в о ­ бранців.

В Коші був зорганізований шпиталь. У тім шпиталі пізніш е багато Січових Стрільців повмирали від пош есті тифу, між ними помер і сотник Микола К оролю к і його бр'атанИч та друг Цимбала. В касарнях Коша Січових Стрільців працював і військовий польовий суд, начальником якого був сотник Іван Цяпка. В тім Коші зорганізовано і робітні майстерні. Ремісничими майстернями керував головно сотник-інж енер Гринів. Багато праці у справу виховання новобранців вклав у Коші о. Григорій Ковч, родом з Перемишлянщини. У Старокостянтинові перебував і батько полковника Євгена Коновальця — М ихайло.

Найкращий день переж или новобранці при кінці літа 1919 року, коли Кіш відвідав Головний Отаман Симон П етлюра з міністром Безпалком і зі своїм ш та­ бом, та зробив перегляд виш колених сотень Січових Стрільців, після чого Голов­ ний Отаман Петлю ра обідав у старшинській харчівні зі старшинами Січово-Стрі­ лецького К орп усу та виголосив до них палку, патріотичну промову. Д екотрі Січо­ вики бачили тоді Головного Отамана перший раз у життю і були вдоволені тим, що Симон П етлюра після о б ід у відвідав хворих і ранених Січових Стрільців у шпиталі і кватирах, після чого разом із новобранцями й видужниками співав д у ­ му про Нечая і Січово-Стрілецькі пісні.

Виш колених новобранців висилала команда Коша як доповнення фронтових частин.

2 ±9 digitized by ukrbiblioteka.org Переведено гостру мобілізацію в повіті й стягнено коло двох тисяч новобранців, з якими почато військовий вишкіл. Тим часом Армія УНР, а з нею і Корпус Січових Стрільців втратили у своїх відступах у червні й липні 1919 року майже всі запаси військового матеріялу. Не було навіть у що одягти змобілізованих новобран­ ців. Вони муштрувалися босі і в своїх домашніх одягах. Невдоволений новобранець почав дезертирувати. Дезерції дуже помагало те, що лише в районі Старокостянтинова Січові Стрільці переве­ ли мобілізацію як слід, взявши обов’язаних до військової служби під пильну контролю в усіх селах району. В інших же повітах Ук­ раїни мобілізаційний апарат Армії УНР своєму завданню не зав­ жди повністю пїдповів. Через те дезертири з-поміж стрілецьких новобранців могли безкарно ховатися оподалік від Старокостянтинівського району. Не помогли розстріли зловлених стрілецькою польовою жандармерією дезертирів на очах усієї старокостянтинівської стрілецької залоги. Коли ж у вересні-жовтні почали до­ шкуляти осінні приморозки, то розбігалися навіть доволі гарно здисципліновані й вишколені новобранці, йдучи без взуття на по­ повнення стрілецьких частин на фронті.

Але були й інші причини невдач в організації Коша Січового Стрілецтва. Провід Коша Січового Стрілецтва боровся з трудноща­ ми. Він виявив немало енергії та вміння зорганізувати постачання для Коша місцевими засобами й силами. Але поруч прегарних старшин, що опинилися в Коші, видужавши з ран чи пізніше з тифу, або були призначені до Коша через свій організаторський хист чи вміння виховувати новобранця, в Коші опинилося теж немало гірших старшин Корпусу Січових Стрільців, які викрути­ лися від служби на фронті. Все ж кращий старшинський елемент немало зробив, щоб поповнити проріджені ряди Корпусу Січових Стрільців молодими й гарно вишколеними стрілецькими час­ тинами 32).

Одним із найкращих починів Коша Січових Стрільців була ор­ ганізація культурно-освітньої роботи серед новобранців. Пресова Кватира Січових Стрільців видавала навіть окрему газету для фрон­ тових стрілецьких частин та місцевого населення, „Стрілецьку Дум­ ку”. До Пресової Кватири належали: головний редактор „Стрілець­ кої Думки” Степан Рудик, Олесь Бабій, Микола Опока (розстрі­ ляний большевиками разом з Андрухом 1921 року в Києві), Оме­

32) У праці Команди Коша в Старокостянтинові допом іг теж полк. Андрій Мельник, який у том у часі перебував там.

250 лян Кучерішка, Олекса Ґрех і дуже добрий журналіст, один із найактивніших її працівників, старшина при Штабі Кор­ пусу Січових Стрільців, Ярослав Чиж. До „Стрілецької Думки” д о ­ писували стрільці-рядовики й старшини фронтових частин. Серед безугавних боїв і матеріяльної нужди тогочасних стрілецьких фронтових частин, в яких стрільці боролися в дослівному цього слова значенні босі, обдерті, без плащів, „Стрілецька Думка” здо­ бувала загальні симпатії стрілецьких бойовиків, підбадьорювала їх, 'Поривала та вичаровувала нові сили в душі виснаженого боями й походами, нуждою й холодом Січового Стрільця.

8.

Санітарне діло Корпусу Січових Стрільців було дуже слабке — не з вини лікарів, які працювали за весь час існування Січового Стрілецтва з величезною самопосвятою, а через брак ліків і шпи­ тального майна. Заснування постійних шпиталів було дуже важ­ ке через брак певної й міцно в руках триманої операційної бази Січового Стрілецтва. Після розгрому стрілецького шпиталю в Крем’янці, про що вже згадано, засновано новий шпиталь щойно у вересні 1919 року в Старокостянтинові, коли серед стрілецтва по­ чав лютувати тиф. У цьому шпиталі залишили Січові Стрільці в грудні 1919 року, коли розходилися, знеможені борнею, коло ти­ сячі своїх рядовиків і старшин, хворих на тиф. У Січовім Стрілец­ тві, як зрештою в тогочасній Галицькій і Наддніпрянській Арміях, лікарі працювали з самопосвятою, гідною найкращої згадки. Д-р Іван Рихло (перебув тиф), д-р Іван Марич (перебув тиф), д-р Дорошкевич (помер на тиф), д-р Барабаш (зарубаний большевиками) і ряд лікарських помічників, які самостійно працювали, між ними Христина Скачківська-Сушкова, завідувач шпиталем у Ста­ рокостянтинові (два рази ранена, перебула тиф) — ось імена лю­ дей, що в той час гідно виконували свої важкі обов’язки.

9.

Утративши в червні й липні 1919 року майже всі свої запаси, Постачання Січових Стрільців уже не могло пізніше задовольнювати матеріяльних потреб стрілецтва так, як давніше. Воно, прав­ да, старалося місцевими засобами й силами та засновуванням влас­ них майстерень постачати Січове Стрілецтво потрібними запаса­ ми, алр замітнішим успіхам стояв на перешкоді брак гроша, бо уряд УНР скупо задовольнював ним потреби стрілецтва, а також digitized by ukrbiblioteka.org загальне зубожіння населення в наслідок воєнних подій і грабіжни­ цтва різних ватаг, що здовж і впоперек переходили Правобереж­ жя. Тут доходило до того, що стрілецьке постачання мусіло інко­ ли, хоч і дуже нерадо, переводити реквізицію білизни, одягів, взут­ тя в місцевого населення. Були це крайні міри, але в обличчі катаст­ рофи збройних змагань Української Нації не можна було оціню­ вати тих мір так, як їх оцінюють у цілком упорядкованих обста­ винах.

10.

Багато хиб було в Січовому Стрілецтві, але велика заслуга його була в тому, що скрізь, куди Січове Стрілецтво проходило, закріплювало публічну безпеку. Польова жандармерія Корпусу Сі­ чових Стрільців під командуванням Миколи Шараневича, складена з доброго й чесного елементу, карала смертю кожного переловлено­ го грабіжника чи злочинця. Слідчим суддею Корпусного Суду був д-р Цяпка. Тому в запіллі Корпусу Січових Стрільців завсіди був майке повний лад і спокій. Рішучість Січових Стрільців у подавлюванні злочинности змушувала бандитські елементи поміж місце­ вим населенням принишкнути й терпеливо чекати на зміну обста­ вин. Не диво, що, куди пройшли Січові Стрільці, скрізь лишали за собою друзів без різниці національностей і кляс. Щоб підкрес­ лити приязне ставлення Січового Стрілецтва до мирного населен­ ня. Командування Січових Стрільців, відходячи з місцевостей, де довший час перебувало, прощало місцевих громадян товариськи­ ми сходинами, на які запрошувало визначніших місцевих громад­ ських діячів усіх національностей і суспільних кляс. На одному з таких прийнять у Шепетівці перед відходом стрілецтва на фронт проти Денікіна, як подає „Стрілецька Думка” з того часу, пред­ ставник місцевого громадянства, лікар жид, говорив у своїй про­ щальній промові: „Січовим Стрільцям нічого жаліти за Шепетів­ кою.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


При такому багатстві своєї душі вони всюди знайдуть щирий прийом. Але, як ми, мешканці нещасної Шепетівки, як ми знайде­ мо других Січових Стрільців?!” На таке ставлення населення до Січових Стрільців немало впли­ нув перелім у його поглядах на большевиків. Швидко після того, як московські большевики, зайнявши більшу частину України, виявили свої справжні наміри — нещадну експлуатацію українсь­ ких багатств, скрізь по всій Україні уже в половині березня 1919 року почалися селянські повстання проти большевиків. Настрої селянства змінювалися швидко. Іноді Січові Стрільці, що залишили село, сповнене відвертою ворожістю до них, заставали його піс­ ля всього декількох днів перебування большевицьких військових частин і влади таким прихильним, що чимало селян вступали доб­ ровільно в стрілецькі ряди, щоб боротися на фронті. Тому найбіль­ шу прихильність і поміч зустрічали Січові Стрільці там, де довше побували большевики, а найменшу на найглухішій середущій Во­ лині, де большевиків ніколи не було.

Цей перелім настроїв не лише українських мас, але й частин большевицького війська виявлявся тим, що вже у кінці березня і в квітні з большевицьких рядів переходили до Січових Стрільців цілими групами давні українські селянські повстанці проти Дирек­ торії і, влиті в ряди стрілецтва, як ось Миргородський курінь 5-го совітського полку, сміливо билися проти своїх недавніх большеви­ цьких друзів. Але перехід большевицьких частин потім припинив­ ся, бо в них остався лише стійкий, по-большевицькому перекона­ ний елемент.

Перелому в настроях українських мас на краще вже не вдалося використати Українській Народній Республіці. її війська втратили до липня 1919 року майже всі свої запаси, й тому неможливо було взятися за організацію нової, дійсно всенародної української виз­ вольної армії. Зрештою, і не всі установи й частини тогочасного війська УНР стояли на висоті своїх завдань. Вони реорганізувалися й багатіли організаційним досвідом, але цей досвід був надто піз­ ній і надто пізно можна було його стосувати, себто напередодні розгрому українських збройних змагань, коли ряди війська Украї­ ни пустошила й нищила люта зараза тифу.

Але, поки до цього дійшло, зреорганізоване в Проскурові Сі­ чове Стрілецтво вирушило на фронт, якого вже аж до кінця свого існування не покидало, серед боїв щ ораз міцніше споюючись стрі­ лецьким духом, гордощами на подвиги давнього Січового Стрілец­ тва і спільним терпінням: виснаженням у безупинних боях і похо­ дах, а там — спільною нуждою, голодом, холодом і спільними на­ діями, що врешті Україна, хоч і оточена звідусіль ворогами, все гаки переможе. Таке було Січове Стрілецтво.

–  –  –

АВЕРКІЙ ГОНЧАРЕНКО

Пполк. Армії УНР БІЙ ПІД КРУТАМИ Ставлю собі завдання подати до прилюдного відома прав­ дивий перебіг бою за ст. Крути.

Обставини, що змусили нас до того бою, такі:

По оголошенні Українською Центральною Радою 4 Універ­ салу Україна стала самостійною державою. Як така, вела мирові переговори з Центральними Державами в Бересті. Рівночасно ве­ ла мирові переговори з тими ж державами і Росія большевицька.

Предсідник большевицької делегації Троцький виступив із заступ­ ництвом Радянської України, запевняючи представників Централь­ них Держав, ніби Центральна Рада та її Уряд уже не існують. А в той час Уряд України робив надлюдські зусилля, щоб здавити анар­ хію внутрі краю та боронити його від зовнішніх ворогів., Найкоротшою дорогою до Києва з півночі йдуть залізнич­ ні шляхи Гомель-Бахмач і Харків-Ворожба-Бахмач.

На оборону цього надзвичайно важного вузла командуючий військами отаман Капкан і вислав ” 1-шу імени гетьмана Богдана Хмельницького Юнацьку Військову школу”. В складі школи було 4 сотні (по 150 юнаків), 18 кулеметів та 20 старшин. Школа скла­ далася з юнаків колишніх російських військових шкіл, з освітою не менше як 6 кляс гімназії, а переважно з укінченою середньою школою.

Юнацька школа мала 2 курси; молодший, як менше вишко­ лений, продовжував науку на місці, а старший 8. XII. 1917 в ко­ манді ген. штабу сотника (з російського війська капітан) Носеика виїхав до Бахмача. Бахмач адміністраційно належав до Черні­ гівщини, де військово - адміністраційну справу провадив сотник (капітан) Тимченко.

Сотник Тимченко не мав ніякого війська і навіть, щоб сфор­ мувати собі якийсь відділ для свого штабу, просив у начальника школи старшин. Для цього і був призначений сотник Микола Богаєвський, що став начальником штабу у сотника Тимченка.

Між двома командирами виникло непотрібне непорозуміно5 digitized by ukrbiblioteka.org пя: з одного боку був сотник Носенко, генерального штабу і на­ чальник школи, а з другого — сотник Тимченко, протеґований політичною партією, як командуючий військами адміністративного району Чернігівщини.

22 грудня 1917 року мене, як командира куреня Юнацької шко­ ли, покликав до себе командуючий військами отаман Капкан.

Отаман Капкан наказав мені від’їхати негайно до Бахмача з наказами для обох згаданих вище начальників. По одержанні двох секретних пакетів, я спитав командуючого військами, чи не міг би я вислати ці накази якимсь молодшим старшиною. На Це діс­ тав гаку відповідь: — „Ви призначаєтесь командантом оборони Бахмача. Большевики наступають з Харкова і Полтави. Головні сили Муравйов провадить на Бахмач-Київ. Забирайте решту Юнаць­ кої школи. Потяг на ст. Київ - Товарний уже готовий. На по­ міч — трудно чекати”. З цим я відійшов.

Щедро наділений повновластю з підкресленням за всяку ці­ ну не віддати Бахмача, щоби не допустити большевиків до Киє­ ва, з глибоким смутком і жалем (тоді ще не знав до кого) вертав я до школи. Брав мене в свої обійми невимовний жаль. Молодий цвіт нашої армії — юнаків — кидали майже в безнадійну ситуа­ цію, тоді як серед шаліючої анархії десятки тисяч озброєного, ви­ пробуваного в боях вояцтва безжурно демобілізувалися: його не зуміли завчасу, використовуючи для цього національне піднесен­ ня, взяти в карби військової дисципліни, а навпаки, на мітінґах деморалізували накликуванням до поділу землі. Тепер лише ідейні горстки стали до боротьби за рідний край.Pages:     | 1 |   ...   | 32 | 33 || 35 | 36 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Національний університет «Острозька академія» Українське Історичне Товариство ДНІ НАУКИ Національного університету «Острозька академія» присвячені пам’яті Миколи Ковальського (80-ти річчя з дня народження) 19-20 березня 2009 р. ХІV наукова викладацько-студентська конференція ПРОГРАМА Острог – 2009 ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ Пасічник І.Д. – голова оргкомітету, д. психол. н., професор, ректор НаУОА Кралюк П.М. – заст. голови оргкомітету, д. філос. н., проф., проректор з навч.-виховної та наукової...»

«ПРавда Астольф де Кюстін НАДЗВИЧАЙНО ВЛУЧНО ПОМІТИВ КЮСТІН НЕВПИННУ, ВІЧНУ ПІДОЗРІЛІСТЬ МОСКАЛІВ, ЯКІ Й ДО ЦЬОГО ЧАСУ ВБАЧАЮТЬ У КОЖНОМУ ЧУЖИНЦІ ШПИГУНА: «ДИПЛО МАТИЧНИЙ КОРПУС ТА ЄВРОПЕЙЦІВ ВЗАГАЛІ ЦЕЙ УРЯД ІЗ ВІЗАНТІЙСЬКИМ ДУХОМ Й ЦІЛА РОСІЯ ЗАВЖДИ ВВАЖАЛИ ЗА ВОРОЖИХ ЗАЗДРИХ ШПИГУНІВ». Росію пРо ОПРАЦЮВАВ Ро п О. МЕРЧАНСЬКИЙ юісо Р ПЕРЕДМОВА Д РА Д. ДОНЦОВА «ЯРОСЛАВІВ ВАЛ» «УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК» КИЇВ 2009 Ця книга з’явилася за фінансової підтримки братства колишніх вояків першої Української...»

«Аксіологія До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка УДК 140.8:141.333(477) Світлана Вільчинська, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, Центр гуманітарної освіти НАН України В. П. ПЕТРОВ: «ШЕВЧЕНКІЗМ» (ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ЗРІЗ) Vilchynska Svitlana, PhD in Philisophy, Docent at Philosophy Department of the Center of Scholarship Education of the National Academy of Sciences of Ukraine. V. Petrov: «Shevchenkism» (Philosophical and Anthropological Aspect). The Petrov’s...»

«Print ISSN: 2221-57 Online ISSN: 2221-94 Київський міжнародний університет Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України ПРОБЛЕМИ міжнародних відносин Збірник наукових праць Випуск КиМУ – 20 Print ISSN: 2221-57 Online ISSN: 2221-947 ББК 66.4 (0) П-7 Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2012. – Вип. 5. – 451 с. У збірнику висвітлюються питання трансформації міжнародної системи, сучасні тенденції розвитку міжнародних...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2011. № 47 УДК 141.7:115.4 В.О. СКВОРЕЦЬ Запорізький національний університет СОЦІАЛЬНИЙ ПРОГРЕС ЯК СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА Соціальний прогрес виступає тим феноменом, який безпосередньо впливає на історичний розвиток і долю будь-якого народу. Всі концепції суспільного розвитку дотикаються до проблеми соціального прогресу, відображаючи потреби та інтереси певних суспільно-політичних сил, їхнє бачення шляхів розвитку суспільства. Феномен соціального...»

«_ _ _ Василь Пахаренко Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України КИЇВ «ГЕНЕЗА» _ _ _ ББК 83.34УКР.я721 П21 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України № 56 від 02.02.2009 р.) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Незалежні експерти: Шевченко З.О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки АПН України; Мовчан Р.В.,...»

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки УДК 165.9 С. С. Пхиденко – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Волинського національного університету імені Лесі Українки; В. С. Пхиденко головний спеціаліст Вищої атестаційної комісії України Етапи формування логічного вчення ньяя Роботу виконано на кафедрі філософії та релігієзнавства ВНУ ім. Лесі Українки У статті запропоновано одну з перших у вітчизняній індології поглиблену...»

«МІНІСТЕРСТВО Мета науково-практичної конференції: Для участі у конференції необхідно ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ до 25 квітня 2013 року (включно): Залучення вечних-юристів, аспірантів, здобувачів, студентів до наукової дискусії, ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ стимулювання і підтримка наукової I. Заповнити on-line заявку на участь у УНІВЕРСИТЕТ діяльності в Україні. конференції, на яку можна перейти за ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ посиланням: on-line заявка. До участі у конференції запрошуються: II. Сплатити...»

««СХВАЛЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО» Рішенням Вченої ради Директор Інститут суспільства Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка Київського університету імені Бориса Грінченка Протокол № 1_ _ К.О. Линьов _12_ вересня 2012 року _12_ вересня 2012 року ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка на 2012 – 2013 навчальний рік Заходи Термін виконання Відповідальний І. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ЧИТАННЯ Всеукраїнська науково-практична...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 21, 2009 будуть існувати попри усі кризи й потрясіння, через які ще має пройти людство. Вони припускають, що етнічність може набрати інших форм, але вона ніколи не зникне. Ці учені, наприклад, стверджують, що етнічні групи в поліетнічній державі не лише не зникають, а й впливають на соціальне, культурне, економічне життя усього суспільства. Одні з них, розглядаючи еволюцію етнічних груп та їхню властивість адаптовуватися до...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»