WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«телями загальноосвітніх навчальних закладів. Всі доповіді, що були заслухані, можна розділити на декілька груп: 1) офіційна пам’ять про Голокост та політика держави щодо її створення в ...»

оЛЕНА ІВАНоВА

АНАТоЛІй ПоДоЛЬСЬКий

МІЖНАРОДНий НАУКОВий СеМІНАР «ПАМ’яТь ПРО

ІСТОРІю ГОЛОКОСТУ В СУчАСНиХ СУСПІЛьСТВАХ:

ДОСВІД ТА ВиКЛиКи У ЄВРОПейСьКОМУ КОНТеКСТІ»

(11–12 травня 2010 р., м. чернівці)

З плином часу, коли історія Голокосту дедалі більше віддаляється від

нас, пам’ять про нього та відповідна наукова проблематика стають дедалі важливішими. Саме цій проблематиці і був присвячений міжнародний

науковий семінар «Пам’ять про історію Голокосту в сучасних суспільствах:

досвід та виклики у європейському контексті», організований Українським центром вивчення історії Голокосту за сприяння Посольства Франції в Україні та Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, що відбувся 11–12 травня 2010 року в Чернівцях. Семінар продовжив новий напрям діяльності Центру, започаткований у листопаді 2009 року міжнародною науковою конференцією у Вінниці: розширення контактів та обмін професійним досвідом між науковцями, викладачами університетів та вчиО. Іванова, А. Подольський, 2010 телями загальноосвітніх навчальних закладів.

Всі доповіді, що були заслухані, можна розділити на декілька груп:

1) офіційна пам’ять про Голокост та політика держави щодо її створення в різних країнах; 2) пам’ять та освіта, підходи до викладання теми Голокосту; 3) індивідуальна та колективна пам’ять про Голокост;

4) вплив Голокосту на культурну спадщину.

Сесія «Офіційна пам’ять. Подія та державна політика пам’яті щодо неї» розпочалася доповіддю «Пам’ять про Голокост в сучасній Україні:

– 215 – ГоЛоКоСТ І СУчАСНІСТЬ l № 1 (7) 2010 проблеми та перспективи» Анатолія Подольського (Київ, Україна), який доводив, що в Україні офіційна пам’ять про Голокост займає маргінальну позицію; що держава робить дуже мало для збереження пам’яті про Голокост і для поширення її в середовищі молодого покоління.

Контрастом до цього пролунав виступ Роберта Кувалека (Люблін, Польща), який розповів про динаміку дискусій щодо пам’яті про Голокост у польському суспільстві, про зусилля зберегти пам’ять про табори смерті Белжець та Собібор, а також про так звану «конкуренцію жертв», яка притаманна і сучасному українському суспільству.

Вержені Сенсіко (Париж, Франція) охарактеризувала основні етапи становлення та специфіку офіційної пам’яті про Шоа у Франції: від повної відсутності голосу євреїв до визнання провини французького уряду в депортаціях та винищенні євреїв у роки Другої світової війни.

Компаративний підхід семінару яскраво висвітлив і різні підходи різних держав до збереження пам’яті про Голокост, і феномен існування різних варіантів пам’яті, причому не лише в різних країнах, а й у межах однієї. Тому слушним було питання, поставлене в доповіді Віталія Нахмановича (Київ, Україна), чи є спільна пам’ять про Другу світову війну та Голокост утопією чи перспективою, і чи потрібна взагалі спільна пам’ять.

Сесія, присвячена викладанню теми Голокосту, також була побудована на порівнянні різних підходів до викладання в різних країнах. Так, Максим Гон (Рівне, Україна) доповів про викладання теми Голокосту в межах загального курсу історії геноцидів та репрезентував власний науковий посібник з цієї теми. Р. Кувалек зауважив, що майже в усіх університетах Польщі є центри вивчення Голокосту, університетські викладачі організують семінари для вчителів, а у викладанні важливим є регіональний аспект Голокосту.

Ольга Педан-Слєпухіна (Львів, Україна) розповіла про деякі труднощі, з якими стикаються українські вчителі історії, які майже не мають часу на вивчення теми Голокосту. Часто вчитель сам вирішує, на яких моментах акцентувати увагу учнів, що і як учням розповідати.

Доповідачка підкреслила необхідність не просто інформувати учнів про Голокост, а виконувати певну виховну мету, формувати цінності учнів та їх емоційне ставлення до трагедій історії.

– 216 – Іванова О., Подольський А. «Пам’ять про історію Голокосту в сучасних суспільствах»… Цю тему продовжив Віталій Бобров (Київ, Україна), на думку якого викладання Голокосту є поштовхом для подальшої розмови з учнями про толерантність, антисемітизм, ксенофобію, права людини тощо.

Ця теза була прекрасно проілюстрована презентацією недержавних освітніх проектів з виховання міжетнічної та міжкультурної толерантності, що сьогодні тривають в Україні, в яких історія Голокосту є певним інструментом, прикладом, завдяки якому є можливість виховувати неприйняття будь яких форм ксенофобії. З іншого боку, він підкреслив, що під час проведення семінарів Українським центром вивчення історії Голокосту можна зустрітися з опором та певним напруженням навіть самих вчителів, які не зовсім розуміють, чому саме історії Голокосту приділяється така увага. Взагалі ідеї мультикультурності просякають у повсякденну свідомість з великими труднощами.

Фабріс Тейше (Париж, Франція) зробив доповідь про викладання історії Шоа у Франції в різні часи. Після закінчення Другої світової війни ані режим Віші, ані Шоа в історії Другої світової війни не розглядалися. Але вже п’ятнадцять років історія Шоа включена до шкільних програм, вона викладається з урахуванням віку дітей, починаючи з дітей десятирічного віку. Незважаючи на це, певна кількість учнів знають про Шоа дуже мало, і часто емоції їм замінюють знання.

В сесії, присвяченій індивідуальній та колективній пам’яті, Олег Суровцев (Чернівці, Україна) доповів про особливості Голокосту та пам’яті про нього на Буковині. Олена Іванова (Харків, Україна) зупинилась на особливостях різних видів пам’яті про Голокост і подала результати емпіричного дослідження щодо пам’яті про Голокост у студентської молоді. О. Іванова протягом останнього десятиліття провела цілу низку наукових досліджень, присвячених формуванню пам’яті про Голокост у молодіжному сегменті українського суспільства. Тетяна Величко (Київ, Україна) розповіла про своє дослідження індивідуальної пам’яті про події Голокосту у неєврейського населення, що пережили війну. Її доповідь базувалася на свідченнях очевидців, що були зібрані під час польових студентських шкіл з усної історії, проведених Українським центром вивчення історії Голокосту у Криму та на Поділлі (у 2006 р. та 2007 р. відповідно) саме під керівництвом доповідачки.

Михайло Тяглий (Київ, Україна) присвятив свою доповідь пам’яті про

– 217 – ГоЛоКоСТ І СУчАСНІСТЬ l № 1 (7) 2010 долю ромів України за часів нацистського панування і презентував висновки новітніх досліджень, за якими пам’ять ромів про минуле має свою специфіку, яка полягає в її проявленні в недискурсивних формах і водночас у конструюванні нових комеморативних практик відповідно до громадсько-політичних потреб ромської спільноти.

Ще одна сесія семінару була присвячена впливу Голокосту на культурну спадщину євреїв Буковини. Петро Рихло (Чернівці, Україна) дав ретельний аналіз німецькомовної поезії Буковини, створеної етнічними євреями, зокрема, Паулем Целаном, Розой Ауслендер та іншими видатними діячами літератури буковинського краю. А Наум Резніченко (Київ, Україна) продемонстрував, як на уроках літератури, вивчаючи творчість П. Целана, можна висвітлити і тему Голокосту, і взагалі загальнолюдські проблеми буття.

Не можна не відзначити, що для проведення семінару, на якому досить чітко прослідковувались ідеї мультикультуралізму, дуже влучно було вибрано місто Чернівці. В ньому учасники побачили багато справжніх ознак мультикультуралізму як на офіційному, так і на неофіційному рівні. Вони чітко помітні і в назвах вулиць та площ, і в меморіальних дошках, і в пам’ятниках, і в мовах, які лунають на вулицях, і головне,

– в тій доброзичливості людей, без якої ніяка повага до пам’яті, в тому числі й про Голокост, неможлива.

Можливо, головним висновком наукового семінару стала демонстрація та розуміння важливості публічних дискусій щодо конструювання історичної пам’яті про минуле, яких поки що вельми не вистачає українському суспільству. Залишається надія, що семінари подібного формату стануть традиційними в діяльності Українського центру вивчення історії Голокосту.

– 218 –Похожие работы:

«ББК 91.9:78.551.11(4Укр)д я22 УДК Міністерство культури і мистецтв України 016:929:015(477)-052(035) Одеська державна наукова бібліотека Упорядник імені М.Горького Л. М. Б у р ’я н Науковий редактор і автор вступної статті Г.Д.Зленко Редактор І.С.Шелестович Відповідальна за випуск БІБЛІОГРАФИ О.Ф.Ботушанська Одеської державної наукової бібліотеки імені М.Горького Пропонований увазі читача довідник має на меті розкрити основний бібліографічний доробок Одеської державної наукової бібліотеки...»

«Міністерство освіти і науки України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Серія «Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки» Л. В. Засєкіна, Т. В. Пастрик ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА МІЖОСОБОВЕ СПІЛКУВАННЯ Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки УДК 159.9(075)+316.47(075) ББК 88.3я73+88.53я73 З 36 Рекомендовано Міністерством освіти...»

«Організаційно-технічні засади діяльності шкільного музею етнографії та фольклору Музей, як дерево, виростає із землі, що породила життя, яке зберігає пам’ять вічної людини М. Сікорський Український народ тільки недавно став самостійним творцем нової історії та майбутнього. Багатство витоків і досягнень минулого яскраво стверджують багатогранність і невичерпність народної душі. В основі життя нинішнього покоління лежать дві головні ідеї – ідея розбудови Української держави та ідея демократії....»

«* * * * * * В посібнику описані професії, підготовка яких здійснюється в професійнотехнічному навчальному закладі «Камінь-Каширське вище професійне училище», подана основна характеристика професій: історичні відомості розвитку професії, характер та умови праці, вимоги до вступників та перспективи працевлаштування, описано особливості освітньої підготовки з певних професій у навчальному закладі. Призначений для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Укладач: Мельник Н.І.,...»

«Філософські, теоретико-історичні аспекти держави і права КАГЛЯНЧУК І.В., здобувач (Львівський державний університет внутрішніх справ) УДК 340.12(100) ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ПРАВОСУДДЯ Розкрито основоположні засади західної правової традиції стосовно становлення та розвитку ідеї правосуддя у складі єдиної комплексної доктрини судової влади та принципів і функцій цього суспільно значимого виду людської діяльності. Ключові слова: право, правосуддя, правова традиція,...»

«На уководокументальна серія книг «Реабілітовані історією» У ДВАДЦЯТИ СЕМИ ТОМАХ ГОЛОВНА РЕДАКЦIЙНА КОЛЕГIЯ ТРОНЬКО П. Т. (голова) МАКОВСЬКА Н. В. РЕЄНТ О. П. МАРЧУК Є. К. (заступник голови) МОТРЕНКО Т. В. ДАНИЛЮК Ю. З. НОВОХАТЬКО Л. М. (заступник голови) ПАПАКІН Г. В. БОГУНОВ С. М. ПИРIГ Р. Я. БОГУЦЬКИЙ Ю. П. ПРИСТАЙКО В. І. БОРЯК Г. В. ПШЕННІКОВ О. М. ВОЙНАЛОВИЧ В. А. РЕПРИНЦЕВ В. Ф. ГОРБИК В. О. РУБЛЬОВ О. С. ЖУЛИНСЬКИЙ М. Г. СКЛЯРЕНКО Є. М. ЗЯБЛЮК М. П. СМИРНОВ Ю. О. КОКIН С. А. СМОЛIЙ В. А....»

«СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ доктора исторических наук профессора кафедры истории Украины Таврического национального университета им. В. И. Вернадского НЕПОМНЯЩЕГО АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 1. В. Кондараки – кърымтатарларнынъ этнографы // Йылдыз.– Ташкент, 1989.– № 6.– С. 142–144. (В соавторстве с В. Ф. Шарапой). 2. В. Х. Кондараки – историк Крыма. Рукопись депонирована ИНИОНРАН. № 41358 от 21. 03. 1990. (В соавторстве с В. Ф. Шарапой). 3. В. Д. Смирнов – историк Крыма // Материалы по археологии,...»

«філософським узагальненням. Поетеса поглиблює традиційну тематику жанру, ввівши в контекст твору події історичної давнини (епоха визвольної боротьби українського народу), крізь які прочитуються сучасні, а то й, можна сказати, вічні, адже є завжди актуальними морально-етичні проблеми. Прикметними стильовими ознаками, що органічно вклалися у формальну модель роману у віршах, є історичність, складний внутрішній часопростір мистецького зображення, символічні образи (мандрівний дяк, дід Галерник),...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія іст. 2010. Вип. 45. С. 677–698. Ser. Hist. РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ 2010. Is. 45. P. 677–698. SILVA RERUM АБО СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ З-ПІД ПЕРА ПОЛЬСЬКОГО ІСТОРИКА ДЕМОГРАФІЇ (З приводу книги: Budzyski Zdzisaw. Kresy poudniowo-wschodnie w drugiej poowie XVIII wieku. Rzeszw; Przemyl, 2008. T. III: Studia z dziejw spoecznych. 592 s.) Демографічні клопоти української історіографії Історична демографія віддана була та...»

«'“-л.:. Науковий журнал стоги Я.РЄ/ИГІ Свідоцтво про ДР Керівник видавничого проекту серія КВ №13439-2323Р Казимир Антоневський Щоквартальне видання Головний редактор Анна Антоневська Заснований 2007 року ЗАСНОВНИКИ: РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Житомирський державний Анатолій Конверський, філос. університет імені Івана Франка, Володимир Борисенко, д-р іст. наук видавництво Антросвіт Григорій Васянович, д-р пед. наук Микола Виговський, д-р іст. наук РЕДАКЦІЯ: Степан Возник, д-р філос. наук Шла...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»