WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 28 ] --

Маючи діло з такими контрагентами, Директорія металася від одного до другого, щоб і тут і там зустрічати фальшиву гру25). А лереворотницькі кола в Україні використали її залицяння до Ан­ танти як доказ, що Директорія хоче встановити нову Скоропадцину в Україні, цим разом не в спілці з німецькою, а з французь­ кою буржуазією. Маса щораз більше почала хвилюватися. Тут і „Тимчасове Робітничо-Селянське Правительство України” в Мо­ скві пустило наприкінці грудня 1918 року в глиб Лівобережжя регулярні московсько-большевицькі полки. Разом із тим скрізь по Україні пішло відверте повстання проти Директорії під прово­ дом московсько-большевицьких агентів і таки українських сус­ пільних революціонерів. Тоді Директорія звернулася до своєї зброй­ ної сили, щоб здавила суспільно-переворотницький рух. Силою, що мала доконати цього в Києві, був Осадний Корпус разом із його Дивізією Січових Стрільців.

2.

Українське гром адянство мало здавна, бо ще з часів Централь­ ної Ради, беззастережне довір’я до Січового Стрілецтва як до вій­ ськової частини, що вірно стояла на сторожі української державнос­ те та рівночасно за ніяку ціну не хотіла впливати активно, погро­ зою своїх багнетів на національну політику. Великі заслуги Січово­ го Стрілецтва під час протигетьманського повстання ще збільшили це загальне довір’я. Організаційний хист, що йо.о в тому часі ви­ явили Січові Стрільці, навів Директорію і навіть ширші кола укра­ їнського громадянства на думку, що якраз Січовим Стрільцям слід д о ­ ручити організацію не лише Осадного Корпусу, але й усієї Армії УНР. Вийшло воно з того, що навчені гіркими досвідами Гетьман­ щини, і уряд, і свідоме українське громадянство, і маси були воро­ 25) Автор ц ієї ж статті, д-р Василь Кучабський, тільки на інш ому місці, бо у книжці „Д і В естукраїне ім Кампфе міт П олєн у н д д ем Больш евізм ус ін д ен Яреи 1918-1923”, Ю нкер ун д Діннгавпт Ферляґ, Берлін, 1934, на стор. 322-323 пише (п перекладі на українську м ов у) так:

„Не ці недостачі й помилки самих українців, лиш зовніш ні обставини д о в е ­ ли д о сумного кінця. Ц е був круг (бльок ) чотирьох ворож и х сил, у яких не було ніякого зрозум іння для справи від будов и української держ ави. Ц е був „ЧОТИРИ­ КУТНИК СМЕРТИ” : поляки, больш евики, Денікінська армія і румуни, які п о б о ­ рювали українців то збр ойн о, то відгородж ували зовсім від решти* світу... ” Інший автор, б о американський ж урналіст Генрі А лсберґ, в ж урналі „Нейш ен”, Нью Йорк, 1919 року, писав: „Ми не тільки задуш или П етлю ру страшною бльокадою, але ми в дійсності знищ или його сили. Ми не хотіли, щ об ні він, ні совєти володіли Україною, том у ми підтримували анархію довкола Денік-іна...

Сотні тисяч згинули ч ер ез наш у глупоту, а ми осягнули те, щ о Україна є одним із місць, найближ чих д о пекла”.

digitized by ukrbiblioteka.org же наставлені до фахово-військового старшинства, головно вищих ступенів, і побоювалися їхньої зради, тому не тільки не допускали їх до вищих команд, але й відштовхували від Армії УНР взагалі. Така тенденція Директорії й винесла січово-стрілецьких старшин — Єв­ гена Коновальця, Андрія Мельника, Івана Данькова, д-ра Івана Рих­ ла — на провідні військові посади і в самому Осадному Корпусі і в центральних установах усієї Армії УНР. Цих несподіваних почестей січово-стрілецькі старшини, які добре розуміли, що не мають аиі потрібного фахово-військового знання, ані життєвого досвіду, дов­ го не хотіли приймати, домагаючись, щоб їм доручували менші війсь­ кові частини під загальним командуванням досвідчених фахововійськових старшин вищих ступенів. Стрілецьке командування й старалося таких старшин вишукати серед розрухи й притягнути їх до праці в Армії УНР, м. ін. колишнього товариша військового мі­ ністра за часів Гетьманщини ген. Ліґнава, всупереч тогочасній за­ гальній ворожості до „генералів” та „офіцерів”. Доходило до того, що стрілецькі старшини, піднесені головним Отаманом військ УНР до високих військових ранґ „за революційні заслуги”, цілими тиж­ нями відмовлялися ці ранґи прийняти, а прийняли щойно тоді, ко­ ли Верховне Командування заявило, що така їхня поведінка є об­ разою для Верховного Командування Військ УНР26). Ні Січові Стрі­ льці, ні їхнє командування не хотіли не то грати якунебудь політичну ролю в Україні чи керувати Армією УНР, але навіть, знаючи, що великоміське життя впливає в загальному деморалізуюче на вій­ сько, не хотіли залишатися в столиці і домагалися, щоб Дивізія Сі­ чових Стрільців була поставлена залогою денебудь на Лівобереж­ жі, щоб у спокійних умовинах могти зорганізувати її як слід.

Тим часом у Директорії не було іншого війська бодай настільки впоряд­ кованого, як тогочасна Дивізія Січових Стрільців, і вона примуси­ ла Січових Стрільців залишитись в Києві залогою. Тут Директорія, не маючи майже ніякого свого державно-адміністраційного апара­ ту, почала раз-у-раз доручати Осадному Корпусові, в якому сякТаким чином залишилися у Січових Стрільців „отамани”, полковник Є. Коновалець, полковник А. Мельник, сотник І. Даньків, для означення отаманських становищ, і то лише в часі, коли вони ті становищ а займали. Тому оба перші увій ­ шли д о історії як полковники, а третій — як сотник. Г енерал-хорунж ий д -р Д аш ­ кевич в книжці „Артилерія Січових Стрільців” виданій у 1965 році, на сторінці 123, писав і про підвищ ення в полковники сотника Івана Чмоли, сотника Василя К учабського. Ііей останній, правдоподібно, гаки не прийняв цього підвищення, бо на світлині Стрілецької Ради з грудня 1919 року він є в однострою сотника, і як сотник-а його згадую ть мемуаристи, а про Івана Чмолу, як полковника, зга д у ­ ють ген. Б езручко й інші мемуаристи. Те саме торкається і полковника Івана Роульського. — Р ед.

–  –  –

гак налагоджувався командний апарат, виконувати найрізніші зав­ дання, що часто-густо нічого спільного з військовою справою не мали. Ось так Осадний Корпус був повільно примушений всупе­ реч бажанням Січових Стрільців і їхнього Командування, відігра­ ти за часів Директорії в Києві більшу ролю, ніж на це дозволяли його організаційні засоби.

В перші часи свого перебування в Києві Осадний Корпус вза­ галі не встрявав у ніякі політичні справи, займаючись лише очи­ щенням столиці від збройних ватаг деяких слабо здисциплінованих військових частин і обороняючи безпеку життя й майна грома­ дян перед грабежами й самовільними виступами збройної солдат­ чини. В той час Січове Стрілецтво, як і під час повстання, ані не думало виступити навіть проти найлівішого курсу української політики разом із „диктатурою трудового народу” й радянським устроєм. Коли ж хитка політика Директорії й суспільно-переворотницька пропаганда довели до місцевих повстань подекуди в Україні, а на північному Лівобережжі появилися регулярні московсько-большевицькі війська, просуваючись щораз далі в глиб української землі, і, коли рівночасно уряд почав доручати Осадному Корпусові завдання щораз виразнішого політичного харак­ теру, то Командування Осадного Корпусу вирішило, що раз уже іде фактична війна большевицької Московщини проти України, то першим і найголовнішим українським завданням є зорганізу­ вати здисципліноване українське військо. А що очевидним було, що при безладді, підсичуваному переворотницькою пропагандою, міцної національної армії взагалі не можна створити, то не якісь суспільно-політичні пляни, а лише бажання скріпити українську збройну силу й оборонити всяку Україну перед чужинецькою оку­ пацією спонукало Командування Осадного Корпусу рішуче повер­ нутись проти всякої переворотницької пропаганди в столиці.

Тим часом українські суспільно-революційні кола, не кажучи вже про агентів московських большевиків, не хотіли визнати, що, коли суне на Україну чужинецька збройна сила, хоч би й під гаслами всесвітньої суспільної революції, то це вже не „громадян­ ська війна”, і що потурати цьому — значить давати допомогу чу­ жинецькій окупації. Ці ліві українські доктринери не лише не при­ пинили свою пропаганду, а, навпаки, скріпили її, переконуючи ма­ су, що ніби то до влади в Директорії вже прийшли „гетьманські генерали”, й оце своєю „військовою диктатурою” та „збройним насиллям над українським селянином і робітником” підготовляють грунт для нової Скоропадщини. Цей демагогічний і неправдивий digitized by ukrbiblioteka.org аргумент був дуже переконливий для мас, які боялися й тіні можмливости повороту тількищо іповаленої Гетьманщини і втрати тількищо здобутої землі. Не диво, що розбурхані маси ще більше захви­ лювалися. Большевицькі чи українські суспільно-революційні пов­ стання зразу широкою повінню розлилися по всій Україні. Щораз частіше доводилося Директорії здавлювати їх збройною силою.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Тут до загального безладдя приєднався ще один ганебний момент.

Частини військ Директорії, що стояли оподалік від Києва і поза впливами тогочасного військово-організаційного центру Правобе­ режжя, Осадного Корпусу й Дивізії Січових Стрільців, були в ру­ ках здебільша дуже мізерного з морального 6Ьку отаманства. Не боячись ніякої кари, бо посеред загальної завірюхи був важкий кон­ троль і майже немислима швидка висилка з Києва військових екс­ педицій, що карали б провінціональних отаманчиків за їхні зло­ чини, вони, подавляючи місцеві большевицькі повстання, чіастогусто влаштовували ганебні бешкети. Це відштовхувало громадян­ ство ще далі від Директорії, а переворотницькій пропаганді дава­ ло ще один аргумент, яким можна було здобути симпатії для руху проти Директорії. Через те навіть у Києві, де Командування Осад­ ного Корпусу люто здавлювало всякі злочинні дії, переворотницька агітація проти Директорії з кожним днем ставала сміливіша і здобувала щораз більші симпатії. Тут витворилося коло: зміцней* ня переворотницької агітації змушувало Осадний Корпус до рішу­ чіших репресій, а вони в свою чергу, не заспокоювали, а, навпаки, ще більше розбурхували переворотницьку пропаганду.

3.

До того Осадний Корпус далеко не був тим Січовим Стрілецт­ вом, що колись бувало27). Давні старшини Січових Стрільців були переломлені і своєю працею в Білій Церкві і повстанням. Вони да­ леко не були здібні витрачати стільки енергії для праці в Осаднім Корпусі, скільки давніше від них вимагалось. Поповнення добри­ ми й обов’язковими старшинами з-поза Стрілецтва було в Осадному Корпусі дуже незначне. А вже найгірше було те, що цілий найважніший для військової адміністрації столиці Політичний Відділ при штабі Осадного Корпусу опинився в руках цілком припадкових 27) О садний К орпус не був ф ормацією Січових Стрільців, лиш v боєв ом у віднош енні того ч асу підлягав командирові цих останніх. Дивізія Січових Стріль­ ців була тоді лиш одн ою з частин О садного К орпусу. Тим то правильна назва цього К орп усу була: „О садний К орпус”.

людей. Командир цього відділу, Юліян Чайківський, що прийшов до стрілецтва напередодні повстання, добирав собі помічників здебільша дуже підозрілої моральної вартости. Отже, цей відділ д о ­ пускався зловживань владою, про що тільки згодом довідалося Командування Осадного Корпусу. Слідство у справі таких випад­ ків, про які Командування Корпусу було повідомлене ще в Киє­ ві, завсіди виявляло брак вини Політичного Відділу та його ко­ мандира, бо Чайківський та деякі його помічники вміли про це постаратися. Це, очевидно, не могло здобути симпатій громадян­ ства ні для Осадного Корпусу, ні для Січових Стрільців, яких до деякої міри помилково ідентифіковано з Осадним Корпусом.

Не обходилось і без провокацій. За рахунок Осадного Корпу­ су й Січових Стрільців ішли злочини, доконані різними збройни­ ми ватагами з різними незалежними від Корпусу „слідчими від­ ділами”, що „працювали” в Києві самостійно з доручення різних членів Директорії зокрема, без найменшої участи Осадного Кор­ пусу. Звичайно, вина за практики Політичного Відділу Осадного Корпусу падає не на Юліяна Чайківського, а на Командування Осадного Корпусу, бо воно повинно було постаратися, щоб під­ леглий йому відділ не робив нічого без його відома, а коли вже й був повідомлений про надужиття, то повинен був безоглядно ка­ рати за них. Тим часом Командування Осадного Корпусу, знаючи солідність давніх січово-стрілецьких старшин, було радше схиль­ не вірити Політичному Відділові, ніж постороннім свідкам.

4.Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з всесвітньої історії Відповідність завдання Програмі Зміст завдання та правильна відповідь зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії Тема 1. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ.Факти: Духовна культура і вірування людей за первісних часів.Поняття та терміни: «анімізм».Знати: первісні форми релігії Тема 2. ДАВНІЙ ЄГИПЕТ. Факти: утворення держави та цивілізації в Єгипті. Влада та господарське життя у Давньому Єгипті. Знати: природно-географічні...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2009. Вип. 4. С. 129 – 135 2009. Is. 4. P. 129 – 135 УДК 025.171:027.7.021(477.54-25) РУКОПИСНЕ ЗІБРАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА: ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ Марина БОБРОВА Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, вул. Університетська, 23, м. Харків, 61077,...»

«НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: ІСТОРИЧНІ НАУКИ Випуск 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 11 Серія: ІСТОРИЧНІ НАУКИ Кіровоград – НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: ІСТОРИЧНІ НАУКИ Випуск 11 ББК 6 Н 3 УДК 93 Наукові записки. – Випуск 11. – Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2008. – 243 с. Збірник наукових праць є результатом окремих наукових пошуків дослідників теоретичних та...»

«ФОНД ім. ФРІДРІХА ЕБЕРТА Президентські вибори та Помаранчева революція: вплив на трансформаційні процеси в Україні За редакцією Г. Курта, І. Кемпе, В.І. Андрійка Київ ББК 66.3(4УКР)6я П Президентські вибори та Помаранчева революція: вплив на трансформаційні процеси в Україні / Фонд ім. Фрідріха Еберта; За ред. Г.Курта та ін. — К.: Заповіт, 2005. — 148 с. ISBN 966-7272-70Літературна редакція: Л.П.Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко Автор картин на обкладинці видання: О.Малах Дизайн обкладинки: А. Бєлов...»

«Неофіційний переклад ГРУПА З РОЗРОБКИ ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ ПО БОРОТЬБІ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ Посібник з питань підходу, заснованому на оцінці ризику, в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Принципи та процедури високого рівня Червень 2007 року Посібник з питань підходу, заснованому на оцінці ризику, в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Основні принципи та процедури Цей посібник було підготовлено Групою з розробки заходів по боротьбі з відмиванням коштів...»

«Державна архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ПАМ’ЯТКИ археографічний щорічник 12’2011 ББК 79.3(4Укр)я5+63.3(4Укр)я5 П 15 Пам’ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; редкол.: С. Г. Кулешов (гол. ред.) [та ін.]. – К., 2011. – Т. 12. – 282 с. До щорічника включено публікації, в яких, на основі архівних документів, розглядаються актуальні питання з історії Україні, історії та практики архівної справи та...»

«Донецька обласна державна адміністрація Управління культури і туризму Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської Артемівська міська ЦБС Діалог культур Інформаційна довідка з досвіду роботи бібліотек Артемівської міської ЦБС Донецьк 20 ББК 78.381.9:63.5 Д 4 Діалог культур : інформ. довід. з досвіду роботи б-к Артем. міськ. ЦБС / Упр. культури і туризму Донец. облдержадмін., Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської, Артем. міськ. ЦБС ; уклад. Н. П. Супрунець,...»

«ПЕРЕДНЄ СЛОВО Для західної гуманітаристики тема повсякдення не є екзотичною. Останніми роками спостерігається надзвичайне зацікавлення повсякденням. Ця тема має солідні теоретичні напрацювання, які невідомі українським гуманітаріям, зокрема філософам. І монографія покликана заповнити цю прогалину. Що може бути «найпрозорішим» та «найзрозумілішим» за повсякдення? Коли говоримо про нього, то, на перший погляд, все «само собою зрозуміло»: повсякдення є повсякденням. Світ, у якому живе людина, – це...»

«ФОРМУЄМО ІНТЕРЕС ДО КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ У СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ Доценко О.Г. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Анотація. У статті подаються хід і результати експериментальної роботи з формування у студентів пізнавального інтересу до педагогіки козацької доби. Схарактеризовано систему виховних заходів, що сприяли професійно-педагогічному зростанню майбутніх учителів; розкрито їх потенційні можливості для формування у студентів пізнавального інтересу до...»

«УДК 061.12: 001 (091)(477) ГОРБАНЬ Тетяна Юріївна, доктор політтчних наук, професор кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) УКРАЇНОЗНАВЧІ ІНСТИТУЦІЇ В СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (1918–1921) Здійснено історичний екскурс у період офіційного академічного становлення українознавства. Головна увага зосереджується на розробці концепції його інституалізації як галузі наукових знань на етапі становлення Української...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»