WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 19 |

«ІСТОРИКО – ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ Науковий часопис ВИПУСК Київ - 2007 УДК 378 (091) (051) ББК 74.583 я 5 І – 90 Історико-педагогічні студії: Науковий часопис / Гол. ред. Н.М.Дем’яненко. – ...»

-- [ Страница 5 ] --

Ця проблема потребує глибокого історичного аналізу. Прообраз сучасного педагогічного комплексу був створений ще 1907 р. з центром у Київському Фребелівському педінституті. До нього увійшли дитячий садок, початкова школа, дитячий притулок, педагогічна амбулаторія, а за даними 1917 р. – ще кілька народних шкіл і дошкільних закладів, вище початкове училище та амбулаторія педагогічної патології. Тенденція започаткування педагогічних комплексів з науковими центрами в педагогічних ВНЗ особливого розвитку набула в 20-і pp. XX ст. Свідченням цьому є виявлені провідні ідеї та концептуальні принципи ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ загальнопедагогічної підготовки означеного періоду. Серед них:

професіоналізація загальнопедагогічної підготовки вчителя, визнання її загальною і єдиною для вчителів різних спеціальностей, прагнення до забезпечення єдності педагогічної теорії та практики; орієнтація на посилення практичної підготовки вчителя, зростання ролі виховного аспекту в загальнопедагогічній підготовці та ін.

На засадах об'єктивно-діалогічного етико-гуманістичного підходу та провідних положень історії й теорії педагогіки, нової парадигми виховання, сучасної філософії освіти, людинознавчих і культурологічних дисциплін нами розроблено теоретичні основи варіативної цілісної концепції загальнопедагогічної підготовки вчителя в умовах модернізації національної системи педагогічної освіти. Вона ґрунтується на підході до загальнопедагогічної підготовки як процесу, що має мету, зміст, структуру і функції, раціонально поєднує керуючу і керовану підсистеми, які цілеспрямовано конструюються і розвиваються. Це об’єктивно існуючий процес навчання (викладання і „учіння”), засвоєння професійних знань, вироблення відповідних умінь і навичок; формування у майбутнього педагога позитивних соціальних і пізнавальних потреб самовиховання, самоосвіти, самовдосконалення і самореалізації; досягнення з цією метою єдності педагогічної теорії та шкільної практики, науковості, культуровідповідності, фундаментальності, мобільності, в чому передусім полягає сутність загальнопедагогічної підготовки вчителя.

Теоретико-методичний аспект концепції загальнопедагогічної підготовки може бути реалізований за умов дотримання основних принципів її функціонування (цілеспрямування, історизму та інноваційності, неперервності й системності, особистісно орієнтованого формування майбутнього вчителя на основі, по-перше, єдності теоретичних педагогічних знань та практичних умінь і навичок як форми їх збереження та використання у професійній діяльності; по-друге, в забезпеченні цілісності, елективності й наступності педагогічних знань у дворівневій підготовці; по-третє, у використанні відповідних методів досягнення інтеграції теоретичних та історичних знань, а також у диференціації методики викладання дисциплін педагогічного циклу).

Дотримання цих умов створює можливість задовільнити суспільні потреби в педкадрах сучасної генерації, сформувати в державі новий, вищий рівень суспільно-педагогічної свідомості.

В цілому прогресивні ідеї та досвід організації загальнопедагогічної підготовки в педагогічних ВНЗ України здебільшого ще повністю не враховані й не узагальнені відповідно до потреб сучасних вищої і загальноосвітньої шкіл, а отже, не впроваджені в практику. Передовсім це ідея багаторівневої загальнопедагогічної підготовки, „педагогізації” навчально-виховного процесу ВНЗ, творчий особистісно орієнтований підхід до організації і проведення загальнопедагогічної підготовки, в тому числі забезпечення права кожного вищого педагогічного навчального ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ закладу на вибір „свого” змісту, варіативних моделей і професійних програм загальнопедагогічної підготовки або надання можливості доповнювати педагогічний цикл дисциплінами за вибором, створювати інтегровані навчальні курси; функціонування при педагогічних ВНЗ базових, взірцевих і дослідних шкіл і станцій; об’єктивний і вдумливий підхід до педології (вивчення вікових особливостей дитини); створення системи неперервної педагогічної практики; естетична підготовка вчителя;

організація вищого педагогічного закладу освіти як педагогічного центру регіону; система профвідбору і допрофесійної підготовки до педагогічної професії; вивчення у вищих навчальних закладах передового педагогічного досвіду, створення комплексних науково-дослідницьких експериментальних програм.

Застосування досягнень педагогічної думки і практики роботи вищих педагогічних навчальних закладів України XIX – початку XX ст. сприятиме поглибленню сучасних освітньо-модернізаційних процесів, формуванню в суспільстві педагогічної свідомості.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації. – К., 1996.

2. Болотов В.А., Исаев Е.И., Слободчиков В.И., Шайденко Н.А. Проектирование профессионального педагогического образования // Педагогика. – 2000. – № 4. – С.

66 - 72.

3. Дем’яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.). – К., 1998.

4. Дем’яненко Н.М. Співвідношення модернізаційних тенденцій та національних традицій у змісті діяльності вищої школи: авторський курс „Історія освітньовиховних систем” // Рідна школа. – 2006. - № 3. – С. 11 – 17.

5. Дем’яненко Н.М., Важинський І.П. Ретроспектива педагогічної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.). – М., 2002.

6. Дем’яненко Н.М., Прудченко І.І. Історія вищої жіночої освіти в Україні: Київський Фребелівський педагогічний інститут (1907 – 1920 рр.). – К., 2005.

7. Тхагапсоев X. Г. Учитель и культура: проблемы подготовки педагогических кадров // Педагогика. – 1998. – № 1. – С. 66 - 72.

8. Харламов И. Ф., Горленко В. П. Педагогическая практика: старые и новые подходы // Педагогика. – 2002. – № 4. – С. 72 - 78.

–  –  –

ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Перспективи євроінтеграції України, спрямування модернізаційних процесів на соціальну модифікацію суспільства зумовлюють прискорення інноваційного розвитку вищої освіти і водночас збереження й примноження національних освітніх традицій, врахування історичного досвіду в розв’язанні стратегічних завдань сучасної освітньої політики України.

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ Сформована на початку ХХ ст. гуманістична науково-педагогічна парадигма сприяла кардинальному оновленню вітчизняної школи, в тому числі й вищої. Квінтесенція гуманістичних підходів полягала у людиноцентрованій орієнтації освіти, оформленні суб’єкт-суб’єктної педагогічної парадигми, визначенні свободи дитини важливим чинником її самоактуалізації, саморозвитку та самореалізації [2, с. 65]. Прогресивність зазначених норм очевидна, вони актуалізуються й сьогодні.

У зв’язку з цим в умовах розбудови вищої освіти постає питання оновлення змісту навчання. Основними принципами модифікації проголошуються: фундаментальність, цілісність, спрямованість на задоволення інтересів особистості [17, с. 22]. Центральним місцем у проблемному полі оновлення змісту освіти є питання інтеграції знань. У даному випадку інтеграція виступає провідною формою організації змісту освіти, що базується на „всезагальності та єдності законів природи, цілісності сприйняття суб’єктом навколишнього середовища” [14, с. 52]. У сучасній вищій школі тривають пошуки оптимальної моделі конструювання навчального матеріалу, в основі якого – принцип плюралістичної інтегрованості знань [11, с. 234]. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває досвід організації навчального процесу Київського Фребелівського педінституту (1907-1920 рр.). Інтегративні тенденції у побудові навчальних планів ВНЗ спостерігаємо в оформленні теоретичних курсів, спробах взаємозумовити педагогічну теорію та шкільну практику.

Щодо інтеграції змісту теоретичних дисциплін, виокремлюємо кілька моделей [14, с. 54]. Перша – поєднання різних, але близьких освітніх галузей, які займають однорівневу позицію (педагогічна психологія, педагогічна патологія). В основі другої моделі – створення інтегративних курсів, для яких характерним є переломлення загальноосвітнього змісту предмету через профільну специфіку – „Психологія з викладом основ учення про душу дитини”, „Вчення про дітей, важких у виховному відношенні”, „Анатомія (з анатомо-фізіологічними особливостями дитячого організму)”, „Природа як фактор виховання” та ін. У побудові більшості навчальних предметів ВНЗ помітним був вагомий інтегруючий фактор. Таким фактором виступало історичне знання, яке, у першому випадку, представлене у вигляді поєднання окремих знань, а в другому – окремим курсом. Це – „Історія мистецтв”, „Історія нової російської літератури”, „Історія педагогічних учень”, „Загальний курс історії і російської літератури”.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Провідним у побудові навчального плану педвузу був принцип єдності педагогічних теоретичних курсів і шкільної практики. Сьогодні усвідомлюється той факт, що педагогічна практика як об’єктивний системоутворюючий фактор підготовки студентів [18, с. 75] є важливою ланкою навчально-виховної роботи вищого закладу освіти. В традиційній педагогіці сутнісними рисами педагогічної практики були, зокрема, аналіз, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду, на основі ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ якого будувалась педагогічна діяльність майбутнього вчителя. На сьогодні пріоритетними принципами організації практичної діяльності студента педагогічного ВНЗ є експериментально-дослідницький, проекційномоделюючий та конструктивно-творчий підходи. Побудована на основі цих принципів шкільна практика дає змогу майбутньому вчителю спроектувати власну педагогічну технологію, що сприятиме швидкому професійному самовизначенню студента.

Аксіоматичним на сьогодні є твердження про взаємозалежність педагогічної практики та теоретичного знання. Адже виконання соціально й професійно зумовлених функцій вимагає від учителя високої якості загальнонаукової, психолого-педагогічної підготовки. Теорія асимілює знання інших наук, узагальнює раніше набутий педагогічний досвід й таким чином підходить до осмислення, прогнозування та втілення власних педагогічних ідей. На практиці подібна інтегративно-консолідуюча модель побудови змісту навчання мала місце у вітчизняній вищій педагогічній школі, про що свідчить досвід функціонування Київського Фребелівського педінституту.

У сучасних вищих педагогічних навчальних закладах увага акцентується на нових характеристиках побудови навчально-виховного процесу. Вітчизняні вчені (А.М.Бойко, І.П.Важинський, О.В.Глузман, Н.М.Дем’яненко, В.К.Майборода, О.М.Пєхота) та представники російської педагогічної науки (В.П.Горленко, В.Н.Степашкін, І.Ф.Харламов та ін.) концептуальним методологічним та дидактичним базисом вузівського навчально-виховного процесу вважають „педагогізацію” підготовки майбутніх учителів. На їх думку, „педагогізація” навчального процесу у ВНЗ полягає в орієнтації спеціальних навчальних дисциплін на майбутню кваліфікацію фахівця, у зверненні уваги на методичну підготовку студента, співвідношенні теоретичної та практичної складових професійнопедагогічної підготовки, збільшенні питомої ваги навчальних предметів психолого-педагогічного циклу у змісті діяльності вищого педагогічного навчального закладу [7, с. 189; 18, с. 47].

Цінним у цьому напрямі є досвід організації навчально-виховного процесу у Фребелівському педінституті. Особливістю побудови навчального плану вищого навчального закладу був широкий спектр дисциплін психолого-педагогічного спрямування. Слід зауважити, що серед предметів психолого-педагогічного циклу значна увага приділялась саме вивченню психологічних дисциплін („Загальна психологія”, „Психологія дитячого віку”, „Педагогічна психологія”, „Експериментальна та лабораторна психологія”, „Вступ до психології” і т.д.), що, в свою чергу, породжувало своєрідну „психологізацію” змісту освіти. Тут слід врахувати той факт, що початок ХХ ст. в історії вітчизняної науки характеризувався посиленим розвитком та вивченням психології, що, певна річ, позначилось на оформлені змісту вищої педагогічної освіти. Численні дискусії у сучасних наукових колах з приводу визначення місця та позиції педагогіки ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ щодо філософії та психології (визначення об’єкта та предмета супутніх наук; розробка теоретико-методологічних основ філософії освіти та ін.) залишають відкритим питання співвідношення педагогіки й психології, педагогіки й філософії.

Як показує досвід діяльності Фребелівського педагогічного інституту, використання педагогікою знань з інших наук (у даному випадку психології) є однією з методологічних умов формування педагогічної науки й важливим інтегруючим фактором розвитку педагогічної практики. Так, пріоритетність психолого-педагогічних дисциплін у навчальному плані даного ВНЗ, визнання за психологією акумулятивно-допоміжної функції викладачами-предметниками, безперечно впливали на ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку студентів, а, відтак, і на їх майбутню професійно-педагогічну діяльність.

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів у Київському Фребелівському педагогічному інституті була зорієнтована на формування одночасно педагога і психолога-практика. Навчальні дисципліни психолого-педагогічного циклу („Душа дитини”, „Педагогічна патологія”, „Вчення про дітей, важких у виховному відношенні”, „Педагогічна психологія” і т.д.) та дослідно-практична робота в науково-дослідних установах інституту базувалися на знаннях основних закономірностей та умов психічного розвитку і формування особистості дитини, психологічному аналізі навчально-виховних ситуацій в дитячому садку, школі. Психолого-педагогічна підготовка у вузі спрямовувалась на синтез педагогічного і психологічного знання (досвіду), уособлюючи тим самим взаємодоповнюваність позицій педагога і психолога в процесі підготовки вчителя.

Психолого-педагогічна підготовка в педінституті проходила у двох площинах – теоретичній та практичній. Ґрунтовна науково-теоретична психолого-педагогічна підготовка (навчальні курси: „Педагогічна психологія”, „Душа дитини”, „Загальна психологія”, „Експериментальна психологія”, „Вчення про дітей, важких у виховному відношенні” тощо) передувала всебічній практичній підготовці, до змісту якої входили:

1)психопрофілактична робота, що передбачала виявлення психологічних особливостей дитини, створення сприятливого клімату в дитячому колективі, попередження втомлюваності учнів;

2)психологічна консультативна та освітня робота, що включала популяризацію психологічних знань серед батьків, учителів, учнів;

надання психологічної допомоги та проведення психологічних консультацій з батьками, вчителями з питань виховання дітей;Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 19 |
Похожие работы:

«М.Ф. ХАНТІЛЬ Г.В. СОЛДАТЕНКО ПОДВИГУ ЖИТИ ВІЧНО Київ ІВЦ ВВ МВС Фенікс України УДК 821.161.2-94 ББК 84(4 Укр)6-4 X-19 Хантіль М.Ф.Х-19 Подвигу жити вічно: іст.-публ. вид. / Хантіль М.Ф., Солдатенко Г.В. – К.: Інформ.-вид. центр внутр. військ МВС України; Фенікс, 2010. – 376 с. ISBN 978-966-651-755У книзі розповідається про історію з’єднань та частин внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, що удостоєні державних нагород та почесних найменувань, Героїв Радянського Союзу, які у...»

«СПЕЦПРОЕКТ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Рівне – Київ – Дніпропетровськ • 30–31 травня 2013 р. У шести томах Том 4 Гуманітарний напрям Дніпропетровськ Видавець Біла К. О. УДК 35+93+32+81’373.217+34 ББК 63+87+67+66 С 71 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: Голова оргкомітету: Корецький М. Х. – д. держ. упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного...»

«Книга Анатолій Артемчук Качуровська Наталія Минуле й сьогодення Нетішин За сприянням ГО Українська ініціатива та ГО Поділля Географічна довідка Нетішин – місто обласного значення, що розташувалось на Північному Заході України в Хмельницькій області. На території міста протікає річка Горинь, права притока річки Прип’ять. Нетішин розташований на межі Рівненської та Хмельницької областей на відстані 500 км від Білоруського, Румунського та Польського кордонів. Загальна площа міста становить 24.67...»

«Мертвого моря та античні історіописці як інструменти міфологізації «есейського спадку» у ХХ ст. / Віталій Черноіваненко; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Н.-д. центр...»

«Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві ради (Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації ЦБС Оболонського району м. Києва ЦПРБ ім. О.С. Пушкіна Київ 2010 Електронні комунікації : вимоги часу [Текст] : інформаційний дайджест / уклад. О.М. Львович. – К.: ЦПРБ ім. О.С. Пушкіна ЦБС Оболонського р-ну, 2010.– 16 с. Інформаційний дайджест Електронні комунікації – вимоги часу підготовлено до Всесвітнього дня...»

«7 квітня ІНФОРМАЦІЙНА БЕСІДА До 130-річниці від дня народження Д.І. Дорошенка, історика, українського політичного діяча,, літературознавця, бібліографа, публіциста (1882-1951) «Більшість н аукових досліджень Дмитра Іванови ча і до теперішнього часу зберігають своє н аукове значення і цінність, що підтверджую ть чисельні перевидання й публікації тих праць учено го, які через різні причини не були надруков ані та вважалися назавжди втраченими для науки. Дотепер у професійних дослідників і тих,...»

«Лариса Довга Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Ґізеля) Київ – Львів Видавництво «Свічадо» У цій книзі вперше зроблено спробу розглянути українську культуру доби Бароко крізь призму системи цінностей, які сповідувалися і поширювалися ієрархами православної Київської митрополії другої половини XVII ст. Автор звертається до творів Петра Могили, Інокентія Ґізеля, Лазаря Барановича, Йоаникія Ґалятовського, Антонія Радивиловського тощо,...»

«ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕКАН кандидат психологічних наук, доцент ТИМОШКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА КАФЕДРА ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ АДРЕСА: Україна, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Державіна 2, ДонНАБА. ТЕЛ.: +38 (062) 300-29-38, 221-41-59, 300-17-22 E-MAIL: mailbox@donnasa.edu.ua WEB SITE: http://www.donnasa.edu.ua КЕРІВНИК Доцент, кандидат психологічних наук, Тимошко Галина Володимирівна СКЛАД КАФЕДРИ 7 осіб, з них: професорів – 1; доцентів – 4; асистентів – 2. ОБЛАСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ...»

«Права людини у фокусі новітньої історії «ПРАВА ЛЮДИНИ» ХАРКІВ · 2013 ББК 67.9(4УКР) П Художник-оформлювач Борис Захаров Це видання надруковане за підтримки німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (Берлін) Дана публікація не є вираженням поглядів Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє». Автори несуть повну відповідальність за зміст цього видання This publication is no expression of the opinion of Foundation “Remembrance, Responsibility and Future”. The author or authors...»

«Збаразька централізована бібліотечна система методично – бібліографічний відділ Серія: «Широкий світ малої батьківщини» (З історії населеного пункту Збаражчини села Бодаки) м. Збараж 2011 рік «Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього» М. Рильський Ідуть роки, проходить життя, підростають нові покоління, які творять і творитимуть майбутнє краю, неньки – України. Однією з характерних рис життя сучасного суспільства є звернення до своїх коренів, інтерес до вивчення історії...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»