WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 19 |

«ІСТОРИКО – ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ Науковий часопис ВИПУСК Київ - 2007 УДК 378 (091) (051) ББК 74.583 я 5 І – 90 Історико-педагогічні студії: Науковий часопис / Гол. ред. Н.М.Дем’яненко. – ...»

-- [ Страница 4 ] --

Звернувшись до історичного досвіду вищих педагогічних навчальних закладів України 1917-1928 pp., відзначимо, що практика, у тому числі пропедевтична, була домінуючою в загальнопедагогічній підготовці, займала провідне місце. Починаючи з першого року навчання, майбутні вчителі не лише знайомилися з системою освіти, її управлінням, проблемами роботи школи, а й самі активно включалися в навчальновиховний процес школи чи іншого дитячого навчального закладу.

Вартим уваги у вищій педагогічній школі був також значний інтерес до питань вивчення та аналізу передового досвіду вчителів-ударників.

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ Практика студентів, як правило, планувалась і проводилася на базі найкращих шкіл і творчо працюючих колективів. Як свідчать дані вивчених нами архівних матеріалів, більшість педагогічних вищих навчальних закладів мали дослідну школу. Вчителями в ній були викладачі вищої школи, кращі стажисти, що обиралися на конкурсній основі й діяли як невід'ємна складова всього викладацького колективу ВНЗ і школи. Так, студенти випускного курсу вважалися обов'язковими членами педагогічної ради школи. Планування роботи дослідної школи проводилося за участю двох педколективів, враховувалася ініціатива студентів-практикантів.

У діяльності ж сучасної вищої школи спостерігається відрив від розв'язання глобальних проблем навчання і виховання загальноосвітньої школи, робота з послідовного та глибокого засвоєння студентами передового досвіду авторських шкіл, шкіл-комплексів, різноманітних творчих об'єднань педагогів та досвіду вчителів-новаторів ведеться не систематично. За прикладом минулого, до навчальних планів вищих педагогічних закладів освіти доцільно включити спеціалізовані курси, семінари вчителів, які мають авторські фундаментальні методики, рекомендувати більше елективних курсів, а практику студентів організовувати лише у кращих школах регіону, у творчих педагогічних колективах. Це надзвичайно важливо в умовах дворівневої педагогічної освіти, коли об'єктивно неможливо обійтися без скорочення теоретичних і практичних педагогічних курсів.

Дискусійним є питання про доцільність включення в діяльність вищої педагогічної школи аграрно-індустріальної (політехнічної) практики, пов’язаної з індустріальним або сільськогосподарським виробництвом (залежно від спеціалізації регіону, в якому розташований педагогічний ВНЗ і для якого він готує вчительські кадри). Оскільки майбутній учитель мав уміти пов'язати педагогічну роботу з навколишнім життям, співпрацювати з населенням, досконало знати середовище, в якому існує школа, у навчальні плани вищих педагогічних закладів освіти 1920-х років уводилися такі предмети, як „Енциклопедія сільського господарства”, „Основи індустріального виробництва”, „Трудова школа на виробничій основі” тощо [3, с. 37]. До програми практичної підготовки студента була включена також праця на дослідному полі, в майстернях при інституті тощо. Таким чином, виробнича практика тісно переплітається не лише з політико-просвітницькою, а і з краєзнавчою. На сучасному етапі, з огляду на регіоналізацію освіти, значення цього виду практики зростає.

Сільськогосподарський та індустріальний ухили у практичній загальнопедагогічній підготовці, спрямовані на формування кваліфікованого педпрацівника, в умовах ринкової економіки сприятимуть розвитку в загальноосвітній школі підприємницької діяльності.

Отже, за кардинальних соціально-економічних змін вищим навчальним закладам у межах педагогічної практики необхідно більше уваги приділяти вивченню економіки свого регіону і залежно від ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ спеціалізації надавати майбутнім учителям можливості випробувати свої сили в сільськогосподарському або промисловому виробництві за спеціально розробленим професійно спрямованим планом політехнічної практики. Варто також повніше застосовувати екскурсійну методику, ознайомлювати студента на конкретному матеріалі з економікою, суспільним життям, історією міста, де він навчається. Весь комплекс робіт, пов'язаний з агроіндустріальним ухилом у практичній підготовці, має бути ретельно спланований, орієнтований на тісний зв'язок із суспільно корисною працею, соціальним життям країни, мати чітке загальнопедагогічне спрямування.

Отже, в педагогічному процесі сучасного вищого закладу освіти не дістали належного розвитку такі провідні тенденції загальнопедагогічної підготовки згаданого вище періоду, як органічна єдність педагогічної теорії та всіх видів практики, зміцнення зв'язків дисциплін педагогічного циклу й шкільних навчальних предметів, професіоналізація загальнопедагогічної підготовки вчителя, педагогізація навчальновиховного процесу ВНЗ, що полягала в багатопредметності педагогічного циклу і різноманітності видів практики, орієнтація на посилення практичної підготовки вчителя, що відобразилося у зміцненні зв’язку навчання у вищому закладі освіти з виробничою працею і громадським життям у країні та ін.

Проблема співвідношення теоретичної і практичної підготовки повинна розв'язуватися з позиції педагогізації процесу підготовки вчителів. Уся система освітньо-виховної роботи в педагогічному закладі мусить бути повернутою до вимог школи, до специфіки учительської діяльності. Педагогічна практика розглядатися не як додаток до навчального процесу ВНЗ, а як об'єктивний, системоутворюючий фактор підготовки вчителя.

Виходячи з історико-педагогічного досвіду, в першу чергу, необхідно дотримуватися доцільніших пропорцій у розподілі часу на вивчення педагогічних, спеціальних дисциплін і педагогічну практику.

Сьогодні педагогічні цикли мізерні й постійно зменшуються. У зв’язку з цим варто нагадати, що у 1924/25 н. р. щотижня з 42 годин навчального навантаження на студента 12 відводилося на педагогічну практику.

Засвоєння теоретичних основ педагогіки сконцентровано на початковому етапі навчання. Випускники об'єктивно не мають можливості оволодіти новими ідеями, теоріями, методиками і технологіями. Вони приходять у школу із застарілим багажем, почуваються невпевнено, а коли це поєднується з побутовими труднощами, то нерідко залишають свою професію.

Досвід загальнопедагогічної підготовки XIX – початку XX ст.

свідчить, що для підвищення якості підготовки фахівців необхідно значно збільшити обсяг теоретичних знань і практичних умінь з педагогіки, здійснювати педагогічну підготовку всі роки навчання у ВНЗ, готувати ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ реферати, курсові, бакалаврські й магістерські роботи з педагогіки, використовуючи сучасні досягнення педагогічної науки, запровадити циклове вивчення (на лекції, семінарському, практичному заняттях) кожної теми з педагогіки.

Сьогодні майбутні вчителі відчувають дефіцит знань з активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів та організації позаурочної навчальної і виховної роботи для забезпечення особистісно орієнтованого навчання школярів. Труднощі виникають в оволодінні змістом і методами виховної роботи, в організації самовиховання і самоосвіти учнів, уміння вести творчі педагогічні пошуки. І тут добре прислужитися може історикопедагогічний досвід минулого. Майже з усіх цих проблем, починаючи з середини XIX ст., в педагогічних інститутах і на педагогічних курсах при університетах розроблялися наукові реферати, а пізніше почали діяти спецкурси і практикуми. При цьому системотворча роль педагогічної практики має стояти на передньому плані й служити критерієм наукової обґрунтованості всіх заходів задля вдосконалення підготовки майбутніх учителів [8, с. 73]. З цим твердженням відомого педагога І.Ф.Харламова не можна не погодитися.

Парадоксальність сучасної ситуації, робить висновок X.Г.Тхагапсоєв, – у тому, що педагогічна свідомість сприймає тенденції розвитку педагогічної освіти в окремих, фрагментарних феноменахнноваціях. Він зауважує, що це призводить до предметно-розрізненого сприйняття світу, коли операційно-процесуальні аспекти превалюють над сутнісними і культурно-контекстними [7, с. 71]. Отже, сьогодні в педагогічних ВНЗ панує предметна, а не професійно-педагогічна спрямованість. Внаслідок цього вчитель-предметник виявляється нездатним до трансляції наукових знань, бо йому давали спеціальні знання, а не професійні вміння і навички. Тому він переважно не підготовлений до формування духовної культури особистості, її становлення і розвитку, оскільки орієнтований не на професію вчителя, а на предметну спеціалізацію.

Подібні проблеми виникали й у загальнопедагогічній підготовці минулого, коли педагогічні дисципліни входили до блоку філософських навчальних курсів університетів та педінститутів (1800-1840), підпорядковувалися викладанню предметів психологічного та релігійного спрямування (1860-1870), їх обсяг зменшувався за рахунок збільшення годин на підготовку зі спеціальності (1870-1890).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Досвідчені практики роблять сьогодні висновок, що інноваційні пошуки в галузі змісту й технологій навчання у вищій педагогічній школі здебільшого не виходять за рамки традиційної діяльності ВНЗ.

Розширення університетського сектора педагогічної освіти, тенденція багаторівневої підготовки майбутнього педагога спостерігалися вже в першій половині XIX ст., а також були характерними для періоду національно-визвольних змагань українського народу 1917-1919 pp.

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ Маловідомим і на сьогодні залишається той факт, що багаторівнева підготовка педагогів в Україні XIX ст. відбувалася на базі університетів, при яких у 1804-1859 pp. існували педагогічні інститути. Вступ до них дозволявся після закінчення повного курсу історико-філологічного чи фізико-математичного факультетів університету. З 1860 до 1867 рр.

загальнопедагогічна підготовка проводилась на університетських педагогічних курсах, куди право вступу надавалося також лише після закінчення університету. Тенденція ступеневої освіти, започаткована ще у XIX ст., розвивається в сучасних умовах модернізації вищої школи. Інші тенденції, ідеї та історичний досвід загальнопедагогічної підготовки, а саме: усвідомлення необхідності особистісно орієнтованої загальнопедагогічної підготовки вчителя, впровадження ідей інтеграції та диференціації у її систему та зміст, створення педагогічних комплексів, організація педагогічного ВНЗ як педагогічного центру регіону з метою систематизації та управління всім комплексом впливів на формування особистості вчителя і учнів – знаходять втілення і розвиток у практиці багатьох педагогічних ВНЗ України.

В цілому науково-методичне забезпечення загальнопедагогічної підготовки вчителя повинно будуватися на основі творчого переосмислення кожним вищим навчальним закладом власного досвіду, активного пошуку таких історико-педагогічних систем, які могли б стимулювати індивідуальний, всебічний розвиток студента і учня;

забезпечити безперервне творче зростання особистості вчителя, організацію педагогічно доцільної суб'єкт-суб'єктної взаємодії на рівні співпраці і співтворчості, формування інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації.

Аналіз науково-методичного забезпечення як системи дає змогу виділити в ній три основні групи компонентів: концептуальну, змістовноструктурну та організаційно-педагогічну. В основу змісту вивчення педагогічних курсів кафедрою історії освітньо-виховних систем і технологій Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова покладено концепцію інтеграції на національному грунті історичних та логіко-теоретичних педагогічних знань у формуванні суб’єкт-суб’єктної навчально-виховної взаємодії, що забезпечує педагогічній теорії науковість і універсалізацію, а методиці її вивчення – індивідуальність і мобільність, є необхідним для вільного самоствердження особистості майбутнього вчителя. Усі матеріали науково-методичного забезпечення мають диференційований характер.

Базовим у здійсненні загальнопедагогічної підготовки вважаємо інтегрований курс „Освітньо-виховні системи”. Перевага інтегрованого курсу над традиційним полягає, передусім, у його фундаменталізації.

Фундаментальні знання забезпечують найвищий рівень історикотеоретичних узагальнень та широке перенесення їх при вивченні фахових методик і спеціальних дисциплін, що сприяє піднесенню престижу ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ педагогічної науки в системі підготовки вчителя, реалізації її подвійної функції – загальнопрофесійної та культурологічної.

Базовий інтегрований курс є запорукою свідомого оволодіння методичними і фаховими дисциплінами, ефективної підготовки студентів до активної навчальної педагогічної практики. Ідея створення інтегрованих педагогічних навчальних дисциплін належить вищим закладам освіти XIX ст. У навчальний процес університетів та університетських педагогічних інститутів уводилися курси: „Дидактика і методика”, „Теорія виховання та гімназійна педагогіка”, „Педагогіка й історія педагогічних течій” та ін.

Розвиваючи демократичні тенденції загальнопедагогічної підготовки у вищих навчальних закладах минулого, сучасні вищі заклади педагогічної освіти доповнюють основні навчальні курси програмами і методичними рекомендаціями з елективних спецкурсів, спецсемінарів, спецпрактикумів, які рекомендуються студентам на альтернативній основі. (Прообразами елективних навчальних курсів сьогодення можна вважати спецкурси за персоналіями, навчальний предмет „Історія педагогічних теорій початку XIX ст.” (педагогічний інститут при Харківському імператорському університеті (1850-1860), „Гімназійна педагогіка з коротким історичним нарисом педагогічних напрямів від епохи Відродження до новітнього часу” (Ніжинський історико-філологічний інститут кн. Безбородька (1890), „Огляд педагогічних теорій XVIII ст.” (Харківський університет (1900тощо).

Освітньо-модернізаційні процеси сьогодення потребують створення науково-виховних педагогічних комплексів чи об'єднань, де вищий навчальний заклад є педагогічним центром. Його організація як регіонального виховного центру дає змогу, по-перше, забезпечити у підготовці педагога реальну єдність теорії і практики; по-друге, максимально наблизити підготовку фахівця до запитів регіону; по-третє, організувати дослідницьку роботу відповідно до потреб і запитів нових шкільних структур; сприяти усуненню уніфікації навчання; по-четверте, досягти безперервності професійно-педагогічної освіти; по-п'яте, формувати педагогічно доцільні відносини співробітництва і співтворчості передусім між викладачами і студентами, студентами і учнями, викладачами і вчителями, а також організовано впроваджувати у шкільну практику досягнення педагогічної науки і передового досвіду.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 19 |
Похожие работы:

«Випуск 50 Се рія: філологічні нау ки Міністерство освіти і науки України Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Філологічні науки (літературознавство) Випуск Кіровоград – 2003 Наукові записки ББК 83.3 Ук Н 37 УДК 8У Наукові записки. – Випуск 50 – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2003. – 410 с. ISBN 966–8089–04–9 До наукових записок вміщені статті, в яких...»

«ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І.ВЕРНАДСЬКОГО МУЗА ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ УДК 930.1: 261. СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ СХІДНОХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 09. 00. 03 – соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Сімферополь 200 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі філософії ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” Міністерства освіти і науки України Науковий...»

«УДК 305-055.2 О.В. Галушко кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського міжнародного університету Т.О. Олійник студентка І курсу магістратури Інституту міжнародних відносин Київського міжнародного університету ФЕМІСТИЧНА ГРА: УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ У статті досліджується фемінізм як суспільно-політичний рух, метою якого є усунення дискримінації жінок; вивчаються основні напрями фемінізму – ліберально-реформістський,...»

«Нагадаймо собі, що одного дня кожен із нас може постукати в чиї-небудь двері, прохаючи допомоги. Кофі Аннан LUBOV ZHVANKO KHARKIV KNAME ЛЮБОВ ЖВАНКО ХАРКІВ ХНАМГ УДК 94 (477) «1914/1918» ББК 63.3 (4 Укр) Ж Рекомендовано до друку Вченою радою Харківської національної академії міського господарства протокол № 10 від «28» серпня 2009 р.Відповідальний за випуск науковий редактор: доктор історичних наук, професор, ректор Полтавського університету споживчої кооперації України О.О. Нестуля Рецензенти:...»

«ББК 74 Н 34 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2012. – № 4. – 174 с. Засновник: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Свідоцтво про реєстрацію КВ № 15881-4353р видане Міністерством юстиції України 26.10.09. Друкується за рішенням вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка від 25 вересня 2012 року (протокол № 2) Головний...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. І.Ф. КУРАСА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 39 Київ УДК 94.32(477) ББК 63.3 (4Укр) Н Затверджено до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (Протокол № 1 від 21 лютого 2008 р.) Видання внесено до переліку фахових видань зі спеціальностей політичних наук і державного управління постановою Президії ВАК України від 9.06.1999 р. № 1 05/7 та з історичних наук від...»

«ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Міжнародна науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ» Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна освіта і професійно-комунікативні технології ХХІ століття», яка щорічно відбувається у вересневій Одесі. Голова оргкомітету конференції — В.Г. Спрінсян,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2010. Вип. 5. С. 122 – 129 2010. Is. 5. P. 122 – 129 УДК 025.176:025.54(477-25)НБУВ(001) ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КАРТОГРАФІЧНОГО ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО Тетяна ШОВКОПЛЯС, Алла ГЕРУС Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, просп. 40-річчя Жовтня, 3, м. Київ, 03039, Україна, тел. (044) 524-11-19 У статті розкрито...»

«ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА Історія під склом Інформаційний список літератури (2012 – Рік культури та відродження музеїв) Ужгород 2012 91.9:79.1 І-90 Інформаційний список літератури “Історія під склом” підготовлено для користувачів, які шукають більше інформації про музеї, що існують в рідному краї і в найвіддаленіших куточках Землі. Видання включає короткий огляд музеїв, опис книг, статей із періодичних видань (за період 2007-2012 рр.) та Інтернет-ресурси про музеї...»

«Бібліографічний перелік джерел, представлених в експозиції “Незалежності України – 20 років: історія становлення, здобутки та перспективи розвитку”. Видання систематизовані, класифіковані та внесені в бази даних “Книжковий фонд”, “Періодичні видання” електронного каталогу. Бази даних електронного каталогу інформаційно-пошукової системи бібліотеки САБ “ІРБІС” виставлені на Веб-порталі Національної академії в локальній мережі та в режимі віддаленого доступу: www.academy.gov.ua/lib_about.html В...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»