WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 35 |

«Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № від 2013 року) Укладач: Кравчук Володимир Миколайович – ...»

-- [ Страница 26 ] --

Який порядок формування Конституційного Суду України 5.

встановлює Конституція та закони України? Визначте підстави припинення повноважень Конституційного Суду України.

Назвіть і класифікуйте основні функції та повноваження 6.

Конституційного Суду України. Охарактеризуйте основні, на ваш погляд, повноваження Конституційного Суду України.

7. Як ви оцінюєте значення Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. № 20-рп (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) для подальшого розвитку сучасного конституційного процесу в Україні?

Визначте структуру Конституційного Суду України.

8.

Охарактеризуйте функції та повноваження голови Конституційного Суду України і його заступників.

Охарактеризуйте особливості організації та діяльності 9.

Конституційного Суду України.

10. Які на вашу думку, перспективи запровадження інституту індивідуальної конституційної скарги?

Рекомендовані джерела та література:

Нормативно-правові акти:

1. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 р., з наступними змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р., з наступними змінами та доповненнями // Офіційний вісник України. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.

3. Регламент Конституційного Суду України: затверджений рішенням Конституційного Суду України від 5.03.1997 р., з наступними змінами та доповненнями // Офіційний вісник України. – 1997. – № 20. – Ст. 87.

4. Рішення Конституційного Суду України від 14.12.2000 року № 15-рп/2000 у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про чинність Закону України «Про Рахункову палату», офіційного тлумачення положень частини другої статті 150 Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України «Про Конституційний Суд України» стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду України (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 6. – С. 16-21.

Навчальні, монографічні та науково-періодичні видання:

1. Антошкіна В. К. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України:

проблеми теорії та практики : навч. посіб. / В. К. Антошкіна, О. А. Мурзіна. – Донецьк :

Юго-Восток, 2009. – 252 с.

2. Барабаш Ю. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду України:

проблемні питання теорії та практики // Право України. – 2010. – № 6. – С. 45-53.

3. Головін А. С. Захист прав і свобод людини і громадянина єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні : монографія / А. С. Головін. – К. : Логос, 2012. – 384 с.

4. Головін А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. – К. : Логос, 2012. – 369 с.

5. Гультай М. До питання про необхідність впровадження конституційної скарги в Україні // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. – № 6. – С. 114-124.

6. Гультай М.М. Ідея конституційної скарги у сучасній конституційно-правовій доктрині України // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2-. – С. 85-90.

7. Гультай М. Конституційна скарга: європейський досвід та пропозиції щодо її закріплення в Конституції України // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 4. – С. 29-38.

8. Кампо В. Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в Україні // Право України. – 2010. – № 6. – С. 60-69.

9. Кампо В.М. До питання про конституційну модернізацію в практиці Конституційного Суду України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 11.

– С. 13-16.

10. Конституційна юрисдикція : підручник / Ю. Г. Барабаш, І. І. Дахова, О. П.

Євсєєв та ін. / За ред. Ю. Г. Барабаша та О. А. Селіванова. – Х. : Право, 2012. – 168 с.

11. Конституційний Суд у системі органів державної влади: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали міжнар. конф., м. Київ, 16 травня 2008 року / упоряд. К. О.

Пігнаста, О. І. Кравченко. – К. : Ін Юре, 2008. – 567 с.

12. Лисенков С. Л. Закон «Про Конституційний суд України» : Популярний коментар / С. Л. Лисенков. – К. : Либідь, 1998. – 103 с.

13. Мироненко О. М. Конституційний Суд України: історія і сучасність, доктрина і практика : монографія / О. М. Мироненко. – К. : [б. в.], 2011. – 910 с.

14. Паліюк В. П. Рішення Конституційного Суду України : навч. посібник для самост. роботи студ. / В. П. Паліюк. – Миколаїв : ТОВ ВіД, 2002. – 178 с.

15. Паліюк В. П. Учасники конституційного судочинства України : навч. посіб. для самостійної роботи студ. / В. П. Паліюк. – Миколаїв : Видавництво "ТОВ ВіД", 2002. – 176 с.

16. Портнов А. В. Правове регулювання конституційного судочинства в Україні:

доктрина, суб’єкти і форми конституційного судочинства, створення нових процесуальних інститутів: монографія / А. В. Портнов. – К.: Логос, 2008. – 202 с.

17. Проблеми та перспективи запровадження індивідуальної конституційної скарги в Україні : монографія / О. В. Петришин та ін. – К. : Атіка-Н, 2010. – 107 с.

18. Селіванов О. А. Верховенство права в Конституційному правосудді : Аналіз конституційної юрисдикції / О. А. Селіванов. – К.; Х. : Академія правових наук України, 2006. – 400 с.

19. Селіванов А. О. Конституційна юрисдикція і конституційне судочинство в Україні (навчально-методичний посібник) / О. А. Селіванов. – К. : Логос, 2009. – 36 с.

20. Селіванов А. О. Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, принцип верховенства права, правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної влади / О. А. Селіванов. – К. : Ін Юре, 2008. – 120 с.

21. Селіванов А. О. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні:

актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя : моногр. дослідж. / А.

О. Селіванов, А. А. Стрижак. – К. : Логос, 2010. – 276 с.

22. Селіванов А. О. Права і свободи громадян під захистом Конституційного Суду України : Правові позиції сучасної доктрини конституційного правосуддя / О. А.

Селіванов. – К. : Логос, 2005. – 104 с.

23. Скомороха В. Є. Конституційна юрисдикція в Україні : проблеми теорії, методології і практики / В. Є. Скомороха. – К. : «МП Леся», 2007. – 716 с.

24. Сліденко І. Д. Тлумачення Конституції: питання теорії та практики в контексті світового досвіду / І. Д. Сліденко. – Одеса: Фенікс, 2003. – 234 с.

25. Стрижак А. А. Закон України «Про Конституційний Суд України» : науковопрактичний коментар / А. А. Стрижак. – К. : Ін Юре, 2009. – 328 с.

26. Стрижак А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України :

аналіт. огляд та комент. / А. Стрижак. – К. : Ін Юре, 2010. – 629 с.

27. Тесленко М. В. Конституційна юрисдикція в Україні / М. В. Тесленко. – К. :

Вид-во «Школа», 2003. – 256 с.

28. Тодика Ю. М., Марцеляк О. В. Конституційний Суд України і прокуратура в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав громадян: Монографія. – Х., 1998. – 235 с.

29. Цимбалістий Т. О. Конституційна юстиція в Україні: навч. посіб. / Т. О.

Цимбалістий. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.

30. Шевчук С. В. Основи конституційної юриспруденції: навч. посіб. / С. В.

Шевчук. – Х.: Консум, 2002. – 296 с.

31. Шемшученко Ю. С. Конституційний Суд України / Ю. С. Шемшученко, Г. О.

Мурашин. – К. : Ін Юре, 1997. – 24 с.

–  –  –

Мета заняття: формування цілісного уявлення про конституційноправовий статус судів загальної юрисдикції в Україні.

Завдання: засвоєння теоретичних знань про конституційно-правовий статус судів загальної юрисдикції; функції та повноваження судів загальної юрисдикції; конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції в Україні.

Питання для обговорення:

1. Поняття, сутність та функції судової влади.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Засади організації судової влади в Україні.

3. Конституційно-правові основи побудови та функціонування судів загальної юрисдикції.

4. Конституційно-правовий статус професійних суддів, народних засідателів та присяжних в Україні.

5. Суддівське самоврядування в Україні.

6. Статус і повноваження Вищої ради юстиції.

Основні терміни та поняття: апеляційний суд; Верховний Суд України; Вища рада юстиції; засади судочинства; кваліфікаційні комісії суддів; місцевий суд; народні засідателі; правосуддя; присяжні; професійні судді; система судів загальної юрисдикції; спеціалізований суд; статус суддів; суд; суд загальної юрисдикції; суддівське самоврядування; суддя;

судова влада; судова система; функції судів загальної юрисдикції;

юрисдикція; юстиція

Теми рефератів:

1. Конституційно-правовий статус професійних суддів в Україні.

2. Конституційно-правовий статус народних засідателів та присяжних.

Творчо-аналітичні завдання (форма виконання письмова):

Тести-тренінги

1. Система незалежних і безсторонніх органів судової влади, які здійснюють через суддів цих судів правосуддя шляхом цивільного, господарського, адміністративного та кримінального судочинства в порядку, встановленому Конституцією та законами України, іншими актами чинного законодавства – це:

1) органи правопорядку; 2) правоохоронні органи; 3) судові органи; 4) суди загальної юрисдикції; 5) судові інстанції.

2. Специфічний вид державної діяльності, що здійснюється судом на підставі закону у встановленому ним порядку, полягає у розгляді та вирішенні судових справ з метою забезпечення гарантованих Конституцією і законами України прав і свобод людини і громадянина, законних інтересів юридичних осіб, суспільства та держави і завершується прийняттям правосудного, обов'язкового до виконання судового рішення – це:

1) правопорядок; 2) правоохоронна система; 3) правосуддя; 4) судоустрій; 5) судочинство.

3. Напрями і види діяльності судів у межах і порядку, передбачених Конституцією, законами й іншими актами чинного законодавства

України – це:

1) функції правопорядку; 2) функції судової влади; 3) функції правосуддя; 4) функції судоустрою; 5) функції судочинства.

4. Назвіть засади правосуддя визначені Конституцією України:

1) правосуддя в Україні здійснюється виключно судами; 2) заборона утворення надзвичайних та особливих судів; 3) заборона утворення спеціалізованих судів; юрисдикція судів поширюється на всі 4) правовідносини, що виникають у державі; 5) судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції; 6) народ бере участь у здійсненні правосуддя через професійних суддів; 7) судові рішення є обов'язковими до виконання на всій території України.

5. Назвіть засади правосуддя визначені Законом України «Про судоустрій і статус суддів»:

1) правосуддя в Україні здійснюється на засадах змагальності учасників судових дебатів; 2) право на правову допомогу; 3) право на правосуддя; 4) гласність судового процесу; 5) платність судового процесу; 6) обов'язковість судових рішень; 7) самостійність судів і незалежність суддів.

6. Систему судів загальної юрисдикції утворюють:

1) місцеві суди; 2) особливі суди; 3) апеляційні суди; 4) надзвичайні суди; 5) вищі спеціалізовані суди; 6) Конституційний Суду України; 7) Верховний Суд України.

7. Назвіть принципи побудови системи судів загальної юрисдикції в Україні:

1) законності; 2) територіальності; 3) гласності; 4) спеціалізації; 5) відкритості; 6) інстанційності; 7) змагальності.

8. Назвіть місцеві загальні суди:

1) сільські; 2) районні; 3) регіональні; 4) районні у містах; 5) адміністративні; 6) міські; 7) міськрайонні.

9. Назвіть спеціалізовані суди:

1) господарські; 2) цивільні; 3) сімейні; 4) земельні; 5) адміністративні;

6) податкові; 7) третейські.

10. Назвіть вищі спеціалізовані суди:

1) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ; 2) Вищий спеціалізований суд України з розгляду господарських справ; 3) Вищий спеціалізований суд України з розгляду адміністративних справ; 4) Вищий господарський суд України; 5) Вищий адміністративний суд України; 6) Вищий конституційний суд України; 7) Вищий комерційний суд України.

11. Назвіть завдання, функції та повноваження Верховного Суду

України:

1) здійснює касаційний перегляд справ з підстав неоднакового застосування судами законодавства; 2) переглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикцію якої визнає Україна, порушення нашою державою зобов’язань у вирішенні справи судом; 3) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України в порядку імпічменту, ознак державної зради або іншого злочину; 4) вносить за зверненням парламенту письмове подання про неможливість виконання Президентом України його повноважень за станом здоров’я; звертається до Конституційного Суду України щодо 5) конституційності законів, інших правових актів; 6) звертається до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України; 7) переглядає справи з підстав неоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах.

12. До системи забезпечення функціонування судів загальної юрисдикції належать:

1) Верховний Суд України; 2) Вища рада юстиції; 3) Національна школа суддів України; 4) Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого; 5) Вища кваліфікаційна комісія суддів України; 6) місцеве самоврядування; 7) суддівське самоврядування.

13. Назвіть скільки членів входить до складу Вищої ради юстиції:

1) 10; 2) 15; 3) 18; 4) 20; 5) 25; 6) 30; 7) 40.

14. По три члени до складу Вищої ради юстиції призначають:Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 35 |
Похожие работы:

«Кафедра української мови та літератури Урок екскурсія на тему “Шляхами виникнення і розвитку письма. Українська мова вчора, сьогодні, завтра” Підготувала учитель НВК №12 “Школи ліцей” м. Рівного Шамрик Оксана Яківна 2009 р Тема: Шляхами виникнення та розвитку письма. Українська мова вчора, сьогодні, завтра. Мета:провести учнів історичними шляхами розвитку письма, ознайомити із розвитком писемності на Рівненщині; розвивати у дітей зв’язне мовлення, вміння і навички виразного читання, спонукати...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (209) Одеса – 2014 Науковий вісник • Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2014. – № 1 (209). – 205 с. – Мови: укр., рос., англ. Редакційна колегія Редакційна колегія затверджена Вченою радою Одеського національного економічного університету. Протокол № 4 від...»

«Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у V Всеукраїнській Якушин Л.М. – д.г.н., головний науковий Львівський національний університет імені Івана Франка науковій конференції “Проблеми геології фанерозою співробітник ДП “Науково-дослідний інститут Геологічний факультет України” 8–10 жовтня 2014 року. нафтогазової промисловості” НАК “Нафтогаз України”, Місце проведення: спортивно-оздоровчий табір м. Вишневе, Київська обл.; “Карпати”, с. Карпати (Мукачівський р-н, Іванік М.М. – д.г.-м.н.,...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ФОНД ГАННСА ЗАЙДЕЛЯ ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ Деякі аспекти діяльності місцевого самоврядування в Україні НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК Чернігів Деякі аспекти діяльності місцевого самоврядування в Україні: Навч.-метод. зб. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів...»

«МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ АНДРІЙ КЛІШ КИРИЛО СТУДИНСЬКИЙ: життя та діяльність МОНОГРАФІЯ ТЕРНОПІЛЬ – 20 УДК 94 (477) ББК 63.3 (4 Укр) – К 47 Рецензенти: доктор історичних наук, професор К. К. КОНДРАТЮК (Львівський національний університет імені Івана Франка) доктор історичних наук, професор М. Р. ЛИТВИН (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України) доктор...»

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Інститут історії і політології ГАЛИЧИНА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ І КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНІЙ КРАЄЗНАВЧИЙ ЧАСОПИС _ До 350-річчя м. Івано-Франківськ 18-19’2011 Івано-Франківськ Галичина УДК 94 (477) ББК 63.3 (4 Укр.)Г15 Головний редактор: Микола Кугутяк Відповідальний секретар: Олег Єгрешій Редакційна рада: Володимир Грабовецький, Василь Ґрещук, Олег Жерноклеєв, Леонід Зашкільняк (м. Львів), Олександр Карпенко, Володимир Качкан, Петро...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ БІБЛІОТЕКА Серія «Вчені–ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка» Випуск 9 Людмила Леонідівна Хоружа Біобібліографічний покажчик Київ • 2012 УДК 016:37 ББК 91.9:74 Х 79 Упорядники: Горбенко Н. А. бібліограф, Демченко Н. М., провідний бібліограф, Зотова В. А., директор бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка Науковий редактор, відповідальна за випуск Зотова В. А., директор бібліотеки Київського...»

«Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Ярошинський Олег Богданович УДК 947.47 (477.82) (048) Волинь в період національно-визвольної війни 1648-1657 р.р. 07.00.01 – історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Харків – 200 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Грабовецький Володимир...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АНГЛІЙСЬКА МОВА (назва навчальної дисципліни) ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) напряму 0305 Філологія (шифр і назва напряму) Спеціальності 6.020303 “Мова і література (англійська)” 6.020303 “Переклад” (шифр і назва спеціальності) (Шифр за ОПП) Харків 2013 рік РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Чорновол-Ткаченко О.О., канд....»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 10 травня 2011 р., вівторок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Володимир Литвин: «Спілкування ще більше зміцнює довіру і стосунки між людьми з різних країн» Голос України Відзначення 10-ї річниці Всесвітнього Дня польської Полонії (діаспори) пройшло вчора на Вінниччині за участю Голови Верховної Ради В.Литвина та Маршалка Сейму Б.Борусевича. Губернатор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»