WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 22 ] --

Переговори з німцями дуже припізнили стрілецький похід на Київ. Щойно опівдні 17-го листопада вирушив з Білої Церкви другий стрілецький поїзд під проводом Федя Черника. У поїзді їхала 3-тя сотня Миколи Загаєвича, гармата з Романом Дашкевичем та чотири скоростріли. Цей поїзд потім перший почав був славний бій під Мотовилівкою. Заквітчані червоною калиною з бі­ лоцерківських лісів (або червоними стрічками на шапках — Ред), їхали Січові Стрільці цього поїзду, наче на весілля. Навіть ста­ лева гармата й сталеві скоростріли були заквітчані гронами чер­ воних ягідок. А надвечір вирушив третій і останній стрілецький бойовий поїзд. їхала в ньому 1-ша сотня Івана Роґульського й 4-та Мирона Мареніна з скорострілами та гарматою. В поїзді бу­ ли і Директорія і Оперативний та Стрілецький Штаби. Коли во­ ни прибули опівночі з 17-го на 18-те листопада у Хвастів, то за­ стали там лише поїзд Романа Сушка. Повідомлені про умову що­ до німецької невтральности, хвастівські німці вже перестали ста­ вити труднощі стрілецькому походові. Поки третій сітрілецький поїзд наспів у Хвастів, то другий стрілецький поїзд серед нічної пітьми обережно просувався в напрямку на Київ. їхав у ньому під Мотовилівку його командир, гронами червоної калини заквітчаний Федь Черник — по стрілецьку перемогу й кінець Гетьманщини та...

по свою смерть.

Гетьман П. Скоропадський П ід час гостини у гетьмана.

digitized by ukrbiblioteka.org Проголошення Гетьманату на Софійській Площі у Києві 29.IV.1918 року.

–  –  –

Панахида на Д ніпровом у острові „Хортиця” за душ і давніх зап орож ців. її влаш­ тував 2-й п. З ап ор ізьк ої див. В складі полку сотня СС (Загаєви ч а).

–  –  –

Команда Зап орізьк ої д и візії і старшини 2 полку.

X. МОТОВИЛІВСЬКИЙ БІЙ „Київ наш!” Уже два дні столиця знала, що діється в Білій Церкві. Швид­ ко організовано там виправу проти Січових Стрільців. Уночі з 17-го на 18-те листопада вона й прибула на станцію Васильків, До її складу входили: добірна московська офіцерська частина — дружина князя Святополк-Мірського в силі яких 600 багнетів і ча­ стини гетьманської гвардії, сердюків, між ними цілий 1-ий полк, разом може поверх 1000 багнетів. До цього треба додати одну чи дві сотні кінноти, панцерний поїзд та багато скорострілів. На станції Васильків вони вдосвіта спинилися, довідавшись, що сусід­ ня, за дев’ять верстов станція Мотовилівка вже зайнята повстан­ цями. Командир цілої виправи, кн. Святополк-Мірський, вирішив здобути її вранці. Сердюки, зовсім молоде й небойове військо, не мали охоти йти в бій. Але в офіцерській частині був прегар­ ний настрій. Московські офіцери вмовили в себе, що проти них ідуть незорганізовані ватаги, які після кількох пострілів розбіжать­ ся. Занадто легковажне ставлення офіцерів-гетьманців до проти­ вника було одною з причин їхньої страшної поразки 18-го лис­ топада, хоч билися вони надзвичайно відважно.22) Серед густого лісу лежала мотовилівська станція. До його межі треба було йти від станції по залізничному шляху в напря­ мку на Васильків і Київ три з половиною верстви. Оце місце на межі мотовилівського лісу й було центром бою. Коли з цього мі­ сця розглядати околицю, стоячи на залізничному шляху лицем до Києва, то видно було ось що: ліворуч межа лісу бігла майже під прямим кутом до залізничого шляху рівною, хоч місцями доволі повигинаною лінією аж до села Плисецьке, якого перші хати ви­ дніли на віддалі приблизно однієї тисячі кроків. Хто виходив з лісу поміж Плисецьким і залізничим шляхом, той мав перед со­ бою цілком чисте й так легко схвильоване поле, що людина не могла б сховатися перед його зором аж на віддаль принаймні 21) Дмитро Д орош енко, міністер при уряді гетьмана С коропадського у своїй,.Історії України”, том II, стор. 420, такими словами харак теризує ту гетьманську армію, що боролась проти війська У країнської Д и ректорії під час повстання: Се­ ред оф іцерів, щ о входили в склад „гетьманських др уж и н ” було д у ж е багато р о ­ сійського або зросійщ еного елементу. Н е за гетьмана і не за Україну думали во­ ни боротися, а за Р осію, проти я к ої тепер виступали українці”.

digitized by ukrbiblioteka.org СХЕМА Ч.

Становище на початку Cozo під М отовилівкою 1000 кроків, а то й більше. Хто ж стояв ближче до залізничого шляху, то бачив на одну чи дві верстви. Якщо б із цього місця боронити ліс перед наступом від сторони Василькова, то завдан­ ня було б легке: напереді чисте поле. Не те праворуч від заліз­ ниці. Ліс виступав там довгим язиком уперед так, що й кінця йому не було видко. Хто наступав би від станції Васильків із цьо­ го боку залізниці, той увесь час був би схований у лісі й міг би непомітно обійти ззаду оборонця лісу, що залягав поміж залізничим шляхом і селом Плисецьке.

Уночі з 17-го на 18-те листопада, в той час, як Святополк-Мірський займав Васильків, на мотовилівську станцію прибув у по­ тязі Федь Черник із третьою пішою стрілецькою сотнею Миколи Загаевича, коло 120 багнетів, з чотою Романа Хаірамбу.ри 2-ої сотні Думіна, з одною гарматою Романа Дашкевичз і чотирма скорострілами. Стрілецький авангард зупинився на станції до ран­ ку. Удосвіта донесли Федеві Черникові, що на Васильківську стан­ цію прибули частини московських офіцерів і сердюків. Легковаж­ но ставлячись до ворога, Черник перечекав до ранку, наказав стрільцям поснідати, а старшин покликав на обговорення наступу на Васильків. Прийнято такий плян: під проводом Володимира Стефанишина (що поліг у 1921 році під Коростенем під час зимового походу Юрка Тютюнника) півтори чоти третьої сотні з одним скорострілом піде ліворуч від залізничого шляху до межі лісу під Плисецьким і відтіль буде наступати полем у напрямку до того виступу лісу, що лежить праворуч залізниці; друга півсот­ ня 3-ої сотні піде під проводом Миколи Загаевича з двома скоро­ стрілами праворуч залізниці в напрямку хутора Хлібча, що ле­ жить далеко напереді у виступі лісу, всього на 2-3 верстви від станції Васильків. Серединою поїде стрілецький „броневик” під проводом Федя Черника з одною гарматою під командуванням Р о ­ мана Дашкевича, з двома скорострілами та одною півчотою 3-ої сотні. Кожній частині додано по 4-6 кінних гармашів, розвіду­ вачів і їздових для розвідки та зв’язкової служби. Вийшовши на межу лісу перед хутором Хлібча, півсотня Миколи Загаевича має наступати далі спільно з Володимиром Стефанишином полем, щоб здобути станцію Васильків. Обидві ці крилові частини мають орі­ єнтуватись на „броневик” як на центр усієї бойової лінії.

О год. 8-ій ранку частини рушили. На станції Мотовилівка за­ лишено під охороною весь поїзд, вперед рушили лише два ваго­ ни — один з гарматою і другий із скорострілами, за ними паровіз. Всі обозні, телефоністи та ін. пішли в лінію. Поперед „броdigitized by ukrbiblioteka.org невика” вислано двох кінних гармашів для контролю шляху, чи не зірваний. „Броневик”, самозрозуміло, йшов швидше, ніж пі­ хота на обох крилах бойової лінії, й незабаром залишив її далеко за собою. Поїзд підійшов якраз на якихсь 100 кроків до межі лі­ су ліворуч від залізниці, як кінні гармаші завернули звідти й по­ відомили, що на полі ліворуч від залізниці видко серед мряки щось наче розстрільні; праворуч все закрито хащами й рідким л і­ сом. Поїзд спинено, щоб вислухати звіту — і враз розірвався над ним один, а далі й другий шрапнель: це ворожий броневик помі­ тив пару й дим із стрілецького паротяга, тим більше що маши­ ніст, спинивши поїзд, дав із привички свисток. Стрілецька гар­ мата миттю відповіла кількома стрілами уздовж шляху. В той сам час машиніст і кочегар стрілецького паротяга втекли непо­ мітно в ліс. Залишився тільки іпомічник машиніста, чех і, коли по­ слано йому для обслуги двох гармашів,,,броневик” зміг рушити з місця. Федь Черник вислав тим часом вершників із наказом для Загаєвича й Стефанишина, щоб примкнули до „броневика”. Той, б’ючи гарматою вперед, доїхав до краю лісу. Тут націлено гар­ мату на поле ліворуч — гарматний вогонь праворуч був дарем­ ний, бо на хащах і деревах розривалися шрапнелі зараз же біля поїзду. Весь цей час стрілецький „броневик” був під обстрілом ворожого панцерника, а тепер посипалися на нього ще й кулі во­ рожої піхоти. Федь Черник спинив поїзд і, знявши з нього один, а потім ще й другий скоростріл, зайняв невеличкий горбок серед хащів за яких 100 кроків праворуч від залізниці й почав стріля­ ти по лісі — на цій позиції він пізніше й поліг. Півчоті піхоти Черник наказав залягти на межі лісу ліворуч від залізниці, щоб відбивати ворожі розстрільні, що йшли полем. Гарматним і ско­ рострільним вогнем Романа Дашкевича й Федя Черника спинено на якийсь час гетьманців, а тим часом наспів Стефанишин і про­ довжив своїми стрільцями ліве крило. Праве ж крило, боронене лише двома скорострілами Федя Черника, повисло наче в повіт­ рі. Мотовилівський бій почався.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таким чином до бою стала — після того, як підійшов Воло­ димир Стефанишин — всього-на-всього півсотня Січових Стріль­ ців, разом яких 60 багнетів при чотирьох скорострілах та одній:

гарматі проти майже 600 багнетів при численних скорострілах і справжньому бронепоїзді.

Легковажно ставлячись до ворога, Святополк-Мірський кинув:

свої частини, щоб здобути мотовилівську станцію начебто навман­ ня, найближчими шляхами. Цілу московську офіцерську дружину він спрямував найближчим і найвигіднішим шляхом — по заліз­ ниці, дарма що аж до мотовилівського лісу треба їй було йти чист им п ол е м. Для охорони боків цього добірного „офіцерсько­ го отряду” Святополк-Мірський призначив найгірше с в о є військо, сердюків, до яких, для підтримки настрою, приділено невеликі ча­ стини офіцерів дружини. Розділивши їх на дві половини, послав одну лісом, праворуч залізниці, якщо дивитись в напрямку Києва, а другу полями під село Плисецьке. Підходячи вже під ліс, дру­ жина московських офіцерів розпустила три густі розстрільні на чистому полі так, що лиш ліве крило сягало трохи поза залізничий шлях аж до хащів, що їх боронив Черник.

Перша офіцерська розстрільна була вже лише на 400 кроків від лісу, як відтіля нараз висунулася ріденька розстрільна стрільців та обидва скоростріли Черника. Була 9-та год. ранку. Швидко потім вступив у бій ще1 й відділ Володимира Стефанишина, за­ вдяки якому ліворуч від залізниці стрілецька лінія зміцнилася.

Влучний стрілецький вогонь (а стрільці добре вправляли стріль­ бу в Білій Церкві, зокрема ж їхні скорострільники славилися нею) зразу наніс великі втрати московським старшинам, і всі три їхні розстрільні залягли на чистому полі. Незабаром заграли численні московські скоростріли. У відповідь на це стрілецькі скоростріль­ ники стали вишукувати ворожі скорострільні гнізда і зв’язували­ ся з ними в завзятім двобою. Стрілецька гармата Романа Дашкевича встряла тим часом у двобій із ворожим броневиком, не під­ пускаючи його ближче до лісу й раз-у-раз відгонюючи його влу­ чним вогнем назад. Але по густоті пострілів московські старши­ ни швидко зміркували, що мають проти себе лише нечисленного противника. Кілька разів зривалися до наступу. Тоді стрілецькі скоростріли залишали свій двобій із ворожими й сікли по мос­ ковських лавах. Ті знов залягали. Зазнавши від стрілецького во­ гню дуже великих втрат, московські офіцери почали окопуватись.

Видко, вирішили, що очайдушний штурм буде занадто дорого їх коштувати — зрештою з неприємного становища урятують їх сердюцькі частини, що наступають праворуч у напрямку на Плисець­ ке й ліворуч лісом. Рахунок був добрий, бо кожний із обох цих сердюцьких відділів міг легко обійти жміньку Січових Стрільців і непомітно опинитися в лісі позаду них, чи то йдучи через Пли­ сецьке, чи тим виступом лісу, що був по той бік залізничого шляху.

Тим часом сердюки, що йшли на Плисецьке, чогось залягли собі під селом, і то було одною з вирішальних причин пізнішої digitized by ukrbiblioteka.org загибелі гетьманців. Зате ліве вороже крило було „на тонкий во­ лос” від виконання свого завдання: обійти ззаду скоростріли Федя Черника, піхоту Володимира Стефанишина й гармату Романа Дашкевича й цілком знищити стрілецький авангард своїм ударом у спину. Бо в той же час, як Січові Стрільці, що боронили заліз­ ницю, стояли в бою із офіцерською дружиною, на їхнім правім крилі в лісі виринули розстрільні сердюків й почали розтягатися, щораз більше оточуючи Федя Черника. Півсотня Стефанишина виділила проти них 12 стрільців, які залягли групками по двохтрьох праворуч залізничого шляху в безпосередньому сусідстві стрілецького поїзду та ув’язавшись з сердюками в перестрілку, як могли, спинювали пересовування їхніх розстрільних на зади Сі­ чових Стрільців.

Проте становище сил Федя Черника виявилося майже безнадійним: загрожені обходом ворога на свої зади, і втра« всякі зв’язки з півсотнею Миколи Загаевича, якої завдан­ т и в іііи ням якраз і була оборона правого стрілецького крила, вони мог­ ли надіятися ще лише або на швидкий прихід головних стрілець­ ких сил, або на чудо. І якраз чудо й довершилося.Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Р е ц е н з і ї т а о гл я д и Леонтій Войтович Галицько-Волинська деРжаВа В публікаціях збіРникіВ останніх РокіВ доба короля данила в науці, мистецтві, літературі (Матеріали Міжнародної наукової конференції 29–30 листопада 2007 р. львів). – львів, 2008. – 467 с. “слово о полку ігоревім” та його доба. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. Галич, 24 жовтня 2007 р. – Галич, 2007. – 217 с. Галич і Галицька земля в державотворчих процесах україни. Матеріали міжнародної наукової...»

«ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ Калошин В.Ф., Гоменюк Д.В., Сушенцева Л.Л. Методика Шаталова В.Ф.: сутність, здобутки, перспективи КИЇВ 2008 УДК 37 ББК 74. 200.58 Рекомендовано до друку Педагогічною радою Навчальн-наукового центру професійно-технічної освіти АПН України ( протокол № від 2008) Рецензенти: Завідувач лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України кандидат історичних наук Єрмаков...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Факультет історії, політології та міжнародних відносин Магістерська програма Спеціальність 8.15010005 – Державна служба Галузь знань 8.150000 – Державне управління Чернівці 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКОВУ КАФЕДРУ Назва кафедри – кафедра політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Завідувач кафедри – д.політ.н., проф. Круглашов...»

«УДК 556.166:55 В.Г. Пазинич ПРИКЛАДИ КОМПЛЕКСНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЕОЛОГО ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ТА АРХЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАЛЕОГІДРОЛОГІЧНИХ І ПАЛЕОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ДЕЯКИХ ДІЛЯНОК БАСЕЙНУ СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА В ПІСЛЯВЮРМСЬКИЙ ПЕРІОД У статті, за результатами досліджень будови долин лівих приток середнього Дніпра та пониззя Прип’яті, розглянуто приклади екстремальних повеней, які відбулися в післявюрмський період. Найпотужнішим у той період (11-12 тис. років тому) був потік, пов'язаний...»

«Державний комітет архівів України Центральний державний архів вищих органів влади і управління України Центральний державний кінофотофоноархів України ім.Г.С.Пшеничного Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Інститут археології НАН України Інститут історії України НАН України Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки В и п у с к 10 «Істину встановлює суд історії»...»

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ УДК 37.06:331.5 Б. Р. Головешко СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ЛІДЕРСТВА І ЙОГО РОЛЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО СПЕЦІАЛІСТА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У статті приділено увагу аналізу підходів до вивчення лідерства та лідерських якостей особистості. Запропоновано оновлений погляд на основні лідерські якості та лідерство як соціальне явище. Обґрунтовано важливість наявності лідерських якостей у спеціалістів з інформаційних технологій. Ключові слова:...»

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Заснований у 2009 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Вісник Серія КВ № 15436-4008 ПР 22 червня 2009 р. Запорізького національного Адреса редакції: університету Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 6 Юридичні науки Телефони для довідок: (061) 289-12Факс: (061) 289-12-9 № 2, Запорізький національний університет Запоріжжя 2010...»

«УДК 378.1 І.О. Полєвіков, викладач (дитяча музична школа № 3 м. Херсона) МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ В МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ У статті в історичному аспекті розглянуті проблеми фортепіанної педагогіки післяреволюційних років, які були тісно пов’язані з проблемами виконавського мистецтва. Висвітлено активні пошуки київських педагогівмузикантів 20-их років в області дитячої музичної освіти, більшість з яких знайшли згодом широке...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ – 2011 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ (20–21 КВІТНЯ 2011 РОКУ) МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ ТА ВИСТУПІВ ЧАСТИНА 2 Редакційна колегія: А.Є. Конверський, д-р філос. наук, проф., чл.-кор. НАН України (голова); С.В. Руденко, канд. філос. наук, доц. (відп. секр.); І.С. Добронравова, д-р філос. наук, проф.; В.Ф. Цвих, д-р політ. наук, проф.; А.М. Лой, д-р філос. наук, проф.; В.І. Лубський, д-р філос. наук, проф.; В.І....»

«Каталог дитячо літератури 2/201 www.ranok.com.ua ranok.com.ua НОвиНки сезОНу с. 22 с. 23 с. 23 с. 36 с. 36 с. с. 98 с. 99 с. Динозаври правили планетою понад 60 мільйонів років до появи людей, і тільки тепер вони ожили на сторінках цього прекрасно ілюстрованого видання. Більше 50 описів динозаврів Розкопані і реконструйовані Зв’язок динозавр-птиця Факти, порівняння та карта місць проживання Більше 30 великих комплексних ілюстрацій і понад 300 кольорових фотографій та ілюстрацій www.ranok.com.ua...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»