WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 10 ] --

Поки цей Кіш формувався, большевики наблизилися від Кур­ ська вже лише на 150 верст, а що ніхто не спинював їх, то була небезпека, що большевики потягами преспокійно під’їдуть під сто­ лицю й накриють Українську Центральну Раду шапками. Тут уряд заметушився, і по-своєму зрозумівши справу збройної оборони України, вислав проти большевиків те, що йому якраз випадково попало під руку: сотню квіту української молоді, найідейнішого українського студентства в Києві, цілком немуштрованих добро­ вольців, що, бачачи руїну України, з власного почину, лише д е­ кілька днів тому, почали були формуватися для збройної обо­ рони української землі в т. зв. „Студентському Полку Січових Стрільців”. Кинено цю сотню на фронт, хоч при розумній ор­ digitized by ukrbiblioteka.org ганізації в самому лише Києві можна було набрати не менше ко­ лишніх вояків українців, аніж було всієї большевицької „армії”, що наступала на Київ, і сформувавши їх у більш-менш міцно здисципліновану частину за один-два тижні. Дня 29-го січня 1918 року большевики під Крутами оточили Студентську сотню і в більшос­ ті там вимордували її.9), З У часі, як українські студенти їхали з Києва до Крут по свою смерть, І сотня Січових Стрільців у складі коло 200 бойовиків під командуванням Романа Сушка, дістала наказ 23 (н. ст.) січня 1918 року виїхати в Яготин у 90 верствах від Києва по залізниці на Пол­ таву. Там вона повинна була перейти в розпорядження командира відтинку фронту Захарчука. Туди ж рівночасно виїздила теж сотня Чорних Гайдамаків. Командузання Київської Воєнної Округи, що видало наказ, очевидно, не подбало, щоб на стації в Києві був при­ готований потяг. Сотня (Сушка — Ред.) мусіла через саботаж залізничників сама приготовляти вагони для себе й сама мусіла в Дарниці подбати за вугілля для паровоза. Тому щойно вночі з 25 на 26 січня прибула в Яготин. Тут Чорним Гайдамакам наказано разом з одною чотою Січових Стрільців ударити на большевицькі сили, що стояли ЗО верст далі на схід під ст. Кононівкою. Решта сотні Січових Стрільців повинна була охватом противника піддер­ жати наступ. Але поки сотня вспіла вирушити, щоб виконати своє завдання, наспів другий наказ: не дожидаючи чоти, приділеної до Чорних Гайдамаків, вона повинна негайно податися назад через станцію Дарницю на ст. Бобрик, де Симон Петлюра вже стояв із Червоними Гайдамаками. Причина: большевики перебили під Кру­ гами відділи української армії і не маючи нікого проти себе, не­ стримно йдуть на Київ від Ніжена.

Згідно з наказом, сотня в повній боєвій готовості, зі скорострілами, готовими до стрілу на площадках, пустилася в дорогу, бо невідомо було, чи поки вона прибуде в Дарницю, шлях не буде вже відрізаний большевиками. Але без перешкод сотня доїхала до Дарниці, а відтіль на північ до ст. Бровари. Ось тут на гарячім учин­ ку переловила підривника із зукраїнізованого полку ім. Наливай­

9) Про дійсні іітратп С тудентської сотні в лю дях в бою за станцію Крути, багато осіб у св оїх спогадах подаю ть помилкові дані. П одані інформації в у с ­ тупі про Круги, В. Кучабський взяв з непровірених дж ерел. Для насвітлення правдивої загальної бой о в о ї ситуації і дійсного огляду бою на фронті к о ­ ло станції Крути з ватагами М уравйова 29-го січня 1918 p., ум іщ уєм о в цій книзі спогад і і і д п о л к. А. Гончаренка, кол. командира всіх частин, що під його ком андою брали участь у боях в оборон і станції Крути.

ка, розташованого в містечку Броварах, який намагався висадити потяг Січових Стрільців ладунком піроксиліни в повітря. Підрив­ ника доставили до штабу Лівобережного Коша в Бобрику і там він признався, що розагітований большевиками Наливайківськин полк, про якого існування в Броварах ніхто в штабі не знав, у силі 1400 багнетів збирається вдарити на Київ проти Центральної Р а­ ди. Отже сотню Січових Стрільців, скріплену 12-ма Червоними Гай­ дамаками, вислано обеззброїти Наливайківців.

Дня 1-го лютого досвіта сотня Січових Стрільців прибула до Броварів. Тут несподівано захопила всю варту Наливайківців на станції, що мала пильнувати, чи не наближаються по залізниці які частини Центральної Ради. Після того сотня Січових Стрільців за­ ховалася в містечку, а її командир Роман Сушко порозумівся із старшинами Наливайківців, щоб помогли. Вранці вдалося, при д о ­ помозі цих старшин, заманити ввесь полк при зброї на мітинг. То­ ді нараз появилася сотня Січових Стрільців і, оточивши мітинг, при­ мусила 1400 узброених солдатів цього полку скласти зброю. Забпано 2500 крісів, 75 скорострілів і 8 гармат при великім іншім воєн­ нім матеріялі. Глибоко вразила ця подія Січових Стрільців. Ось на Україну надвигається чужинецька орда, а вони мусять обеззбро­ ювати такий міцний український полк. До того ж полк складає свою збр^ю в переконанні, що її відбирає частина Чехо-Словацького Легіону, бо здисциплінованість Січових Стрільців зробила на нього вражіння, що вони — чужинці.

Ледве виконано цей наказ, як наспів другий: „Негайно зни­ щити зібрану зброю і податися назад у Дарницю. В Києві большевицьке повстання”. Січові Стрільці спалили зібрану зброю, поливши її нафтою, і, скріплені відділом 60 старшин і козаків колишніх Наливайківців, що з полкових коней сформували відділ кінноти, в ночі з 1-го на 2-го лютого вирушили на Дарницю.

Після того, як сотня Січових Стрільців мусіла повернути назад під Київ, уже не могло бути мови про наступальну акцію Чор­ них Гайдамаків під станцією Кононівкою. Вони окопалися довкола цієї станції, а чота Січових Стрільців далі впереді по задізничому шляху, рішені відборонюватися, як довго буде можна. Ота зало­ га Кононівки легко відбила наступ передових сил большевицької навали й примусила її розвинутися в повній її силі — майже яких 6000 піхоти в трьох розстрільних із відділами кінноти по боках.

Билися тут Січові Стрільці з великим гумором, бо зразу після першого стрілецького вогню всі три розстрільні противника змі­ шалися в безладді, перестрілюючи одна одну. Та трусливість боль­ шевицької орди показувала, як легко можна було б розбити й digitized by ukrbiblioteka.org викинути з України першу большевицьку навалу, коли б у свій час була зібрана хочби й кількатисячна лише, але міцно здисциплінована й боєва українська армія. Довго ось так тримали Чор­ ні Гайдамаки й Січові Стрільці Кононівку, поки противник не оточив їх перстенем. Тоді Січові Стрільці й Гайдамаки обсадили потяг, і, відстрілюючися на всі боки, в останній момент без втрат покинули станцію, поки большевикам удалося зірвати рейки на шляху назад у Київ.

4.

Поки на Лівобережжі українські відділи як могли рятували становище, в Києві вибухло відкрите большевицьке повстання, що мало на меті розгромити українські сили, а принайменше влегшити московським большевикам здобути столицю. Почалося во­ но з того, що київська „Рада Робітничих Депутатів”, зложена майже виключно з місцевих москвинів, зажадала уступлення Цент­ ральної Ради й передачі всієї влади большевицьким „совітам”.

Дня 27 січня узброєні большевики заняли Арсенал. Із кожною годиною заворушення поширювалось і нарешті одностайним пер­ стенем захопило всі передмістя столиці та почало посуватися чим­ раз ближче до її центру; 28 січня в большев'ицькі руки попали всі київські залізничні двірці, а 29 сколихнувся Поділ, звідкіль уже вранці вирушили збройні большевицькі ватаги на здобуття се­ редини міста з будинком Української Центральної Ради внизу по вулиці Великій Володимирській. Того дня й почалися в Києві відкриті й люті вуличні бої.

На ультимат большевиків Українська Центральна Рада від­ повіла проголошенням воєнного стану в Києві, при чому вся вла­ да опинилася в руках—за тогочасною термінологією — „Особливо­ го Коменданта” М. Ковенка. Той же „Особливий Комендант” по­ винен був керувати збройною обороною Центральної Ради й роз­ биттям большевицького повстання. Але керування українською бовою акцією Особливим Комендантом було в перших днях боїв у Києві доволі містичне, бо, — як усе в Україні від початку ре­ волюції 1917 року, — оборона Центральної Ради розвивалася, „сти­ хійно”, „всім народом”, ґ „сама собою”. По наказу Особливого Коменданта з дня 7 лютого (25-го січня ст. ст.) 1918 року судячи, не вчислюючи Січових Стрільців і Лівобережного Коша, в оборо­ ні Центральної Ради брало того дня участь цілих п’ять давніх зукраїнізованих полків, усіх разом 478 чоловіка, старшин і бійців, та цілих сім різних окремішніх відділів і загонів, із яких найсиль

–  –  –

Пполк. М. К урах Полк. І. Рогульський, в однострою хор ун ж ого УСС.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ніший був відділ Вільних Козаків (200 осіб), всіх разом 620 боєвиків. Не вчислені тут рештки найрізніших колишніх технічних військ: важких і легких бригад артилерії, панцерників, скорострілів, інженерних і авіяційних відділів, які напевне всі разом не мали більше як 200 осіб. У перших днях большевицького повстання було ще гірше, бо вже під час боїв поодинокі малесенькі відділи злучилися були в спільні загони. Ось так полки, загони, відділи й поодинокі громадяни — військові й невійськові, студентська мо­ лодь і старики, здебільша без нічийого наказу, узброені збиралися першого й другого дня боїв біля Центральної Ради й залягали в бій, де й як кому було видко. Щойно в самому розгарі боїв обо­ ронці Української Центральної Ради зв’язалися у фронт, підчинювались наказам командирів з їхньою „стихійною ініціятивою” і через них попадали в зв’язок і під керівництво „Особливого Ко­ менданта”. Але навіть тоді ні цей зв’язок ні керування не мали великого практичного значіння. Фактично вся боротьба з україн­ ського боку велася майже безпляново і „стихійно” та „по при­ ватній ініціятиві”. Тим то, хоч на оборону Центральної Ради пер­ шого дня бою 29-го січня 1918 року явилося, не рахуючи Січових Стрільців, коло 1000 вояків, їхні бойові успіхи без уваги на вели­ ку інколи хоробрість одиниць, не могли бути значні. До того ж оте „стихійно” заімпровізоване громадянське військо, не споєне одностайною організацією й без харчевого довозу, було дуже пливке: оборонці Центральної Ради билися, розходилися по до­ мах, щоб відпочити, і знов приходили битися. Билася ось так узброєна юрба високо патріотичних, іноді геройських одиниць.

Організованими одиницями були лише рештки Богданівського пол­ ку, який у своїх касарнях на Печерську був весь час прикований до Арсеналу, з яким без перерви змагався і кінний полк імени Костя Гордієнка, (під командуванням Всеволода Петрова — Ред.), який на самі бої наспів з російського Західнього фронту та відразу виступив до бою в обороні Української Центральної Ради.

Проти Центральної Ради йшли московські технічно-війсь­ кові частини, як ось різні інженерні, гарматні, авіяційні і т. п. від­ діли, цілий, доволі сильний і ще немало боєздатний давній зукраїнізований полк Ґеорґієвських Кавалірів і частини інших зукра­ їнізованих полків, але головною силою були зорганізовані большевиками ватаги московського столичного населення. Всього ра­ зом большевики мали напевно декілька разів численнішу силу, ніж оборонці Центральної Ради. До того ж большевицька сила була краще зорганізована, бо, підготовляючись до повстання, больше­ вики заздалегідь приготували штаби з окремими завданнями, які digitized by ukrbiblioteka.org повинні були керувати підчиненими їм заздалегідь ватагами й час­ тинами. А оборона Української Центральної Ради не була взагалі приготовлена.

Тим то не диво, що рішальну й найголовнішу ролю у здавленні большевицького повстання відіграли Січові Стрільці. У них була сильна, військова організація й доцільна акція, передумана їхнім Командуванням, в якій кожний крок і кожний удар був об­ числений. Але Січові Стрільці не зразу й не сліпо кинулися були в бій, як тільки 27-го січня починалася була в столиці розруха.

Не визнаючись в тогочаснім хаосі українського політичного жит­ тя на Наддніпрянщині, Січові Стрільці були заскочені большевицьким переворотом, усе ще не знаючи, хто його робить — ліві ук­ раїнські революційні партії чи московські большевики. На цю не­ певність Січових Стрільців вплинуло хитання самої таки Україн­ ської Центральної Ради від часу большевицького листопадового перевороту в Москві та її спроби примиритися з московським большевизмом, включитись у „всеросійський одностайний револю­ ційний фронт”. Поміж тогочасними заявами й поглядами лівиці Центральної Ради й большевизмом важко було Січовим Стрільцям що в тому часі ще не знали програмових відмінностей різних по­ літичних течій, схопити різницю. До того зукраїнізовані полки здебільшого заявляли „невтралітет”, лише згодом і поступово виступаючи проти большевиків уже під час боїв.

Особливий же комендант М. Ковенко почав свою боротьбу з переворотом від то­ го, що самовільно заарештував у самій залі Центральної Ради й під час її нарад кількох лівих українських соціялістів-революціонерів. Усе те складалося так, наче б то розруха в столиці була внутрішньо-політичною справою самого українського громадянст­ ва. Отже Січові Стрільці не почувалися в праві встрявати в неї, тим більше, що їхньою засадою було, що про устрій Української Д ер­ жави повинно рішати само громадянство без ніякого вмішуван­ ня війська. А це громадянство покищо лише поділилося на два збройні табори, які, не рахуючи незначних місцевих сутичок, два перші дні перевороту 27 і 28 січня один проти другого в бій не виступали. Розваживши все це, Стрілецька Рада, що зібралася на вістку про заворушення в місті, рішила, що поки розглянеться в становищі, Стрілецтво мусить зберегти вичікуюче становище.

Згідно з цим рішенням Командир Січового Стрілецтва наказав лише дуже гостре бойове поготівля й заборонив Січовим Стрільцям вмі­ шуватися активно в події та наказав не відповідати на ніякі прово­ кації, з чийого боку вони не були б, а спокійно чекати на дальші роз­ порядки.

Цей наказ виконано з цілою суворістю. Бо ось, коли увечері 28-го січня на одну з повертаючих у касарню Стрілецьких варт із одного будинку на Інститутській вулиці посипались кулі і вбили од­ ного Січового Стрільця, то його товариші лише мовчки підібрали трупа, навіть не відстрілюючись, ні не шукаючи виновника. Не від­ повіли теж Січові Стрільці ні одною кулею на обстріл своєї касарні збоку Подолу, ні на обстріл стрілецьких харчових вантажників біля товарової залізничної стації. Січовики чекали на наказ.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ЕФЕКТИВНІСТЬ  ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ Збірник  наукових  праць Випуск 29 Львів УДК 352(082) ББК 67.401.43 Е 90 ISSN 2070-4011 Ефективність  державного  управління  [Текст]  :  зб.  наук.  пр.  Львівського регіонального  інституту  державного  управління  Національної  академії  державного управління  при  Президентові  України.  —  Вип.  29  /  за  заг.  ред.  чл.-кор. ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Кафедра загальної та соціальної психології РОБОЧА ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.030102 – «Психологія» (заочної форми навчання) Луцьк – 201 УДК 159.9:65(073) ББК 88.59р30 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 4 від 18 грудня) Рецензенти: Іванашко О. Є. – кандидат...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 14 листопада 2011 р., понеділок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Поглиблення українсько-сербської співпраці дозволить збільшити товарообіг до мільярда євро Прес-служба Верховної Ради України, «Голос України».3 Голова Верховної Ради України Володимир Литвин переконаний, що перший в історії українсько-сербських відносин офіційний візит Президента Сербії...»

«Василь Терещенко Події і люди Бахмутчини Донецьк Східний видавничий дім ББК 63.3 (4Укр-4Дон) Т35 Терещенко В. Події і люди Бахмутчини – Донецьк: Східний видавничий дім, 2006. 159 с. ISBN 966-7804-98-4 T35 У новій книзі відомого донецького краєзнавця, Заслуженого учителя України В.Т.Терещенка відтворено історію Бахмутського краю від початку його заселення і до наших днів. Яскраві події і непересічні особистості, багатий фактичний матеріал, думки, сподівання та висловлювання самих бахмутчан про...»

«ЗМІСТ Науково-практичНий журНал видається з 1947 р. № 3 – 4 (269) 2010 липеНь – вересеНь зміст подія Прилепішева Ю. А. Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів та Консультативна рада керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД статті та повідомлення Матяш І. Б. Основні поняття архівознавства Папакін А. Г. Документи україніки в Національному архіві Республіки Білорусь Томазов В. В. Рід Маврогордато (гілка Лакана) в Одесі:...»

«Оксана Пеленська Український портрет на тлі Праги Українське мистецьке середовище в міжвоєнній Чехо-Словаччині Д о д а т ки 1 Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці Національна бібліотека Чеської Республіки Слов‘янська бібліотека Оксана Пеленська Український портрет на тлі Праги Українське мистецьке середовище в міжвоєнній Чехо-Словаччині Нью Йорк Прага Рецензенти: доктор мистецвознавства, проф. Мирослава Мудрак (США) доктор історичних наук, доцент Богдан Зілинський (Чеська Республіка)...»

«ЗМIСТ Художня література............................... Науково-популярна література...................... Енциклопедії для школярів............................1 Енциклопедії для дошкільнят і молодших школярів.... Кулінарія....................................... Кулінарія для дітей...............................21 Казки..............»

«Праці викладачів університету в фондах Наукової бібліотеки (нові надходження за січень – березень 2012 р.) 1. English : (підручник з англ. мови для студ. вищих закладів пед. освіти) / [авт. кол. Гут Н. В., Іванчук Г. П., Шумаєва С. П. ; уклад. Гут Н. В., Заболотна О. А. ; рец. Суржиков І. А., Прокоф'єв Г. Л.] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [АЛМІ], 2010. – 127, [1] с. : табл. ББК 81.432.1-923 І-59 2. English : (посіб. з англ. мови для студ. гуманітарних спеціальностей вищих...»

«Йозеф Алоіз Шумпетер 1883 – 1950 Інновація – це історично безповоротна зміна способу виробництва речей. Успішна інновація – досягнення інтелекту, а не волі. «Суть і основний зміст теоретичної національної економії» (1908), «Теорія економічного розвитку» (1912), «Епохи історії теорій і методів» (1914), «Бізнес-цикли: теоретичний, історичний і статистичний аналіз капіталістичного процесу», в 2-х т. (1939), «Капіталізм, соціалізм і демократія» (1942), «Десять великих економістів» (1951), «Історія...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна 2008. Вип 24. С.198–208 Ser. Pedagog. 2008. Vol.24. P. 198–208 УДК [070+654.1+004]:316.61”19” ПЕРЕОЦІНКА СУТІ Й ЗНАЧЕННЯ МЕДІАВПЛИВІВ НА ЛЮДИНУ У ХХ СТОЛІТТІ Наталія Троханяк Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, 79000 Львів, Україна Розглянуто погляди на медіа протягом ХХ століття, вплив засобів масової комунікації на людину як одиницю суспільства. Детально проаналізовано процеси трансформації та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»