WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 2 ] --

Подробиці катастрофи,,Золотих Воріт” у їх первісному ви­ гляді донині невідомі мені, їх колишньому головному редакторові, і маю враження, що дуже мало осіб їх знає, бо ті, що знають, дуже нерадо про них розказують. Відомо тільки, що власники в-ва „Ук­ раїнське Слово” закидали Видавничому Комітетові СС-ів, що вік не вплатив в означеному терміні одної умовленої грошової суми.

XII Знову ж „Українському Слову” закидали, що воно витратило пер­ ші гроші, які вплинули на рахунок „Золотих Воріт”, на видання інших книжок свого видавництва. Найповажнішою причиною ката­ строфи був крах берлінського банку, до якого вислано для в-ва гроші з Америки: невиплатність банку захитала видавництвом та безпосередньо відбилась трагічно на виданні „Золотих Воріт”. Так чи інакше, одного гарного дня друкарня Ельснера за борги в-ва припинила друк Альманаха, весь матеріял, який мала, затримала та по якімсь часі все знищила чи продала на макулятуру. Десь v той самий час стався влом до домівки в-ва „Українське Слово” в Берліні і тоді знову щось пропало. Величезної вартости графічний матеріял та образи, виготовлені спеціяльно для репродукції до книжки, збереглись у приватних руках за кордоном. Однак з руко­ писів чимало пропало.

Пропали передусім виготовлені колективно, після морочливої праці списки старшин СС-ів і списки поляглих. Із публіцистично-іс­ торичних статтей пропав, м.і., нарис д-ра В. Старосольського про ідеологічні початки організації УСС. Пропала майже вся спеціяльно для Альманаха світочами української літератури написана белетри­ стика (Лепкий, Кобилянська, Маковей, Стефаник, Черемшина та ін.).

Деіцо з неї появилося згодом у різних інших збірниках (напр. Р о­ мана Купчинського „Дума про Федя Черника” та М. Рудницького перший на українську мову переклад „Мазепи” В. Гюґо). Рукописи історичної частини Альманаха здебільша видавці таки врятували.

У 1933 р. на підставі збереженої коректурної відбитки ген. М. Безручко видрукував у Воєнно-Історичному Т-ві у Варшаві в журналі „За Державність” та окремою відбиткою зладжений для „Золотих Воріт” стратегічний нарис воєнних операцій за час його перебуван­ ня в Корпусі СС-ів. Зберігся теж текст першої, найважнішої ча­ стини Альманаха, — широкий історичний нарис Василя Кучабського, виготовлений на підставі великої кількосте зібраних від різ­ них СС-ів споминів та матеріялів, а потім перевірений гуртком чле­ нів колишньої Стрілецької Ради. В 1930 році велись навіть розмови з в-вом „Червона Калина” про видання того нарису, як окремої книж­ ки. Цей намір перенесено потім на перемиський терен, і вже, навіть, появились оповістки, що книжка в друку в одному перемиському видавництві. Аж ось саме наспіли відомі осінні події 19 року, й після якоїсь ревізії ці матеріяли опинились на поліції. Ми­ нуло чимало часу, поки їх щасливо добуто. З того, що добуто, скла­ дено саме цю книжку.

Являється вона у багато-багато скромнішому вигляді, ніж це

ХШ

digitized by ukrbiblioteka.org передбачалось первісно. Щоправда, коли б хотіли сьогодні видати розмірно повну історію Січових Стрільців (наскільки це можливе без оригінального архіву), то треба б зібрати перш усього весь видрукуваний уже матеріял, зробити його селекцію, та все вартісне получити і видати в одному суцільному збірнику. Очевидно, що треба б обов'язково старатися відтворити бодай список січово-стрі­ лецьких старшин.

Тим часом гурткові одиниць, яким тяжіла на серці ця справа та які просто своєю місією уважали залишити грядучим поколін­ ням та дослідникам української революції і визвольної війни бо­ дай найскромнішу книжку, присвячену формації Січових Стрільців, стало лячно розпочинати знову редакційну працю, обраховану як не на роки, то хоч би на місяці. Не хотілось давати нової нагоди лихій долі, що завзялася на „Золоті Ворота”. І тому вирішено ви­ давати тільки те, що найнеобхідніше для пізнання історичної ролі п характеру Січового Стрілецтва.

Отже, склався на цю збірку передусім недрукований ще ніде „ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ НАРИС” — частина перша („Від первопочинів до Проскурівського періоду” ) Василя Кучабського, ще раз пе­ ревірений новоскладеним комітетом СС-ів. З матеріялів, які вже появилися в друку, вирішено видати тут тільки одну вищезгадану публікацію, яка була спершу писана й призначена для Січово-Стрі­ лецького Альманаха та без якої історія СС-ів не може бути зрозу­ міла: „СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ У БОРОТЬБІ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ” генера­ ла Марка БЕЗРУЧКА, „ВІД ПРОСКУРОВА ДО ЧОРТОРИЇ” — друга частина „ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО НАРИСУ” ).

Трактуємо цей нарис не як передрук, а як рукопис, призначе­ ний первісно до Альманаха „Золоті Ворота”. Не тримаємось теж ригористично видрукуваних уже текстів, в яких із різних причин є в нашому виданні деякі невеличкі відхили. І до автора цього на­ рису і до тих, про яких у тексті згадка, підходимо виключно як до колишніх діячів історичного Січового Стрілецтва. Тому для видав­ ців і редакції цієї книжки зовсім байдужа, бо з погляду характе­ ру і цілей цієї книжки ні трохи не суттєва н и н і ш н я організапійно-політична приналежність та нинішнє ідеологічне обличчя друкованих тут авторів. Усі вони три — у трьох різних українських національних політичних таборах. Для цієї книжки це ніякого зна­ чення не має.

Крім того, Редакція цього видання просила лише проф. І. Шендрика, бібліографа „Літопису Червоної Калини”, зладити бібліо­ графію до історії СС-ів. Може знайдеться колись людина, яка скоXIV ристає з цих матеріялів для глибших студій над історією тої укра­ їнської військової формації, яка складалась із „лицарів абсурду"' та про яку В. Винниченко, тодішній голова Директорії УНР, висло­ вився, що „раз на 1000 літ родиться таке військо..

І тому всі ті, які працювали над книжкою „Золоті Ворота”, віддають її нині в руки широкого громадянства з двояким почуван­ ням: радости, що врешті таки їхній труд не пішов цілком намарне, і смутку, що з таких гарних задумів і таких великих зусиль вий­ шло таке скромне діло! А проте цією неповною книжкою таки бо­ дай частинно заповнюємо болючу прогалину, що досі існувала у на­ шій визвольній літературі. Після появи історії Січових Стріль­ ців нинішня поява історії Січових Стрільців, під технічно - ви­ давничим оглядом достосована до тієї першої книжки, є чер­ говою чолобитнею для культу української історичної традиції.

Коли б ще незабаром появилася Історія Української Галиць­ кої Армії та Історія Армії Української Народньої Республіки, тоді минувся б гіркий докір совісти, що українська історіографія легковажить собі підвалини культу української новочасної держав­ ницької традиції, зрошені та зціплені кров’ю борців.

Видавництво „Червона Калина”, якому „Золоті Ворота” завдя­ чують цю свою появу рівно у 20-ті роковини постання Січових Стріль­ ців, робить чергове велике діло на мірку далеко-далеко більшу, ніж одна книжка чи сотні книжок. Пригадування геройських по­ ривів славетного минулого подобає інколи на тлі сучасної україн­ ської дійсности на гіркий глум та викликає гнітючі рефлексії. А про­ те чи може існувати більш цілюще джерело віри у майбутнє та жи­ вотворніше джерело енергії — витривати й перетворити сучасне, як те славне українське минуле?

А в славетному українському минулому Січові Стрільці займа­ ють своє цілком окреме, цілком виняткове місце. Бо Січових Стріль­ ців не можна порівнювати буквально ні з одною іншою військо­ вою формацією української Армії — УГА чи Армії УНР. Це не значить, цо ставимо її бойову вартість вище понад вартість будь-яких ін­ ших українських хоробрих частин із часу визвольної війни. Пере­ дусім казати про це могли б тільки дійсно авторитетні високі ук­ раїнські військовики — і невійськові прикмети маємо в даному ви­ падку на увазі. Крім характеристики СС-ів як війська, найдуть Чи­ тачі на чергових сторінках ще й оцінку Стрілецького Легіону, як частини, що своїми діями безпосередньо впливала вирішально на хід історичних подій. Буде при цьому мова і про блискучі пере­ моги і про погані поразки. Буде мова про всесторонню діяльність СС-ів і як вояків, і як військових організаторів, і як політиків. Бу­ XV digitized by ukrbiblioteka.org де теж мова про безліч найгірших закидів, що падали та поде­ куди й сьогодні падають на голови колишніх СС-ів з титулу їхньої діяльносте на широких просторах України та в її золотоверхій сто­ лиці. І казатимуть автори статтей, що складаються на цю книж­ ку, неодне гірке слоио на адресу надто поквапних обвинувачів СС-ів:

не для виправдування себе, не для виладування свого жалю, тіль­ ки в ім’я історичної правди, щоб під намулом оцих закидів не за­ темнилось сутнє значення Січових Стрільців для української нації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


І те сутнє вікопомне значення лежить не у вояцьких прикметах СС-ів, не в їхніх поривах і зламах, не в їх хисті і їх ролі чи то як колісця, чи мотору у машині, яка старі ломала й нові кордони ство­ рювала та потоками крови зливала Схід Европи у pp. 1917-20. Сут­ нє значення СС-ів було і навіки залишиться в тому, що вони пер­ ші в новітній історії України були дужою зорганізованою силою, яка направду і з сантименту, і з глибини свідомосте була СОБОРНИЦЬКОЮ та свій ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ХАРАКТЕР доказувала ме­ чем і вогнем. Це єдина організація, про яку не можна сказати, що вона „галицька” чи „наддніпрянська”. Соборність духа у січово-стрі­ лецькій організації дійшла до того ступеня досконалосте, що всі окремі члени від простих рядовиків до найвищих старшин включно затратили у собі питоменні риси різних окремих частин великого українського народу, витворені підо впливом різних географічних, і топографічних, і політичних, і культурних місцевих обставин. Січо­ ві Стрільці були великим історичним експериментом, який доказам українцям, що проблема кордонів для нації, свідомої свого іменп.

своєї гідносте, своїх ідеалів і своїх конкретних цілей, не існує. Сі­ чові Стрільці були тими вчителями, які навчали всіх своїх земляків, що не має значення, де хто з українців народився, де є і що діє:

має значення, ким і чим він себе почуває.

Були і — є. Бо проклін партикуляризму все ще тяжить на дея­ ких відломах сучасного покоління, і в майбутньому може ще накої­ ти величезного лиха. Бо проблема „ми” і „ви”, між якими були ко­ лись та й нині є політичні кордони, не минулася. Бо з волі лихої до­ лі не завершився ще остаточно й без решти процес перетоплю­ вання різних частин народу в одну велику Націю не тільки з одною мовою та одною культурою, але й одною політичною думкою.

Ця книжка є поклоном для Січового Стрілецтва, що було мо­ гутнім двигуном у тому процесі і на своїх прапорах несло вічно актуальне українське імперативне гасло: ЄДНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНО­ ГО' ДУХА, ЄДНІСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ДУМКИ.

ї. Кедрин XVI digitized by ukrbiblioteka.org I I ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ НАРИС.

І.

ВІД ПЕРВОПОЧИНІВ

ДО ПРОСКУРІВСЬКОГО ПЕРІОДУ

Написав: Василь Кучабський.

digitized by ukrbiblioteka.org ВІД АВТОРА У порівнянні з великого розміру переворотами в Україні в 1917-1920 pp. пригоди кількох соток чи тисяч борців за волю Ук­ раїни — доля і недоля Січового Стрілецтва — могли б здаватися дрібним епізодом, незамітним в історії України. Але ж вага яко­ гось історичного чинника міряється не абсолютними числами, тіль­ ки величиною його впливу на долю народів.

Урятуванням Української Центральної Ради від захоплення її большевиками в січні-лютому 1918-го року та потім повстанням проти гетьмана Скоропадського в листопаді 1918-го року Січове Стрілецтво стало епричинником подій першорядної ваги не то для історії одної тільки України, а історичної долі всієї Східньої Европи. Отже без монографії про Січове Стрілецтво істо­ ріографія про події в Україні в 1917-1920 pp. була б далеко не­ повна.

Але ж предметом оцього нарису історії Січового Стрілецтва не е доля Січового Стрілецтва у зв’язку з долею тогочасної України та всієї Східньої Европи. На такі історичні твори ще не прийшов свій час. Оцей нарис накреслив собі багато скромніші рямки:— він має на меті тільки не дати пропасти для організа­ торів будучого українського війська принаймні зовнішнім вар­ тостям Січового Стрілецтва, його багатим організаційним досві­ дам пристосування західньої військової спільноти- до української національної душі.

Щоби поконати таке завдання, перша частина нарису вдержана не у фахово-військовому, але в популярному тоні. Тому то в ній звернено головну увагу на перші часи Січового Стрілецт­ ва, коли воно було дуже малою, але міцно споєною військовою частиною, і з ’ясовано ті часи його історії з усіми подробицями та ілюстраціями, що видались характеристичними. Бо, коли мова про чоти й сотні, а не про полки й дивізії, то легше читачеві відчути, що за словом „військо” криються десятки й сотні й тисячки живих людей, з яких кожний, як і він, думає і почуває.

Легше тоді йому оцінити, чим викликується готовість отих соток і тисяч живих людей — „війська” — кожної хвилини головою digitized by ukrbiblioteka.org ляіти за те, що вважається добрим і бажаним для своєї сус­ пільносте і легше теж йому полюбити своє національне війсь­ ко — сіру масу узброєних живих людей, із яких кожна одиниця, йдучи в бій, не знає, чи після бою сонце ще світитиме й для неї.

Відсіля й різка різниця поміж першою частиною цього нарису історії Січового Стрілецтва й другою — про його боєві чини з того часу, коли воно розрослося в корпус, зложений із кількох полків піхоти й артилерії та технічних частин. Загально­ доступний тон мусів уступити перед більш відповідним фахововійськовим тоном твору Начальника Штабу тогочасного Січового Стрілецтва, старшини Генерального Штабу генерал-хорунжого Марка Безручка. Бо в масах, якими тоді оперувало Січове Стрі­ лецтво, жива одиниця-людина вже в значній мірі пропадала і в його долі можна добачати тце тільки колективи: курені й полки — дані, якими може оперувати тільки військова наука.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації Харківська обласна універсальна наукова бібліотека КРАЄЗНАВЧА КНИГА ХАРКІВЩИНИ Анотований каталог видань Харків ХОУНБ 2013 ББК 91.11 (4 Укр – 4 Хар) К 7 Краєзнавча книга Харківщини 2012 [Текст] : анотований каталог видань / Департамент культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Н.І.Грайворонська, Л.М.Конопля. – Х. : ХОУНБ, 2013. – 51 с. : іл. Анотований каталог інформує читачів про...»

«МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Україна: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Програма Розвитку ООН в Україні ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України Науково-дослідний економічний інститут Україна: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій ПЕРСПЕКТИВИ Інститут еволюційної економіки РОЗВИТКУ Центр досліджень науковотехнічного...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» Д. В. Зеркалов НТУУ «КПІ» Минуле і сьогодення Монографія Електронне видання комбінованого використання на CD-ROM Київ „Основа” УДК 378.662 ББК 745 8я2 З-57 Зеркалов Д. В. НТУУ «КПІ». Минуле і сьогодення : Монографія / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM; Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0. – Назва з тит. екрана. ISBN...»

«Теорія та історія культури ДО 85-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ УДК 001.817:378.4(477.54-25)ХДАК 1964/1991 М. М. КАНІСТРАТЕНКО, Г. Ю. НОВІКОВА ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИКЛАДАЧАМИ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ (1964–1991 РР.) Висвітлюються діяльність науково-педагогічних працівників з підготовки кандидатських і докторських дисертацій, її результативність, аналізується основна проблематика наукових досліджень. Ключові слова: дисертаційні дослідження,...»

«ФОРМУЄМО ІНТЕРЕС ДО КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ У СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ Доценко О.Г. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Анотація. У статті подаються хід і результати експериментальної роботи з формування у студентів пізнавального інтересу до педагогіки козацької доби. Схарактеризовано систему виховних заходів, що сприяли професійно-педагогічному зростанню майбутніх учителів; розкрито їх потенційні можливості для формування у студентів пізнавального інтересу до...»

«УДК 63:001+63:016(477) ДЕРЛЕМЕНКО ТАТАРЧУК Віталій Володимирович, Людмила Михайлівна, д-р пед. наук, с. н. с. зав. сектора наукової обробки заступник директора ДНСГБ УААН документів ДНСГБ УААН (м. Київ) (м. Київ) РОЗВИТОК АГРАРНОЇ НАУКИ ТА НАУКОВОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ У статті розглядається питання розвитку історії аграрної науки та наукової сільськогосподарської бібліографії на теренах України. В статье рассматриваются вопросы развития аграрной науки и научной...»

««Вітчизнянанаука:сучаснийстан,актуальніпроблемитаперспективирозвитку» «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжнагромадськаорганізація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ІІ...»

«ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА Національної Академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури ПЕРШІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Перших Всеукраїнських наукових читань, присвячених 60-річчю від дня народження українського історика та пам’яткознавця Сергія Захаровича Заремби (1947-2003) м. Київ, 23 січня 2007 р. КИЇВ ББК 63.3(4Укр=Укр.) З61 Центр пам’яткознавства Національної Академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури...»

«168 Право: історія, теорія, практика піднаглядні органи та особи. У свою чергу, предмет ототожнюють з об'єктом, діяльністю піднаглядних органів та осіб, виконанням, дотриманням і відповідністю законам або обмежують зміст цього поняття актами і діями органів та осіб, які входять у предмет нагляду [1, с. 17, 20; 3, с. 12-13]. Цілями прокурорського нагляду слід вважати результат, на досягнення якого спрямована вся діяльність прокуратури в цілому і, зокрема, її найважливіша функція – прокурорський...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Інститут суспільних досліджень Присвячується 360-річчю заснування козацької держави Перлини козацького ПриСаМар’Я: МіСтечко СаМарь та Богородицька фортецЯ Проблеми археології ПодніПров’я тематичний збірник Дніпропетровськ Видавництво ДНУ УДК 902/904 (477) ББК 63.4/237 (Укр) П 7 Друкується за рішенням вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара р е ц е н з е н т и:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»