WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 19 |

«ІСТОРИКО – ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ Науковий часопис ВИПУСК Київ - 2007 УДК 378 (091) (051) ББК 74.583 я 5 І – 90 Історико-педагогічні студії: Науковий часопис / Гол. ред. Н.М.Дем’яненко. – ...»

-- [ Страница 7 ] --

Спеціалізуючись у сфері експериментальної педагогіки та педагогічної психології, він виступав свого роду лабораторією, де зусиллями відомих педагогів-науковців та студентів розроблялися педагогічні проблеми та досліджувалася дитяча психологія. Місцем проведення експериментальних досліджень та науково-педагогічної практики слухачок були науководослідні допоміжні установи комплексу – педагогічна амбулаторія, ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ лабораторія експериментальної психології, педологічна лабораторія, амбулаторія педагогічної патології. Практично-педагогічна підготовка слухачок інституту проводилась у навчально-виховних допоміжних закладах комплексу (дитячих притулках, народних дитячих садках, народних початкових школах, вищому початковому училищі). Організація такого типу вищого навчального закладу забезпечувала високий рівень науково-дослідної роботи, її цілісність та диференційованість, можливість швидкого впровадження в практику шкільного життя наукових психологопедагогічних завоювань. Система науково-освітнього об’єднання з центром у Фребелівському педагогічному інституті забезпечувала поєднання науково-теоретичної, дослідницько-практичної роботи студентів з навчально-виховною, що, безумовно, впливало на підвищення рівня підготовки педагогічних кадрів.

На основі досвіду діяльності Київського Фребелівського педагогічного інституту (1907-1920 рр.), проаналізованих нами концепцій організації діяльності навчально-виховного комплексу за авторством Є.Бєлозерцева, В.Матросова, М.Никандрова та ін. [12]; В.Болотова, В.Новичкова, К.Ушакова [16]; А.Бойко, Н.Дем’яненко, Т.Шалди [8] нами розроблено теоретичну модель організації сучасного навчально-виховного, науково-педагогічного комплексу як інваріант вищої педагогічної освіти.

Авторська модель НВНПК має вигляд триступеневої установи, що покликана виконувати ряд функцій: виховну, навчальну, науководослідницьку, організаційно-управлінську, координаційну. Перший ступінь НВНПК – педагогічний ВНЗ – являє собою вузловий координаційний центр, що виконує організаційно-управлінську функцію.

Він задає програми науково-дослідної роботи, визначає функції та напрями діяльності другого та третього ступенів, тут вирішуються проблеми кадрової політики та фінансування комплексу, регулюються зв’язки з громадськістю і т. д. Другий ступінь включає науково-дослідні установи, що мають на меті розробку актуальних проблем педагогіки та психології дитячого віку, оформлення плану організації навчально-виховного процесу та авторських навчальних програм; залучення студентства до науковоекспериментальної роботи (науково-теоретичної та дослідницькопрактичної) тощо. Головною функцією третього ступеня є науководослідна. Третій ступінь виконує навчально-виховну функцію й охоплює навчально-допоміжні заклади. Основне їх призначення – апробація нових форм, методів, авторських розробок у навчально-виховному процесі дитячого садка, школи та ін. Тут зосереджується практична підготовка студентів.

Характерним для представленої моделі НВНПК є: забезпечення умов для індивідуальної та колективної науково-дослідницької роботи (розробка авторських та колективних навчально-наукових програм, планів та ін.);

наукове обґрунтування змісту навчання на всіх освітніх рівнях; швидке впровадження результатів наукових психолого-педагогічних досліджень та ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ інноваційних педагогічних технологій у практику НВНПК; консолідація наукових сил регіону та координація спільної діяльності науковців, учителів, вихователів, студентів, учнів, батьків, громадськості.

Основною метою запропонованої моделі НВНПК є всебічний розвиток особистості, її самореалізація та самоствердження в процесі професійного становлення. Поряд з цією метою, існує інша – опосередкована, – яка спрямовується на задоволення потреб економіки регіону в кадрах. Цей навчальний заклад є освітньо-культурною системою, що вирішує важливі регіональні завдання: здійснює підготовку педагогічних кадрів на основі варіативних програм з пріоритетних для регіону напрямків, організовує перепідготовку та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні нових досягнень науки та культурних традицій регіону.

Головними принципами побудови представленої моделі НВНПК є:

принцип науковості, інтеграції наукових знань, єдність педагогічної теорії та практики, інноваційність та варіативність підходів в оновленні навчально-виховного процесу, фундаментальність і ґрунтовність засвоюваних знань та науково-дослідних розробок [8, с. 9].

Принцип науковості є основним принципом представленої моделі ВНЗ. Навчально-виховний, науково-педагогічний комплекс є центром, де зосереджуються знання об’єктивних наукових фактів, понять, законів, теорій як з основних галузей педагогічної науки, так і з міждисциплінарних наукових сфер. Особливо важливим є усвідомлення ідеї синтезу науки та освіти [4, с. 539] як провідного положення організації та функціонування педвузу.

Реалізація цього принципу передбачає побудову навчальновиховного процесу вищого педагогічного навчального закладу з урахуванням вищезгаданих наукових положень і використання у навчально-виховному процесі ВНЗ наукового методу, націленого на формування у студентів наукового мислення. Збереження дослідницької позиції в рамках викладання конкретного навчального предмету в процесі майбутньої діяльності вчителя в школі вимагає від нього постійного розширення предметної сфери (розширення горизонту пізнання, орієнтація в нових сферах культури) [6, с. 195]. На важливості опанування наукового методу студентами вищих навчальних закладів, і зокрема педвузів, ще на початку ХХ ст. наголошував С.І.Гессен. Зосереджуючи увагу на тому, що засвоєння методу неможливе окремо від конкретної науки, він зазначає, що оволодіти методом науки можна лише застосовуючи цей метод при вирішенні конкретних проблем емпіричного знання та створюючи нове знання, що веде до відкриття нових істин. Саме в оволодінні даним методом С.І.Гессен бачив головне завдання освіти [5, с. 246]. Ґрунтовне засвоєння наукового методу у вищій школі відбувається за умови правильної організації науково-дослідної роботи, лабораторних та семінарських занять, на яких домінуючим методом навчання повинен ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ стати лабораторний метод, суть якого полягає як в „активній” наочності, так і в можливості заглиблення у методику наукової роботи [5, с. 250, 300Критеріями результативності принципу науковості в системі НВНПК є: 1) децентралізація наукових досліджень, що сприятиме мобільності вітчизняної дослідницької системи; 2) підвищення ролі вузівської науки;

3) активація прикладних наукових досліджень; 4) узгодження вузівської та академічної науки у сфері фундаментальних досліджень; 5) зародження й функціонування науково-педагогічних шкіл; 6) активне впровадження результатів наукових досліджень у шкільну практику.

В основі принципу інтеграції наукових знань – положення про міждисциплінарність педагогічної теорії [4, с. 313]. Націлений на реалізацію моделі цілісної системи знань у студентів педвузу з позицій цілеспрямованого формування, принцип інтеграції наукових знань зорієнтований на проектування змісту педагогічної підготовки, що передбачає педагогічну інтеграцію з використанням принципів міждисциплінарності (інтеграція навчальних курсів, різних освітніх сфер знання, виокремлення інтегруючих факторів та ін.).

Реалізація принципу зорієнтована на цілісність сприйняття суб’єктом навколишнього світу, динамізацію та активацію пізнавальної діяльності студентів, виявлення та використання міжпредметних зв’язків у навчальному процесі, зміну стилю спілкування суб’єктів педагогічного процесу (співробітництво викладача і студента).

Одним із провідних є принцип єдності педагогічної теорії та практики. Він вимагає цілісності системи науково-практичної взаємодії.

Фундаментом даного принципу виступають логіко-методологічні основи педагогічної науки [4, с. 317]. Єдність педагогічної теорії та практики в системі НВНПК прослідковується на двох рівнях: 1) єдність теорії та практики в організації навчально-виховного процесу (взаємозв’язок теоретичних та практичних навчальних курсів, взаємозалежність науковотеоретичної і практичної (шкільна практика) підготовки студентів педвузу); 2) єдність педагогічної теорії та наукових досліджень (полягає у перетворюючо-корекційній та конструктивній функціях наукових досліджень щодо педагогічної теорії).

Принцип інноваційності та варіативності підходів в оновленні навчально-виховного процесу. НВНПК є вищим навчальним закладом інноваційного типу, діяльність якого зумовлена самостійністю у виборі стратегії і тактики свого розвитку, цілей, змісту і методів роботи.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Автономність навчального закладу природно продукує пріоритетність нововведень і здатність до їх відтворення. Монолітність організації комплексу забезпечує умови для створення та функціонування цілісної інноваційної системи (на всіх навчальних рівнях): 1) науковообґрунтованими фундаментальними та прикладними положеннями;

2) побудовою проектно-конструктивної моделі інноваційної системи;

3) перевіркою функціонування даної системи на практиці; 4) корекцією ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ недоліків, що виникли (у науковій, методичній чи практичній ланці даної системи); 5) впровадженням системи нововведень у діяльність НВНПК;

6) гнучкістю управління інноваційною системою.

Отже, система НВНПК відрізняється мобільністю, креативністю, цілісністю побудови. Для організації ВНЗ властива гнучкість переходу на режим інноваційного експерименту, варіативність побудови навчальних програм, динамічність та мобільність впровадження інновацій у практику діяльності комплексу.

Принцип фундаментальності та ґрунтовності засвоюваних знань і науково-дослідних розробок вимагає підвищення рівня методологічної культури студента, що дозволяє актуалізувати та інтегрувати наукові й методологічні знання фундаментальних дисциплін [10, с. 45].

Фундаментальність і ґрунтовність засвоюваних знань у системі НВНПК умовно поділяємо на: 1) фундаментальність психолого-педагогічної підготовки, 2) професійно-педагогічну фундаментальність, в основі якої – „фундаментальна підготовка вчителя як гуманітарія-людинознавця” [3, с.

6], 3) фундаментальність науково-дослідних експериментів, що включає, по-перше, глибоку фундаментальну підготовку дослідника (наукове мислення, високі творча активність та рівень інтелектуальних здібностей та ін.), по-друге – глибину, масштабність, довготривалість науководослідного проекту, активну участь широкого кола науковців-спеціалістів, тісні міждисциплінарні та міжсферні наукові зв’язки.

Реалізація принципу в системі НВНПК передбачає:

1) проектування фундаментального освітнього простору ВНЗ;

2) оволодіння фундаментальними цінностями пізнання, науки, культури, творчості, професії у процесі вузівського навчання;

3) використання студентами потенціалу фундаментальних дисциплін для цілісного рішення професійних завдань;

4) фундаментальність науково-дослідної роботи ВНЗ.

Важливими умовами реалізації принципів є комплексне науковометодичне, матеріально-технічне, соціально-культурологічне забезпечення педагогічного процесу та забезпечення навчально-допоміжних закладів освітнього комплексу висококваліфікованими кадрами.

Особливістю функціонування навчально-виховного та науковопедагогічного комплексу є розширена та вдосконалена система педагогічної практики студентів. На основі критичного аналізу стану педагогічної підготовки слухачок у Фребелівському педінституті як навчально-виховного, науково-педагогічного комплексу ми виділили окремі аспекти організації та змісту практичної підготовки майбутніх учителів. Насамперед зазначимо, що головною умовою ефективності практичної підготовки у Фребелівському інституті було те, що в розпорядженні викладачів та слухачок інституту були навчально-виховні та наукові допоміжні заклади, які сприяли оптимальній організації та різноманітності форм проведення педагогічної практики.

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ Педагогічна практика у системі НВНПК проходить одночасно у двох вимірах: у навчально-виховних допоміжних закладах та науково-дослідних організаціях. У першому випадку студенти безпосередньо знайомляться з особливостями побудови навчально-виховного процесу дитячого садка, школи, під час проведення уроків і занять здобувають практичні знання та вміння з методики викладання навчальних предметів, знайомляться з особливостями дитячої психіки та поведінки учнів у процесі навчання та виховання.

Практична спрямованість науково-дослідної роботи студентів полягає у поглибленому, детальному вивченні та аналізі окремих актуальних проблем навчання та виховання дітей, особливостей їх психічного розвитку. Прикладом цього можуть слугувати заняття в педагогічній амбулаторії та амбулаторії педагогічної патології при Фребелівському педінституті, де студенти знайомилися з дітьми, важкими у виховному відношенні, спостерігали за роботою консультанта та робили власні спроби аналізу й корекції неадекватної поведінки та відхилень у розумовому і моральному розвитку дітей.

Отже, змістовне наповнення практичних занять у науково-дослідних організаціях включало дослідницько-практичну та науково-теоретичну роботу студентів. Організована таким чином науково-дослідна робота в педвузі забезпечує формування у студентів науково-педагогічного мислення, для якого є характерним „занурення” у психолого-педагогічну проблему, творчий пошук та власне бачення ефективних шляхів її розв’язання.

Науково-дослідна робота у НВНПК проходить у два етапи. На першому етапі студенти знайомляться з організацією та методикою науково-педагогічної роботи, творчою лабораторією педагогів-науковців, вчаться виокремлювати та аналізувати сталі наукові положення та прийоми, „відчувати” наукову проблематику. Такі знання та вміння студенти здобувають на лекційних, семінарських і, частково, на лабораторних заняттях.

Другий етап – організація самостійного дослідження, в процесі якого студент-дослідник створює та розширює сферу знання, перевіряє результати досліджень. Його діяльність зосереджується, переважно, в наукових лабораторіях та навчально-допоміжних закладах комплексу.

Апробація результатів наукової роботи проходить на наукових конференціях, круглих столах, симпозіумах. Проходження обох етапів для всіх студентів є обов’язковим.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 19 |
Похожие работы:

«ГУМАНІТАРНИЙ ЧАСОПИС 2012, № 3 УДК 316 Cтеценко Л. Л. СОЦІОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ НА МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЕСТЕТИКИ У статті розглянуто особливості становлення соціології мистецтва, досліджено мистецтво як соціокультурний феномен, проаналізовано функції сучасного мистецтва в контексті соціологічних й естетичних досліджень. Ключові слова: мистецтво, суспільство, мистецтвознавство, естетика, соціологія мистецтва, аудиторія. В статье рассматриваются особенности становления социологии искусства,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Україна в Центрально-Східній Європі Випуск 9– Київ-2010 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України 23 листопада 2010 р., протокол № 10 Тексти подаються в авторській редакції Оригінал-макет підготувала Любов Зубець Тексти до друку підготувала Таміла Лащенко Україна в Центрально-Східній Європі. — Вип. 9–10. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2010. — 380 с. У наукових розвідках, вміщених на сторінках...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ «ЗАТВЕРДЖУЮ» «_»2010 р. ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17.00.05. – ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО Львів 2010 Програма затверджена на засіданні кафедри «Історії та теорії мистецтва», протокол № 18 від « 10 » липня 2010 р. Завідувач кафедрою «Історії та теорії мистецтва» _проф. Стельмащук Г.Г. Схвалено Вченою радою факультету ІТМ, протокол № від « » 2010 р. Голова Вченої ради факультету ІТМ...»

«ЛЮДИНА У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Схвалено Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/II-7868 від 16.08.2010) КИЇВ АВТОРИ: Передмова, Розділ І – ПОМЕТУН Олена Іванівна, завідувачка лабораторією суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Розділ ІІ – СУЛТАНОВА Лейла Юріївна, кандидат педагогічних наук,...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 22 (61). № 2. 2009 г. С. 124-131. УДК 347.22.02 ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО Крат В. І. Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, Харків, Україна У статті автор аналізує формування системи державної реєстрації на нерухоме майно у світовій практиці та сучасний її стан в окремих державах. У процесі дослідження автор розглядає системи...»

«Сергій Павленко УГОДИ І. МАЗЕПИ З С. ЛЕщИНСЬКИМ ТА КАРЛОМ ХІІ: ДО ПИТАННЯ ТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ФАЛЬСИФІКАЦІй Д ослідження причин, головної мети виступу мазепинців у реаліях 1708 р. є актуальним і нині, оскільки в науковій літературі й досі зустрічається чимало дискусійних положень щодо тодішніх союзницьких перемовин, укладених угод. З одного боку, маємо сучасну авторитетну російську інтерпретацію союзу мазепинців та шведів: «Про незалежну Україну і «договір рівних» між Карлом ХІІ, Станіславом І...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису КОТЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА УДК 005.915:338.46:502:332.142.6(043.5) УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник Скляр Ірина Дмитрівна, кандидат економічних наук,...»

«Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра історії України ЗАТВЕРДЖУЮ Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р.М. 31 березня 2014 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності 8.02030201 «Історія*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2014 Постоловський Р., Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І....»

«Р.Д. Іскович-Лотоцький, І.В. Севост’янов ІСТОРІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Ч. І Зміст Вступ.. 1. Інженерна діяльність та еволюція людського суспільства.9 1.1. Основні поняття та історичні етапи інженерної діяльності.9 1.2. Етапи розвитку фундаментальної науки.15 1.2.1. Початкова історія людства. 1.2.2. Антична наука і техніка. 1.2.3. Наука епохи середньовіччя.17 1.2.4. Наукова революція XVII в..18 1.2.5. Фундаментальна наука XIX XX вв..20 1.3. Технічні науки і НТР ХХ в...26 1.4. Технічна освіта...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2011. № 47 УДК: 502.31:130.2.001.76 О.В. ЧУМАК Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ У статті аналізуються особливості ноосферної екологічної культури та культури екологічної безпеки, які виступають складовою розвитку інноваційної культури суспільства ХХІ століття та є ключовим ресурсом трансформації різних сфер людського буття; визначено етичні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»