WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 19 |

«ІСТОРИКО – ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ Науковий часопис ВИПУСК Київ - 2007 УДК 378 (091) (051) ББК 74.583 я 5 І – 90 Історико-педагогічні студії: Науковий часопис / Гол. ред. Н.М.Дем’яненко. – ...»

-- [ Страница 13 ] --

Як ми вже зазначали, сутність власної педагогічної теорії Г.Г.Ващенко акумулював у словах: “Служіння Богові та Україні”. Якщо з другою частиною цієї фрази все зрозуміло, то стосовно першої - не раз звучали звинувачення Г.Г.Ващенка у закликах до виховання школою глибоко віруючих християн. І хоча це в цілому відповідає істині, водночас педагог застерігав, що за “великої різниці віровизнань”, відокремлення церкви від держави має цілковите виправдання. Особливо це актуально у наш час, коли спостерігаємо різноманітність конфесій, релігій. Ось чому можна стверджувати, що за реальних обставин нинішнього, до краю напруженого релігійного життя, Г.Ващенко не наполягав би на запровадження в школі ідей конкретної християнської конфесії. Однак, неодмінно відстоював би цілковиту толерантність навчально-виховних закладів щодо церкви, вважав би за обов’язкове вивчати спільні для представників різних конфесій релігійні тексти. Релігійність Г.Г.Ващенка є насправді його енергійною турботою про прищеплення молодому поколінню вищого духовного, морального начала, що в наші дні лише підтверджує актуальність його підходів.

Зрештою, християнський виховний ідеал педагога і розцінювався як першопідвалинний, оскільки, на його переконання, ”має на собі печать вічності”. Взірцем для наслідування є Христос, а основні доброчинності, яких має дотримуватися ідеальний християнин, - Віра, Надія, Любов.

Водночас Г.Г.Ващенко застерігав, що „віра християнська не мусить бути сліпою, а тим більше формальною”. З його погляду, “релігійний формалізм завше призводить до ханжества і лицемірства”. Тому “християнин мусить вчитуватися і вдумуватись у Святе Письмо, щоб зрозуміти дух його, а не лише думку”. Це важливо тим, як зазначає педагог, що, “крім Св. Письма, є ще одно невичерпне джерело пізнання Бога – природа, що створена Богом і відбиває Його премудрість” [8, c. 51].

За Г.Г.Ващенком, загальноєвропейський виховний ідеал сформувався на основі християнського виховного ідеалу та класичної греко-римської культури. “Подібно до того, як християнська філософія використала здобутки грецької філософії, так і християнська педагогіка використала педагогічні твори великих грецьких педагогів - Сократа, Платона й Аристотеля”. У свою чергу, загальноєвропейський виховний ідеал “покладено в основу педагогічних систем різних європейських народів”, кожна з яких “має свої національні риси”. Те спільне, що їх єднає, “пояснюється міцними культурними зв’язками між європейськими ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ народами”. Г.Г.Ващенко наголошував, що для розуміння національного виховного ідеалу знання загальноєвропейської його моделі є обов’язковим.

У “Виховному ідеалі” він, крім згаданого, характеризує ще два типи виховного ідеалу, що сформувалися у ХХ ст. і засвідчили взаємну суперечливість та негативізм: націонал-соціалістичний і більшовицький.

Філософські витоки першого з них педагог убачає в деяких постулатах Ніцше й Шопенгауера, а також у теорії еволюції видів Дарвіна, що накладалася на людське суспільство, яке характеризувалося боротьбою окремих індивідів за виживання. А внаслідок цієї “боротьби між людьми має виробитись вищий тип “зверхлюдини” та “зверхраси” [5, c. 236].

Зокрема, з-поміж характерних рис націонал-соціалістичного виховного ідеалу Г.Г.Ващенко виділяв такі: “безоглядну відданість інтересам свого народу”, “войовничість як рису, що найбільш потрібна Німеччині в її боротьбі за панування над іншими народами”, “міцну волю і твердість вдачі”, “тверду дисципліну”, “пошану до патріотичного керівництва, а особливо до фюрера як представника нації” і т.д. Як підкреслює Г.Г.Ващенко, деякі з цих рис “самі по собі не мають нічого негативного.

Наприклад, не можна заперечувати проти виховання патріотизму і пошани до старших, дисциплінованості, твердої волі, фізичного здоров’я й спритності. Але рішуче заперечення викликає німецький шовінізм, призирство й ненависть до інших народів, безоглядна жорстокість у відношенні до них” [7, c. 68].

Типологічно, ідеологічно близьким до націонал-соціалістичного Г.Ващенко характеризує більшовицький виховний ідеал. “На нього треба дивитись як на витвір комуністичної партії СРСР, що має мало спільного із загальноєвропейським виховним ідеалом. Його основа – так званий діалектичний матеріалізм. Одною із найважливіших тез комуністичної теорії суспільства є вчення про класову боротьбу. Це вчення вони кладуть і в основу своєї педагогічної системи, і трактують педагогіку як теорію класової боротьби на культурному фронті” [4, c. 59].

За Г.Г.Ващенком, основні риси більшовицького виховного ідеалу такі: “безумовна вірність вченню марксизму-ленінізму, непримирима ворожість до інших ідеологій і активна боротьба з ними, а також до релігії, зокрема до християнства, безоглядна відданість комуністичній партії та її вождям, радянський патріотизм” [3, c. 39]. “Більшовизм, - пише Г.Ващенко, - є своєрідна релігія. Його догматизм і нетерпимість до інших ідеологій більші, ніж догматизм будь-якої релігії. До цього ще треба додати, що “генеральна лінія партії” не тільки в питаннях біжучої політики, а навіть в деяких питаннях ідеології часто міняється. Те, що сьогодні визнається за безперечну революційну істину, завтра може стати контрреволюцією. Тому вірність марксизму-ленінізму фактично визначає повну відсутність власної критичної думки і власних переконань. Кожний момент більшовик мусить думати так, як наказало йому політбюро комуністичної партії” [3, c. 39]. “Ідеальний більшовик, - доходить ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ висновку Г.Г.Ващенко, - це робот, позбавлений власних поглядів, власних почувань і волі. Але це страшний робот. Він мусить бути безоглядно жорстоким. В ім’я інтересів партії він мусить нищити всіх, хто їй здається ворожим або навіть підозрілим, будь це близький приятель, брат, сестра чи навіть батько й мати” [3, c. 39]. А ось іще прикмети більшовицького виховного ідеалу, як їх виділяє Г.Г.Ващенко: “непримирима ворожнечість до інших ідеологій і активна боротьба з ними”; “войовничий атеїзм, як найжорстокіша боротьба з релігією, якої ще не знала історія, навіть перші віки християнства”; “велика чуйність до дійсних і вигаданих “ворогів народу”, себто підозрілість і обережність відносно їх”; “дисципліна рабства”, заснована на почутті страху перед жорстокою карою”;

“радянський патріотизм”, який відходить від засад інтернаціоналізму і переходить на позиції московського імперіалізму” [3, c. 39].

Г.Г.Ващенко застерігає, що риси комуністичного виховного ідеалу за будь-яких умов – “психологічних, географічних чи історичних” – “не можуть бути іншими порівняно з тими, що ми накреслили вище. Вони виникають із самої природи марксизму-ленінізму. А звідси - в кожній країні, де тільки запанує комунізм, у молоді будуть виховувати жорстокість до так званих “класових ворогів”, будуть намагатись виховувати роботів, рабів комуністичної партії”. І як висновок: “На засадах цієї філософії, моралі іншого виховного ідеалу побудувати не можна” [3, c.

39].

Що ж стосується власне українського національного виховного ідеалу, то Г.Ващенко впевнений, що український народ, якому притаманні власні ментальні й психічні особливості, який має певне призначення, свій національний український виховний ідеал має творити на засадах християнства й загальноєвропейської культури. Як уже неодноразово згадувалося, найстисліша формула цього ідеалу вкладається, за Г.Г.Ващенком, буквально у три слова: “Служіння Богові й Україні (Батьківщині)”. Отже, служіння Богові – це плекання в людині вищого, божественого, здуховненого начала, а служіння Україні – то служіння рідному своєму краєві як найбільшій цінності, що є невід’ємною, органічною складовою високодуховного та божественого, живе в душі кожного українця [1, c. 56 - 70]. Як зазначає педагог, виховний ідеал українця криється у пісенній традиції українського народу, в його літературі, християнській вірі та історичному минулому [1, c. 56 - 70].

У названій праці вчений протиставляє дві педагогічні системи, які визначаються відповідним типом філософського обгрунтування. Це – педагогічна система комуністичного виховання (більшовицький виховний ідеал), основою якої є діалектичний матеріалізм, та група західного зразка, що базується на ідеалістично-християнській філософії. “Як відомо, зауважує Г.Г.Ващенко - матеріалізм, визначаючи матерію за основу буття, вважає, що головне в історії розвитку людства – це матеріальні відносини.

Матеріалісти відкидають ідею про душу людини (як особливу субстанцію) ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ та її безсмертність.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Мораль комуністи розглядають як одну із форм ідеології (поряд з наукою, релігією), що є надбудовою над матеріальними відносинами. Вона носить класовий характер і повністю підпорядкована ідеї класової боротьби пролетаріату. Основним її критерієм виступає не совість людини, а інтереси пролетаріату. Щодо конкретної особистості, то вона розглядається як член колективу, а її інтереси, безумовно, підкоряються інтересам цього колективу” [1, c. 18 - 40].

Такими, на думку Г.Г.Ващенка, є підвалини “більшовицької педагогічної системи”, якій відводилась роль основного знаряддя комуністичного перевиховання членів суспільства. Він наголошував, що „більшовизм є своєрідна релігія. Його догматизм і нетерпимість до інших ідеологій більші, ніж догматизм будь-якої релігії” [1, c. 19]). Марксизмленінізм, підсумовує Г.Г.Ващенко, за будь-яких змін генеральної лінії комуністичної партії, зберігає незмінними свої основи (матеріалізм і пов’язаний з ним атеїзм; вчення про класову боротьбу як рушійну силу розвитку суспільства; заперечення приватної власності; колективну форму праці), що визначають основні риси комуністичного виховного ідеалу.

Отже, у праці “Виховний ідеал” Г.Г.Ващенко аналізує три типи виховних ідеалів: християнський (взірцем для наслідування виступає Христос, в основі доброчинності, що їх має дотримуватися ідеальний християнин, - Віра, Надія, Любов; націонал-соціалістичний, якому притаманні безоглядна відданість інтересам свого народу; міцна воля і твердість вдачі; тверда дисципліна; комуністичний (більшовицький), в основі якого - діалектичний матеріалізм, вчення про класову боротьбу.

Виховний ідеал за Г.Г.Ващенком – служіння Богові й Україні як християнський ідеал. Служіння Богові - формування високого, божественого, здуховненого начала в людині й Україні - любов до ближніх, якими є члени родини, нації. Національний виховний ідеал побудований на двох основних принципах: християнській моралі і українській духовності, що формувалися віками.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ващенко Г.Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994.

2. Ващенко Г.Г. Виховання волі і характеру. – Лондон, 1952. – Ч.1

3. Ващенко Г.Г. Методи об’єктивного обслідування техніки читання // Записки Полтавського ІНО. – Полтава, 1926. – № 3. – С. 100 - 108.

4. Ващенко Г.Г. Мораль християнська і комуністична // Визвольний шлях. – 1962. – Ч.2. – С. 161 - 168.

5. История педагогики / Сост. Н.А.Константинов, Е.Н.Медынский, М.Ф.Шабаева. – М., 1982.

6. Коваль О. Передмова // Ващенко Г.Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994. – С. 6 - 8.

7. Русова С.Ф. Дошкільне виховання. – Катеринослав, 1918.

8. Соболев Н.В. Как формировать идеал в условиях многонационального окружения // Педагогика. – 1994. - № 6. – С. 50 - 53.

ЗАГАЛЬНОСВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

ФРЕБЕЛІВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО РУХУ

Зауважимо, що батьківщиною організованого дошкільного виховання вважають Німеччину, а класичною його формою – дитячі садки.

Останні почали з’являтися ще за життя їх теоретика, творця – відомого німецького педагога Фрідріха Фребеля.

Зародження фребелівського педагогічного руху пов’язують із фактом заснування в 1859 р. „Жіночого товариства для сприяння фребелівським дитячим садкам” і виникненням у 1862 р. “Товариства сімейного й народного виховання”, навколо якого об’єднались численні Фребелівські товариства в різних містах Німеччини. На початку ХХ ст. таких товариств налічувалося більше 30-ти. Їх діяльність зумовила відкриття значної кількості дитячих садків, більшою частиною приватних. Тут утримувалися діти віком від 3 до 6 років. Вони вправлялися в іграх і заняттях за системою Ф.Фребеля. Зазначимо, що на початку ХХ ст. загальні концептуальні підходи Ф.Фребеля в німецьких дитячих садках вже не застосовувалися. Водночас система і структура фребелівських ігор відтворювалася доволі послідовно [2, с. 139 - 140]. Безпосереднім відкриттям та організацією виховного процесу в дитячих садках опікувалася послідовниця Ф.Фребеля Берта фон Маренгольц-Бюлов, діяльність якої не обмежувалася лише Німеччиною. Завдяки її подвижництву фребелізм здобув світового визнання. Так, у 1854-1855 рр.

вона з групою послідовників ідей Ф.Фребеля працювала в Лондоні, у 1855рр. – у Парижі та Ельзасі, в 1857-1858 рр. – у Бельгії й Голландії, 1860 року – у французькій Швейцарії, а в 1872 р. – у Італії.

Отже, з другої половини ХІХ ст. фребелівський педагогічний рух можна розглядати в загальносвітовому контексті. З цією метою проаналізуємо досвід організації суспільного дошкільного виховання провідних країн Західної Європи і Сполучених Штатів Америки.

Зазначимо, що найрозповсюдженішою дошкільною установою у Франції традиційно вважалась „материнська школа”. Вона складалася з двох відділів: для дітей молодшого (від 2 до 5 років) та старшого віку (від 5 до 7 років) із малозабезпечених сімей і відповідно утримувалася за державний рахунок. У програмі материнської школи, виданій 1887 р. і підтвердженій законодавчо в 1905 р., зазначалися такі види занять: 1) ігри, послідовні рухи, що супроводжуються співами; 2) ручні заняття; 3) перші принципи морального виховання; 4) знайомство з оточуючим світом; 5) ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ управляння в мовленні (розповіді, казки); 6) елементарні знання з арифметики, малювання, письма й читання.

Виникнення дитячих садків у Франції відноситься до 50-х років ХІХ ст. Тоді вони проіснували відносно короткий проміжок часу. Відродження виховних установ відбулося на початку ХХ ст. 1911 року в Парижі виникло Французьке Фребелівське товариство, яке й відкрило декілька дитячих садків у столиці й провінції. Товариством було організовано і спеціальні курси для підготовки дитячих садівниць. У січні 1913 р., за ініціативи його членів, засновується журнал “Радісне виховання”, присвячений проблемам дошкільного виховання. Програма дитячого садка включала 6 категорій занять: 1) вправи у безпосередньому спостереженні (оточуючі предмети, рослини, тварини, явища природи тощо); 2) вправи, пов’язані з малюванням, ліпленням, вирізуванням, розфарбовуванням; 3) садівництво; 4) хатні роботи (догляд за рослинами, тваринами, утримання в чистоті кімнати); 5) ігри (ритмічні, крокування, співи, бесіди та ін.); 6) вправи за методом М.Монтессорі з навчання лічби, письма, читання.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 19 |
Похожие работы:

«{ Соціологія } 183 УДК 316.32 Мультикультурні Віктор ТАНЧЕР д-р філос. н. проблеми соціального світу, що глобалізується У статті запропоновано аналіз тенденцій розвитку світової культури. Репрезентовано також дослідження таких соціально-культурних явищ, як мультикультуралізм, глобалізація, глокалізація, гібридизація тощо. Ключові слова: мультикультуралізм, глобалізація, глокалізація, гибридність, ідентичність, постмодернізм. The article suggests an analysis of the trends of global culture...»

«Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка Серія «Письменники – наші земляки» Микола Михайлович Ткач (біобібліографічний покажчик) Чернігів – 2013 ББК 91.9:83 Т 48 Микола Михайлович Ткач: біобібліогр. покажч. / передм. ; уклад.: К. А. Герасименко, Н. В. Романчук ; авт. вступ. ст. Н. Поклад ; ред. І. Я. Каганова ; відп. за вип. І. М. Аліференко. – Чернігів, 2013. – 70 с. – (Чернігів. ОУНБ ім. В. Г. Короленка). Біобібліографічний покажчик «Микола Михайлович Ткач» має...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Юрій Пінчук Вибрані студії з костомаровознавства Київ – 2012 УДК 94(477):930.1 Костомаров ББК Т3(4УКР)47/5 Пінчук Юрій. Вибрані студії з костомаровознавства. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2012. – 608 с. Книга Юрія Пінчука – становить інтерес для науковців і широкого кола читачів. Вона складена з вибраних студій автора, що...»

«Rybas O., “Sea drawings” by Dniprova Chaika: poetics originality” In this article is investigated the author’s originality of poetry in prose of the Ukrainian writer from the beginning of the XX century Dniprova Chayka. Key words: poetry in prose, author’s style, metrical language, means of a trope, morphological effects, poetic syntax. УДК 801.82:821.161.2 Юрій Винничук Рябченко М.М., асист., к.філол.н. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка конЦепт маски у тВорЧості Юрія ВинниЧука У...»

«Притчі про мудрість і знання Притчі про мудрість і знання Упорядник Ігор Січовик Тернопіль Богдан Притчі — це практичний посібник  для психолога, вчителя, вихователя, книжка  для кожного, хто бажає  запастися досвідом, набутим багатьма  поколіннями народів світу.  Не сумніваємося в тому, що збірники притч  у чотирьох книгах («Притчі про мудрість і знання»,  «Притчі про диваків і дружбу»,  «Притчі про досвід і винахідливість»,  «Притчі з глибин життя») стануть  настільними книгами читачів ...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Філософсько-правові погляди західних вчених на зв’язок енциклопедії права та теорії права Савайда Олена Іванівна, доцент кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук УДК 340.12 Предметом даного статейного дослідження є енциклопедія права та її зв’язок із теорією права. У статті увага зосереджена на виникненні, розвитку та функціонуванні такого філософсько-правового явища, як...»

«Звіт про виконання плану роботи відділу культури і туризму міської ради за 2013 рік Базова мережа закладів культури міста збережена, складається з централізованої бібліотечної системи (5 бібліотек), двох дитячих музичних шкіл, міського будинку культури «Зоряний», міського краєзнавчого музею ім.О.М.Лазаревського, молодіжного центру «Сучасник», сільського центру культури і дозвілля с.Підлипне, міського центру культури і дозвілля «Кінотеатр «Мир». У закладах культури (МБК «Зоряний», ДМШ №1) за...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ДРОГОБИЦЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ІНСТИТУТ ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНОЇ ЄВРОПИ (Дрогобицька філія) ДРОГОБИЦЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ ЗБІРНИК Засновано 1994 року Випуск X Дрогобич ББК – 63,3 (4 УКР) УДК 908 (477.83) (082) Д – 75 Рекомендовано до друку Вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Збірник зареєстровано...»

«Соціально-психологічна технологія історичного самопроектування особистості УДК 159.921 Яремчук Оксана Василівна кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, докторант Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Клюйкова-Цобенка Вікторія Олексіївна, аспірант кафедри соціальної та прикладної психології Одеського національного університету імені І. І....»

«Шановні користувачі ! Пропонуємо Вам нові надходження літератури, одержані у 2013 року від обласної бібліотеки, за ІІ квартал. Детальніше дізнатися про новинки літератури Ви зможете у відділі ч и т а л ь н о го з а л у районної бібліотеки, а саме зараз : 5я2 Червяк, Петро Іванович. Медична енциклопедія [Текст] / П. І. Червяк ; [наук. ред. В. А. Міхньов] ; Нац. акад. мед. наук України. – Вид. 3-тє, доповн. – К. : Просвіта, 2012. – 1503 с. Енциклопедія містить біля 36 000 статей з усіх галузей...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»