WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 32 ] --

Реорганізацію Січового Стрілецтва проводив Штаб Корпусу Січових Стрільців, якого провід після різних змін уклався так: Ко­ мандир — полковник Євген Коновалець, начальник штабу — старdigitized by ukrbiblioteka.org шика Генерального Штабу полковник Марко Безручко (один із найвидатніших із усієї Армії УНР керівників боями, що прийшов до Стрілецтва в квітні 1919 року, на зміну попередньому началь­ никові штабу Корпусу Січових Стрільців, старшині Генерального Штабу полковникові Сулковському). З визначніших старшин шта­ бів Корпусу Січових Стрільців, що були зразком працездатності!

й обов’язковости, слід згадати Михайла Матчака, Грицька Гладко­ го, Микиту Нерослика, М. Буєвського, Михайла Стронціцького, та Комісара по Пересуванню військ Корпусу Січових Стрільців Івана Ю рієва-9). Тут теж належить згадка одному з найстарших віком поміж Січовими Стрільцями, скарбникові Корпусу Січових Стріль­ ців Ількові Пакові, якого дорослий син теж служив у Січовім Стрілецтві від перших часів його існування. Незвичайно совісний урядовець, він немало причинився до того, що зокрема грошові справи були в Корпусі Січових Стрільців упорядковані й контро­ льовані так, як може ні в одній іншій частині Армії УНР.

Після переформування Стрілецтва у дві дивізії в липні 1919 року, командиром 1-ої дивізії став Іван Роґульський, поруч уже тоді покійного Федя Черника, а також Івана Андруха та Володими­ ра Стефанишина найбільш бойовий старшина Січових Стрільців. Ко­ мандиром 2-ої дивізії був Роман Сушко. Начальниками штабів бу­ ли: старшина Генерального Штабу в 1-ій дивізії Всеволод Змієнко, після нього ж Валентин Сологуб, а в 2-ій — Юрій Отмарштайн.

Окремо слід згадати жертовну працю душпастирів Січових Стрільців, що були при штабі Корпусу Січових Стрільців: право­ славного панотця Олександра Маричова, людину з молодою рево­ люційною душею, прегарного промовця, що нераз ішов поруч із Січовими Стрільцями під час їхніх наступів у перших рядах, по­ риваючи їх своїм прикладом і словом, та греко-католицького свя­ щеника панотця Семена Гребенюка, людину голубиного серця, що нераз серед куль і гранат ніс останню потіху смертельно раненим 2 В листі з дня 19 серпня 1966 року сотії. Іван Ю ріїв писав:

J) „В причинках д о істор ії С.С. нема згадки про „Комісаріят по пересуванні військ К орп усу С.С.”. й о г о основано з початком 1919 року на доручення полк. Є.

Коновальця й іменовано сотн. Івана Ю рієва комісаром по пересуванні військ К ор­ п усу С.С., д о якого були керовані всі залізничні справи д о полагодж ення.

Був щ е заступник — хор. Д р оздів (придніпрянець), адью тант хор. Д зун д за і кількох урядовців галичан, прізвищ яких не пам’ятаю.

Праця у К омісаріяті йшла справно і полк. К оновалець був з н еї в довол е­ ний’'.

стрільцям або під час страшної пошести тифу підтримував духа хворих стрільців у шпиталях своїм добрим словом. Він теж на­ скільки міг, збирав списки поляглих Січових Стрільців, щоб пере­ дати вістку їхнім батькам.

2.

Нове Січове Стрілецтво, що починало творитися в Проскурові, а остаточно споювалося щойно на бойовиськах і в безугавних бо­ ях, дуже значно різнилося від того одностайного стрілецтва, що було в Білій Церкві чи в Києві перед Гетьманщиною. Та й не мог­ ло бути йнакше, бо давнє білоцерквівське стрілецтво не розроста­ лось повільно, асимілюючи свіжі елементи, що до нього приходи­ ли, а розрослось з одного маху. Тому на деякий час загубилася була колективна січово-стрілецька думка і тільки згодом відро­ джувалася, захоплюючи щораз ширші кола нового Січового Стрі­ лецтва та перетоплюючи в одне ціле ті різні елементи, з яких во­ но складалося.

Надавали тон новому Січовому Стрілецтву давні Січові Стріль­ ці, ті з часів Української Центральної Ради і з Білої Церкви. Тво­ рили духа всього нового Січового Стрілецтва тепер не давні чле­ ни Стрілецької Ради, а розкидані по кількох по всіх полках Січо­ вих Стрільців молодші січово-стрілецькі старшини, які в Білій Цер­ кві часто-густо були щойно підстаршинами. їхній вплив на нове Сі­ чове Стрілецтво підтримували колишні січово-стрілецькі рядовики з Білої Церкви, які тепер були теж розкидані по всіх полках як підстаршини. Найбільше білоцерківських рядовиків залишилось у 1-ому пішому полку Січових Стрільців, де була майже виключно з них сформована окрема сотня пішої розвідки під командуван­ ням Володимира Стефанишина. Був це блискучий відділ, якому всі інші стрілецькі частини даремно намагалися дорівняти. Суворо здисциплінована, ця сотня лише слабо піддавалась настроям, ви­ конуючи всі покладені на неї завдання чи в бою, чи в запіллі так, як ні одна інша частина Січових Стрільців. І старшини і рядовики білоцерківських Січових Стрільців становили начебто окремішню сім’ю в рядах стрілецтва, в яку важко було попасти сторонньому.

Вони жили спогадами про ті часи, коли міцно споєна стрілецька частина, не зазнавши у відвертому бою ні одної поразки, мала більші бойові заслуги й більший вплив на події в усій Україні, ніж тепер увесь великий Стрілецький Корпус. Славна традиція, якої digitized by ukrbiblioteka.org були учасниками, вливала в них енергію й рішучість та бажання великих чинів, але й засліплювала їх, часто-густо стаючи причи­ ною невиправданої зарозумілости. Тим то, хоч вони непомітно опановували своїм духом і світоглядом усе нове Січове Стрілецт­ во й помалу робили його подібним до давнього, то люблені не булиДругим елементом нового Січового Стрілецтва були свіжі старшини й рядовики галичани. Вони тількищо вчилися почуватись громадянами й вояками всієї України, але споювались із Стрілец­ твом швидко. Був це здебільша дуже слухняний і пильний елемент із значним почуттям обов’язку й потребою порядку.

Третьою складовою частиною Стрілецтва були ті старшини й рядовики наддніпрянці, що прийшли до Стрілецтва під час пов­ стання проти Гетьманщини або після нього. Високобоєздатний еле­ мент, кращий під цим оглядом, від галичан, він більше піддавався настроям і регулярної військової служби взагалі не любив. І між цими наддніпрянцями і між галичанами був цілий ряд прегарних та інтелігентних старшин, які дорівнювали й іноді перевищали найкращих січово-стрілецьких старшин з часів розквіту Стрілецтва.

Ось такі різні елементи зійшлися в одному Січовому Стрілецт­ ві. Відповідно до переваги того чи іншого елементу, частини Сі­ чових Стрільців значно різнилися поміж собою, хоч у всіх було більше реґулярщини, ніж в інших частинах тогочасної української армії.

3.

Найбільше регулярним, здисциплінованим і боєздатним був 1-ий піший полк Січових Стрільців спершу під командуванням Іва­ на Рогульського, пізніше під проводом молоденького, надзвичай­ но здібного старшини, кол. підхорунжого УСС, а тепер сотника Івана Андруха, що поліг у серпні 1921 року, розстріляний большевиками у Києві. Цей полк цілком дорівнював 1-ому пішому пол­ кові Січових Стрільців із часів перед Гетьманщиною. У ньому був прекрасний старшинський склад. До найкращих його старшин на­ лежали Микола Королюк (командир куреня, пізніше помер на тиф), Андрій Жуковський (командир куреня, пізніший помічник Андру­ ха), Антін Сава (командир сотні), Петро Смолій (командир ско­ рострільної сотні), Степан Калиняк, молоденький старшина, що брав участь у перших боях у Львові, а потім помер від смертель

–  –  –

Бунч. М. Войтович Бунч. В. Гарматій Бунч. П. Охримович Бунч. JI. Павленко Бунч. Панасій Бунч. J. Петрович ної рани під Бердичевом, — усі з галицьких поповнень Січового Стрілецтва.

З давніх молодших січово-стрілецьких старшин цього полку на перше місце вибивалися Володимир Стефанишин, Альфред Ли­ твинко, Антін Морозович, Іван Лотиш, Василь Андрухів, Юрій Мелимука, Олекса Маслянка, Василь Хом’як, Степан Тис, Степан Козак і давній старшина УСС Петро Семенюк (командир сотні ско­ рострілів).

В загальному 1-ий піший полк Січових Стрільців уважався галицьким.

Наче копією 1-го пішого полку Січових Стрільців був 3-ій піший полк Січових Стрільців під командуванням дуже доброго старшини Сави Пищаленка. До перших старшин цього полку на лежали Іван Гончаренко (командир куреня), Роман Харамбура (давній Січовий Стрілець), Микола Лотоцький, Семен Голуб. 3-ій піший полк Січових Стрільців був виразно наддніпрянський.

Найбільше положим на добрий полк колишньої російської армії з усіма її прикметами й хибами був 4-ий піший полк Січових Стрільців, що з-під Житомира приєднався до Корпусу Січових Стрі­ льців щойно в перших днях квітня 1919 року. Цей полк складав ся у великій частині з давніх гетьманських Сердюків. Майже весі його старшинський кадр був узятий теж із колишнього 4-го Сердюцького полку. Цей полк був як слід упорядкований щойно в лю тому-березні 1919 року тодішнім його командиром Лазарським. Пі­ зніше командував ним енергійний і добрий старшина Архип Кмета, До найкращих старшин цього полку належали Микола Шпаківський та Олександер Іванів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Найменше виразний характер мав 5-ий піший полк Січових Стрільців, сформований щойно в Проскурові з різних частин гру­ пи Романа Сушка, густо поповнених новобранцями. Під Бердиче­ вом цей полк був незабаром розбитий так, що його треба було розформувати, вливши в інші полки. Пізніше, коли до Корпусу Січових Стрільців приділено Стародубський полк від Запоріжців, то його названо 5-им полком Січових Стрільців. Був це нечислен­ ний, але добрий полк під командуванням старенького полковника колишнього російського війська, Василя Мончинського, дуже со­ вісної та обов’язкової людини.

Найбільш демократично-селянський був 2-ий піший полк Сі­ чових Стрільців. Складався він у більшості з білоцерківських се­ лян, що прийшли до стрілецтва під час протигетьманського повdigitized by ukrbiblioteka.org сганяя. Був поповнений галицькими новобранцями. Цей полк дов­ гий час був пасинком Січового Стрілецтва. Після того, як само­ вільно покинув Київ і зробив кілька бешкетів по дорозі в Козятин, полк був обеззброєний, при чому розстріляно кількох його рядовиків.за провини проти дисципліни. Потім повернено йому зброю й вислано на волинський протипольський фронт. Пізні ше 2-ий полк бився у Північній Групі от. Оскілка під Коростенем, Олевськом і Мозирем, не раз звідусіль оточений ворогом, крізь якого ряди мусів пробиватися. Вирятував його в той час від розвалу, впорядкував, забезпечив правильним постачанням, влив нового ду­ ха й ловів так, що здеморалізований недавно полк сміливо боров­ ся в найтяжчих умовах, його новий командир, скромний, але бо­ йовий старшина і добрий організатор, Юхим Осипенко. Під Мо­ зирем цей полк поповнився цілими частинами, що покинули були в той час большевиків, та місцевими добровольцями, здебільша інтелігентами, що пристали до нього, деякі навіть із своїми жін­ ками, що билися поруч своїх чоловіків. Із старшин цього полку найкращими були Прокіп Скрипник, Петро Башинський, Дмитро Герчанівський, Антін Решетуха.

Найбільше назверх нерегулярний був 6-ий Миргородський полк Січових Стрільців, якому зав’язок дав набраний на Миргородщині Миргородський Курінь 5-го советського полку, що в пов­ ному складі перейшов був 18-го квітня 1919 року до Січових Стрі­ льців. Цей полк мав значну бойову вартість і в запіллі поводився однаково добре, як інші стрілецькі частини, але не любив одно­ стайносте в одягах, канцелярщини й ціпкої військової організації.

Полкового постачання не було в нього майже ніякого. Стрілецьке командування не могло надати йому одностайного вигляду з інши­ ми своїми полками, бо цей полк сформувався в другій половині квітня 1919 року, коли стрілецтво весь час вело безугавні бої, і весь час був на фронті в боях. Але 6-ий полк бував у боях дуже впертий і спокійний. Щоб підкреслити „автономні права” цього полку, йому залишено назву Миргородського полку. Командував ним один із кращих бойових старшин тогочасного Січового Стрі­ лецтва, давній командир Миргородського Куреня, Тиміш Вибор­ ний. До найкращих старшин 6-го пішого полку належали Павло ГІасішниченко і Яків Луценко.

Корпус Січових Стрільців мав лиш один полк кінноти під командуванням Франца Бориса. Стрілецька кіннота не могла роз­ винутися через брак коней. Кінний полк був добре здисциплінований і в боях відважний. Із старшин цього полку слід згадати надзвичайно гарного старшину Федора Грибовського (поліг у зимо­ вому поході от. Юрка Тютюнника 1921 року), Івана Камінського, Петра Кухту, Сергія Байла, Федора Мельника, Василя Святенка, Олександра Пащенка, Миколу Филиповича й Степана Іванця.

4.

Гордощами обновленого Січового Стрілецтва була його ар­ тилерія, що в Проскурові остаточно впорядкувалася. За кілька тижнів перед відступом з Києва поділено гарматну бригаду на 5 полків по 3 батерії. Командирами полків назначено передусім тих артилерійських старшин, які були довше в Січових Стріль­ цях і боролися під Києвом проти гетьманців. Але впорядкувати полки не було легко, бо батерії були розкинені по всіх фронтах, а назначені командири полків командували ще батеріями на фрон­ ті і не було змоги їх відкликати. Найскоріше впорядковано 2-ий, гарматний полк у складі 2-ох легких і одної гавбичної батерії під командою Володимира Зарицького (старшого), й відіслано його враз із цілим поїздом амуніції під Львів. Потім обладнано 3-ій полк під командою Голубаєва в складі 3-ох легких батерій; 1-ий полк у складі 2-ох легких і 1-ої кінногорної батерії під командою Кураха; 4-ий полк у складі 2-ох польових батерій і 1-ої гавбичної під командою Інькова. Кожна батерія складалася з 4-ох гармат з амуніційними возами і всім технічним приладдям. Крім того, кож­ на батерія мала 1 або 2 скоростріли з батерійною обслугою. 5-ий полк упорядковано щойно в Чорнім Острові коло Проскурова. До його складу увійшли 2 легкі батерії й одна далекострільна бате­ рія. Полк був під командою Михайлова. 6-ий важкогарматний полк сформовано вже піді Львовом. Під Львів виїхала 2-га важкогавбична батерія під командою Бутрима в складі 2-ох важких 6-дюймових гавбиць і двох далекострільних важких гармат. Бутрима назначено командиром полку й вислано його з Чорного Острова.

Дали йому 1 далекострільну гармату і 6-дюймову гавбицю з обслу­ гою й кіньми та доручили поділити 2-гу важку важкогавбичну батерію на дві — на батерію 6-дюймових гавбиць з 3-ма гармата­ ми і далекострільну батерію в складі 3-ох гармат. Як 3-тю батерію цього полку, вислали з Чорного Острова важку далекострільну батерію під командою Соловія.Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Заснований у 2009 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Вісник Серія КВ № 15436-4008 ПР 22 червня 2009 р. Запорізького національного Адреса редакції: університету Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 6 Юридичні науки Телефони для довідок: (061) 289-12Факс: (061) 289-12-9 № 1, 2011 Запорізький національний університет Запоріжжя 2011...»

«СПЕЦПРОЕКТ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції Київ 14–15 червня 2012 р. У семи томах Том 2 Гуманітарні науки Дніпропетровськ Видавець Біла К. О. УДК 336 ББК 65.01 С 71 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: Голова оргкомітету: Корецький М. Х. – д.держ.упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи Академії муніципального управління, м. Київ. Члени оргкомітету: Бакуменко В. Д. – д.держ.упр., професор, Заслужений...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 1. 2011 г. С. 172-181. УДК 343.21:343.237 ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ДЕКРЕТИ ТА ПОСТАНОВИ ПЕРШИХ РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ Гнєтнєв М. К. Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, м. Луганськ, Україна У статті комплексно розглядаються питання історії законодавчого врегулювання кримінальної відповідальності за вчинення діянь із...»

«РОЗВІДКИ РИНОК ЗЕРНА В ГУБЕРНІЯХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НА РУБЕЖІ ХІХ ХХ ст. Продовольча проблема із цілком зрозумілих причин належить до числа тих, від яких залежить саме існування людини. Так було, є і буде завжди незалежно від регіону, країни чи континенту. Що стосується вітчизняної історії, то в окремі її періоди голодна смерть забирала життя не одного мільйона осіб, включаючи й тих, хто мав безпосереднє відношення до вирощування зернових культур, тобто селян. Таким чином, вивчення питань,...»

«Катехизм Католицької Церкви Видання Катехизму Католицької Церкви українською мовою Видання Катехизму Католицької Церкви є важливою подією в духовному та культурному житті кожної країни. Особливе значення воно має для України молодої держави, але древнього народу. У духовному плані Катехизм дає змогу краще пізнати християнське таїнство і, отже, оживити віру Божого Народу. Катехизм, або компендіум католицького вчення, представляє правильно, органічно й систематизовано основні положення Святого...»

«ЗМІСТ Вітальні листи Фотоматеріали РОЗДІЛ І Юрій Лавріненко: постать і спадщина 1. Лавріненко Лариса В саду життя (До 100-ліття з дня народження Юрія Лавріненка) 2. Масюк Надія Про Юрія Ларвріненка і його родовід 3. Яр Славутич Між “Розстріляною музою” і “Розстріляним відродженням” 4. Поліщук Володимир Юрій Лавріненко в літературному житті 20-х – поч. 30-х років 5. Наєнко Михайло Юрій Лавріненко в критиці 6. Поліщук Ярослав Імена і маски: література на тлі взаємин Юрія Лавріненка та Юрія Шереха...»

«ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК За загальною редакцією І.В.Венедіктової та Т.Є. Кагановської Харків УДК 3 ББК 67я7 В 29 Рекомендовано до друку Вченою радою юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 9 від 16. 03. 2007 року) Рецензенти: завідувач кафедри правосуддя Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор Руденко Микола Васильович; завідувач кафедри теорії та історії держави і права...»

«Цей документ скачаний з сайту: Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ „НГУ” http://ipt.nmu.org.ua/ua/ Ви можете переглянути або скачати інші файли у розділі: Студентам Бібліотека Методичні матеріали Підручники та навчальні посібники Навчальні плани, питання, теми © Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ „НГУ”, 2013 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Міністерство освіти і науки, молоді та спорту ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ...»

«ISSN 2078-340Х. ІН О З Е М Н А ФІЛ ОЛ О Г ІЯ. 2014. ВИП. 126. Ч. 1. С. 206–217 IN O Z E M N A P H IL O L O G IA. 2014. IS. 126. PT. 1. P. 206–217 УДК 821. 133. 1 – 3. 09 ЕСТЕТИЧНА ПАРАДИГМА ЛІТЕРАТУРИ МЕЖІ ХХ–ХХІ СТ. Світлана Криворучко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м-н Свободи 4, Харків, 61077, Україна; e-mail: serka7@mail.ru, klass_plol@mail.ru У європейській літературі межі ХХ–ХХІ ст. сформувалася естетична парадигма, яка відрізняється від постмодерністської....»

«УДК 37.013091 Роль Й. Ф. Гербарта у розвитку світової педагогічної науки Ірина Гоштанар Стаття присвячена аналізу сучасних підходів зарубіжних учених-педагогів до визначення ролі теорії виховання Йоганна Фрідріха Гербарта, представника німецького освітнього руху кінця ХVIII – першої половини ХІХ століття, у світовій педагогічній науці. Ключові слова: освітня система, моральне виховання, виховуюче навчання, гербартіанство, багатосторонній інтерес На думку багатьох науковців, які сьогодні роблять...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»