WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 18 ] --

У центрі змагань суперечних сил і інтересів опинився гетьман Павло Скоропадський із правами самодержавного володаря Ук­ раїни. Поминаючи те, що він був слабкою індивідуальністю, його влада була ще й тому ілюзорна, що він мусів виконувати поба­ жання німецької сили, яка й винесла його до керування державою.

Бажаючи скріпити своє значіння і вплив на українську дер­ жаву, над якою ніби-то самовладно панував, та увільнитися від диктату національно-московського „Протофісу”, який почав ви­ ростати понад голову гетьмана, Павло Скоропадський мусів ста­ ратися шукати противаги для них в українськім громадянстві. Але це не вдавалося з причин уже з’ясованих, і через перешкоди збоку „общерусскої” бюрократії, бо вона часто-густо на свою руку пе­ реводила безупинні арештування тих самих українських політич­ них діячів, якими гетьман задумував противажити московські впли­ ви. Змінити ж режим і припинити ці арештування не сила була геть­ манові, навіть, коли б хотів.

Таким робом швидко стало ясно, що Гетьманщина Павла Скоропадського є лише перехідним явищем, яке, продовжуючи реакційну політику, мусить скінчитися тим, що українська держав­ ність пропаде, а прийде злиття України з реакційною „єдіною Р о ­ сією”; коли-ж знайде в собі силу до такої :кризи не лопустити, то digitized by ukrbiblioteka.org мусить покінчитися демократизацією й боротьбою проти „общерусского” насилля. Більше даних промовляло за таким кінцем Геть­ манщини, який принесе з собою теж і кінець української держав­ носте. Про це виговорився знечев’я вже в серпні 1918 року гетьман­ ський прем’єр Ф. Лизогуб, говорячи, що уряд має намір довести Україну до федерації з Росією.

3.

Так оцінюючи положення, Стрілецька Рада, зібрана в липні 1918 p., рішила, що Січове Стрілецтво повинно зустріти сподіва­ ний переломовий момент Гетьманщини при зброї, й тому слід ста­ ратися уможливити „збірку Січових Стрільців”. Дві можливості бачила Стрілецька Рада перед відновленим Січовим Стрілецтвом:

або Гетьманщина відборонить український характер держави і всебічно опреться на українськім громадянстві, відштовхнувши ро­ сійські впливи, порве з дотеперішньою реакційною політичною лінією і заспокоїть голод землі селянства, на якому будуватиме державу, — а тоді Січове Стрілецтво повинно стати такою вірною обороною Гетьманщини, як вірно підтримувало колись Централь­ ну Раду — або Гетьманщина, продовжуючи свою політику реакції, піддасться московським впливам та заведе Україну до об’єднання з Росією, а тоді Стрілецтво мусить стати авангардом українського національно-державного повстання проти Гетьманщини. І одне, і друге вимагало найшвидшої „збірки Стрілецтва”, щоб воно мало час підготовитися до вирішних подій, і тому Стрілецька Рада до­ ручила Стрілецькому Командуванню переговорювати з гетьманським урядом у справі нового формування Січового Стрілецтва.

Командир Січового Стрілецтва заручився дозволом „Націо­ нального Союзу”, об’єднання майже всіх українських політичних партій національно-політичного центру Наддніпрянщини, та почав старання перед гетьманом і його урядом. Ці старання натрапили на прихильність гетьмана, бо для збільшення особистого його значення в „його” державі йому важно було мати під рукою ре­ альні сили, якими можна-б було противажити московський безконкуренційний натиск. Стрілецькі намагання знайшли підтримку тих членів уряду, м. ін. міністра військових справ Рогози та оди­ ниць із найближчого оточення Павла Скогопадського, яким зале­ жало на тому, щоб під могутнім натиском московських реак­ ційних кол не впала українська державність. Проти формування Січового Стрілецтва рішуче заявлявся голова міністрів Ф. ЛизоСС готові д о виступу (К иїв, вул-. Львівська ч. 2 4 ).

–  –  –

губ, який страшив гетьмана, що Січові Стрільці його повалять, та цілком змосковлений гетьманський Генеральний Штаб за ви­ нятком його оперативної частини, в якій працювали такі українські патріоти-державники, як Василь Тютюнник і Олександер Мєшковський. Але українські впливи на гетьмана перемогли і до нього була покликана делегація Стрілецької Ради, щоб офіційно попро­ хала дозволу на віднову Січового Стрілецтва. Стрілецька делегація в складі Євгена Коновальця, Андрія Мельника, Михайла Матчака й Василя Кучабського в довшій, дуже відвертій розмові, в якій звертала увагу на лиха в Українській Державі, виразно заявила, що Січове Стрілецтво досі стояло і завше в майбутньому непо­ хитно стоятиме на плятформі української державносте і, що во­ но виступить проти всякого, хто її валив би.

Розмовою і заявою Стрілецької делегації гетьман Павло Скоропадський був задово­ лений, і 23-го серпня 1918 року видав наказ про формування „Ок­ ремого Загону Січових Стрільців”. Тут московські кола заметуши­ лись і почали псувати справу не лише перед гетьманом, але й пе­ ред німецьким командуванням, яке теж погодилося на формуван­ ня Січових Стрільців. Наслідком цієї метушні було, що Січовому Сгрілептг.у дозволено збиратися не в самому Києві, а оподалік у Білій Церкві, або в Яготині. Стрілецька Рада вибрала Білу Церк­ ву за місце формування Окремого Загону Січових Стрільців, що viaB за наказом про формування складатися з одного пішого куре­ ня чотирьох сотень, кожна по 160 багнетів, одної сотні скорострів, кінної розвідки в силі 80 шабель і одної легкої батерії. Разом у Загоні могло бути лише трохи поверх 1000 стрільців і ЗО стар­ шин.

4.

,,Збірку Січових Стрільців” зараз таки оголосили в часопи­ сах і післйли висланців із цією вісткою до Запорізької Дивізії.

Рівночасно оснували в Києві канцелярію, у якій зголошувались Стрільці. Після запису їх висилали гуртами у Білу Церкву.

Нужденно виглядала „Стрілецька збірка” в перших двохтрьсх тижнях. Білоцерківські бараки, призначені для Стрілецтва, були ще недавно епідемічним шпиталем. Вони були потрохи зни­ щені й неймовірно неохайні: перед ними лежали купами гній і сміття. „Збірка Січових Стрільців” мусіла початися від очищення помешкань і цілого табору. Бараки дезинфекціоновано, мито, бі­ лено й направлювано, купи сміття вивожено й виношено. Перші digitized by ukrbiblioteka.org Січові Стрільці, що прибули в Білу Церкву, повних два тижні ніим іншим не могли займатися, як отою чорною роботою, зранку % пізнього вечера працюючи. Але нарешті довели бараки до та­ о кого чепурного ладу, якого в них, здається, ще ніколи не було.

Не менші труднощі зустріла „Стрілецька збірка” при заготоьі запасів потрібних для формування. Різні установи військово­ го постачання, що були в руках здебільшого чорносотенного мос­ ковського старшинства, як могли перешкоджали Січовим Стріль­ цям дістати потрібні військові матеріяли. Часто-густо доводилося турбувати військового міністра, щоб особисто видав рішучі нака­ зи управлінням військових магазинів, щоб доставили те, чого д о ­ магалося стрілецьке командування. Московська провокація тут пі­ шла аж так далеко, що під її впливом німці заарештували були раз у Києві командира Стрілецтва Є. Коновальця, цілий відділ Січо­ вих Стрільців, що прибув був у Київ, щоб вписатися до Стрілецт­ ва, київське бюро, що приймало Січових Стрільців, і цілий відділ Стрілецького постачання разом із його начальником Іваном Даньковим, що якраз збирав у Києві майно, потрібне для білоцерків­ ського формування. Але й ці перешкоди вдалося, хоч і не без тру­ ду, перебороти.

І так щойно при кінці вересня 1918 року могла початися військова праця в білоцерківськім Січовім Стрілецтві. В тому теж часі стали прибувати цілі відділи давніх Січових Стрільців, що досі перебували в різних військових частинах. Не без перешкод прибув тоді теж Стрілецький курінь і батерія з Запорізької Д и­ візії, звідки довго не хотіли їх відпустити.

Багато праці вложено було в Стрілецьку організацію в Ки­ єві перед Гетьманщиною, тут у Білій Церкві та праця мала більше пожвавлене темпо. Методи організації білоцерківського Стріле­ цтва всебічно обговорила й визначила до подробиць Стріле­ цька Рада ще в серпні, як тільки почалися заходи в справі Січо­ вого Стрілецтва. Підсумувавши всі досвіди Стрілецтва з часів йо­ го організації за Центральної Ради, Стрілецька Рада, в цілості під­ твердила організаційні засади, прийняті ще в січні 1918 року, рі­ шаючи за впливом Федя Черника, Андрія Мельника, Івана Чмоли, Р. Сушка, Кучабського, Загаєвича здійснювати їх із безогляд­ ною рішучістю. Дві можливості вона бачила перед Стрілецтвом, й до обох рівночасно мусіла його підготовити: або воно ста­ не найближчою підтримкою уряду, якщо він непохитно піде по лінії будування незалежної української державности, або воно буде присилуване піти в дуже нерівний бій проти Гетьманщини, П(що вона зрадить українську державницьку ідею.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Перша мож­ ливість вимагала від Січового Стрілецтва репрезентативносте, яка відповідала б почесній ролі залоги столиці великої держави. Дру­ га вимагала незвичайної боєздатности всього Січового Стрілецт­ ва й кожного Стрільця зокрема, та повної готовости з честю по­ лягти. Команда першого куреня СС. рішила завести в Білоцерків­ ськім Стрілецтві такий твердий режим, щоб у ньому міг залиши­ тися лише найдобірніший, найбільше досвідчений, видержливий і боєвий елемент. Рівночасно рішено звернути увагу на нове зав­ дання: товариське виховання стрільця-рядовика і старшини. Пер­ ше мало бути виконане викладами старшин для рядовиків про вві­ чливе, привітливе відношення до населення, друге — товаришуван­ ня старшин між собою в старшинськім клюбі, під час спільних обідів і вечер. Зверхній „полір” Стрілецтва мав відповідати теж за­ гальній освіті Стрілецьких рядовиків і старшин. Тому зараз у пер­ ших днях „збірки” білоцерківського Стрілецтва, (з ініціятиви Іва­ на Чмоли — Ред.), післано одного старшину в Австрію, який при­ віз відтіль прегарно підібрану бібліотеку з кількох тисяч томів не лише фахово-військових, але й наукових творів і гарного письмен­ ства, призначену здебільшого для старшин. В декілька разів чис­ ленніша була величезна бібліотека для стрільців-рядовиків, помі­ щена в окремім бараку з кімнатами, призначеними на читальню з великою театральною залею.

Виходячи з міркувань, що старанний й докладний піхотинний вишкіл найшвидше й найкраще дисциплінує військо та надає йому одностайний зверхній вигляд, Стрілецьке Командування рі­ шило, що всі Стрільці з усіх родів зброї спершу мусять пройти вишколення піхотинця (так було і в запасному курені СС за Цен­ тральної Ради — Ред.). Як відомо Стрільці-рядовики не розій­ шлися були зі своїми старшинами після складення зброї друзями.

До того ж і саме розформування 1-го полку Січових Стрільців і пізніші їхні скитання не могли не знищити тої дисципліни, що її вдалося виховати в Стрілецтві за часів Центральної Ради.

Отже виринала необхідність за всяку ціну зломити свавілля у Стрі­ лецьких рядах і цілком опанувати їх владною волею старшин. По­ винна була доконати цього тверда, прецизна піхотинна муштра.

Вона, крім того, повинна була бути така, щоб могла виховати як­ найбільшу швидкість і пружність рухів стрільця, фізично підготов­ ляючи його до якнайрухливіших і з розмахом переведених насту­ пів у боях. Як найвідповіднішу в обох цих напрямках мушт­ ру Стрілецьке Командування прийняло муштру Українських Січо­ digitized by ukrbiblioteka.org вих Стрільців. Була це в основі австрійська муштра, але з деяки­ ми подробицями і загальним характером виконання німецької:

гарна легкість рухів, але така, що вимагала напруження кожного мускула вояка, якщо виконувати її добре. Таку австро-німецьку муштру доповнено подробицями з російської муштри та дечим :воєрідним Січово-Стрілецьким. Ось так постала окремішня му­ штра Січових Стрільців, якої ніде поза ними не вживали. Допов­ нювали її пильні вправи в бігу, в маршах і руханка. За бойову муштру прийнято муштру німецьких ударних куренів. Наука стрі­ ляння, кидання ручними гранатами з усякого положення, руко­ пашного бою, останнє слово боєвих досвідів великої війни, якого вчилися непереможні в своїх ударах чи не найкращі з усіх вою­ ючих армій німецькі пробоєві курені, — ось фахово-боєва сто­ рона вишколу білоцерківського Січового Стрілецтва. З такими те­ оретичними і практичними засобами виховання вояка почало бі­ лоцерківське Стрілецтво свою військову організацію в останніх днях вересня 1918 року.

На посаду інструкторів муштри запрошено деяких старшин і підстаршин Українських Січових Стрільців, як ось: Богдана Гнатевича, Володимира Чорнія, Людвика Стрільчука та інших, які пройшли були тверді німецькі військові курси. Муштрове й боєве навчання ведено в Білій Церкві чотири години перед полуднем з одною ПІВГОДШ ОІО цеде.рзою й Д2І години пополудні, Початок Ш і кінець вправ кожної подробиці муштри був означений на мінутн й додержуваний із точністю годинника.

Після муштри слідували двогодинні виклади, в яких чер­ гувалися фахово-військові лекції про підстави тактики з лекція­ ми про Стрілецтво й обов’язки національного війська та ііоведс.іня стрільця. Після одногодинної перерви на вечерю відбувалися культурно-освітні лекції й розмови в читальні, проби хору Г теа­ і трального гуртка.

Інколи використовувано навіть перерви на обід і вечерю та пічний час на пробні тривоги в сотнях і під кінець вишколу доведено до того, що поодинокі сотні з повним похідним набо­ ром па плечах стояли до 5 хвилин, серед найглухішої ночі, готові до Сою, а цілий Загін не більш аніж іще 5 хвилин пізніше. Збірка Стрілецьких частин не лише на зайняття, але навіть до харчу в кух­ ні була вимагана з точністю, доведеною майже до секунд: ані на хвилину ні раніше ні пізніше, як було наказано. На цю точність звертали незвичайну увагу, й прогаяння хоч би одної мінути вва­ жалось важкою провиною.

Січове Стрілецтво завше організувалось в занадто твердих умовах, щоб у ньому могло знайтися місце для романтизму, яким:Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Теорія та практика державного управління і Теорія та історія державного управління місцевого самоврядування 2013 № 1 УДК 35.088.6:352 Куц Юрій Олексійович завідувач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація. У статті розглянуто природу та сутність...»

«РЕКОМЕДУЄМО ПРОЧИТАТИ Щодо інтерпретації Причорномор'я: 1. Агбунов М. Античная лоция Черного моря. – М.: Наука, 1987. – 160 с.2. Добролюбский А.О. Тайны причерноморских курганов. – Одесса: Маяк, 1988. – 224 с.3. Дулицкий А.И. Млекопитающие: история, состояние, охрана и перспективы.Симферополь: СОНАТ, 2001. -208 с.4. Зайцев Ю.П. Чорноморські береги України. – К.: Академперіодика, 2008. – 242 с. 5. Кінг Ч. Історія Чорного моря. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 312 с. 6. Мовчан Ю.В. Риби Украiни...»

«Національна академія педагогічних наук України Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського Серія «Академіки НАПН України» Випуск 2 Віталій Іванович Кононенко – філолог, лінгводидактик, освітянин Біобібліографічний покажчик Київ 2013 УДК 016 : 929 + 37(092)] Кононенко ББК 91.9 : 7 К 64 Рекомендовано до друку вченою радою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (протокол № 10 від 8 серпня 2013 р.) Упорядники: Лисиця Н. В.,...»

«ІНФОРМАЦІЯ про наукову діяльність Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії за 2011 рік Коротка довідка про наукову установу. Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії – провідна наукова інституція в галузі українознавства, яка здійснює наукові дослідження й освітню діяльність, координує роботу українознавчих центрів України й зарубіжжя. Наукова установа створена Постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2000...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства СТУДІЇ з архівної справи та документознавства Том шістнадцятий Київ ББК 79.3я 53 С 88 Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України, УНДІАСД ; [редкол.: І. Б. Матяш (голов. ред.) та ін.]. – К., 2008. – Т. 16. – 164 с. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ І. Б. Матяш (головний редактор), Г. В. Боряк, І. Н. Войцехівська, Л. А. Дубровіна,С. Л. Зворський, С. Г. Кулешов, М. В. Ларін, Л....»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія мист-во. 2011. Вип. 10. С. 3–20 Ser. Art Studies. 2011. № 10. Р. 3–20 І С Т О Р І Я ТА Т Е О Р І Я ЕТНОМУЗИКОЗНАВСТВА УДК 801.81(477)(092) Опанас Сластьон ОПАНАС СЛАСТЬОН В ІСТОРІЇ ФОНОГРАФУВАННЯ КОБЗАРСЬКО-ЛІРНИЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ Ірина ДОВГАЛЮК Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1/345, 79602 Львів, Україна, тел.: (+38032) 293 47 20, e-mail:...»

«Фонд рідкісних видань Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Рукописна та друкована книга є найважливішою частиною культурної спадщини України. Питання її збереження сьогодні особливо актуальне, саме тому воно перебуває в центрі уваги міжнародного співтовариства, насамперед UNESCO – міжурядової Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури, IFLA (Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій), ІСА (Міжнародної ради архівів), ІСОМ...»

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 21 (232) ЛИСТОПАД 2011 листопад № 21 (232) ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ЧАСТИНА ІІ Заснований у лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки) Постанова президії ВАК України від 14.10.09 №1-05/4...»

«СПІЛКА ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ ЗВІТ про діяльність Спілки економістів України за 2012 рік Київ – 2013 ЗВІТУЮТЬ ЕКОНОМІСТИ УКРАЇНИ Коротка історико-біографічна довідка про Спілку економістів України 14 листопада 1990 року на Всеукраїнській Установчій конференції економістів, у зв’язку з прийняттям Декларації про державний суверенітет України та Закону Украни «Про економічну самостійність України», Республіканське правління Всесоюзного економічного товариства реорганізовано в громадську організацію...»

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Заснований у 2009 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Вісник Серія КВ № 15436-4008 ПР 22 червня 2009 р. Запорізького національного Адреса редакції: університету Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, Юридичні науки Телефони для довідок: (061) 289-12Факс: (061) 289-12-9 № 1 (частина І), Запоріжжя 20 Вісник...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»