WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 19 |

«ІСТОРИКО – ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ Науковий часопис ВИПУСК Київ - 2007 УДК 378 (091) (051) ББК 74.583 я 5 І – 90 Історико-педагогічні студії: Науковий часопис / Гол. ред. Н.М.Дем’яненко. – ...»

-- [ Страница 8 ] --

Особливістю представленої моделі науково-дослідної роботи НВНПК є, перш за все, усвідомлення важливості першого етапу, як базового, фундаментального, в процесі якого формується індивідуальне наукове світобачення, проектується майбутня дослідна діяльність, викристалізовується науково-педагогічне мислення. Не принциповим є термін проходження вищезазначених етапів, що дає змогу студенту обрати ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ індивідуальний шлях наукової роботи. Побудований таким чином навчальний процес у вищій школі дасть змогу перейти від суто інформаційної моделі освіти (репродуктивної) до творчо-продуктивної.

Інтенсивний розвиток наукового знання і пов’язана з цим інтеграція наук вимагає перегляду та зміни змісту і методів навчання у вищому педагогічному навчальному закладі. Сучасна педагогічна наука робить акцент на активних методах навчання. Основними способами (методами) організації навчальної діяльності в системі НВНПК повинні стати захист проектів (проектний метод), проведення досліджень, дискусій, що забезпечують навчання відповідно особистим інтересам студентів, вільну самостійну роботу.

Відповідна наукова робота студентів (викладачів) спирається на спеціалізовані організаційні форми – наукові лабораторії, амбулаторії, центри, інститути, товариства, що входять до складу НВНПК.

Отже, педагогічна підготовка в системі навчально-виховного, науково-педагогічного комплексу має на меті всебічний розвиток особистості майбутнього вчителя, виявлення його творчого потенціалу.

Широкий простір для педагогічної практики в рамках НВНПК, ґрунтовна педагогічна, медико-психологічна підготовка студентів дозволяє розширити діапазон професійної діяльності майбутнього педагога від корекції поведінки й відставання у навчанні учнів до аналізу та проектування педагогічного процесу. Обов’язковою умовою підготовки студентів вузу є дослідно-експериментальна робота, спрямована на оволодіння науковим методом та формування у студентів науковопедагогічного мислення. Науково-дослідна діяльність студента в системі НВНПК є своєрідним ядром, де інтегруються та диференціюються здобуті ним знання з різних навчальних дисциплін.

ЛІТЕРАТУРА

1. Андрущенко В.П. Вища освіта України на шляху радикальних змін // Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку. – К., 1996. – Ч.І: Нова парадигма вищої освіти. – С. 42 - 48.

2. Богуславский М.В. Генезис гуманистической парадигмы образования в отечественной педагогике начала ХХ в. // Педагогика. – 2000. – № 4. – С. 63 - 70.

3. Валицкая А.П. Нужна ли России высшая педагогическая школа? // Педагогика. – 2000. – № 4. – С. 3 - 7.

4. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХІ века. (В поисках практикоориентированных образовательных концепций). – М., 1998.

5. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / Отв. ред. и сост.: П.В. Алексеев. – М., 1995.

6. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. – М., 2000.

7. Дем’яненко Н.М., Важинський І.П. Ретроспектива педагогічної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.). – М., 2002.

8. Дем’яненко Н.М., Шалда Т.В. Положення про освітньо-виховний і науковий комплекс. – К., 1995.

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ 9. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / За ред. В.Г. Кременя. Упоряд.

О.О. Любар. – К., 2003.

10. Казанцев С.Я., Казанцева Л.А. Методологическая культура студентов в условиях фундаментализации обучения // Педагогическое образование. – 2001. – № 3. – С. 9 Клепко С.Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання. – К.- Полтава – Харків, 1998.

12. Концепция педагогического образования: Типовой учебный план. – М., 1989.

13. Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку / За заг. ред. акад. О.Г. Мороза. – К., 1994.

14. Монахов Г.А. Образование как рабочее поле интеграции // Педагогика. – 1997. – № 5.– С. 52 - 55.

15. Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Збірка матеріалів до Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 травня 2000 року). – Тернопіль, 2000.

16. Педагогическое образование на современном этапе: содержание, структура, организационные формы: Сб. науч. тр. / Под ред. В.Б.Новичкова. – М., 1989.

17. Сидоренко О.Л. Проблеми реформування системи вищої освіти в Україні: Науковопрактичний посібник для працівників системи освіти. – Харків, 2000.

18. Харламов И.Ф., Горленко В.П. Педагогическая практика: старые и новые подходы // Педагогика.– 1997. – № 4. – С. 72 - 78.

–  –  –

Наукові праці Н.М.Дем'яненко, М.Б.Євтуха, В.К.Майбороди, Б.М.Ступарика, О.В.Сухомлинської, М.Д.Ярмаченка стали помітним внеском у розроблення проблем педагогічної освіти України. Останнім часом з’явилися окремі дослідження, де розробляються наукові основи історії вищої школи періоду Великої Вітчизняної війни. Зокрема, у монографії Л.М.Цимбал „Вища школа України в роки Великої Вітчизняної війни: 1943-1945” на основі матеріалів і документів 15-ти центральних та обласних архівів України й Російської Федерації проаналізовано труднощі, які доводилось долати в цей період професорсько-викладацькому складу і студентам вищих навчальних закладів [1, с. 23]. Водночас не вивченими залишаються багаті архівні фонди з історії вищої педагогічної освіти воєнного періоду Південного регіону України. Отже, цими рядками привертаємо увагу до важливого етапу функціонування вищих педагогічних навчальних закладів Півдня України (Одеса, Херсон, Крим) в умовах Великої Вітчизняної війни 1941-1945 pp.

Уже в перші дні війни, наприклад, з Одеського університету до діючої армії пішло багато викладачів (І.А.Адамов, М.Д.Адлер, Д.С.Бельфор, І.З.Голдовський, М.Д.Грудський, А.В.Карачан, А.І.Литвиненко, О.П.Молчанов та ін.) і студентів (Д.І.Богуненко, О.Б.Данилко, І.Є.Дмитрієвський, Є.І.Дятлов, Ю.Ф.Касим, Л.Х.Калустьян, В.П.Мазур, П.Т.Маркушевський і багато інших). Вони мужньо билися на ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ фронтах і здобули чимало бойових нагород. Із багатьох, хто залишився в місті, формувалися загони народного ополчення і винищувальний батальйон, які в подальшому влилися до військових лав, що боронили Одесу. В спорудженні укріплень навколо міста брало участь понад 200 викладачів, працівників і студентів університету.

Протягом героїчної оборони Одеси університет не припиняв дослідно-експериментальної роботи, в ході якої вчені виконували військові замовлення та завдання, що надходили від командування оборони. Це, зокрема, розроблення способу детонації аміачної селітри (Е.К. Лопатто, Л.І.Мазур, С.І.Кублановський), виготовлення капсуль-детонатора до гранат, де основним наповнювачем була аміачна селітра, вироблення водню для аеростатів. Велику справу для обложеної Одеси зробили геологи Є.Т.Мальований і Г.Я.Гончар, які розшукали давні шахтові й артезіанські колодязі [7, с. 78 - 79].

Слід наголосити, що Одеський університет не переставав функціонувати протягом усіх воєнних років. Його роботу очолював професор М.П.Савчук (ректор ОДУ з 1939 р.). Організаторські здібності Миколи Панасовича особливо яскраво проявилися саме під час Великої Вітчизняної війни. Завдяки його енергії та цілеспрямованості було здійснено дві евакуації університету: у Майкоп, де згодом здійснено два випуски студентів (у 1941 та 1942 pp.) і в Байрам-Алі (тут університет працював до 1944 р.) [2, с. 88 - 96].

Під час евакуації, в надзвичайно важких умовах університетом не тільки готувалися кадри, але й здійснювалася наукова робота. Достатньо сказати, що лише за 1943 р. у Байрам-Алі вчена рада ОДУ прийняла захист кандидатських дисертацій у десятьох фахівців Туркменії. За активну роботу в підготовці національних наукових і педагогічних кадрів Наркомос Туркменії оголосив Одеському університетові подяку.

Університет не припиняв свою діяльність і в самій Одесі. Цей ВНЗ окупанти вирішили не закривати. З кінця 1941 р. ОДУ діяв як єдиний комплекс із трьома факультетами: медичним, політехнічним і агрокультурним. Згодом почали функціонувати історико-філологічний (з румунським відділом), юридичний факультети і факультет точних наук.

Були спроби також відкрити богословський, філософський факультети із упровадженням у навчальний процес румунської мови (з цією метою при університеті почав діяти ліцей).

Створення студентських організацій суворо заборонялося. Однак, прихована антифашистська діяльність - від поширення повідомлень Радінформбюро, збереження цінної літератури й апаратури - до виготовлення й вивозу зброї (запалювальних бомб) для диверсійної та партизанської боротьби, а також підпільна діяльність групи студентів і викладачів під керівництвом відомого розвідника Н.А.Гефта сприяли визволенню міста. 10 квітня 1944 р. Одеса стала вільною від загарбників.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ

Війна й фашистська окупація завдали університетові великої шкоди:

бомбами і снарядами було зруйновано два гуртожитки на НовоАркадійській вулиці, постраждало декілька університетських будинків. Під кінець окупації фашисти вивезли устаткування більшості лабораторій, фізико-математичного й географічного музеїв, цінний інструментарій Астрономічної обсерваторії - практично все, чого не зміг забрати з собою в евакуацію університет.

Після визволення в Одесі негайно розгорнулися відбудовчі роботи.

12 квітня 1944 р. було ухвалено постанову про відновлення діяльності університету (і ще п'ятьох вищих навчальних закладів), а вже 21 квітня почалося навчання. В умовах прифронтового міста (загроза нальотів ворожої авіації минула лише наприкінці серпня) ця справа була не з легких. У повному складі університет розпочав роботу на початку жовтня 1944 року. На його факультетах налічувалося 1590 студентів і 60 аспірантів. На 51 кафедрі викладацьку роботу здійснювали 200 осіб, у тому числі: 24 професори, 59 доцентів і кандидатів наук, 83 старші викладачі. У рік Перемоги університет закінчили 273 студенти (104 філологи, 66 істориків, 41 географ, 31 хімік, 22 біологи, 9 фізиків і математиків). За роки війни університет зробив п'ять випусків, що дали країні 500 молодих спеціалістів [7, с. 78 - 79].

Демобілізовані викладачі й студенти поверталися до університету і в гімнастерках ставали до кафедр, сідали за парти. Серед таких були й жінки: зенітниця О.П.Ковальчук, яка захищала Кавказ і форсувала Дніпро, учасниця боїв на Курській дузі та боїв за Будапешт і Прагу Г.П.Гребінна, багато інших.

Не всі повернулися з боїв. Смертю героїв полягли колишні працівники університету: доцент кафедри гідробіології O.K.Макаров, заступник декана біологічного факультету З.І.Дячук, студенти С.Бондар, Я.Браїловський, П.Земляних, В.Зименко та ін. У зв'язку із 80-річчям (1945 р.) Одеському державному університетові було надано ім'я І.І. Мечникова, що стало для колективу символом переходу від воєнних випробувань до мирної праці та нових наукових здобутків [2, с. 88 - 96; 7, с. 78 - 79].

Великою Вітчизняною війною була перервана творча робота й колективу Херсонського педагогічного інституту. З 3-го серпня 1941 до березня 1944 р. інститут припинив свою діяльність. На фронтах війни зі зброєю в руках героїчно билися більшість студентів і викладачів. Смертю хоробрих загинули викладачі інституту І.З.Воловник, Є.Ф.Єгоров, Д.В.Торковський та ін. Колишньому студенту фізико-математичного факультету М.І.Москаленку посмертно було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Війна і тимчасова окупація призвела до небачених жертв і матеріальних збитків. Спеціальною комісією було встановлено, що за період окупації Херсона фашистськими варварами тільки одному педагогічному інституту нанесено матеріальної шкоди на суму 12 млн. 704 ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ тис. крб. Зруйновано навчальний корпус і музей природничого факультету, будинок професорсько-викладацького складу, студентську їдальню і гуртожиток, повністю розграбовано і знищено кабінети, лабораторії, бібліотеки, дві читальні, спустошено ботанічний сад. Головний корпус інституту фашистські окупанти перетворили на конюшню.

Діяльність Херсонського педагогічного інституту відновилася в березні 1944 р. За допомогою громадських організацій працівниками інституту та студентами було відремонтовано і обладнано приміщення для навчальних занять і житла. Проведено реєстрацію студентів і здійснено новий набір. ХДПІ розпочав роботу в складі 5 факультетів (історичного, мовно-літературного з двома відділами (української і російської мов та літератур), фізико-математичного з двома відділами (фізики і математики), географічного і природничого). Для продовження навчання на всі факультети ХДПІ повернулося 200 з 500 студентів довоєнного набору.

У вересні 1944 р. при ХДПІ заново відкривається учительський інститут з трьома відділеннями (фізико-математичним, історичним і природничо-географічним), куди було прийнято 75 осіб. Через рік учительський інститут поповнився ще двома відділеннями (української і російської мови й літератури). У березні 1944 р. відновив діяльність заочний відділ інституту, а з 1945-1946 н. р. відкрився заочний учительський інститут.

Цього ж року в ХДПІ було організовано 12 кафедр і відкрито кабінети: педагогіки і психології, мови і літератури, фізики і математики, анатомії і фізіології, географії, геології, ботаніки, хімії, фізичної культури і спорту та іноземних мов. Тут відбувалися практичні й лабораторні заняття.

Перший повоєнний випуск відбувся у серпні 1945 р. Дипломи отримали 34 випускники. З них мовників і літераторів - 12, фізиків і математиків - 5; географів - 8; біологів - 9 [8, с. 35 - 36; 4, с. 13 - 15].

Звичайно, така кількість учителів не могла забезпечити ефективну діяльність загальноосвітніх шкіл Херсонщини, проте саме вони, навчаючись у надзвичайно важких умовах, започаткували той надійний фундамент, який у подальшому сприяв реалізації важливих завдань державної програми відродження педагогічної освіти.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 19 |
Похожие работы:

«Форма 23 ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ ХарактерисПриклад оформлення тика джерела Книги: 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Один автор Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV-V ст. ; № 14). 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Навчально-методичний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,...»

«ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ ГОЛОВНА РЕДКОЛЕГІЯ НАУКОВО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ СЕРІЇ КНИГ «РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ» НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ Відділ по розробці архівів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації До 75-річчя «Великого терору» в СРСР МАТЕРІА ЛИ Всеукраїнської наукової конференції м. Київ, 15 березня 2012 р. Київ – УДК 323.281:94(477) «1937–1938» Політичні  репресії  в  Українській  РСР  1937–1938 рр.:...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.о. Голови правлiння Дем'яненко I.I. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна компанiя Надра...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ДМИТРАСЕВИЧ Назар Орестович УДК 342.5+341(477) ”1917/1922” ВНУТРІШНІЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ ЛЕГІТИМАЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В 1917 – 1922 РР. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Київського університету права...»

«ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ВАТ41-2 ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Цей посібник з експлуатації містить відомості про конструкцію, принцип дії, характеристики вимірювача артеріального тиску ВАТ41-2 (далі за текстом вимірювача), вказівки, необхідні для його вірної і безпечної експлуатації, технічного обслуговування та зберігання. Вимірювач є точним вимірювальним приладом і містить крихкі та чутливі до ударів складові частини. Оберігайте його від падінь і сильних поштовхів при експлуатації. Виробник...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО Г. І. CОЛОІДЕНКО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ МОНОГРАФІЯ Київ УДК 02:001.4 ББК Ч73в3 Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – 204 с. ISBN 978-966-02-5809-9 У монографії визначено основні етапи розвитку української бібліотечної термінології...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія іст. 2010. Вип. 45. С. 709–728. Ser. Hist. РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ 2010. Is. 45. P. 709–728. ФОРМУВАННЯ НОВОГО КАНОНУ СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УКРАЇНІ? (Деякі критичні міркування з приводу видання: Спеціальні історичні дисципліни. Довідник: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. Н. Войцехівська (керівник авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко та ін. Київ: “Либідь”, 2008. 520 с.) У 2008 році побачив світ довідник зі...»

«Н. І. Паламарчук УДК: 61(09)(476) ВИТОКИ НОБЕЛІВСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ Проаналізовано історичні передумови розвитку Нобелівського руху в Україні, значення вивчення та популяризації спадщини нобелівських лауреатів. Розглядаються основні галузі науки найпрестижнішої нагороди світу. Показано політичну складову рішень щодо номінантів Нобелівської премії. Ключові слова: Нобелівська премія, Нобелівський рух, Нобелівські лауреати, номінанти, історичні передумови. Проанализированы исторические...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 157 – 163 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 157 – 163 УДК 002:929 Єфремов(447)“192” СПІВПРАЦЯ СЕРГІЯ ЄФРЕМОВА З КНИГОЗНАВЧИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ (20-ті роки ХХ ст.) Галина КОВАЛЬЧУК Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, вул. Володимирська, 62, м. Київ, 01033, Україна, тел. (044) 288-13-85 Стаття присвячена книгознавчій діяльності видатного вітчизняного літературознавця, академіка,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»