WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«НАРОД І ЕЛІТА В НАЦІЄТВОРЧИХ КОНЦЕПЦІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ ХХ СТ. 13. Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки / Упорядники Ю. ...»

-- [ Страница 2 ] --

Своїм найближчим попередником у політичній сфері радикал демократи вважали М.П.Драгоманова. Заслугою Драгоманова лі дери радикал демократії вважали звернений до інтелігенції заклик повернутися до служіння власному народу. У 1906 р. Б.Д.Грінченко, нарікаючи на малочисельність національно культурних сил, вважав не зайвим нагадати інтелектуальній еліті нарікання Драгоманова на те. що “освічений українець, здебільшого трудиться для кого за вгодно, тільки не для своєї України і її селянства” (“Громада”, 1878, № 1).

6. Між "двома душами".

Частина діячів УДРП в роки першої революції співпрацювала в лавах інших партій, насамперед кадетської. Як помітив з гіркотою

Б.Д.Грінченко, "дві душі" живе в грудях українського інтелігента:

"...одна душа виставляє в програму політичної діяльності автономію України. а інша жене в обійми якоїсь загальноросійської партії, кот НАРОД І ЕЛІТА В НАЦІЄТВОРЧИХ КОНЦЕПЦІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

рій до тієї автономії й діла немає...". Жовтневий (1906 р.) з`їзд партії прийняв новий статут, що забороняв це робити. Ситуація, що скла лася, глибоко непокоїла керівництво партії адже в лави кадетів прямували найбільш енергійні та впливові люди, в результаті слаб шала активність УДРП. Найкращим виходом лідери УДРП вважали встановлення офіційних федеративних відносин між двома спорід неними партіями, одночасну ліквідацію відділів кадетської партії на Україні та включення в програму кадетів вимоги української націо нально територіальної (краєвої) автономії. Зрозуміло, що центра льне керівництво партії народної свободи, в більшості своїй відзна чене централізмом, співчуття до цих проектів не виявляло.

Взагалі залежність українських ліберальних демократів від впливів російського лібералізму була явищем закономірним, хоча й досить таки небезпечним з точки зору подальших перспектив укра їнського національного руху. Через три десятиліття О.Г.Лотоцький діагностував це явище як фатальну хворобу в душі українського ін телігента. Викриваючи її причини, писав:"...унифікаційна політика, проваджена протягом століть, мала глибокі психологічні та, зокре ма, ідеологічні наслідки щодо українства, вона вплинула не лише на зовнішні форми національного життя, але й на самий зміст наці ональної української ідеї. Ся остання поволі сходила з свого пито мого незалежницького шляху. Українство переставало розумітися, як концепція окрема. незалежна од категорій московської чи як їх названо російської природи. Се найбільш позначалося на ділянці політичній, зокрема на політичних партіях українських. Українські партії до революції чи на її початку були здебільшого копіями або й просто філіями партій російських".

В сучасній історіографії ця історично створена "двоєдушність" трактується як конфлікт між структурою численних культурно національних лояльностей (поліетнічність) та структурою взаємови ключних свідомостей (моноетнічність). В керівництві партії перева жали прихильники моноетнічної свідомості, переконані в тому, що успіх українського руху буде забезпечено лише в наслідку еволюції всіх його учасників від поліетнічності до моноетнічності, тобто в ре зультаті остаточної національної самоідентифікації. Серед рядових членів були репрезентовані особи обох категорій.

7. Рефлексія: критика та самокритика.

Увесь час свого існування УДРП знаходилась в пошуках влас ної ідентичності та компромісу з можливими спільниками "зліва" та "справа".

С. Г. Іваницька

Протягом початкового періоду існування партії неодноразово лунали гострі критичні закиди з боку як незалежних оглядачів, так і прихильників партії. Особливо цікаві наступні. Так, Б.Д.Грінченко різко критикував своїх однодумців за надмірний "академізм", схи льність до "марних теоретичних розмов", "гру в програми" замість енергійної практичної діяльності. Він рішуче вимагав від партії від кинути апатію, що оволоділа нею після червневої кризи 1906 р. та перетворитися в "сильну партію діла".

Його молодший товариш, журналіст С.О.Єфремов в серпні 1907 р. закидав УДРП "невиразність" політичної лінії, схильність до опортунізму, "поміркованість та акуратність". Програму УДРП трак тував як "результат компромісу" між неонародницькою та лібераль но демократичною течіями в партії, зі "вражаючою неясністю в де яких головних питаннях", особливо в аграрному, тактичну ж лінію кваліфікував як недостатньо демократичну, що загрожувало міцно му контакту з масами (насамперед із селянством).

Водночас під креслював, що за своїм інтелектуальним потенціалом УДРП є "най більш сильною та поважно обставленою з сучасних української пар тій", а тому "мала б відігравати певну роль в політичному житті Укра їни". С.О.Єфремов прогнозував, що в недалекому майбутньому від УДРП відпадуть елементи, що знаходяться правіше або лівіше голо вного ядра партії й УДРП перетвориться в "звичайного типу лібера льну партію на українському ґрунті".

Таким чином, в публіцистичних працях діячів УДРП 1905 07 ро ків та мемуарних роздумах пізніших часів міститься, на наш погляд, низка міркувань, актуальних як для розуміння катаклізмів революції 1917 20 років, так і сучасної незалежної України: це роздуми над потенційними мобілізаційними можливостями українського руху в Російській імперії, усвідомлення браку консолідованого лідерства, визнання непродуктивної конкуренції в середовищі українського політикуму внаслідок різних ідеологічних уподобань та особистих амбіцій, залежність від впливів домінуючої нації, відсутність міцного організаційного зв`язку з народом (насамперед селянством), пере сторога щодо фатальної неготовності української еліти очолити на родний рух в епоху трансформації.

Джерела та література

1. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. – К., 1997.

2. Шпорлюк Р. Україна: від імперської провінції до суверенної держави // Сучасність. – 1996. – №11, 12.

3. Касьянов Г.В. Теорії націй та націоналізму. – К., 1999.

4. Национализм и формирование наций: теории – модели – концепции. – М., 1994.

–  –  –

5. Миллер А.И. "Украинский вопрос" в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ века). – СПб., 2000.

6. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ

– ХХ століття. – К., 1996.

7. Формування української нації: історія та інтерпретації. Матеріали круглого стола істориків України. – Львів, 1995.

8. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. – К., 1992.

9. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. – К., 2002. – Т. 1.

10. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ–ХХ століть: Соціальнополітичний портрет. – К., 1993.

11. Павко А.І. Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: Автореф. дис... докт. іст. наук. 07.00.01. – Донецьк, 2001.

12. Стрілець В.В. Українська Демократично-Радикальна партія: витоки, ідеологія, організація, діяльність (кінець ХІХ ст. – 1939 р.). – К., 2002.

13. Кармазіна М.С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ – початок ХХ століття). – К., 1998.

14. Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільнополітичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). – К., 2001.

15. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 1. – К., 2006.

16. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 2. – К., 2006.

17. Б. Грінченко – М. Драгоманов. Діалоги про українську національну справу. – К., 1994.

18. Українське питання. – К., 1997 (сучасний український переклад видання 1914 р.).

19. Єфремов С. Літературно-критичні статті. – К., 1993.

20. Чмырь С.Г. (Иваницкая С.Г.). Радикальные демократы // Политическая история России в партиях и лицах. – М., 1993.

21. Чмырь С.Г. (Иваницкая С.Г.). Украинская демократическо-радикальная партия // Политические партии России. Конец ХIХ - первая треть ХХ века: Энциклопедия. – М., 1996.

22. Чмырь С.Г. (Иваницкая С.Г.). Украинская демократическо-радикальная партия: генезис, программа, тактика (90-е годы ХIХ в. – 1909 г.) // История национальных политических партий России. - М., 1997.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


23. Чмир С.Г. (Іваницька С.Г.). Українська Демократично-Радикальна партія: організаційний устрій, чисельність, соціальний склад (1905-1908 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип. 6.

– Запоріжжя, 1999.

24. Іваницька С.Г. Проблеми формування модерної української нації в інтелектуальній спадщині українських радикал-демократів на початку ХХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету.

– Вип. ХХ. – Запоріжжя, 2006.

25. Ефремов С. Из общественной жизни на Украине. – М., 1916.

26. Єфремов С. Відгуки з життя та письменства [Національність, як фактор поступу. Старий і новий погляд на національну справу. Межи двох стільців] // Нова громада. – 1906. – № 5.

В. Б. Молчанов

27. Єфремов С. Відгуки з життя та письменства [Перший рік української преси] // Літературно-науковий вістник. – 1907. – Кн. 4.

28. Грінченко Б. Нова сем`я. Було, є, буде. (1895). – Видання друге. – К.,1917.

29. Грінченко Б. Тяжким шляхом // Рада. – 1906. – 15 жовтня; 18 жовтня.

30. Вартовий П. [Грінченко Б.] З українського життя // Нова громада. – 1906. Лотоцкий А., Стебницкий П. Украинский вопрос. – СПб., 1914.

32. Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. – № 8.

33. Лотоцький О. Сторінки минулого. – Ч.3. – Варшава, 1934.

34. Стебницький П. До історії українського руху // Наше минуле. – 1918. – № 3.

35. Чикаленко Є. Щоденник (1907 – 1917). – Львів, 1931.

Summary The purpose of article is the analysis of the publications (1905-1914) of the leaders and activists of Ukrainian Democratic-Radical Party, which concerned questions a role of intelligentsia and its mutual relation with the people. The analysis will be carried out in a context of the modern concepts of formation of nations.

В. Б. Молчанов

ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ ЕЛІТИ

ГУБЕРНСЬКИХ ЦЕНТРІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ

УКРАЇНИ В КІНЦІ ХІХ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

На порозі третього тисячоліття, коли незалежна Українська держава перебуває в стані формування ринкових відносин, особли вої актуальності набуває проблема умов життя різних верств грома дян. Реформування відносин власності в нашій країні призвело до значної майнової диференціації суспільства. В соціальному середо вищі поступово формується середній клас. Процес його утворення є надзвичайно болючим і проблематичним.

Метою даного дослідження є ґрунтовне вивчення динаміки го ловних параметрів життєвого рівня міської еліти Правобережної України на початку ХХ ст. На думку автора це дасть змогу на основі історичного досвіду формувати більш прогресивну сучасну соціаль ну політику в нашій державі.

Світова наука, здійснюючи теоретичне обґрунтування категорії життєвого рівня накопичила значний потенціал методологій і підхо дів стосовно вивчення проблеми добробуту людей. Слід відмітити, що з давніх часів ця проблема непокоїла мислителів минулого. Так, ще давньогрецький мислитель Платон вводить поняття вартостіPages:     | 1 ||
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА ЗАЙЧЕНКО Наталія Іванівна УДК 37 (09) ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ТА НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ О.О.ПОТЕБНІ (1835-1891) 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. доктор педагогічних наук, професор,...»

«цінностей особистості. Для сучасної теорії виховання характерний облік історичного досвіду щодо формування загальнолюдських якостей та властивий багатогранний підхід до їх класифікації, але немає належного узгодження теорії з практикою виховання. Люди в усі часи вивчають моральні якості не для того, щоб знати, що це таке, а для того, щоб бути високоморальними та доброчинними. Саме через особливе (співчутливо-формуюче) ставлення до моралі як до свого предмета питання про те, що таке мораль,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО На правах рукопису УДК 02:001.4] (477)”19” СОЛОІДЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ Спеціальність 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національній бібліотеці України імені В. І....»

«УДК 027.7:[023.5:005.963] НОВИЙ РІВЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ КАДРІВ ВНЗ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ВИМОГА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВІЯНЬ XXI СТ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНИХ КАДРОВ ВУЗА КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЯНИЙ XXI В. NEW LEVEL OF UNIVERSITY LIBRARY STAFF INTELLECTUALIZATION AS OBLIGATORY REQUIREMENT OF TECHNOLOGICAL TRENDS OF THE XXI CENTURY Калашникова С. В., Кучеренко Ю. В. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В....»

«220 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 15/2006-200 Юрій Ясіновський БіБліотека Унівської лаври: історія, рУїна, відновлення Українські монастирі, як це було зазвичай на Сході та Заході християнського культурного простору, впродовж багатьох століть були найважливішими центрами книжності. Починаючи з княжої доби, тут працювали великі скрипторії, де переписували і нагромаджували необхідні для богослужень і церковного життя книги, редагували, перекладали і створювали...»

«СУЧАСНІСТЬ Ю. Коломиєць: Поезії — У. Самчук: На білому коні — Б. Рубчак: Шукаючи справжнього культобміну, справ­ жнього Зерова і справжньої літератури — Недруковані переклади Ю. Клена — В. П. Стахів: Російський цинізм у Прибалтиці — Є. Врецьона: Клюб фальшивих грачів — І. Майстренко: Сторінки з історії Комуністичної партії України — П. Ю. Стерчо: Словацько-українські взаємини 1938-39 — P. JI. Хом’як: Віталій Коротич зблизька — Я. Рудницький: Республіка на горі — Критика і бібліо­ графія — 3...»

«УДК: 101.1:316 Потенціал соціальної філософії як соціальної технології Бойченко М.І., професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Здійснено спробу оцінити соціально-технологічний потенціал соціальної філософії як академічної науки та навчальної дисципліни. Здійснено критику одновимірного суспільного використання філософії як ідеології, що призводить до значної втрати нею інших її соціально-технологічних можливостей. Необхідне чітке розрізнення рамкових (зовнішніх і...»

«Випускна циклова комісія зі спеціальності «Організація обслуговування населення» Методична розробка уроку Предмет: Туристичне краєзнавство Викладач: Кваша Н.В., спеціаліст вищої категорії Тема: Етапи розвитку української національної кухні Мета: ознайомити із особливостями формування української національної кухні, розширити, поповнити знання про традиції, закріпити знання про історичне минуле українського народу; розвивати пам'ять, увагу, аналітичне мислення, професійну майстерність;...»

«Промова Леоніда Фінберга на церемонії вручення премії Фундації Омеляна та Тетяни Антоновичів 1.1. У радянські роки в Україні світова гуманітарна культура не розмовляла українською. Ані філософських, ані історичних, ані мистецтвознавчих, ані інших текстів європейських та американських сучасників, в українському дискурсі майже не існувало. Винятком із правила були лічені тексти журналу «Всесвіт», в якому, крім художньої літератури, друкувалася світова есеїстика. Певні статті можна було прочитати...»

«А.Морозова Н.Полетун Державний архів Чернігівської області А. Морозова Н. Полетун Документи з історії євреїв у Державному архіві Чернігівської області. Довідник. Ніжин “Видавництво “Аспект-Поліграф” ББК 79.3л+63.3-36 М80 Довідник видано за фінансового сприяння Американського Єврейського Об’єднаного Розподільчого Комітету “Джойнт” за програмою “Спадщина” Схвалено науково-методичною радою Держархіву області Відповідальний за випуск А.І.Неділя Рецензенти: А.М.Острянко, кандидат історичних наук...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»