WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 24 ] --

Крім помилок сямого ворога, м. ін., дивної пасивности його правого крила, щасливих припадків на правім стрілецькім крилі й високої бойової вартости кожного поодинокого Січового Стрі­ льця, на перемогу під Мотовилівкою склалася погорда смерти трьох стрілецьких старшин: Федя Черника, який своєю смертю оку­ пив завзяття оборони жміньки Січових Стрільців у центрі бою про­ ти вдесятеро численнішої ворожої переваги; Миколи Загаєвича, іцо очайдушним приступом, за який заплатив своїм життям, збен­ тежив ворожі обхідні колони на правім стрілецькім крилі — і, вре­ шті, Романа Дашкевича, який, маючи проти себе справжній воро­ жий панцерний поїзд, ні на крок не поступався перед ним, а навпа­ ки, наприкінці бою виїхав на чисте поле з своєю ніяким панце­ ром не забезпеченою гарматкою, щоб до решти знищити знесиле­ ного невдалим боєм противника.

Те, що діялося серед москалів у Києві вночі після мотовилівського бою і на другий день, 19 листопада, можна окреслити одним словом: жах. Недобитки виправи Святополк-Мірського, між яки­ ми лиш небагато було таких, що врятувалися з передових ліній, розказували страшні речі про стрільців: „Нам говорили, що „стрєлкі” — це банда. А тим часом вони надзвичайні вояки, вони втіле­ ні чорти!” Тому не дивно, що мотовилівський розгром зразу зломив ініціятиву ворога. Після цього він уже не смів стосувати на довшу мету обчислених наступів за весь час протигетьманського повстан­ ня. В Києві ніхто не сумнівався, що „втілені чорти”, „стрєлкі”, ось-ось появляться у столиці. Широкі кола київського населення раділи. Хто міг, кидав усе і йшов шукати „війська Директорії”.

А в стрілецьких рядах, серед друзів покійного Федя Черника, запанував тяжкий настрій. Після мотовилівського бою вже ні один Січовий Стрілець, все одно чи старшина чи рядовик, не сумнівав­ ся, що „Київ наш”, що Директорія вже перемогла, що під Мотовилівкою в домовину Черника покладено теж і гетьманщину, але кожний відчував дуже боляче мотовилівську втрату — убитого Чер­ ника і Загаєвича. „Поліг улюбленець Січового Стрілецтва” — говорили стрільці про Федя Черника, бо той старшина був живим втіленням усього тогочасного стрілецтва — фантастичного, заліз­ ного війська української державницької ідеї.

Поки ворожий Київ із жаху отупілий чекав, поки Стрільці понуро пішли вперед, по всій Україні неслася телеграфічними дро­ тами вістка про стрілецьку перемогу. І де наспіла, скрізь, наче за­ ворожені, будилися маси. Тисячі й десятки тисяч селян викопува­ ли приховані рушниці, кидали сім’ю і йшли бити „гетьманців”.

Був це нестримний, могутній рух, якого ніхто не міг опанувати, — наче друга Хмельниччина. Лише хвастівський телеграф при штабі Директорії нотував цей рух десятками назв міст і містечок із ко­ ротким додатком: „Сьогодні взято республіканськими військами з боєм...” Таким відгомоном залунала пс всій Україні Мотовилівка Січових Стрільців. Гетьман зрікся влади в Україні23), і після того з німецьким військом виїхав до Німеччини.24)

23) Див. Документи. Акт відречення від влади гетьмана П. Скоропадського.

24) М икола Ковалевський у творі,,При дж ер елах бор от ьби ” на стор. 531-532 пише: „О б'єктивність вимагає ствердити, що сам П. Скоропадський, перебуваю чи вж е на ем іграції в Берліні оголосив на а д р есу Ж ен ев сь к ої Ліги Націй д о б р е урунтований м ем орандум, в якому признавав помилковість свого кроку в ж овтні 1918 року і підкреслю вав, щ о український нар од у своїй масі прагне сам остійно­ сті!, і що ніяка інша ф орм а дер ж авного устр ою не задовольнить його”.

17.1

–  –  –

1.

Звичайно, протигетьманський рух мас, що швидко після битви коло Мотовилівки захопив усю Україну, не був спричинений боями Січових Стрільців. Для цього руху були куди глибші причини, ви­ творені ставленням гетьманського уряду до українського селянства.

В листопаді 1918 р. справді було так, як звітували стрілецькі впсланники: „Тільки кликнути, а народ повстане”. Як лише на півдні України австрійська окупаційна армія в перших днях листопада розпалася й ватагами потягла додому, зразу там рушилося укра­ їнське село. Скрізь на півдні України, на Катеринославщині аж по Цвіткову й Вапнярку спалахнуло повстання ще на тиждень-два до виступу Січових Стрільців. Появилися міцні селянські ватаги, на­ віть іноді цілі села повставали. Можна рахувати, що в міру розкла­ ду німецьких військ те саме відбулося б пізніше і на півночі Украї­ ни, під німецькою займанщиною. Тільки ж це був ще не всенарод­ ний рух, а заворушення найбільш очайдушного елементу села, що не витворили ніякого бойового гасла. Селяни ж у своїй масі все ще че­ кали, щоб „хто кликнув”. Таким теж кличем і була стрілецька Мотовилівка. Село нараз повірило, що справді настав слушний час, і пов­ стало всенародним зривом.

Але, поки той зрив міг докотитися аж під столицю й дати помітну збройну підтримку Січовим Стрільцям, усе ще мусіло про­ минути декілька днів, коли Січове Стрілецтво повинно було нести на собі весь тягар боротьби за столицю.

Щоб використати мотовилівську перемогу, Січові Стрільці не­ гайно рушили уздовж залізничого шляху на станцію Васильків і да­ лі в напрямі Києва у погоню за ворогом, що відступав. Розмірно значні втрати Січових Стрільців під Мотовилівкою й розсилка по­ одиноких стрільців та цілих груп з різними самостійними завдан

–  –  –

Панцерне авто „Черник” з А втопанцерного Д и візіон у СС на підльвівськім фронті ними дуже зменшили і без того невелике число Січового Стрі­ лецтва. Це й наказувало велику обережність у дальших бойових діях, тим більше що всяка більша поразка Січових Стрільців мо­ гла б вирвати ворога з остовпіння та перекреслити мотовилівську перемогу. Смерком після мотовилівського бою Роман Сушко захопив станцію Васильків. На другий день, 19 листопада, пішов дальший наступ на ст. Глеваху й Боярку, гетьманці не ставили опору, наступ спинювала тільки направа зірваного ними залізничого шляху, отже Іван Роґульський зайняв без труду Глеваху, а Іван Андрух — село й станцію Боярку. З Боярки відступив во­ рог у такому безпорядку, що не зірвав навіть свого телефоніч­ ного сполучення з Києвом, зокрема із штабом гетьманців на Пос­ ті Волинськім. Яких чотири дні стрільці могли підслухувати роз­ мови того штабу. Звідтіль вони й довідалися про безголов’я в Києві і навіть про пересування ворожих військ. Ще того самого дня стрілецький „броневик” обстріляв Жуляни, де ворог поста­ вив уперше рішучий опір.

Зустріч стрілецького „броневика” з ворожим розпочала нову фазу боїв: боротьбу за безпосередні підступи до Києва. Третього дня після мотовилівського бою Роман Сушко зайняв Гатне і стріль­ ці дійшли під Юріївку, зустрівши на лінії Жуляни — Юрїївка досить сильний ворожий опір. Увесь четвертий день горів на тому фронті затяжний бій, який скінчився здобуттям Юріївки. Змірку­ вавши в тому бою, якими нечисленними силами стрільці насту­ пають, ворог очуняв і п’ятого дня, 22 листопада, вирушив із Жулян у наступ на Гатне, але відбитий заліг знову у своїх окопах.

Тим часом на підмогу Січовим Стрільцям їхав із Бердичева Чорноморський Кіш під командуванням отамана Поліщука, формо­ ваний іще за часів Гетьманщини. Він подібно, як Січові Стрільці, складався з добровольців. Кіш мав чотири піші сотні, кожна по­ верх 100 багнетів при скорострілах, і на швидку руку організу­ вав батерію. Чорноморці складалися з гарного й бойового елеме­ нту рядовиків. Тільки ж, хоч поміж їхніми старшинами було чи­ мало таких обов’язкових і бойових патріотів, як напр., сотник Ца­ ренко, то сам їхній командир отаман Поліщук і деякі старшини про свою частику \лало дбали. Через те, хоч на початку своєї учас­ ти в повстанні Чорноморці добре виконували свої бойові завдан­ ня, то пізніше, коли довелося організувати селянські маси, яки­ ми їх поповнено, в дисципліноване військо, а це вимагало вели­ кого почуття обов’язку і пильної праці, то з вини свого старшин­ ства Чорноморці завданню не відповіли. Але покищо Чорномор­ digitized by ukrbiblioteka.org ський Кіш був поважною силою. І коли 20 листопада вивантажився в розпорядження Стрілецького Командування на станції Боярка та рівночасно п р и б у в із Х в а с т о в а заімпровізований паниерний поїзд, який обладнано стрілецькою гарматою й скорострілами, то Стрілецьке Командування вирішило, не ждучи на селян­ ські маси, повести 22 листопада рішучий наступ на Київ, його повели Січові Стрільці з фронту Крюківщина — Монастирський Хутір у напрямку на Пост Волинський і далі, а Чорноморці з Борцагівок — на Житомирський шлях у столицю.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Бої на лінії Жуляни - Юріївка й були, власне, підготовок) цьо­ го загального наступу, і до 22 листопада вони закінчилися так, ідо не тільки Юріївка була взята й ворожий наступ від Жулян був відбитий, але й було здобуте село Крюківщина і в особливо запеклій боротьбі була зайнята станція Жуляни. Проти себе мали Січові Стрільці частини Сердюцької Дивізії й різні московські офіцерські „отряди”, що здебільша боролися без зв’язку між со­ бою, бо одностайна оборона столиці щойно організувалась. Але противник був маловартний. Національно свідомі з-поміж сердю­ ків переходили до Січових Стрільців, а несвідомі дезертирували додому. Тим то стрілецькі стежі густо-часто вибивали багнетним ударом і майже без втрат цілі сердюцькі сотні й курені з їхніх позицій- Цілий же сердюцький кінний Лубенський 'полк, висланий із Києва по шляху через Красний Трактир на Хотів проти правого стрілецького крила, в повному порядку перейшов до Січових Стрі­ льців, і опівдні 20 листопада вишикувався перед стрілецьким ш та­ бом на станції Боярка. Цим полком командував старшина Гене­ рального Штабу Юрій Отмарштайн. пізніший визначний штабовий старшина Січових Стрільців, якого в травні 1922 року скрито вбили непокарані досі душогуби в таборі інтернованих розбитків армії УНР в Щепюрні. Для переходу цього полку на бік Дирек­ торії головним чином заслужився полковий панотець Матіюк.

Тим часом Чорноморці, ніде не зустрічаючи ворога, впродовж 21 листопада скупчилися в Софійській Борщагівці і, не виставив­ ши ніяких забезпек, лягли там нічлігом. А в Києві пішла гаряч­ кова збірка офіцерських сил, і їх удосвіта 22 листопада кинули на фронт. На відтинку Січових Стрільців, що займали тоді лінію від Жулян по Хутір Монастирський, зразу зав’язався з ними бій, що тягнувся весь день. А в районі Чорноморців, що спокійно спа­ ли в хатах у Софійській Борщагівці, передові офіцерські відді­ ли, не прочуваючи нічого злого, вдосвіта пройшли село й закрі­ пилися на його західній околиці. Вони не знали, що свого ворога лишили на постоях за собою. Щойно вранці Чорноморці по­ бачили їх і вибили до ноги та, згідно з наказом, повели наступ у напрямку на Братську Борщагівку, мабуть, так само не забезпе­ чений, як і їх останній нічліг, що припадково так щасливо для них скінчився. Тим часом у Святошині, на лівім крилі Чорноморців, появився відділ Святополк-Мірського, сформований у Києві нано­ во. Він ударив на крайню ліву сотню Чорноморців і розніс її. То­ ді весь фронт Чорноморців заломився і відскочив більше як на десять верстов назад, опинившись надвечір здезорганізованими ку­ пами в селах Білгородці та Забір’ю. Під час того відступу Чорно­ морці втратили дві легкі гармати, що їх покинула зібрана на швидку руку їхня обсада.

Так заломився весь цей наступ, бо, зачуваючи про розгром Чорноморців, Січові Стрільці не важилися наступати всіма сила­ ми. Надвечір 22 листопада стрілецьке командування, правда, ще пробувало дати Чорноморцям час зібратись і впорядкуватися та наказало Січовим Стрільцям ударити на лінію Жуляни - Красний Трактир, щоб зв’язати рухи противника, але Січові Стрільці бу­ ли так перетомлені сутичками і службою останніх днів, що, йду­ чи в наступ, валилися з ніг і тут же на снігу засипали. На щастя, ворог не використав поразки Чорноморців, яка дозволяла йому вдарити з Борщагівок на зади Січових Стрільців, а це дало змо­ гу Січовим Стрільцям закріпитися на здобутім терені.

Тут виявилося, що вже ніяк не можна, не ждучи на селянські маси, здобути столицю, бо й ворог успів зібрати досить значні сили, та й допомога Чорноморців, на яких Стрілецьке Команду­ вання покладало надії, завела. Тому припинено наступальні акції під Києвом і наказано стрільцям закріплюватись на лінії Теофаиівський Монастир - Гатне - Крюківщина - ст. Жуляни, а Чорно­ морцям — на східній околиці Білгородки з заставами поміж цим селом і ст- Жуляни для зв’язку з Січовими Стрільцями. Тим ча­ сом ворог закріплювався на лінії Голосіївський Монастир - Крас­ ний Трактир - село Жуляни - Борщагівка - Святошин. Таким чи­ ном почалася під Києвом позиційна війна.

2.

Поки Січові Стрільці напружували під Києвом останні свої сили, щоб проломити фронт ворога, у Білій Церкві діялися дивні речі. Виїжджаючи відтіль 17 листопада на Київ, Стрілецьке Коdigitized by ukrbiblioteka.org мандування вислало в повіт Франца Бориса з ЗО вершниками, щоб громив „карательників” і ніс вістку про владу Директорії, а в стрі­ лецьких бараках у Білій Церкві залишило Андрія Домарадського, щоб формував селянські резерви. В його розпорядженні було ли­ ше двох молодших стрілецьких старшин і помічник господаря Загону Січових Стрільців, Володимир Чубатий — ні одної живої душі більше. Залишені так старшини пересиділи всю ніч із 17 на 18 листопада в одному бараці, поклавши револьвери перед со­ бою й розважаючи, чи „карательники”, що їх виполошував Борис із повіту, зайдуть по дорозі в гості в опустілі стрілецькі бараки, чи побояться. Досвіта 18 листопада поміж бараками появилася ;жась збройна ватага. З наведеними револьверами вийшли проти неї стрілецькі старшини, але перед собою побачили — узброєних селян. Із них зразу сформовано залогу, що розставила варти біля бараків, на станції та в містечку. Були це перші селяни, що при­ стали до повстання. Коли ж рознеслася вістка про мотовилівський бій, а потім прийшов мобілізаційний наказ Директорії, то з усієї Білоцерківщини нараз сотнями й тисячами, вдень і вночі почали стягатися в стрілецькі бараки узброєні й беззбройні селяни. Бу­ ли села, що виряджали в повстанці всіх, хто міг носити зброю.

Збірка цих селянських мас відбувалася, на диво, спокійно й упо­ рядковано. Не тільки про грабежі, але й про крадіжки не було спочатку мови. Послух цих селян наказам був незвичайний. Во­ ни в більшості чекали, що зразу попадуть у тверді рами військо­ вої дисципліни, й бажали її. Тим часом, не було старшин, щоб оцю селянську масу зразу перетворити в упорядковане військо.Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Управління культури і туризму Черкаської обласної державної адміністрації Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка До 110-річчя бібліотеки Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка: роки поступу (1899-2009) Черкаси 2009 Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека 78.33 Ч-48 імені Тараса Шевченка: роки поступу (1899-2009) [Текст] / К.С. Бугаєнко, Т.В. Горда, Л.Т. Демченко, А.В. Малько, В.М. Поліщук. – Черкаси : – С.. У виданні вміщено...»

«Книга суддів Нам усім подобаються хороші розповіді.• Не важливо, чи дивимося фільм або читаємо книгу. Нам приємно, коли сюжет цікавий.• Я думаю, наприклад, що фільми серії “Володар кілець” та “Хоббіт” популярні в основному через те, що зняті за книгами, • які розповідають хорошу історію.• У Біблії багато розповідей про яскравих героїв. Пам'ятаємо, як Ісус Навин завоював місто Єрихон, • як стіни міста впали перед Ізраїлем. У книзі Суддів читаємо про Самсона, з яким пов'язано багато цікавих...»

«Наєнко Галина Михайлівна кандидат філологічних наук, доцент, докторант 3 року Фахівець у галузі історичної граматики української мови, термінознавства.У Київському університеті працює з 1992 р.: асистент, з 1999 – доцент кафедри історії української мови (з 2009 р. – кафедри історії та стилістики української мови), з 2010 р – докторант кафедри історії та стилістики української мови. Кандидатську дисертацію Наукова лексика у творах Кирила Транквіліона-Ставровецького було захищено в 1994 р....»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ» УКРАЇНСЬКІ БІБЛІОГРАФИ Біографічні відомості Професійна діяльність Бібліографія Вип. 1 Київ 2008 Біобібліографічний довідник знайомить з творчими біографіями українських бібліографів – теоретиків і практиків. Значне місце займають відомості про бібліографознавців, розробників теорії, історії, методики бібліографії та дослідників проблем організації бібліографічної справи, викладачів...»

«Державний комітет архівів України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ПАМ’ЯТКИ археографічний щорічник 11’2010 ББК 79.3 (4Укр) я5 + 63.3 (4 Укр) я5 П 15 Пам’ятки : археографічний щорічник / Держкомархів, УНДІАСД ; редкол.: С. Г. Кулешов (гол. ред.) та ін. – К., 2010. – Т. 11. – 328 с. До щорічника включено публікації, в яких на базі архівних документів розкрито історію України, її державних установ, відносин між державою та церквою, історію архівної...»

«ІСТОРІОГРАФІЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ЛЬВІВЩИНИ І ПЕРЕДУМОВИ Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19—20.04.2007, м. Львів ЇЇ РОЗВИТКУ В СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) Найда А. І., Малик О. Р. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького Зародження судової медицини зумовлене не стільки рівнем розвитку лікування, скільки характером правових відносин. Формування судової медицини на...»

«ФАРМАКОЕКОНОМІКА 19 УДК 615.1/2: 33 (075.8) Ф А Р М А К О Е К О Н О М І Ч Н А ОЦІНКА МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ГАСТРОДУОДЕНІТУ У ДІТЕЙ О.О.Герасимова, І.Е.Кузнєцов, Г.В.Педан Національний фармацевтичний університет Ключові слова: хронічний гастродуоденіт; пацієнти дитячого віку; фармакоекономіка; АВС-аналіз; VEN-аналіз; частотний аналіз T H E P H A R M A C O E C O N O M I C EVALUATION OF P H A R M A C O T H E R A P Y OF CHRONIC GASTRODUODENITIS IN CHILDREN О-O.Gerasymova,...»

«Лексикографічний бюлетень 2007’16 Національна академія наук України Інститут української мови Лексикографічний бюлетень Випуск 1 Київ 2007 Лексикографічний бюлетень 2007’ УДК 811.161.2’373’37 ББК Л 43 Лексикографічний бюлетень: Збірник наукових праць Заснований у 1951 р. Відновлений у 2004 р. випуском РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Відповідальний редактор В. Німчук, д. філол. н., професор, чл.-кор. НАН України Відповідальний секретар О. Тищенко, к. філол. н. А. Бурячок, д. філол. н., професор К....»

«||ласт ац!ональна 8каугська $рган!аац!я Ё }кра}нэ* !-|рограп'а уп}с тРЁтя'пРФБА [!ерев|рний листок на стугп!нь *ко6а/8!рлиц! [',-'-,#*#**в,*. *..-** €о:ца €4. |а^ {е.-аёе-ец ? Релігійна обрядовість Різдвяного циклу свят Мета проекту підготувати матеріал про історичний розвиток українських народних традицій святкування Різдвяних свят під впливом християнства. Ця тема є важливою, оскільки Різдвяні свята на даний час є одними з найбагатших на традиції. Проте, ці традиції починають швидко...»

«ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УДК 338.72 В’юн В.Г, Гайдаєнко О.М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТА ФОРМУВАННЯМ РЕКРЕАЦІЙНІХ ТЕРИТОРІЙ Досліджуються теоретичні засади щодо The teoretical principles are explored in управління розвитком та формуванням relation to a management development and рекреаційних територій з метою підвищенн я forming of rekreational territories with the ефективності використання рекреаційних purpose of increase efficiency of the use of ресурсів в рамках сталого...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»