WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 14 ] --

Рішучий опір поставили большевики щойно під Колонією Северинівкою біля Бучі на західньому березі р. Ірпень під Києвом, де боронили залізничного мосту на цій ріці. Большевики спинили тут наступ Гайдамаків важким артилерійським огнем і самі пере­ йшли в грізний протинастугі. Положення врятувала 1-а сотня Січо­ вих Стрільців, перейшовши в свою чергу з резерви в наступ. Уда­ ром на багнети вони відкинули ворога поза Ірпень. Обхід ІІ-ої Стрі­ лецької сотні через Романівну в ліве крило ворога примусив його залишити теж і цю позицію. В боях взяла дуже визначну участь Стрілецька батерія.

Після цього бою большевики вже більше не обороняли Ки­ єва; 3-го березня 1918 року Січові Стрільці з Гайдамаками, за якими у віддалі кількох годин походу тягли німці і Запоріжці, ввійшли в столицю. Привітало їх загальне захоплення київського населення, бо за три тижні свого перебування в столиці большевики вспіли страшно населенню дошкулити. Квітами привітав Січових Стрільців Київ, і була це хвилина, коли здавалося, що погідне майбутнє лежить перед українською державністю.

VI. СІЧОВЕ СТРІЛЕЦТВО У КИЄВІ

ПЕРЕД ГЕТЬМАНСЬКИМ ПЕРЕВОРОТОМ

Умовини формування Січового Стрілецтва після повернення в Київ. Запасний Курінь Січових Стрільців. Піхота й артилерія, сані­ тарна справа і постачання Січових Стрільців. Командування і стар­ шинський кадр Січових Стрільців. Січові Стрільці і громадянство.

1.

Укладення Берестейського миру й похід німців в Україну га сподіванки, що для української держави тепер настане довш ий період мирної праці, примусили Стрілецьку Раду ще в Сарнах призадуматися, чи Січове Стрілецтво, організоване під гаслом бо­ ротьби іпроти Австрії, повинно далі існувати. На це питання Стрілецька Рада рішила, що поки в Україні зорганізується місцева армія обов’язкової військової служби, Стрілецтво не повинно роз­ ходитися, а повинно збиратися далі. Це рішення здійснено після повернення в Київ.

Умови організації Стрілецтва були тепер незвичайно сприят­ ливі. Німецька залога принесла повне заспокоєння столиці, і вона швидко набрала вигляду центру великої держави. Так са­ мо заспокоювався ввесь край. Правда, в першій половині березня 1918 p., на повітах іще не вспіла зорганізуватися влада, й там іноді були ще грабежі, душегубства й крадежі, але ці останки безладдя скрізь поволі миналися. Для береження ладу всюди організувалася міліція. Поруч неї розташувались невеличкі німецькі відділи навіть у повітових містечках. Громадянство відідхнуло після страхіть останнього часу, і прийнялося за звичайну працю. Глухе побоюван­ ня за землю йшло, правда, між селянством із приводу німців, але німці покищо цілком не встрявали в місцеві справи й вели себе дуже коректно: німці щойно орієнтувалися в положенні, а населен­ ня до них привикало.

До цих сприятливих умов спокійного життя слід додати не­ звичайно прихильне ставлення уряду до Січового Стрілецтва.

Під час останніх подій воно виявило себе вірною підтримкою уря­ ду і високо боєвою та здисциплінованою частиною, яка ніколи не digitized by ukrbiblioteka.org дозволяла собі на ніяке свавілля супроти населення. Тому уряд рішив вибрати якраз Січових Стрільців як гвардію війська Украї­ ни, залишаючи їх у Києві і йдучи назустріч усім бажанням Стрі­ лецтва в справі його організації. Всі ж інші українські частини, що об’єдналися були в Дивізію (потім Корпус) Запоріжців, майже не спиняючись у Києві, погналися за большевиками далі на Ліво­ бережжя, де Запоріжці й тоді, і пізніше, не раз успіли виявити себе частиною, що вміє з великою самопосвятою боротися за ук­ раїнську державність. І так: для Січового Стрілецтва осталась лише гарнізонова служба у столиці, та й то не важка, бо лише біля найважнїших державних установ. Усяку ж іншу службу несли в Києві німці й окремі вартові сотні. Були це, очевидно, вимріяні умови для формування.

Використовуючи ці умови, Січові Стрільці взялися за інтен­ сивну організаційну працю. Центр ваги Січового Стрілецтва пере­ нісся тепер на запасну сотню, бо вона формувала нові Стрілецькі сотні й відділи та поповнювала давні. Наплив охотників до Стрі­ лецтва пішов такий великий, що швидко 1-ий піший курінь допов­ нився до чотирьох сотень і почалося формування ІІ-го куреня. Уже 10-го березня 1918 року вийшов перший наказ до першого пішого полку Січових Стрільців. Разом із тим давню нескладну організаLію запасної сотні удосконалено й переіменовано її в Запасний бурінь Січових Стрільців.

2.

Величезний наплив охотників уявляв собою значну небез­ пеку для Січового Стрілецтва, бо в нього тепер не стало тих більшменш певних засобів гуртувати лише що ідейніший, державносвідомий і боевий елемент, як було давніше: перспективи участи в війні проти Австрії й безнастанної боєвої готовости.

Спокійне й матеріяльно дуже добре забезпечене життя в столиці манило тепер усякий елемент. Підібрати більш-менш пригожий для Сі­ чового Стрілецтва матеріял повинна була окрема канцелярія при Запаснім Курені. І так: без ніяких дальших розмов у Січових Стріль­ цях віддалювали тих, хто починав з того, що інформувався про матеріяльні умови служби в Січових Стрільцях. Тут відпадала величезна більшість колишніх солдатів і старшин російської ар­ мії, що досі мирно проживали біля магазинів різних колишніх ро­ сійських частин, а тепер шукали легкого хліба в українських ф ор­ маціях, бо український уряд почав був дуже енергійно ліквідувати їхні давні частини. Також віддалювали всякий чужонаціональний

–  –  –

елемент, хіба, що даний охотник дуже подрібно з ’ясував свої без­ сумнівно ідейного характеру мотиви вступлення в Стрілецтво. Далі відкидали тих російських чи австрійських старшин, що не заявили повної готовости служити в Стрілецтві від рядовика. Потім при­ ходила черга на тих, чия моральна вартість видавалася підозрілою.

Для того заводили з охотником розмову, і розпитували про все його життя та про причини, чому хоче вступити до Стрільців.

Після того розказували охотникові про сувору дисципліну в Стрі­ лецтві й вимагали, щоб надумався і ще раз прийшов. Багато не приходило більше. Нарешті відбирали від охотників всі посвідки, легітимації й документи, що були при ньому, й віддалювали тих, хто мав більше ніж одно прізвище в кишені, — якщо такий ви­ держав аж до цієї проби. Аж тоді доставлювали охотника до лі­ карських оглядин, під час яких іще й лікар проганяв декого. Щ ой­ но після цього всього вписували охотника, й давали йому до під­ писки відповідні зобов’язання.

Прийнятих охотників відбирав окремий старшина, що вів їх у купальню, де вони підстригалися, як кому подобалось, і купа­ лися, відбирав їхню одежу до магазину й видавав новий одяг і білизну. Після того охотників розділювали по родах зброї і роз­ силали до відповідних Стрілецьких частин для вишколу. Здебільша призначували їх все таки до піхоти, бо Стрілецьке Команду­ вання виходило з засновку, що піхотинський вишкіл найшвидше дисциплінує вояка. Непіхотинні частини ще раз підбирали най­ більше пригожих для себе охотників, завертаючи неприйнятих у піхоту. Найпильніший підбір переводив для Стрілецьких скоро­ стрілів Федь Черник, їхній командир, бо якраз від Стрілецьких скорострільників вимагали найбільш очайдушної відваги в бояк.

З новоприйнятими починали вишкіл зразу таки в Запаснім Курені в сотнях по 200 людей кожна, які до кінця вишколу зменшалися через дезерцію і видалювання пройдисвітського елементу до 160-170 охотників. Дуже гостру муштру ведено зараз із пер­ шого дня вишколу. Без уваги на всякі підписані охотником зо ­ бов’язання, що служитиме не менше чіів року і що за непослух прийме всякі кари, тут викидали зі Стрілецтва всякого, хто при ближчім розгляді показався хоч трохи підозрілим, або виявляв хоч найменшу охоту не дотримати підписаної умови. Запасний Курінь був доволі справною машиною для підбору поповнення Січового Стрілецтва; і не диво, що нові Стрілецькі сотні дуже швидко майже нічим не відрізнювалися від двох перших та що, їх здисциплінованість від того не слабнула. Запасний Курінь скла­ digitized by ukrbiblioteka.org дався з одностайно й обережно підібраного, у великій більшості ідейдого та державно-свідомого елементу.

Для поповнення Стрілецтва добрими підстаршинами при За­ паснім Курені була суворо ведена школа підстаршин, в яку йшли найкращі рядовики давніх сотень. Туди ж на деякий час приділювали колишніх російських і австрійських старшин, прийнятих у Стрілецтво. їх зараз же після вивчення Стрілецької муштри, що значно різнилася від російської, призначували підстаршинами в сотнях, а швидко після того звичайно йменували Січово-Стріле­ цькими старшинами. Тих колишніх старшин окупаційних ар­ мій, що не могли пройти цієї, для них важкої, проби, відпускали зі Стрілецтва без ніяких труднощів, якщо хто собі цього бажав.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Окремою частиною при Запаснім Курені була Евіденційна Канцелярія, що повинна була збирати дуже подрібні дані про кож­ ного Січового Стрільця.

Пляновано заснувати окрему школу старшин Січових Стрі­ льців, в яку ввійшли б інтелігентні й заслужені давні Стрільці. Тут Січові Стрільці мріяли про те, що їм судиться дати зав’язок шко­ ли, яка виховає найкраще молодше старшинство всієї майбутньої української армії. Цьому плянові не дав здійснитися — гетьман­ ський переворот.

Організацію Запасного Куреня вів Василь Кучабський зі своїм помічником Дмитром Герчанівським. (Перший мав уже тоді ступінь сотника, а другий — значкового [поручника] — Ред.) Праця у вже сформованих піших сотнях та інших Стрілець­ ких частинах перетворювала охотників у Січових Стрільців. Від­ бувалося воно швидко, бо в Стрілецтві з його революційними традиціями й організаційними засадами не було мертвої „казьонщиии”. Вона кінчалася на гострій муштрі і на тому, що зверталось дуже пильну увагу на чепурність і лад у помешканні та того са­ мого безоглядно вимагалось від одягу й зверхнього вигляду Стрі­ льця. Але гостру муштру й інші фахово-військові навчання не ведено занадто довго, пильно звертаючи увагу, щоб бадьорий і юнацький настрій під час цього не нокидав Стрільців. Тому вгамовувано всяку грубу поведінку підстаршин. Дбайливість за добрі матеріяльні умови життя Стрільця й привітливе ставлення до нього було першим обов’язком старшин. Понад те у всіх Стрі­ лецьких частинах ішла дуже пильна культурно-освітня праця, яка починалася з охотником зразу з першого дня. Курси для негра­ мотних, читальні й бібліотеки, виклади й розмови, побування у столичних театрах, — усе те, поширюючи його світогляд, давало Стрілецькому рядовикові стільки нового, цікавого, йому незнаного, що він мусів — закохуватися в Стрілецтві, й поза ним за­ бувати про дім і батьків. Газети й політичні дискусії були дозво­ лені. Вони разом із лекціями про устрій держави й права та обо­ в’язки громадянина повинні були виховувати не лише вояка, але й громадянина. Тим то ніяка большевицька агітація Січовому Стрі­ лецтву не була страшна. Усе те, і військове і освітнє і громадян­ ське виховання Стрільця мало на меті плекати в ньому почуття особистої й Стрілецької чести, на якому й опертися повинно було розуміння Стрільця, що йому можна, а чого не слід робити. Од­ наче воно вимагало дуже впертої праці й прикладу старшин. А вони працювали не лише „в урядових годинах”, але бували при своїх Стрільцях теж і під час їхніх розваг. Усі ж жили в касарні біля своїх сотень і їли те, що й їхні Стрільці, зі сотенного кітла.

Стрілецьке Командування й командири куренів давали підлеглим старшинам лише найзагальнішу програму праці. Зрештою стар­ шинам була дана повна воля підбирати в своїй праці такі методи, які вважатимуть за найдоцільніші. Це повинно було дати Стрі­ лецтву всебічні досвіди, з яких найліпші можна б було в майбут­ ньому вжити як обов’язкові для всього Стрілецтва. Тому „тради­ ційні” звичаї поодиноких Стрілецьких частин значно від себе різ­ нилися. У деяких сотнях доходило навіть до того, що в них був „освячений традицією” звичай, що командир сотні завжди зрікав­ ся свого права судити провини та віддавав їх під розгляд „Стрі­ лецького Суду”, складеного з самих тільки рядовиків11) і в непри­ сутності старшин. Ось так творився „справжній Стрілець”. В та­ ких умовах за дисципліною і доброю поведінкою Стрільців слід­ кував уже не тільки старшина, а й сам рядовий Стрілець.

3.

Ось так у кінці квітня 1918 року в Києві стояв полк Січо­ вих Стрільців із трьох куренів по чотири сотні в 160-170 багнетів кожна. Командиром 1-го куреня в тому часі був Роман Сушко;

2-го Іван Чмола, чотири останні сотні належали ще до Запасного Куреня. Командирами сотень були: Андрій Домарадський, Осип Думін, Іван Роґульський, Микола Загаєвич, Іван Андрух, Микола Бісик, Федь Мамчур, Мирон Маренін, Дмитро Бочан і Іван Чор­ ниш.

В тому часі до полку належали дві сотні скорострілів по 8 іг ) Був тільки один і одинокий такий випадок і про нього тут мова ниж ­ че у 5 підрозділі.

digitized by ukrbiblioteka.org кожна, обидві під командуванням Федя Черника. Найдобірніший Січовий Стрілець служив при скорострілах. Повне число коней і першорядний технічний матеріял дозволяли скорострільним сот­ ням кожної хвилини рушити в бій, якщо б була потреба. Проекто­ вано поповнити 1-ий полк ще двома скорострільними сотнями. Зі старшин скорострільчиків слід згадати: Василя Соловчука, Ми­ хайла Турка, Василя Ґлову, Богдана Збудовського, Мийолу Василенка й Федя Купранця.

Останньою частиною 1-го пішого полку Січових Стрільців була кінна розвідка коло 50 шабель під командуванням Франца Бориса. Формуванню Стрілецької кінноти стояв на перешкоді брак коней.

Перша батерія Січових Стрільців розвинулася була до кін­ ця квітня в гарматний дивізіон двох легких батерій. Великий ор­ ганізаційний хист тут виявили сотник Роман Дашкевич і його по­ мічники Михайло Курах та Комаровський. Стрілецькі гармаші були найкраще одягнені й відживлювані з усіх Стрілецьких час­ тин. Великі магазини всякого добра забезпечували формування на довгий час. Коні й технічний матеріял відповідали вимогам по­ ходів і боїв. При дивізіоні працювали всі майстерні, які лиш були потрібну В Стрілецькій артилерії найкраще була.поставлена куль­ турно-освітня праця. Курс для неграмотних, курс всебічної загаль­ ної освіти, хор, драматичний гурток, читальня з усією київською пресою, бібліотека поверх 2000 книжок, доповіді й дискусії, три рази на тиждень котрийсь зі столичних театрів, прогулянки по місті, церквах і музеях — ось аж занадто люксусове поставлення освіт­ ньої справи. В пляні було формування ще одної важкої й одної кіішогорної Стрілецької батерії. З гарматних старшин слід іще згадати: Олексу Пилькевича й Грицинюка.Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«ПАВЛЮК ІГОР. Діагностика і прогностика брехні: Екскурси в теорію комунікації. – Львів: Сполом, 2003. – 80 с. Рец.: Крушельницька Л. Для чого крила тим, хто не вміє літати? [Стаття, де позитивно мовиться про книжку] // За вільну Україну. – 2003. – 14 жов.; Вербич В. Всеочищаюча любов та діагностика брехні // Сім’я і дім – Луцьк. – 2003. – 4 груд.; Кралюк П. Що робити, коли нічого змінити не можна? [Рецензія] // День. – 2004. – 24 бер.; Книга увійшла до кращих книг України за 2003 рік у номінації...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА РАЦІЛЕВИЧ Андрій Петрович УДК 94 (477) “1890/1917”: 329.73 УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ НА ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ ст. – 1917 р. 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ 200 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі історії України та зарубіжних країн Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України. доктор історичних...»

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 19/ Олег ПОлянський, Руслана ПОлянська Публікації Омеляна ТерлецькОгО у виданнях “ПрОсвіТи” Висвітлено один із аспектів життєпису історика, географа, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча Омеляна Терлецького – видавнича співпраця з Товариством “Просвіта”. Розкрита діяльність вченого як редактора часопису “народна Просвіта” та науково-популярної серії книжечок “Знання. Бібліотека науково-популярних викладів під редакцією...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДЗ „НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ” КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ВИП. 2 КИЇВ 201 Черговий, 22-й випуск інформаційного бюлетеня „Краєзнавча робота в бібліотеках України” містить результати наукового дослідження „Повнотекстові краєзнавчі документи на сайтах регіональних бібліотек України” проведеного фахівцями Національної історичної бібліотеки України у 2011 р. Кисельова В.П. Підготували: Михайлова О.В. Чеховська І.В....»

«Іван Ніточко РІДНОМУ КРАЮ Вірші Одеса Прес-кур’єр УДК 821.161.2-1 Ніточко ББК 83.3(4Ук)7-8 Н 693 Ніточко І. І. Н 693 Рідному краю. Вірші /Іван Ніточко – Одеса: Прес-кур’єр, 2013, 136 с. ISBN 978-966-2512-35-9 Своїй малій Батьківщині – селу Мариновому Березівського району присвячує автор поетичні рядки, написані у різні роки. Він не заперечує можливу літературну недосконалість своїх віршів, але написані вони від душі і з великою любов’ю до свого краю, до своїх земляків. УДК 821.161.2-1 Ніточко...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка В.А.МИХАЙЛОВ ОСНОВИ ГЕОТЕКТОНІКИ Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Київ ВПЦ ”Київський університет” 2002 р. УДК 551.24 (075.8) ББК 26.32я73 М69 В.А.Михайлов. Основи геотектоніки: Навчальний посібник. – К.: Видавничополіграфічний ”Київський університет”, 2002 р. 168 с. V.A.Mykhaylov. Essential of geotectonics:...»

«ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК Дата Засновник (співзасновники) Галузі № Назва видання затвернауки дження Актуальні проблеми Криворізький державний філософські 1. 14.04.10 духовності. педагогічний університет МОН Актуальные проблемы України духовности Актуальні проблеми історії, Державна академія керівних кадрів філософські, 2. 14.04.10 теорії та практики...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ КУЛЬТУРИ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ Київській обласній бібліотеці для дітей 105 років років! 1909-2014 Устим Кармалюк Український Робін Гуд Київ 2014 УДК 021.4:821.161.2 (072) ББК 78.39+83.3(4 УКР)я73 У 45 Устим Кармалюк український Робін Гуд : метод.-бібліогр. матеріали / Упр. культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., Київ. обл. б-ка для дітей ; [підгот. Н.В.Бабич ; ред....»

«РЕЦЕНЗІЇ ДО ІСТОРІЇ СЕРБСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Мита Костић. Нова Србиjа и Славеносрбиjа. — Нови Сад: Стоjков, 2001.– 192 с.: илустр., мапе. Наприкінці 2001 року у адміністративному центрі Автономної області Воєводина (Сербія), м. Нові Сад, за ініціативи Сербсько-українського товариства, було здійснено перевидання праці академіка М. Костича (1886 – 1980) “Нова Сербія та Слов’яносербія”1.Поява цього видання зумовлена кількома обставинами: по-перше, тим фактом, що саме з теренів сучасної...»

«КНИГА І КОМП'ЮТЕР В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СУЧАСНЕ І МАЙБУТНЄ Друзі! Вам пощастило жити в час небувалого злету науково-технічного прогресу, жити у Столітті інформації. Що ми розуміємо під словом «Інформація»? (повідомлення про щось). Ми оточені нею завжди, коли читаємо книжки, слухаємо радіо, дивимось телевізор, спілкуємося між собою. Запитання, відповіді, прохання, посмішки, рухи — все це і є передавання інформації. Взагалі, необхідність висловлювати і передавати інформацію призвела до...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»