WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 35 |

«Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № від 2013 року) Укладач: Кравчук Володимир Миколайович – ...»

-- [ Страница 19 ] --

ред. С. В. Ківалов, М. О. Баймуратов. – К. : Консультант, 2004. – 440 с.

10. Заяць Н. В. Народне представництво: сутність, суб'єкти та особливості здійснення в Україні: монографія / Н. В. Заяць. – Луцьк: Вежа, 2012. – 300 с.

11. Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство :

монографія / Ю. Б. Ключковський. – К. : Час друку, 2011. – 132 с.

12. Коментар Закону України «Про вибори народних депутатів України» / За ред.

М. І. Ставнійчук, М. І. Мельника. – К. : Атіка, 2002. – 384 с.

13. Конончук С. Г. Непрямі вибори в європейських демократіях / С. Г. Конончук. – К.: Агентство «Україна», 2010. – 64 с.

14. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні : проблеми теорії і практики. До 10-ї річниці незалежності України. / За ред. В. Ф. Погорілка. – К. :

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 356 с.

15. Кресіна І. О. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми / І.

О. Кресіна, Є. В. Перегуда. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – 366 с.

16. Максакова Р. М. Конституційно-правові проблеми організації та реалізації установчої влади в Україні : монографія / Р. М. Максакова. – Запоріжжя: Класич. приват.

ун-т, 2012. - 435 с.

17. Малишко М. І. Основи виборчого права (порівняльний аналіз) / М. І. Малишко.

– К. : [б.в.], 2000. – 20 с.

18. Марцеляк О. В. Вибори народних депутатів України: історія, теорія, практика :

навч. посіб. / О. В. Марцеляк. – Х. : Прометей-Прес, 2008. – 635 с.

19. Матвієнко А. С. Референдум-2000. Причини і наслідки. Фальсифікації та фальсифікатори. Імплементація? / А. С. Матвієнко, В. П. Войтенко. – К. : [б.в.], 2000. – 28 с.

20. Мірошниченко Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні: Монографія / Ю. Р. Мірошниченко; за ред. О. Л. Копиленка. – К.: «Фенікс», 2012.

– 360 с.

21. Місцеві референдуми в Україні : теоретичні та нормопроектні аспекти :

матеріали «круглого столу», 23 липня 2009 р., м. Київ // Автор. кол.: Федоренко В. Л. та ін. – К. : СПД Москаленко О.М., 2009. – 60 с.

22. Науково-практичний коментар Закону України "Про вибори народних депутатів України" : у ред. від 7 липня 2005р. (із зм., внесеними Законами України від 17 листопада 2005р., від 19 січня 2006р. та від 9 лютого 2006р.) / Н. В. Богашева та ін. ; ред.

Ю. Б. Ключковський. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 680 с.

23. Оніщук М. В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики : монографія / М. В. Оніщук. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2009. – 450 с.

24. Основи демократії: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. А. Ф.

Колодій. – 3-тє вид., оновл. і доповн. – Л.: Астролябія, 2009. – 831 с.

25. Погорілко В. Ф. Науково-практичний коментар Закону України "Про вибори Президента України" / В. Ф. Погорілко. – К. : Парламентське видавництво, 2004. – 82 с.

26. Погорілко В. Ф., Ставнійчук М. Л. Виборче право України: Навчальний посібник / В. Ф. Погорілко, М. Л. Ставнійчук. – К.: Парламентське видавництво, 2003. – 383 с.

27. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдне право України : навч. посібник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – К. : Видавництво «Ліра-К», 2006. – 366 с.

28. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдуми в Україні : історія та сучасність : монографія / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – К. : Інститут держави і права НАН України, 2000. – 248 с.

29. Росенко М. І. Виборчі системи в Україні: трансформація, становлення парламентаризму, утвердження демократичного врядування : монографія / Росенко Марія Іванівна. – Севастополь : Крученин Н. П., 2012. – 220 с.

30. Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика) / О. В. Скрипнюк. – Х.: Логос, 2006. – 366 с.

31. Ставнійчук М. І. Законодавство про вибори народних депутатів України :

актуальні проблеми теорії і практики / М. І. Ставнійчук. – К. : Факт, 2001. – 156 с.

32. Стрижак А. А. Виборче право в Україні. Історія та сучасність / А. А. Стрижак. – К. : Логос, 2012. – 447 с.

33. Тодика О. Ю. Вибори до парламентів країн СНД (порівняльно-правовий аспект) : моногр. / О. Ю. Тодыка. – X.: Право, 2003. – 147 с.

34. Тодыка О. Ю. Народовластие в условиях глобализации / О. Ю. Тодыка. – Х.:

Право, 2005. – 334 с.

35. Фурашев В. М. Виборчий кодекс України: системна інформатизація :

монографія / Фурашев В. М., Ланде Д. В.. – К. : Синопсис, 2011. – 210 с.

36. Цушко І. І. Посібник для організаторів місцевих виборів : навч.-метод. посіб. / Цушко І. І., Шульга А. В., Шульга В. В. – Боярка : Ніка-Центр, 2010. – 175 с.

37. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарта та досвід для утвердження демократа в Україні : моногр. / Ю. Шведа. – Л., 2010. – 462 с.

38. Шипіло Л. М. Народовладдя як основа демократичної держави : монографія / Л.

М. Шипіло. – Харків : видавництво «ФІНН», 2009. – 216 с.

39. Юридична відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів України / ред. О. Л. Копиленко. – К. : Парламентське вид-во, 2007. – 96 c.

40. Юрійчук Є. П. Електоральна та референдна легітимація влади на пострадянському просторі: зовнішньополітичні аспекти : моногр. / Є. П. Юрійчук. – Чернівці: Рута, 2012. – 480 с.

41. Янчук А. О. Теоретичні засади референдумного процесу в Україні: монографія / А. О. Янчук. – К.: Видавничо-поліграф. центр «Київський ун-т», 2010. – 207 с.

Перелік питань для модульної контрольної роботи 2

1. Поняття «конституційний лад України» та його засади. Закріплення засад конституційного ладу України в Конституції України.

2. Конституційне закріплення суверенітету українського народу і форми його реалізації.

3. Конституційні засади державного суверенітету України і його гарантії.

4. Конституційний принцип поділу влади і його втілення в державноправовій практиці.

5. Конституційний принцип верховенства права.

6. Політичні та економічні основи конституційного ладу.

7. Конституційні принципи мовної політики України.

8. Статус державних символів України.

9. Міжнародно-правові аспекти засад конституційного ладу України.

Статус міжнародних договорів у правовій системі України.

10. Гарантії захисту конституційного ладу України.

11. Поняття та інститути громадянського суспільства.

12. Поняття та види об'єднань громадян.

13. Конституційно-правовий статус громадських організацій: порядок створення, права, обов’язки, відповідальність, підстави та порядок припинення діяльності.

14. Конституційно-правовий статус політичних партій: порядок створення, права, обов’язки, відповідальність, підстави та порядок припинення діяльності.

15. Конституційно-правовий статус релігійних організацій: порядок створення, права, обов’язки, відповідальність, підстави та порядок припинення діяльності.

16. Інформація як об’єкт конституційного регулювання. Законодавство про інформацію.

17. Конституційно-правовий статус засобів масової інформації.

18. Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина та його структура.

19. Тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина.

20. Принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина.

21. Види конституційно-правового статусу людини і громадянина.

22. Поняття громадянства і належність до громадянства України.

23. Принципи громадянства України.

24. Набуття громадянства України.

25. Припинення громадянства України.

26. Органи, які вирішують питання, пов'язані з громадянством України.

27. Поняття, ознаки та види конституційних прав і свобод людини та громадянина.

28. Громадянські (особисті) права і свободи людини та громадянина в Україні.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


29. Основні політичні права і свободи громадян України.

30. Основні економічні, соціальні та культурні права і свободи людини та громадянина в Україні.

31. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в Україні.

32. Обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні.

33. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні.

34. Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.

35. Конституційно-правове регулювання статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

36. Поняття та елементи конституційно-правового статусу іммігрантів в Україні.

37. Національні меншини в Україні: поняття, структура та принципи конституційно-правового статусу.

38. Конституційно-правове регулювання статусу закордонних українців.

39. Поняття, соціальні функції та види виборів.

40. Поняття та принципи виборчого права.

41. Поняття і види виборчих систем.

42. Виборчий процес та його стадії.

43. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.

44. Поняття, принципи і форми безпосередньої демократії в Україні.

45. Поняття та види референдумів в Україні, законодавство про референдуми.

46. Предмет всеукраїнського та місцевих референдумів.

47. Порядок призначення референдумів, підготовка їх проведення.

48. Порядок голосування і визначення результатів референдумів.

49. Юридичні наслідки проведення референдумів.

50. Відповідальність за порушення законодавства про референдуми.

–  –  –

Мета заняття: формування цілісного уявлення про конституційноправовий статус законодавчої влади в Україні.

Завдання: формування теоретичних знань про конституційно-правовий статус Верховної Ради України; функції та повноваження Верховної Ради України; організаційно-правові форми її діяльності; законодавчий процес та інші парламентські процедури; юридичну природа правових актів Верховної Ради України; конституційно-правовий статус народного депутата України.

Питання для обговорення:

1. Поняття та елементи конституційно-правового статусу Верховної Ради України.

2. Конституційний склад і структура Верховної Ради України.

3. Компетенція (функції та повноваження) Верховної Ради України.

4. Організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради України.

5. Законодавчий процес та інші парламентські процедури.

6. Юридична природа правових актів Верховної Ради України.

7. Поняття та принципи конституційно-правового статусу народного депутата України.

8. Права та обов’язки народного депутата. Конституційно-правова природа мандата народного депутата України.

9. Підстави та порядок припинення повноважень народних депутатів України.

10. Гарантії діяльності народних депутатів України.

11. Відповідальність народних депутатів України.

Основні терміни та поняття: вето; декларація; денонсація; депутат;

депутатська фракція; депутатське звернення; депутатський запит;

депутатський імунітет; депутатський індемнітет; депутатський мандат; закон;

законодавча влада; законодавча ініціатива; законодавчий процес;

законопроект; засідання; коаліційна угода; коаліція; коаліція депутатських фракцій; лобіювання; мандат; мандатарій; народний депутат; омбудсман;

опозиція; парламент; парламентар; парламентаризм; парламентська опозиція;

поправка; постанова; присяга народного депутата України; проект акта;

промульгація; пропозиція; ратифікація; сесія; тимчасова слідча комісія;

тимчасова спеціальна комісія; фракція.

Теми рефератів:

1. Загальна теорія і стан парламентаризму.

2. Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

3. Конституційно-правовий статус Рахункової палати.

–  –  –

спроможності парламенту ефективно забезпечувати народне представництво, своєчасно та якісно здійснювати законодавче регулювання всіх сфер життя в суспільстві та державі, утверджувати та гарантувати права і свободи людини і сприяти консолідації нації довкола ідеалів демократії та верховенства права – це:

1) парламентаризм; 2) конституціоналізм; 3) бікамералізм; 4) лобізм; 5) протекціонізм.

2. Єдиний виборний колегіальний загальнонаціональний постійно діючий представницький орган законодавчої влади в Україні – це:

1) парламент; 2) Президент України; 3) комітет Верховної Ради України; 4) Верховна Рада України; 5) Кабінет Міністрів України.

3. Назвіть ознаки українського парламенту як органу законодавчої влади:

1) колегіальність; 2) одноосібність; 3) виборність; 4) гласність; 5) постійно діючий характер.

4. Назвіть принципи функціонування парламенту України:

1) законність (легітимність); 2) призначуваність; 3) постійність; 4) гласність; 5) колегіальність; 6) оперативність; 7) ведення роботи державною мовою.

5. Зумовлена завданнями, функціями та повноваженнями й визначена Конституцією та законами України внутрішня побудова парламенту – це:

1) палати українського парламенту; 2) структура Верховної Ради України; 3) будова Верховної Ради України; 4) склад Верховної Ради України; 5) депутатська організація.

6. Структурними елементами Верховної Ради України є:

1) Голова Верховного Суду України; 2) комітети Верховної Ради України; 3) бюджетна комісія Верховної Ради України; 4) тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України; 5) тимчасові комітети Верховної Ради України; 6) депутатські фракції у Верховній Раді України; 7) нижня палата Верховної Ради України.

7. Назвіть повноваження Голови Верховної Ради України:

1) веде засідання Верховної Ради; 2) координує діяльність бюджетних органів; 3) підписує акти, прийняті Верховною Радою; 4) представляє Україну у зносинах з органами влади інших держав; 5) організує роботу апарату Верховної Ради України.Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 35 |
Похожие работы:

«Інститут аналізу державної та регіональної політики Правові та економічні основи управління сільськими органами самоорганізації населення Навчально-методичне видання Луцьк УДК 342.571 ББК 67.300.73 П 68 Укладачі: Гайворонська І.М., Савчук О.А, Губені Ю.Е., Іванків О.Я. Редактори: Савчук О.А. – кандидат історичних наук, Губені Ю.Е. – доктор економічних наук, професор, академік УАЕН. Рецензенти: Божидарнік Т.В. – доктор економічних наук, Морохова В.О. – кандидат економічних наук Правові та...»

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ УДК 17.02 Віктор Петрушенко Національний університет “Львівська політехніка” ПІСЛЯ МАКІНТАЙРА: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ МОРАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ © Петрушенко Віктор, 2012 Окреслено причини втрати традиційною етикою впливу на життєдіяльність сучасної людини. Запропоновано нове бачення моральності на основі ідей “нової антропології”, що подає людину в єдності та взаємній зумовленості природного та соціально-культурного начал та “нового гуманізму”,...»

«© Строгіна Ю.В. Національна бібліографія України: історія та сучасний стан 2.3. Ретроспективна національна бібліографія в УРСР після революції. Її надбання та проблеми. Наступний етап у розвитку української бібліографії пов’язаний з періодом української революції 1917-1921 pp. [63, с. 80-92]. У цей час закладалися державні основи національної бібліографії. Урядами УНР, у період гетьманату П. Скоропадського, коли за складних політичних і економічних обставин було сформовано національну політику...»

«Міністерство освіти й науки України Донбаська державна машинобудівна академія ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для студентів 3-го курсу Затверджено на засіданні методичної ради Протокол № від Краматорськ 2008 УДК 796.01 Фізичне виховання : теоретична підготовка : методичні вказівки для студентів 3-го курсу / уклад.: Ю. С. Сорокін, О. М. Олійник, В. Г. Лосік. – Краматорськ : ДГМА, 2008. – 92 с. Матеріал методичних вказівок спрямований на систематизацію й поглиблення...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н.КАРАЗІНА Філософський факультет Кафедра українознавства В.І. ТАНЦЮРА КОМПЛЕКС Навчально-методичних матеріалів з курсу «Історія України». для студентів та викладачів Харків – 2010 Автор: Танцюра В.І. – доктор історичних наук, професор кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Рецензенти: Руденко Р.Г. – доктор історичних наук, професор Харківського економічного...»

«Олена Семеног Український фольклор 2 _ Олена Семеног Український фольклор Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Глухів 2004 _3 УДК 821.161.2-1.09 ББК 82.3(4Укр) С30 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14 / 18.2 – 253 від 18.02.2004) Рецензенти: Є.А.Пасічник, доктор педагогічних наук, професор; В.Ф.Погребенник, доктор філологічних наук, професор; А.М.Поповський,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Педагогіка ВИПУСК ХХХІІІ Івано-Франківськ ББК 74 В 53 ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ПЕДАГОГІКА. 2010. ВИПУСК ХХХІІІ У віснику вміщено науковий доробок відомих українських та зарубіжних учених з актуальних проблем освіти дітей та молоді у сучасному полікультурному просторі в руслі її глобалізації. Представлені результати наукових досліджень...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Філософія” Випуск 11 Острог – 2012 УДК 101(477)(08) ББК 87. 3(4Укр) Н 34 Фахове видання з філософських наук, затверджено Постановою президії ВАК України від 15. 12. 2004 р. № 3-05 / 11 (перелік № 15, оновлений 2. 04. 2009 р.) Друкується за рішенням вченої ради Національного університету “Острозька академія” (протокол № 2 від 27 вересня 2012 р.) Редакційна колегія: Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор, проректор з навчальної та наукової роботи Національного...»

«ДЖАКЛІН ВІЛСОН Опiвночi Переклад Володимира Чернишенка Ілюстрації Ганни Осадко ББК 84.4 Вел. В44 Серію «Дівчатка Джаклін» засновано 2010 року. MIDNIGHT Сopyright Jacqueline Wilson, 2003 © Це видання публікується за згодою з David Higham Associates Ltd та Synopsis Literary Agency. У одному англійському місті живе незвичайна дівчинка на ім’я Вайолет. Вона мріє про світ ельфів та фей, казкових палаців і драконів. Вона обожнює книги Каспера Дріма – відомого ілюстратора, який створює дивовижні...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра філософії ПРОГРАМА навчального курсу “Онтологія і проблема духу” для студентів філософського факультету ЛЬВІВ 2007 Програму підготував асист. Якуц Р.Р. кафедра філософії, філософський факультет Мета навчального курсу – ознайомити студентів із ключовими проблемами онтології, розгортанням проблеми буття, свідомості, смислу, сущого в історії філософської думки. Даний курс...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»