WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 29 ] --

Та все ж, хоч і з якими важкими хибами працював Осадний Корпус, забезпечуючи лад і спокій у Києві, йому вдалося здавити наскільки це взагалі було можливе в той час, свавілля й неслухня­ ність та інші часто провокаційні злочини в самій столиці. А йшла загроза теж і від Дніпровських Дивізій, розташованих чи то в самій столиці, чи на її передмістях. Опанувати полки, що були під безпосереднім контролем січово-стрілецьких старшин, і де­ які частини Чорноморців удалося розмірно швидко. Ентузіястично вітаючи десятки тисяч військ УНР, що 15 грудня 1918 року церемоніяльним маршем входили на Софійський Майдан, київсь­ ке ’ ромадянство було захоплене їхньою грізною і здисципліноГ ваною поставою- Тільки не розуміло, що грізний вигляд війська Директорії є лише святочним видовищем, бо кожному козако­ ві й отаманчикові навіть найслабше зорганізованих Дніпровських digitized by ukrbiblioteka. org Дивізій залежало на тому, щоб грізно й гордо, „по-військовому'’ виступити перед публікою. Уже вночі з 15 на 16 грудня в різних місцях столиці відбулися самочинні обшуки, грабежі колишніх російських офіцерів, виконані тими самими козаками різних ди­ візій, що вдень так здисципліновано виглядали. Цс й не дивувало ознайомлених з вартістю повстанських військ, бо вони знали, що в ряди тих військ попало чимало маловартного свавільного еле­ менту. й ого держали в ладі під Києвом лише невсипущим кон­ тролем і — браком нагоди наживатися на кватирах у вбогих підкиївських селян. Часу й наполегливої праці старшинства треба бу­ ло, щоб поволі перетворити збройні маси Директорії у справжнє військо. Тим часом події, що розвивалися в Україні, не дали на те спокійного часу, а совісного старшинства було замало. У тих нечисленних частинах, де воно було, зразу почалося військове на­ вчання й культурно-освітня праця. В інших, як ось у Дніпровських, а то й Чорноморській Дивізії почалася безжурна гулянка декого з-поміж старшинства й отаманства. Козаки цих дивізій опинилися цілком без діла, а незайняте ніякою працею військо швидко дає ґрунт злочинності й розкладові. Бездіяльність та багато цілком вільного часу дали найкращу нагоду для політичної переворотницької агітації в деяких частинах. Вже ЗО грудня 1918 року Інфор­ маційний Відділ Головної Команди Військ УНР повідомляв, що в Дніпровських Дивізіях ідуть між козаками балачки такого зміс­ ту: „Хочемо навести в Києві порядок. Як би воно не було, а все таки большевики прийдуть із Росії до нас і тоді ми зможемо з нимй з ’єднатися”. Поруч з большевицькою переворотницькою про­ пагандою пішла теж у тих частинах провокаторська агітація, ве­ дена чорносотенцями. Ось так із різних боків впливали вороги, щоб у злочинності й безладді втопити зав’язок організації реґулярної української армії.

Щоб зберегти лад у столиці і в околиці, Командування Осадного Корпусу розташувало Дніпровські Дивізії на перед­ містях, а Чорноморську Дивізію, згідно з наказом Вер­ ховного Командування, відправило на фронт на Лівобережжя, вважаючи, що вона поправиться в боях із московсько-большевицькими військами. А большевики почали там уже в другій полови­ ні грудня натискати на Україну, хоч большевицький уряд офіцій­ но не проголосив Україні війни. Не маючи досить старшин, щоб ними замінити командний склад Дніпровців та інших частин на Київщині, що належали до Осадного Корпусу, його командування вирішило перекинути ці частини туди, де правдоподібно вони отримають новий старшинський кадр — на Лівобережжя в попов­ нення Запорізького Корпусу і в Галичину під Львів. Тим часом частини, як ось, напр., Хвастівські Курені, які кинено на Лівобе­ режжя, не лише не дались опанувати Запоріжцями, а навпаки, принесли з собою розклад ще й до них. Кількатисячні ж частини, вислані під Львів, не знайшли в українській Галицькій Армії твер­ дої руки, яка б їх зреорганізувала й підмуштрувала. Ці частини кинуто на фронт у тому складі, в якому вони приїхали. Вони роз­ біглися, граблячи, і треба було їх обеззброїти. А Дніпровські Д и­ візії, що 2-го січня дістали наказ вирушити під Львів, під впливом лівих українських кіл, які хотіли мати збройну силу для виступу проти Директорії під Києвом, наказу не виконали і з усією збро­ єю потягли на Трипільщину, щоб швидко потім своїм повстан­ ням проти Директорії помагати московським большевикам здо­ бути столицю.

5.

Бачачи малу боєздатність деяких частин військ Директори, зібраних під час протигетьманського повстання, Командування Осадного Корпусу вирішило використати всі сили давнього біло­ церківського стрілецтва не на впорядкування Дніпровських Диві­ зій чи Хвастівських Куренів, а на формування цілком нових військ, що їх вишколювали й виховували стрілецькі старшини довший час.

Так мало постати нове Січове Стрілецтво, яке не повинно було поступатись своєю вартістю перед давнім, з часів Центральної Ради чи Білої Церкви.

До складу Дивізії Січових Стрільців, якою тепер командував Роман Сушко, приділено, крім 1-го і 2-го пішого полку, кінноти, скорострілів та батерій Січових Стрільців, ще останки 1-го, 2-го і 3-го Сердюцьких піших полків, що залишились у Києві з часів Гетьманщини. Сформовано з них 3-ій полк Січових Стрільців, який поповнено стрілецькими старшинами та почато з ним січово - стрі­ лецький військовий вишкіл. Останки 4-го Сердюцького полку пе­ рейменовано на 4-ий полк Січових Стрільців та поповнено його скорострільною сотнею Січових Стрільців і одним куренем дав­ ніх протигетьманських повстанців. З уваги на те, що в цьому пол­ ку був давній доволі гарний старшинський склад, який і під час повстання здебільшого виступив проти гетьмана, залишено його без змін. У перших днях січня 1919 року до Дивізії Січових Стріль­ ців прибуло коло 2.000 новобранців з Галичини. Ними почасти digitized by ukrbiblioteka.org поповнили наявні вже полки, а з 10 міцних, кожна поверх 150 мужви, сотень, сформовано Вишкіл Січових Стрільців під команду­ ванням Миколи Бісика. Тут під проводом Володимира Чорнія по­ чалося пильне військове навчання. Командування Дивізії Січових Стрільців звернуло головну увагу на 1-ий і 3-ій полки та вишкіл, маючи на меті з цих трьох частин створити нове Січове Стрілецтво.

2-ий полк, сформований виключно з білоцерківських поповнень, мав слабо вироблене старшинство, тож був слабим місцем Диві­ зії Січових Стрільців. Був це національно малосвідомий полк, воя­ ки називали себе:,,Втарой Сєчевіцкій Полк”. Отже, на нього мах­ нуло рукою Командування Стрілецької Дивізії, задумуючи розфор­ мувати його, як тільки інші стрілецькі полки стануть на відповід­ ній висоті. А праця в цих полках була важка, бо кожний з них повнив дуже велику вартову службу в Києві. Разом у Дивізії Січо­ вих Стрільців було піхоти до 7.000 багнетів самого лише боєвого складу. Якщо Дивізія мала б змогу бодай один місяць довше спо­ кійно формуватися, то війна з большевицькою Московщиною імо­ вірно була б розвинулася пізніше багато корисніше для України, ніж це сталося.

У блискучу, надзвичайно гарно здисципліновану військову ча­ стину сформувалася стрілецька кіннота Франца Бориса в силі ко­ ло 200 шабель. Так само гарно пішло формування стрілецьких скорострільних сотень. Стрілецький Скорострільний Кіш під ко­ мандуванням Василя Соловчука підготовив за один місяць, тобто до кінця січня 1919 року 8 нових, до подробиць зорганізованих і здисциплінованих сотень. При Коші формувалися теж відділи панцерних автомобілів і поїздів. Вони, озброєні січово-стрілецьки­ ми скорострілами, навіть у часи найбільшого розкладу зберегли повну боєздатність. Цим поїздам доводилося раз-у-раз вирушати з Києва на фронт.

А вже найкращих успіхів домоглася праця Гарматнього Коша під командуванням Романа Дашкевича. До кінця січня 1919 року Дашкевич до подробиць сформував чотири нові легкі батерії під командуванням Руссета, Вакуловського, Чумакова й Голубаєва та дві важкі батерії Ничая й Бутрима. Таким чином стрілецька арти­ лерія мала до кінця січня 1919 року 10 легких і 3 важкі батерії. З них до половини січня 1919 року 5 батерія під командуванням Во­ лодимира Зарицького (молодшого — Ред.) брала участь у сутич­ ках з „добровольцями”, німцями й большевицькими повстанцями на півдні України: під Одесою, Миколаєвом і Новоолександрією.

З Михайлом Курахом брала участь у боях із большевицькими повстанськими ватагами під Левковом і Житомиром, а розбивши іх, мусіла ув’язатися в лютий бій із ватагами отамана Паліенка, щоб припинити їхній жидівський погром. Одна батерія, розділена поодинокими гарматами по панцерних поїздах, билася на фронті проти большевиків на Лівобережжі. Завдяки численному, гарному й совісному, освіченому й здебільша національно свідомому стар­ шинству, що зібралося в стрілецькій артилерії та скорострільних сотнях, у тих частинах не появився розклад, хоч вони поповнюва­ лись майже виключно повстанцями-селянами, подібно, як і піхо­ та. У цих стрілецьких частинах, де, зрештою, і рядовики були ку­ ди більше освічені, ніж у піхоті, ніяка московська чи українськобольшевицька пропаганда не знаходила ґрунту.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


6.

Але не вдалося закінчити організації цієї наскрізь регулярної Дивізії Січових Стрільців, на яку раховано, що вона стане цент­ ром організації всієї правильної Армії УНР, і міцно забезпечити столицю. Уже в другій половині грудня 1918 року німецькі війсь­ ка, що досі боронили північне пограниччя України на Лівобереж­ жі, рушили в Німеччину. Українським частинам, що боронили Лі­ вобережжя, було не під силу зупинити напір московських большевицьких військ до часу, поки виручати їх прийде Дивізія Січових Стрільців. А вирушили московські большевицькі війська на під­ бій України, хоч Московщина війни формально не оголосила.

Після того, як радянська пропаганда й безладдя в Україні під­ готовили ґрунт для московського наступу, ще в останніх днях груд­ ня 1918 року рушили московські большевики в Україну. Обороня­ ли Лівобережжя в той час на Харківщині Запорізький Корпус під командуванням Петра Болбочана, а на північно-східній Чернігівщи­ ні проти Новгорода Сіверського і в районі Ворожби — Дивізія Сірожупанців. На підмогу Сірожупанцям уже в останніх днях груд­ ня кинули з Києва частини Чорноморської Дивізії. І Сірожупанці і Чорноморці спершу добре виконували свої завдання, а Запоріжці творили чудеса хоробрости й самопосвяти. Тим часом похід мо­ сковських большевиків прихильно зустрічало саме українське збольшевизоване селянство. Скрізь позаду українських військ поча­ ли появлятися повстанські ватаги, приневолюючи українські час­ тини відступати в глиб України. На Катеринославщині виринули величезні ватаги Махна, через що Запорізький Корпус мусів висла­ ти ще й проти них міцний загін. Непевність і хуртовина в запіллі українських військ, що боронили Лівобережжя, та інтенсивна про­ паганда „згоди” з большевиками, ведена українськими лівими ко­ digitized by ukrbiblioteka.org лами, швидко розклала в першу чергу Чорноморську Дивізію, де прокидалась щораз більша дезерція. Чорноморці почали тратити бойову відпорність. Так само щораз менше боєздатними ставали перетомлені Запоріжці, яким доводилось боронити занадто широ­ кий фронт. Так заломився східній і північний фронт України про­ ти Московщини. Швидко впав Харків і Запоріжці опинилися в районі Полтави, а Чорноморці й Сірожупанці — в околиці Ворожби.

Розпачливого домагання отамана Петра Болбочана, щоб із Ки­ єва прислали йому кілька міцних полків, не можна було задо­ вольнити, бо таких полків не було, а Дивізія Січових Стрільців, яка щойно починала формуватись у великій своїй частині з ново­ бранців, до боїв іще не була готова. Отже висилали одну за другою частини Осадного Корпусу, зібрані ще під час протигетьманського повстання, вислали навіть два полки аж з-під Одеси, але вони зде­ більша або не доїздили до фронту, розбігаючись по дорозі, або попавши до Запорожців, не були опановані, несучи з собою тільки розклад. Командир Запоріжців Петро Болбочан обурювався, роб­ лячи закиди Січовим Стрільцям, що вони нічого не діють для ор­ ганізації армії, але ці закиди були безпідставні. Коли Запоріжці, що мали ще з часів Гетьманщини старшинський кадр на цілим корпус, не могли зорганізувати міцної й численної української армії на Лівобережжі, то що вже говорити про Січових Стрільців, які, виходячи з Білої Церкви, мали всього 40 старшин і попов­ нювались цілком припадковим старшинством, якого вартости ще не було часу пізнати.

Тим часом Директорія обмінювалася нотами з большевиць­ кою Московщиною, домагаючись відповіді, що має означати похід регулярних московських большевицьких військ на Україну без ого­ лошення війни. Московські большевики відповіли, що ніякі їхні частини на Україну не йдуть. Коли ж понад усякий сумнів вияви­ лося, що це неправда, Директорія оголосила большевицькій Мос­ ковщині 16-го січня 1919 року війну. Але й без того війна з Мос­ ковщиною йшла вже повним розмахом. Якраз у ті дні перетомлені украй Запоріжці без уваги на свій геройський опір, приготовляли­ ся здати Полтаву й відступити на Кременчук.

7.

На виручку Запоріжцям Дивізія Січових Стрільців почала на­ спіх організувати Ударну Групу Січових Стрільців під командуван­ ням Романа Сушка з начальником штабу старшиною Генерального Штабу Сулковським. До складу Групи ввійшли: 2-ий курінь 1-го полку Січових Стрільців з Захарчуком, — разом усієї піхоти 1,800 багнетів, кінний Лубенський дивізіон — 200 шабель, 2-га батерія Січових Стрільців Михайла Кураха, 1-ша гавбична батерія Ничая, технічний курінь з ремонтним поїздом для направи залізниць і мо­ стів та панцерні поїзди „Стрілець” і „Дорошенко”* Вибираючись на бої на Лівобережжя, Січові Стрільці влашту­ вали в Києві величавий похорон Федя Черника, Миколи Загаєви­ ча і стрільців, перевезених з-під Мотовилівки в столицю. їх похо­ вали в давнім Царськім Саду на горі над Дніпром, щоб наче по­ казати молодій Дивізії Січових Стрільців, що Січовому Стрілецт­ ву жити і вмирати для Києва. На могилі поставили могутній дубо­ вий хрест, задумуючи вшанувати пам’ять похованих у ній пам’я­ тником, збудованим колись пізніше.Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА ВИПУСК 15 СЕРІЯ: ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ КИЇВ – 2013 Наукові записки КУТЕП. Вип. 15, 2013. Серія: «Філософські науки» КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА НАУКОВІ ЗАПИСКИ КУТЕП ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК 15 (Серія: філософські науки) КИЇВ – 2013 Наукові записки КУТЕП. Вип. 15, 2013. Серія: «Філософські науки» ББК 72 я5 Збірник наукових праць засновано 2001 року Фахове видання з філософських наук затверджено постановою...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №1(5) УДК 342.5 : 342.384.052 Р. С. Мартинюк кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права (Національний університет Острозька академія) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ ЯК ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ Парламентаризм як форма правління та альтернативи вибору форми правління в Україні У спеціальній літературі з конституційного права поняття парламентаризм використовується не лише для...»

«Централізована бібліотечна система Бібліографічний покажчик „Бо я – Деснянського району українець” – видання, спрямоване на всебічне м. Києва висвітлення матеріалів про життя та творчість українського прозаїка, драматурга, художника, Центральна районна бібліотека № 141 політичного та державного діяча, голови Генерального Секретаріату за часів Центральної Ради, Голови Директорії (1918-1919 років) Володимира Кириловича Винниченка. Мета видання – розкрити постать письменника, художника, історичної...»

«Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2012, №1006 ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ УДК 39(477.54/.62) : 311.21 Н. В. Аксьонова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ЕТНОГРАФІЯ УКРАЇНЦІВ У ВИДАННЯХ ВОРОНЕЗЬКОГО, КУРСЬКОГО ТА ХАРКІВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКИХ СТАТИСТИЧНИХ КОМІТЕТІВ У статті розглядається діяльність Харківського, Воронезького, Курського губернських статистичних комітетів у розрізі організації вивчення та популяризації знань з етнографії Слобожанщини....»

«УДК 378 (477) «1996/2007» ЛЕВЧИШЕНА Оксана Михайлівна, здобувач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав–Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди» ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН (1996-2007 рр.) У статті досліджено проблему інтеграції вищої освіти і науки в процесі реформування вищої школи в умовах соціально-економічних змін, показано вплив інтеграційних процесів на забезпечення якості підготовки фахівців, посилення...»

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Наукова бібліотека «Холодна війна» та розпад СРСР : 20 років потому Бібліографічний покажчик Запоріжжя 2011 «Холодна війна» та розпад СРСР : 20 років потому : бібліографічний покажчик / упоряд. : О. М. Сергієнко; відп. за вип. В. О. Герасимова. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 41 с. Бібліографічний покажчик створено з нагоди 20 річчя завершення «холодної війни», розпаду СРСР,...»

«КАМУЛА Львів 200 УДК 902:082.2(477)М.Рожко ФФортеця : збірник заповідника “Тустань” : на пошану Михайла Рожка.– Львів : Камула, 2009. – Кн. 1. – 720 с. Науковий збірник містить матеріали про Михайла Рожка – життєпис, бібліографію праць, огляд архіву. Другу частину складають статті колег вченого, а також праці з різних галузей наук, якими він займався і цікавився – історії, археології, етнографії, краєзнавства, історичного ландшафту та архітектури, реставрації та збереження культурної спадщини....»

«УДК 615.212.7:340.134 ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ А.А. Котвіцька, А.В. Волкова Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна У статті проаналізовано основні правові засади формування системи національного законодавства щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Визначено історичні етапи впровадження у світовий нормативно-правовий простір положень багатосторонніх документів, що...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА ВИПУСК 14 СЕРІЯ: ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ КИЇВ – 2012 Наукові записки КУТЕП. Вип. 14, 2012. Серія: «Філософські науки» КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА НАУКОВІ ЗАПИСКИ КУТЕП ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК 14 (Серія: філософські науки) КИЇВ – 2012 Наукові записки КУТЕП. Вип. 14, 2012. Серія: «Філософські науки» ББК 72 я5 Збірник наукових праць засновано 2001 року Фахове видання з філософських наук затверджено постановою...»

«ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У СТАТТЯХ ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ» Характеристика Приклад оформлення джерела Книги, 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела однотомний християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV— V ст. ; № 14). документ: 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»