WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 15 ] --

Пильна праця йшла теж при організації медичних пунк­ тів із досвідченими санітарями та двох шпиталів: похідного й постійного. В постійний Стрілецький шпиталь стягали всіх Стріль­ ців, ранених у боях за Київ, які переховувалися після відступу Січових Стрільців із Києва, в різних місцевих шпиталях. їх оточи­ ли великими вигодами й лікували якмога старанніше. Організацію цієї справи вели лікарі д-р Кость Воєвідка й д-р Іван Рихло.

Пляновано заснувати Стрілецьку санаторію й дім інвалідів.

Частина постачання під проводом Івана Данькова порядку­ вала й доповнювала величезні Стрілецькі магазини. Крім того вишколювано ввесь Стрілецький апарат постачання.

4.

1-им полком СС командував штаб на чолі з Євгеном Коно­ ва льцем. Технічно - організаційну працю вів Андрій Мельник зі сво­ їм помічником Михайлом Матчаком та адьютантом Грицьком Гладким12). Стрілецьке Командування мало ще завдання підбирати й іменувати Стрілецьких старшин. Тут Січове Стрілецтво не пішло по лінії думок тогочасного українського військового мі­ ністерства, яке плянуючи творення не постійної армії, а народньої міліції, не признавало старшинам військових ранг, а означувало старшинські ступені відповідно до посади, яку даний старшина в даний момент займає. Вважаючи, що ця система шкідлива для під­ бору тривкого й доброго українського старшинського кадру, тут Стрілецька Рада рішила залишити в Січовому Стрілецтві старшин­ ські ранґи та обережно й самостійно творити окремішній СічовоСтрілецький старшинський кадр. При підборі Стрілецьких стар­ шин треба було вживати подвійної контролі. Кандидатом на Стрі­ лецького старшину міг був стати лише той, що проти його війсь­ кового й загального знання та особистого характеру ніхто в Стрі­ лецькій Раді не підніс ніякого закиду. Якщо закидів не було, запи­ тували повний збір Стрілецьких старшин, чи ніхто з них не має ніяких зауважень щодо особистої чести кандидата й прийняття його за товарипіа-старшину. Якщо й тут ніякого закиду не було, Стрі­ лецьке Командування іменувало даного кандидата хорунжим Січо­ вих Стрільців. Підвищення ступеня старшин залежало тільки від їх­ ніх військових здібностей. Але при підношенні старшинських ступе­ нів Стрілецьке Командування поводилося назагал дуже обережно.

Вже йменований старшина Січових Стрільців міг втратити свій ступень лише на підставі засуду за якусь провину.

Швидкий розріст Січового Стрілецтва після повернення в Київ примусив Стрілецьку Раду1") не поводитися у підборі старшин так обережно, як вона бажала. її замисл був уповні здійснений щойно пізніше в Білій Церкві, де Стрілецтву вдалося зложити повнотою свій старшинський склад.

У кінці квітня 1918 року Січове Стрілецтво складалося у трьох четвертинах з галичан і в одній з наддніпрянців. Між ними

12) М ихайло Матчак був адью тантом полку, а Гриць Гладкий — началь ником полкової канцелярії. — Р ед.

13) Н е Стрілецьку Р аду, а К ом анду полку.

digitized by ukrbiblioteka.org не помічувалась ніяка різниця: всіх швидко опанував однаковий Стрілецький дух.

5.

З громадянством Січове Стрілецтво мало нагоду близько стрічатися лише в дуже неприємних умовинах — під час актів обез­ зброювання, до яких Січові Стрільці були вживані поруч з нім­ цями і в самій столиці і на повітах Київщини, зокрема там, де ад­ міністрація ще ніяк не могла упоратися з безладдям. Ніде під час цього неприємного завдання Січові Стрільці не ввійшли в кон­ флікт із населенням. Іноді траплялось, що самою своєю появою й ставленням до селян Січові Стрільці переконували їх, що треба самим позносити зброю, щоб ось так забезпечити спокій і лад.

Як розуміли своє завдання Січові Стрільці і чим взагалі трима­ лося Стрілецтво, показує такий випадок: під час обеззброєння Обухова на Київщині якісь два стрільці пограбували місце­ вого рабіна. Виновників ніяк не можна було відкрити, бо рабін, боячись пімсти їхніх товаришів, відмовився їх виявити. Але жи­ дівське населення прийняло це за умисне небажання командира чоти покарати грабіжників і післало в Центральну Раду окрему делега­ цію зі скаргою на „неможливі утиски”. Тим часом серед Стріль­ ців чоти кипіло: вони заявили свому командирові, що не повер­ нуться в столицю, поки не змиють ганьби, що впала не лише на них самих, а й на ціле Січове Стрілецтво. Цілком випадково самим таки Стрільцям удалося нарешті відкрити виновників провини. В сотні, до якої належала ця чота, був „освячений традицією” зви­ чай Стрілецького Суду. В неприсутності старшини, командира, самі Січово-Стрілецькі рядовики відбули суд, склали протокол, у яко­ му навели мотиви засуду, й засудили обох своїх — як дослівно ска­ зано в протоколі — „колишніх товаришів” на смерть. Тепер іще раз пішли жидівські делегації, прохаючи цим разом — помилуван­ ня. Не помогло. За дві години після засуду обидва грабіжники були розстріляні.

Ось так Січове Стрілецтво, в якому самі Стрільці-]Ьядовики дбали про дисципліну, вспіло за не цілі два місяці розвинутися з двох піших сотень, одної скорострільної та. одної батерії в могутню частину, що начисляла коло 3000 міцно здисциплінованих й високо боєздатних вояків. Вимагало воно від організаторів Січового Стріле­ цтва — старшин і його ідейних провідників з-поміж рядовиків — вкласти всю їхню душу в свою працю. І тому великою особистою трагедією було для кожного Січового Стрільця складення зброї, до якого вони були примушені гетьманським переворотом.

–  –  –

1.

Впродовж квітня 1918 року щораз виразніше почало зарисо­ вуватися невдоволення командування німецької окупаційної армії з політики уряду Української Центральної Ради. Для зголоднілої й ви­ снаженої Німеччини, що якраз робила свої останні зусилля у ве­ ликій війні, Україна уявляла собою вартість у першу чергу постіль­ ки, поскільки постачала збіжжя й сирівці. Тим часом Центральна Рада й надалі йшла давнім шляхом соціяльної революції, особливо в земельній справі, і німці боялися, що селянство не пообсіває зе­ мель, так, що потім з України не можна буде вивести стільки, скіль­ ки центральні держави сподівалися. Разом із тим пішло в Німеч­ чині взагалі розчарування Україною. Німці прийшли до переконан­ ня, що таке українське громадянство, яке було репрезентоване Ук­ раїнською Центральною Радою, нездатне заснувати українську дер­ жаву, бо інакше не треба було б кликати їх, німців на підмогу, тіль­ ки сама Україна змогла б була дати собі раду з большевицькою анархією. У свідомості того, що німецька окупація України не змо­ же бути вічна, і, що треба про це думати, кому віддати Східню Европу, так, щоб і лад там зберігся і щоб Східня Европа союзником Німеччини осталася, німці почали щораз більше схилятися до дум­ ки, що в німецькому інтересі лежить радше відбудова Росії, ніж під­ тримування кволої, соціяльно експериментуючої української держа­ ви. Отже, німецьке командування почало приймати щораз гострі­ ший тон у відношенні до уряду Центральної Ради, а коли й це не помагало, стало думати про переворот, в якому до влади в Україні прийшов би новий уряд. Тут німецьке командування зійшлось в першу чергу зі зрусифікованим уже в більшості великим поміщицтdigitized by ukrbiblioteka.org вом України, бо воно, не сподіваючись від Центральної Ради викупу за свою землю, забрану йому під час революції селянами, готове було стати вірним союзником Німеччини за ціну здавлення соціяльної революції та привернення в Україні давніх соціяльно-політичних підстав. У здатність тих кругів до державного будівництва вірили в Німеччині більше, ніж у здатність української революційної демо­ кратії. До підготови задуманого німцями перевороту приступила також національно-московська велика буржуазія українських земель „Протофіс” — („Промисл” — „Трргівля” — „Фінанси”), якої інте­ реси теж перекреслював непоступливий революційний соціялізм Цен­ тральної Ради. Таємними нарадами підготовлювався цей перево­ рот, і там теж виринув проект віднови Гетьманщини в особі Павла Скоропадського. Сам переворот був організований на дуже швидку руку, й не був попереджений ані відкритою й вселюдною пропаган­ дою, яка може відкрила б українському загалові очі, що методами Центральної Ради державу годі заснувати, ані справді міцною орга­ нізацією середнього й багатого українського селянства, теж невдоволеного земельною політикою Української Центральної Ради, опер­ тою не на приватній власності, а на усуспільненній землі. Через те гетьманський переворот не був переворотом у повному цього слова значінні, опертим на використанні живого й зорганізованого суспі­ льного руху, а був лише наслідком таємної змови, з успіхом переведе­ ної не силами, зв’язаними з українською землею, а стороннім, отже випадковим, чужинецьким насиллям. У тому, що Гетьманщина не виросла органічно з українського ґрунту, вже згори таїлася її не­ життєздатність.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Цей характер гетьманського перевороту мусів відштовхнути від Гетьманщини широкі кола громадянства не лише тоді, коли переворот довершувався, але й у перших часах уже довершеної Гетьманщини. Переворот заскочив наче грім із погідного неба все громадянство столиці і краю. Заскочив теж і Січових Стрільців, бо хоч уже за два тижні перед переворотом Стрілецьке Командування мало відомості, що він готується, та попередило про це уряд Цент­ ральної Ради, то було заспокоєне відповіддю, що ніби-то нічо­ го поважного у змовницьких задумах немає, бо німці їх не підтрима­ ють.

2.

Почався гетьманський переворот власне з обеззброєння Києва з передмістями, переведеного німцями. Після того німці обеззбрсїли нараз уночі з 26 на 27 квітня радикально настроєну Диві­ зію Синьожупанців, сформовану в Німеччині з українців, колишніх полонених російського війська, яка саме у тих днях прибула в Ки­ їв. Столиця затривожилась. Почали поширюватись всякі поголос­ ки й здогади: буцім-то грозить новий большевицький переворот, то знову німецька окупація України, то врешті — прихід московсь­ кої реакції до влади при німецькій допомозі. Але ніхто нічого на­ певно не знав, — і це характеристична риса всього гетьманського перевороту. Уряд же Центральної Ради навіть у цей момент не вва­ жав за можливе, щоб німці зважилися рішуче встрянути у внутріш­ ньо-українські справи, ломлючи свої виразні зобов’язання. Тому навіть тепер не підготовлювався до можливости перевороту.

Поки це все відбувалося, Головний Командир німецької ар­ мії на Україні маршал Айхгорн, без відома й попередження Цент­ ральної Ради*) видав наказ до українського селянства, щоб засія­ ло землю, і щоб там, де селяни самі цього не вспіють зробити, за­ сівами займалися давні поміщики. Центральна Рада гостро запро­ тестувала проти цього наказу, а населення глибоко захвилювало­ ся: наказ був передвісником рішучого вмішання німців в українсь­ кі справи, а нікому не було відомо, як воно виглядатиме на ділі.

У відповідь на протест Центральної Ради несподівано дня 28 квіт­ ня появився німецький військовий відділ на засіданні Української Центральної Ради та — поводячись досить брутально — арешту­ вав двох членів уряду, вмішаних у справу таємного вивезення з Києва промисловця Доброго, що робив перед німецьким команду­ ванням старання в справі перевороту проти Центральної Ради.

Разом із тим німці дали дозвіл добровольчим „дружинам” мос­ ковських старшин збиратися у різних місцях столиці й узброїли їх. Населення Києва задеревіло. З одного боку навчене страхітли­ вими досвідами січневого большевицького повстання, з другого перепоєне жахом перед реакцією і її помстою, київське громадян­ ство у своїй величезній більшості прихилило свої симпатії до Цен­ тральної Ради, вважаючи її забезпекою демократії. Але уряд роз­ губився. Він не зробив ніякого рішення: ані не зважився увійти в переговори з німцями й, виторгувавши бодай що-небудь, добро­ вільно віддати владу новому якомусь урядові, ані 'піти на відверту *) З а даними, щ о багато пізніш е виявилися, на цей наказ дав свою згоду, на власну руку, тогочасний міністер зем ельних справ, Микола Ковадевський, хоч дов го цього факту потім відпирався. Ц е не зміняє факту, що Ц ентральна Рада про Айхгорнівський наказ заздал егідь не знала.

digitized by ukrbiblioteka.org боротьбу проти німецьких затій. Уряд безрадно станув перед неві­ домим майбутнім і чекав, що воно йому принесе, тому й не видав ніяких наказів Січовому Стрілецтву.

3.

І Січове Стрілецтво в своїй масі затривожилось. Воно так само, як усе столичне громадянство, не знало докладно, що дієть­ ся, і серед нього кружляли ті самі сплетні, що в усьому місті.

Не знаючи, що означає обеззброєння Синьожупанців, Стрілецьке Ко­ мандування наказало для всіх Стрілецьких частин бойове поготів’я. Розкинуті в різних місцях столиці Стрілецькі касарні укріплено й виставлено в них скоростріли й застави. Четвертина їхньої зало­ ги лежала з крісами в руках, готова зараз же почати бій із усяким, проти кого б наказали піти. Але в сотнях ще відбувалися звичні зайняття, хоч серед Стрільців помітне було немале нервове напру­ ження. Коли-ж прийшли 28 квітня відомості, що формуються мос­ ковські офіцерські відділи, то це боєве напруження почало дохо­ дити аж до фізичної гарячки. Товариш міністра військових справ, ген. Греків, якому Стрілецьке Командування пропонувало, що Стрі­ лецтво зараз же готове розігнати московські офіцерські ватаги, не дав дозволу, бо, мовляв, невідомо, як до такого факту поста­ вились би німці, а встрявати ще й з ними в бій грозить Січовим Стрільцям страшним проливом крови. Гетьманські змовники зро­ били були — з погляду гетьманського інтересу — помилку, що не притягнули для своєї справи Січових Стрільців, які мали великі симпатії серед українського громадянства, і приєднання яких на­ певно прихилило б на бік гетьманщини значну частину україн­ ського загалу. Але з погляду втримання Української Центральної Ради при владі — тепер Стрілецьке Командування зробило помил­ ку тим, що послухало свого військового міністерства. Ця помилка перерішила гетьманський переворот, бо у виступ Січових Стрільців проти московських ватаг німці правдоподібно ще не вспіли би вмішатися того дня: вони ще непевні були, чи переворот не викли­ че стихійного нищення німців по всій Україні, й боялися того.

Вранці 29 квітня нараз появилися на вулицях в околиці Лип­ нів і Хрещатика узброєні ватаги московських офіцерів. У різних кінцях столиці залунали поодинокі рушничні постріли. Нервовий на­ стрій Стрільців дійшов до найвищого ступеня. Стрільці були пев­ ні, що на їхніх очах гине українська державність, валена кимось, кого — не знають. Перед давніми Стрільцями виринули спогади про недавні січневі бої, й січовики боялися, щоб боевий наказ не прийшов запізно. У старшин не вистачало сили спокійно продов­ жувати зайняття. Нічим не зайняті Стрільці тепер заметушилися в касарні, наче напівпритомні.Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«УДК 001:63(091) ВЕРГУНОВ Віктор Анатолійович, профессор, директор ДНСГБ УААН, заслужений працівник сільского господарства України (м. Київ) СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ В АГРОНОМІЇ У статті методом історико-наукового аналізу розглянуто становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи в агрономії провідних країн Північної Америки, Європи та Азії. З’ясовано, що зарубіжний досвід мав безпосередній прогресивний вплив на вітчизняну...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) «_» _ 2014 р. С.І. БЕРЕГОВИЙ УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА СВІТОВОМУ ВИМІРІ Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам. Підпис автора_ “” 2014 р. Реєстраційний номер електронного навчальнометодичного посібника у НМВ 39.04 – 02.07.20 Київ НУХТ 20 УДК 008 (477) Рецензент: О.Є. Пилипенко, д-р...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 45 – 64 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 45 – 64 УДК 271.4-9-36(476+477) “17” КНИЖКОВА СПАДЩИНА ІГНАТІЯ КУЛЬЧИНСЬКОГО Аляксандр СУША Національна бібліотека Білорусі, просп. Незалежнасці, 174 -15, Мінськ, 220141, Білорусь, тел. +375 17 2932783, ел. пошта: alezz@tut.by У статті аналізуються видання Ігнатія Кульчинського (1707–1747), одного з перших церковних істориків Білорусі та України. Розглядаються поліграфічні,...»

«Плани семінарських (практичних) занять Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ Заняття 1. Предмет, структура та завдання логіки План 1. Мислення як предмет вивчення логіки.2. Предмет і метод логіки як науки.3. Теоретичне і практичне значення логіки. Вправи 1. Що таке логічна культура? Чи може вона сформуватись самопливом, стихійно?2. Спробуйте накреслити блок-схему, яка б відображала струк­туру логіки, співвідношення формальної та...»

«ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК НОВОГО ПОКОЛІННЯ З ІСТОРІЇ, ЯКИЙ ВІН? О. І. Пометун, д-р пед. наук, Інститут педагогіки НАПН України Постановка проблеми. Сьогодні вже очевидними є вимоги, що висуває суспільство до випускника школи другого десятиріччя XXI ст. Відповідно змінюється і роль школи, навчання. Одним з головних завдань стає створення умов для формування повноцінної розвиненої особистості. Серед них: залучення школярів до активного пізнавального процесу з постійним випробуванням інтелектуальних...»

«ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА Національної Академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури ТРЕТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Третіх Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 20-річчю Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 травня 2011 р. КИЇВ Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК [930.2+069](477)(06) ББК 63.3(4Укр=Укр) З-3 Центр пам’яткознавства Національної...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМ ІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК ТУ ЗЯ К Ярина М ирославівна УДК 551.763.1:563.1(477.9) ФОРАМ ІН ІФ ЕРИ І СТРАТИГРАФ ІЯ НИЖ Н ЬО К РЕЙ ДО ВИ Х ВІДКЛАДІВ РІВН ИННО ГО КРИМ У 04.00.09 палеонтологія і стратиграфія А втореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук К и їв 2 0 1 0 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історичної геології та палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ, МОЛОДІ та СПОРТУ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Збірник наукових праць ( Випуск LIХ ) Слов’янськ – 2012 ISSN 2077–1827 УДК 371.13 ББК 74.202 Г. 94 Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Вип. LIХ. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – 355 с.Редакційна колегія: – кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний Сипченко В.І. редактор) – доктор...»

«Усна історія: практика мерседес Віланова (Барселона, Іспанія) Четвертий світ: балтиморські оповіді, 1990 * 1. Моя робота в Барселоні Іспанія протягом 1931–1939 рр. була найважливішим центром анархістського руху в світі. На відміну від Сполучених Штатів Іспанія не мала традиції компромісного вирішення питань через систему демократичних інституцій. Між 1923 та 1930 рр. іспанське суспільство пережило диктатуру Примо де Ривери, але 1931 р. Республіканська Лівиця виграла муніципальні вибори в усіх...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗМІСТУ ОСВІТИ КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК ВЧИТЕЛЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК М АТ Е Р І А Л И Міжнародної науково-практичної конференції «ТАРАС ШЕВЧЕНКО В ДОЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ: ДІАЛОГ ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ І КОРДОНИ» 2014 р. м. Київ УДК 80(477) ББК 83.3(4Укр)1 М5 Редакційна колегія: Чайковський А.  С., доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»