WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 20 ] --

На той насильний вихід із положення Гетьманщина не піш­ ла, й не могла піти ще й з інших причин: в неї не було національно українських збройних сил, бо поминаючи бажання чи небажання Гетьманщини, тих збройних сил не дозволило творити німецьке командування. Але й ті, що й за німецьким дозволом були ство­ рені, як ось Сердюцька Дивізія в Києві, були в руках національномосковських „об’єдинительних” штабів, так, що гетьманські полки по суті не різнилися від „малоросійських” частин колишньої ро­ сійської армії. До того ж вони в тому часі вже розкладалися, бо московські офіцери не зуміли їх національно освідомити й захо­ пити. Через те гетьман вступив наприкінці жовтня в переговори з генералом Красновим, що організував Донське Козацтво, маючи на меті створити один фронт всіх контрреволюційних сил кол.

Росії для спільної боротьби проти большевизму в Московщині. У цих розмовах говорилося про федерацію України з Росією як про найближче завдання, що стояло на черзі дня.20) 2.

В останніх жовтневих днях Командир Стрілецтва декілька ра­ зів отверто остерігав людей близьких гетьманові про небезпеки його „обєдинительног’ політики. Щодо постави Січового Стрілецт­ ва в гетьмана не було й не могло бути сумнівів. Але грізніша від погроз Стрілецтва була для гетьмана небезпека московського дер­ жавного перевороту в Україні.

Ось так виявилося, що співпраця українських національних кол із Гетьманщиною вже неможлива. Уночі з 29-го на 30-те жовт­ ня Національний Союз телеграфічно закликав Командира Січових Стрільців у Київ, щоб приняти остаточні рішення. За його від­ сутністю поїхали туди його помічник Андрій Мельник і Федь Черник. На нараді були: Володимир Винниченко, Микита Шаповал і ген. Олександер Осецький. В. Винниченко повідомив відпоручниліз Стрілецтва, що переговори Національного Союзу з гетьманом остаточно зірвані і що національне українське повстання проти Гетьманщини вже неминуче. Нічого тільки не згадав В. Винниченко про свої переговори з московськими большевиками, в яких заручив­ ся був їхньою „прихильною невтральністю.” На доказ неминучости повстання відчитано текст промови про федерацію України з Росією між гетьманом Павлом Скоропадським і ген. Красновим під час їх­ ньої зустрічі в цих днях. Оту розмову, передану телеграфічно з міс­ ця зустрічі обох генералів до гетьманської канцелярії, перехопив був один телеграфіст-українець і передав Національному Союзові. Відлоручники Стрілецтва заявили, що Стрілецтво піде не хитаючись 20) Гетьман уд ер ж ував контакт з генер*. Красновим і п ер ед зустріччю з ним у С короходові. При підтримці гетьмана, в Україні формувалися частини генералів Краснова, Сємйонова, А лєксєєва, полковн. Святополк-М ірського та ін. Геть­ ман виділив з держ авни х грош ей 10 млн. карбованців „Д обровольчій” армії. Д о в ­ круги гетьмана гуртувалися всеросійські „обєдинительні” круги (як великий князь Дмитро Павлович, генерали — Келлєр, Д раґом іров, Лукомський, політики — Мілюков, Гурко, Ш ебеко, Н елідов, Ш ульґін та ін.), які й ж дали на остаточне, вж е лиш ф ормальне рішення гетьмана.

А що рішення гетьмана п ер еходи л о рамки домовлення чисто військового характеру, то це він виявив у своїй грамоті з 14 листопада 1918 року, на основі чого Україна мала стати частиною „відновленої великої Р о с ії”.

У 20-их числах листопада 1918 року, ф ранцузький „консул” в О десі — Енно повідомив гетьмана, щ о Антанта визнає владу гетьмана в Україні, всяку спробу зам аху на ту владу б у д е здавлено, а німці відновлять порядок у Києві та в краю д о п р иходу військ Антанти.

digitized by ukrbiblioteka.org в авангарді повстання. Підраховано сили. Ген. Осецький був захоп­ лений. Він бачив революційне військо скрізь і в кожній частині, рахував повстанські багнети на десятки тисяч. Так само оптимістич­ но дивився на справу М. Шаповал. Але для Стрілецьких відпоручників було ясно, що ввесь цей оптимізм є самообманом, бо в рішучий момент виступить одно лише Січове Стрілецтво, а в най­ кращому випадку лише дуже мала частина передбачених сил, і Стрілецтво мусітиме видержати перші удари само. Однак таке переконання не викликало ніяких питань, чи можна „чи є з чим’’ робити повстання, чи ні, — справа була рішена самою вісткою про задуману гетьманом федерацію України з Московщиною, і Стріле­ цькі відпоручники знали, що Стрілецтво зважиться на повстання, хоч би було очевидне, що йде на певну смерть, якщо тільки буде переконане, що так треба зробити для рятунку ідеї української державности.

З тим, що протигетьманське повстання вже неминуче, від­ поручники Стрілецтва вернулись увечері 30-го жовтня в Білу Цер­ кву.

Негайно скликано Стрілецьку Раду. Були в ній: Федь Черник, Андрій Мельник, Роман Сушко, Михайло Матчак, Іван Чмола й Василь Кучабський. Не було Євгена Коновальця, що саме виїхав був на кілька днів на відпустку, й Романа Дашкевича, що поїхав був за гарматним майном. Стрілецьку Раду повідомлено, що Націо­ нальний Союз рішив виступити з повстанням проти гетьмана, що для керування акцією створено Оперативний Штаб на чолі з ген.

Осецьким, що Національний Союз покладає усі свої надії на Січове Стрілецтво і що центром повстання буде Біла Церква, а не Київ. Для Стрілецької Ради все це було таке зрозуміле, що навіть ніхто не піднімав питання про можливість успіху повстання. Тому обговорено лише технічний бік підготови Січових Стрільців до виступу й доручено Федеві Черникові виїхати в Київ для праці в Оперативнім Штабі, щоб там виготовити плян та означити реченець.

Тепер закипіла праця в Білій Церкві, в Січовому Стрілецтві, вже не лише вдень, а й уночі. Бойовий вишкіл приспішено до остан­ ніх меж видержливости людини. Раз-у-раз проголошувано пробні три­ воги й бойове поготів’я. Різними заходами стягали запас набоїв до рушниць і гармат. Була думка завершити бойовий вишкіл Січового

Стрілецтва так, як його кінчили німецькі пробоєві, ударні курені:

боєвими вправами, в яких обидві сторони обстрілюють себе гост­ рим крісовим і гарматним вогнем та кидають на себе гострими руч­ ними гранатами. При таких вправах майже завше бували вбиті й ра­ нені, але вони краще всіх інших учили, як поводитися в бою, а тільки де одне й було в той момент для Січових Стрільців важне;

та задумані вправи не відбулися, бо не стало часу: почалося було повстання й Січові Стрільці перевели свою останню боєву муштру на Мотовилівськім побоєвищі, на якому впала Гетьманщина.

У ці дні останньої підготови помічувались на ставленні Києва до Січового Стрілецтва всі хитання гетьмана так, як у сей­ смографі нотується далеке тремтіння землі. Українське оточення гетьмана бажало, видко, стягнути Січове Стрілецтво в Київ, щоб забезпечити Гетьманщину перед московським переворотом і, мо­ же бути, думало навіть над обеззброєнням московських добро­ вольчих частин, що щораз твердше ставили свої вимоги. А рівно­ часно московські „обєдинительні” кола намагалися присилувати гетьмана, щоб наказав відсунути Січове Стрілецтво ще далі від Києва, щоби спокійно могти тягнути Гетьманщину далі туди, куди вже пів року тягнули. І так, у перших днях листопада в Києві в оточенні Гетьмана обговорювали проект заміни тогочасної наємної охорони гетьмана — відділу, зложеного в великій частині з москзинів — Січовими Стрільцями. Призначили вже касарні, Братський Монастир на Подолі, і начальник Оперативного Відділу Генераль­ ного Штабу полковник Олександер Мишковський дав був навіть телефонічний наказ Стрілецтву вислати туди квартирієрів. За дві го­ дини цей наказ відкликали. Рівночасно військовий міністер повідомив усно Євгена Коновальця, щоб Стрільці готувалися очис­ тити залізничний шлях із Жмеринки по Волочиська від мадярсь­ ких ватаг із розложеної австрійської окупаційної армії, які, гра­ буючи по шляху, тягнули з-під Одеси до себе додому. (Австрія якраз розлетілася і в Центральній Европі розгорілася революція);

7-го листопада прийшов навіть остаточний наказ Січовим Стріль­ цям вирушити на Вапнярку.

Тут Стрілецьке Командування домагалося поїздів, але цілком не з тим, щоб виконати наказ, а щоб — піти на Київ. Бо таке віддалення Стрільців з під столиці означало, що Гетьманщина ос­ таточно рішається на федерацію. В даній ситуації такий наказ міг бути для Січового Стрілецтва ще лише сигналом для повстання.

До цього й підготовлялись Січові Стрільці. Стрілецьке команду­ вання оцінило ситуацію так: „Хоча звідусіль Стрілецькі висланники доносять, що „тільки кликнути, а народ повстане”, то в найкращому випадку слід рахувати, що повстанчі селянські маси будуть слабо зорганізованими ватагами, нездатними до великих маршів, і тому без значіння для бою за столицю, бо важко буде digitized by ukrbiblioteka.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


org скугічити їх під Києвом. В найгіршому випадку Стрілецькі висланмики можуть помилятися, бо хоч маса палає ненавистю до Геть­ манщини, то навчена кривавими досвідами повстань улітку, вза­ галі не здвигнеться. Залізниці в руках німців, а міста в руках доб­ ровольчих московських військ означають для Гетьманщини мож­ ливість скупчити таку велику чисельну перевагу проти Стрілецтва, що коли воно прогає час, чекаючи на селянські ватаги, то буде розторощене без сліду”. Так оцінивши становище, Стрілецьке Командування прийняло єдино, як йому здавалося, можливий, хоч об’єктивно беручи, божевільний плян: „Виступаючи на пов­ стання, Січові Стрільці не повинні прогаяти ні одної хвилини.

Вони мусять під’їхати потягами аж у столицю і взяти її зненаць­ ка з одного удару у вуличних боях. Вправді неймовірні вигляди перемоги, бо проти Стрільців виступлять не лише московські добровольчі частини, але, бути може, і німці, алеж все одно до­ ведеться полягти. Краще це зробити на самих вулицях столиці, щоби вороги бодай не задусили Стрілецтва потайки десь далеко в глухім полі”. Підготовляючи Стрілецтво до виконання цього пляму, Стрілецьке Командування наказало по всіх сотнях і від­ ділах виложити тактику вуличних боїв та поробити відповідні практичні вправи. Укладено було три проекти здобуття столиці боєм відповідно до трьох більше чи менше сприятливих умовин:

один, що Січовим Стрільцям удається під’їхати лише під Пост Волинський (найгірша можливість), другий, що вони вдарять від пасажирської залізничної стації, третій, що вдасться здобути для бази наступу ще й товарну стацію (найкращий випадок). У всіх трьох проектах завдання поодиноких сотень і відділів були озна­ чені дуже подрібно. На всіх можна було рахувати лише, коли б передбачена проектами акція могла була розвинутися так, як у по­ дробицях її розписано. Кожне заломання скомплікованого на­ ступу, що мав розвинутися наче прецизний механізм, мусів покінчитися повною катастрофою, і це було, розуміється, хибою всього проекту.

Але до виконання проектів не прийшло, бо 7-го листопада не доставили вагонів, що мали підвезти Стрільців у Вапнярку.

А не доставили їх може тому, що і в Києві рахувалися з тим, що Січові Стрільці можуть ужити їх для походу на столицю, а може, що українські впливи на гетьмана знову зміцніли.

Бо Стрілецький сейсмограф нотував тимчасом далі.

Вночі 11 листопада генеральний писар гетьмана, ПолтавецьОстряниця, зателеграфував, що гетьман не лише остаточно даз

–  –  –

П охорон того самого стрільця. Київ, 4 травня 1918 р.

дозвіл прибути Січовим Стрільцям у Київ, але й що сам виби­ рається в Білу Церкву до них. Над ранком 12-го листопада на­ спіла друга телеграма, що для вирішення цієї справи до Стріль­ ців їде полковник Блаватний, один із гетьманських прибічників.

Він справді прибув коло полудня. Після розмови з Командиром Стрілецтва й старшинами вислав телеграму до гетьмана, що в праці при будівництві Української Держави Стрілецтво його під­ тримає. Говорилося в ній теж: „На шляху до Самостійної України ніякий ворог Січовому Стрілецтву не страшний”.

Як на те, начеб то навмисне, щоб відтягнути Січових Стріль­ ців з-під Києва й розв’язати до решти руки „обєдинителям Росії”, 12-го листопада приїхав зі столиці до Січових Стрільців відпоручник Галичини д-р Осип Назарук, якого післали до гетьмана, щоб цей поміг в українсько-польській боротьбі у Львові. Д-рові Назарукові доручено прохати в гетьмана не війська, а лише воєн­ но-технічних засобів, але по дорозі д-р Назарук роздумав, що кра­ ще буде, якщо приведе під Львів іще військо. А що на Наддні­ прянщині з українського війська були в тому часі лише Січові Стрільці, що могли взяти участь і заважити на боях у Львові, то д-р Назарук попрохав гетьмана, щоб якраз їх відпустив у Гали­ чину.

Гетьман радо зустрів прохання д-ра Назарука, бо правдо­ подібно вже втомився жонглерством поміж двома багнетами: ук­ раїнським і московсько-добровольчим і рад був нарешті якось рішитися. Отже гетьман заявив, що нічого не матиме проти того, щоб Січові Стрільці, вислані для очищення шляху з Вапнярки на Волочиська, ніби то самовільно перейшли Збруч і опинилися у Львові. І хоч Національний Союз в особі Володимира Винниченка назвав старання д-ра Назарука в справі Січових Стрільців йо­ му ж у вічі, національною зрадою, то д-р Назарук не спочив, поки не приїхав до Січових Стрільців, щоб переконати їх, що не Київ, а Львів є ключем визволення всієї України.

Негайно була скликана Стрілецька Рада, на яку запрошено ще й її нечленів Миколу Загаєвича, Миколу Бісика, Осипа Думіна й Юліяна Чайківського ( що саме тоді прийшов був до Січового Стрілецтва), щоб дала свою відповідь д-рові Назарукові. Тут На­ зарук розплакався, і, представивши важкі бої у Львові, почав:

„Батьки й матері вас проклянуть, якщо не підете на Львів!” Після того Назарук говорив про „галицький Піємонт” і обіцював, що справившись при допомозі Січових Стрільців із львівськими по­ ляками, галичани цілком певно вирушать тоді п р о ти... Росії, щоби — знищивши її — побудувати всеукраїнську державність.

digitized by ukrbiblioteka.org До думок д-ра Назарука прихилився один тільки Роман Сушко. Микола Загаєвич радив, щоб до Львова післати лише одну Стрілецьку пішу сотню з чотирма скорострілами. Всі інші стар­ шини заявилися проти виїзду до Галичини. Головним їхнім речни­ ком був Федь Черник. Ті старшини говорили так: „Нема сумніву, що Загін Січових Стрільців здобув би Львів, коли б узяв участь у львівських вуличних боях. Рішила б може навіть одна сотня Сі­ чових Стрільців зі своїми скорострілами, якщо б була вживана лише до ударів, а всяку іншу службу несли галицькі відділи. Але ж виглядів на перемогу під Києвом майже ніяких нема, і тому не вільно відпустити зі Стрілецтва ані одного багнета, бо кожний Стрілець у даних умовах ціниться більше від своєї ваги золотом.Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Кафедра загальної та соціальної психології ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ РОБОЧА ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.010106 – «Соціальна педагогіка» Луцьк – 20 УДК 159.9(073) ББК 88.3р30 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 2 від 16 жовтня) Рецензенти: Іванашко О. Є. – кандидат...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» КИШАКЕВИЧ ЛЕВ ЮРІЙОВИЧ УДК 338.2:94(477.8)«1918/1923»:340.1 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЗУНР: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського державного університету...»

«ЗЕМЛЯ – СЕЛО – ЛЮДИ – РЕФОРМА Збірник аналітичних матеріалів Експертного форуму з питань земельної реформи м. Київ, 14 лютого 2012 року Київ Легальний статус УДК 332.2.021.8(06) ББК 65.9(4Укр)32-5-1я43 З-53 Це видання здійснено в межах проекту «Експертний форум з питань земельної реформи», що здійснюється ГО «Лабораторія досліджень ТЦК» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Ця інформація та розробки є вільними для копіювання, перевидання та поширення по всій території України всіма...»

«УДК 881-2-81:24 ПРІАПІЧНА ПОЕЗІЯ – УНІКАЛЬНА ПАМ'ЯТКА ЛАТИНСЬКОЇ РОЗПУСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Ніколаєнко Оксана Іванівна, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка Стаття присвячена дослідженню пріапічних епіграм, створених в середині І ст. н. е. невідомим автором. У дослідженні доведено, що Пріапова книга належить одному Автору. Встановлено, що пріапічні епіграми написані трьома віршованими розмірами. У статті описані особливості лексики, тематики та художньої майстерності Автора....»

«1. Архітектура Острога XVI – XVII ст. (історія і топографія) // До 425-річчя Острозької Академії. – Острог, 1999. – С.7-8.2. Адміністративний устрій та самоврядування у волинських містах XVII ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького Національного Університету. – Запоріжжя, 1999. – Вип.7. – С.9.1. До питання про містобудування на Волині в XVI – XVII ст. // Студентські наукові записки. – Острог, 2000. – Т.І. – С.14-16.2. Відомості про татарський напад 1593 р. у документальній...»

«ВАСИЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ м. ВАСИЛІВКА 2011 рік. Ніхто не забутий На попіл ніхто не згорів Солдатські портрети На вишитих крилах пливуть. Б.Олійник В історії народів світу є події, які залишають глибокий відбиток у пам*яті людській. До таких подій, слід віднести другу світову війну, а для українського народу – Велику Вітчизняну війну. В перші дні війни до лав захисників вітчизни стали понад 9 тисяч мешканців Василівського району. Вісім...»

«ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ІНСТИТУТУ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Привілеї міста львова НаУКові реДаКтори: ЯРОСЛАВ ДАШКЕВИЧ РОМАН ШУСТ “MonUMenta leopolitana” vol. i civitatis leopoliensis (Xiv-Xviii saec.) eDiDit MiRon KapRal leopoli MMХ “ЛЬВІВСЬКІ ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ” ТОМ i МІСТА ЛЬВОВА (Xiv-Xviii ст.) УПОРЯДКУВАВ МИРОН КАПРАЛЬ ЛЬВІВББК Т3 (4Ук-2Лво), 01 П 7 П 752 Привілеї міста Львова...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2003. Вип. 31. С. 192-201 Ser. Philologi. 2003. № 31. P. 192-201 ЕТНОМУЗИКОЛОГІЯ УДК 398 (045) ІСТОРИЧНІ ТИПИ ПУБЛІКАЦІЙ НАРОДНОМУЗИЧНИХ ТВОРІВ (до постановки питання) Ірина ДОВГАЛЮК Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, вул. Університетська, 1/345, 79602 Львів, Україна, тел.: (00380 322) 96 47 20, e-mail: folklore@franko.lviv.ua Зроблено спробу...»

«55 років першій в Україні кафедрі анестезіології: звершення, особистості, надії Професор Ігор П. Шлапак Кафедра анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л. Шупика BUS 4, Київ, 25 – 26.10.2012 р. Все на світі має свою історію. Мудрець сказав: “Хто не пам’ятає минулого, немає майбутнього” Людина повинна знати історію: своєї родини свого народу своєї професії Наш симпозіум дає можливість вибудувати ретроспективу нашої професії в Україні. Господь Бог – перший анестезіолог “І навів Господь Бог на чоловіка...»

«М. В. Дєдков 10. Кузьменко Н.А. Кафедра физического воспитания и спорта: массовость и чемпионы // Становление и развитие Запорожской государственной инженерной академии (Сборн. ст.) / Под ред. Ревуна М.П. – Запорожье, 1999.11. Наголюк Г., Аксьоненко П.Г. Спортивна слава академії // Історичні віхи розвитку академії (до 40-річчя Запорізької інженерної академії): Матеріали студентської науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 1999.12. Спортивна слава інституту // Запорізька правда. – 1976. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»