WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 35 |

«Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № від 2013 року) Укладач: Кравчук Володимир Миколайович – ...»

-- [ Страница 13 ] --

8. Копиленко О. Щодо закону про громадянство України // Право України. – 2001.

– № 10. – С. 84-88.

9. Ладигін С. Конституційно-правове регулювання інституту громадянства в Україні // Юридична Україна. – 2009. – № 4. – С. 25-30.

10. Малишко М. І. Конституційно-правовий статус громадян та інших груп населення / М. І. Малишко. – К. : МАУП, 1996. – 16 с.

11. Лотюк О. Принципи громадянства України відповідно до Конституції України // Право України. – 1998. – № 7. – C. 9-11.

12. Манжура Н. Поновлення в громадянстві України як підстава набуття громадянства // Юридичний журнал. – 2007. – № 5. – С. 63-65.

13. Мелащенко В. Принципи громадянства України // Право України. – 1992. – № 7. – C. 12-14.

14. Науково-практичний коментар закону України "Про громадянство України" / В.

Д. Андрієнко та ін. – К. : МП Леся, 2002. – 251 с.

15. Огурцов О.П. Розвиток законодавства України, спрямованого на попередження та скорочення випадків безгромадянства // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 11. – С. 144-150.

16. Подима Я.В. Конституційно-правовий принцип єдиного громадянства України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 35. – К.:

Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 239-246.

17. Подима Я.В. Конституційно-правовий принцип неможливості вигнання громадянина України за межі держави // Держава і право: Збірник наукових праць.

Юридичні і політичні науки. Випуск 41. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – С. 261-266.

18. Рубач Л. Громадянство: набуття та припинення / Л. Рубач. – К. : Видавець Фурса С.Я., 2006. – 68 с.

19. Суржинський М. І. Інститут громадянства України: конституційно-правовий аспект : монографія / М. І. Суржинський. – К. : Наукова Думка, 2011. – 214 с.

20. Суржинський М.І. Конституційно-правове регулювання громадянства України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 37. – К.:

Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 189-195.

21. Суржинський М.І. Міжнародно-правові стандарти у галузі громадянства //

Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 36. – К.:

Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 211-217.

22. Суржинський М.І. Належність до громадянства України: теоретико-правові питання // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 2. – С. 90-95.

23. Суржинський М.І. Принципи громадянства: теоретико-правовий аналіз //

Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 32. – К.:

Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 147-154.

24. Суржинський М.І. Припинення громадянства: теоретичний аспект // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 41. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – С. 237-243.

25. Суржинський М.І. Теоретико-правові питання громадянства // Держава і право:

Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 42. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – С. 227-233.

26. Суржинський М.І. Щодо поняття громадянства: теоретичний аспект // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – С. 96-101.

27. Тодыка Ю. Н. Гражданство Украины : учебн. пособие / Ю. Н. Тодыка, Н. А.

Ришняк. – Харьков : Национальная юрид. академия им. Ярослава Мудрого, 1996. – 218 с.

28. Тодика Ю. М. Громадянство України / Ю. М. Тодика, Б. І. Ольховський. – Харків : Харківський ін-т внутрішніх справ, 1994. – 46 с.

29. Тодика Ю. М. Громадянство України: конституційно-правовий аспект : навч.

посібник / Тодика Ю. М. – Харків : Факт, 2002. – 254 с.

30. Толкачова І.А. Конституційний принцип єдиного громадянства // Право України. – 2009. – № 11. – С. 196-200.

31. Толкачова І.А. Конституційно-правове регулювання принципів громадянства України // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам’яті академіка права Ю.М. Тодики / За заг. ред. проф. А.П. Гетьман. Нац. юрид. акад.

України. – Харків: Права людини, 2009. – С. 158-160.

32. Толкачова І. А. Проблеми законодавчого регулювання подвійного громадянства в Україні // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 59. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 122-128.

33. Умови громадянства : збірка статей / пер. О. О. Іваненко ; ред. Б. В. Стінберген.

– К. : Український Центр духовної культури, 2005. – 264 с.

34. Чалий П. Громадянство України у питаннях і відповідях / П. Чалий. – К. :

Компанія ВАІТЕ, 1998. – 44 с.

35. Чалий П. Елемент державності – інститут громадянства // Політика і час. – 2001. – № 1. – С. 38-46.

36. Чехович С.Б. Коментар до ст. 4 Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 1. – С. 114-121.

–  –  –

Мета заняття: формування цілісного уявлення про конституційні права, свободи та обов’язки в Україні.

Завдання: формування теоретичних знань і уявлень про правовий зміст конституційних прав, свобод та обов’язків, а також механізми їх забезпечення та захисту.

Питання для обговорення:

1. Поняття та загальні ознаки конституційних прав і свобод людини та громадянина.

2. Система конституційних прав і свобод людини та громадянина.

3. Громадянські (особисті) права і свободи людини та громадянина в Україні.

4. Політичні права і свободи громадян України.

5. Соціально-економічні та культурні права і свободи людини та громадянина в Україні.

6. Поняття, система і види гарантій реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні.

7. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні та гарантії їх виконання.

98 Основні терміни та поняття: гарантії прав і свобод людини та громадянина; громадянські (особисті) права і свободи людини; економічні права та свободи людини і громадянина; конституційні обов’язки людини і громадянина; конституційні права і свободи людини; конституційні права і свободи людини та громадянина; конституційні права особи; конституційні свободи особи; культурні (духовні) права і свободи людини та громадянина;

місце перебування; місце проживання; нормативно-правові гарантії конституційних прав і свобод людини та громадянина; організаційно-правові гарантії конституційних прав і свобод людини та громадянина; політичні права і свободи громадян України.

Теми рефератів:

1. Конституційне право на свободу та особисту недоторканність.

2. Конституційне право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

3. Конституційне право на свободу світогляду і віросповідання.

4. Конституційні обов’язки громадян України.

5. Конституційно-правові основи обмеження основних прав і свобод людини та громадянина.

Творчо-аналітичні завдання (форма виконання письмова):

Тести-тренінги Встановлена Конституцією України та гарантована 1.

Українською державою міра можливої поведінки або діяльності особи (колективу осіб) з метою задоволення своїх законних потреб і інтересів у політичній, економічній, соціальній, культурній (духовній), екологічній, інформаційній та інших сферах суспільного життя – це:

1) конституційні права людини; 2) конституційні обов’язки людини; 3) конституційні правомочності людини; 4) конституційна правосвідомість людини; 5) конституційні свободи людини.

2. Назвіть ознаки конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні:

1) є життєво важливими та найбільшою мірою соціально значимі як для окремої людини, так і для суспільства в цілому; 2) відображають ступінь їх відповідності міжнародним зобов'язанням держави; 3) мають особливу юридичну форму закріплення; 4) займають важливе місце в системі правового статусу людини і громадянина; 5) мають постійний характер; 6) закріплюються за кожною людиною і за кожним громадянином; 7) мають загальний універсальний характер.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. Визнані та гарантовані Конституцією і законами України пріоритетні природні можливості людини в користуванні невідчужуваними благами особистого життя та індивідуальної свободи – це:

1) природні права і свободи людини; 2) невідчужувані права і свободи людини; 3) громадянські права і свободи людини; 4) політичні права і свободи людини; 5) культурні права і свободи людини; 6) духовні права і свободи людини; 7) економічні права і свободи людини.

4. Систему конституційних громадянських (особистих) прав і свобод людини складають:

1) право на громадянство; 2) право кожного на життя; 3) право на повагу до державних символів; 4) право кожної людини на свободу та особисту недоторканність; 5) право кожного на недоторканність його власності; 6) право кожного на свободу листування; 7) право на працю.

5. Конституційно визначена міра можливої поведінки і діяльності людини в політичній сфері правовідносин, насамперед щодо об’єднання в політичні партії, участі в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним до органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в яких особа виступає передусім як громадянин

України, учасник суспільно-владних відносин – це:

1) природні права і свободи громадян України; 2) невідчужувані права і свободи громадян України; 3) громадянські права і свободи громадян України; 4) політичні права і свободи громадян України; 5) культурні права і свободи громадян України; 6) духовні права і свободи громадян України; 7) економічні права і свободи громадян України.

6. До політичних прав і свобод громадян України належать:

1) право на свободу об'єднання у політичні партії; 2) право брати участь в управлінні господарськими товариствами; 3) право брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах; 4) право обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування; 5) право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації; 6) право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення; 7) право відкликати народних депутатів України.

7. Визначена Конституцією та законами України міра можливої поведінки або діяльності людини та громадянина в економічній сфері суспільних відносин, пов’язана з правовим режимом власності та господарської діяльності – це:

1) природні права і свободи людини та громадянина; 2) невідчужувані права і свободи людини та громадянина; 3) громадянські права і свободи людини та громадянина; 4) політичні права і свободи людини та громадянина; 5) культурні права і свободи людини та громадянина; 6) духовні права і свободи людини та громадянина; 7) економічні права і свободи людини та громадянина.

8. До основних економічних прав і свобод людини та громадянина належать:

1) право державної власності; 2) право приватної власності; 3) право комунальної власності; 4) право колективної власності; 5) право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом; 6) право користуватися об’єктами права державної власності; 7) право користуватися об’єктами права комунальної власності.

9. Встановлена Конституцією та законами України міра можливої поведінки або діяльності людини в соціальній сфері, що передбачає задоволення законних інтересів і потреб у сфері трудової діяльності, соціального захисту й охорони здоров’я – це:

1) природні права і свободи людини та громадянина; 2) соціальні права і свободи людини та громадянина; 3) громадянські права і свободи людини та громадянина; 4) політичні права і свободи людини та громадянина; 5) культурні права і свободи людини та громадянина; 6) духовні права і свободи людини та громадянина; 7) економічні права і свободи людини та громадянина.

10. До основних соціальних прав і свобод людини та громадянина належать:

1) право на працю; 2) право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів; 3) право на відпочинок; 4) право на судовий захист; 5) право на житло; 6) право на достатній рівень навчання; 7) право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

11. Встановлена Конституцією та законами України міра можливої поведінки або діяльності особи щодо задоволення своїх законних потреб у сфері освіти, літературної, художньої, наукової та технічної діяльності

– це:

1) природні права і свободи людини та громадянина; 2) соціальні права і свободи людини та громадянина; 3) громадянські права і свободи людини та громадянина; 4) політичні права і свободи людини та громадянина; 5) культурні права і свободи людини та громадянина; 6) культурні (духовні) права і свободи людини та громадянина; 7) економічні права і свободи людини та громадянина.

12. До основних культурних прав і свобод людини та громадянина належать:

1) право на освіту; 2) право на загальну середню освіту; 3) свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості; 4) право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; 5) свобода світогляду та віросповідання; 6) право на страйк; 7) право на інформацію.

13. Система умов і засобів, юридичних механізмів забезпечення належної реалізації визначених Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина – це:

1) права і свободи людини та громадянина; 2) способи забезпечення прав і свобод людини та громадянина; 3) механізм реалізації прав і свобод людини та громадянина; 4) засоби захисту прав і свобод людини та громадянина; 5) гарантії конституційних прав і свобод людини та громадянина; 6) форми захисту прав і свобод людини та громадянина; 7) обмеження прав і свобод людини та громадянина.

14. Назвіть спеціальні гарантії конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні:

1) політичні; 2) економічні; 3) нормативно-правові; 4) ідеологічні; 5) організаційно-правові; 6) інституційні; 7) духовні.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 35 |
Похожие работы:

«Фізична географія Наукові записки. №1. 2013. defined scientific, educational, practical, ecological and aesthetic value, accessibility and visibility, its safety, proposed a type of monument and recommendations for use. Key words: marker profile Galych, loess-soil series, complex natural monument, geosite, criteria оf evaluation, creation of a database. Рецензент: проф. Сивий М.Я. Надійшла 18.03.2013р. УДК 911.3 (447.43) Володимир САМАР ОСОБЛИВОСТІ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ БАСЕЙНУ р. СМОТРИЧ У...»

«СПІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ТА ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ:,,ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА: НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, УЧНІВСЬКОЇ І СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ” НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ЕКОЛОГОНАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ Науковий консультант: Пустовіт Григорій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України....»

«УДК 78.378.13 М.А.МИХАСЬКОВА, кандидат педагогічних наук (м.Хмельницький) Особливості методичного забезпечення курсу „Музична педагогіка” в навчальних закладах педагогічної освіти У статті розкривається специфіка навчально-методичного забезпечення курсу „Музична педагогіка”, обґрунтовується вибір тем для лекційних, практичних та самостійних робіт у навчальних закладах педагогічної освіти. Ключові слова: предмет „Музична педагогіка”, мета і завдання курсу, форми організації навчання. Постановка...»

«Р.Д. Іскович-Лотоцький, І.В. Севост’янов ІСТОРІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Ч. ІІІ Зміст Вступ 1. Виникнення військової техніки 2. Вогнепальна зброя 2.1. Артилерія 2.2. Стрілецька зброя 3. Авіація 4. Танки 5. Військове кораблебудування 5.1. Надводні кораблі 5.2. Підводні човни 6. Ракетна зброя 6.1. Початковий період ракетобудування 6.2. Бойові ракети з РДТП 6.3. Ракети з РРД 6.4. Бойові ракети післявоєнного часу Література Вступ Військова техніка і пов’язана з нею інженерна діяльність відіграють...»

«ЛІТОПИС «ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ» Володимир ПРИСТАЙКО, Олександр ПШЕННІКОВ, Юрій ШАПОВАЛ (Київ) ШЛЯХ НА СОЛОВКИ (До 60-річчя соловецької трагедії) Я все більше переконуюсь, що нас вирішили повільно, але планово фізично знищити зовсім. Мені дали термін 5 років, але життя скорочують на 20 років. Лесь Курбас у розмові з Мирославом Ірчаном. Соловки, січень 1935 року. Про все, що нині коїться, історія згодом скаже своє слово. Матвій Яворський. Соловки, 30 листопада 1936 року. 26 вересня 1936 року Політбюро...»

«УДК 37.018.55:372.3 А.І.ДИБАЧ, аспірант (м.Івано-Франківськ) Вплив реформаторської педагогіки зарубіжних країн на становлення й розвиток вітчизняного дошкілля (кінець ХІХ – початок ХХ століття) У статті на основі аналізу реформаторської педагогіки країн зарубіжжя (кін. ХІХ – поч. ХХ століття) визначено її вплив на становлення й розвиток вітчизняного дошкільного виховання. Автор звертає увагу на прогресивні ідеї дошкільного виховання зарубіжних дослідників того часу (О. Декролі, М. Монтессорі,...»

«УКРАЇНА ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА РІШЕННЯ Двадцять четверта сесія V скликання від № 1076 11.05.10 Про обласну Програму з видання серії «Книга Пам’яті України. Переможці. Житомирська область» на 2010–2013 роки На виконання Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років», указів Президента України від 13 серпня 2002 року № 713/2002 «Про історико-меморіальний серіал «Книга Пам’яті України», від 10 грудня 2008 року № 1152/2008 «Про відзначення 65-ї річниці...»

«Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського БІБЛІОТЕКА СВІДОК І ТВОРЕЦЬ ІСТОРІЇ КРАЮ 110-річчю заснування Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського присвячується Кіровоград УДК 027.53 (477.4) ББК 78.34 (4УКР–2КІР) 751. Б 5 Авторський колектив: Завідуюча відділом рідкісних і цінних документів Наталія Зеленська Заступник директора з наукової роботи Валентина Козлова Завідуюча відділом краєзнавства Тетяна Макарова Головний...»

«Філософія Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна О. М. Кривуля ФІЛОСОФІЯ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Харків – 2010 2 О. М. Кривуля УДК 1(075.8) ББК 87я7 К 8 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11 6029 від 24.07.09) Рецензенти: М. В. Дяченко – доктор філософських наук,...»

«Національна академія наук України ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНЕ ПРИМИРЕННЯ ЧИ КОНФРОНТАЦІЯ? Збірник документів Національна академія наук України ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ і а ц о н ш ПРИМИРЕНІЙ е 4 1 1 0 Н 1 Р 0 Н Щ І1 ? Збірник документів Київ — 1999 Упорядник — О. М. Веселова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, член Робочої групи з вивчення ОУН-УПА при Інституті історії України НАНУ Збірник створено на основі документів архіву...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»