WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ: Заступник директора з НМР В. Г. Гладир 31.08.2012 р. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Методичні рекомендації і контрольні завдання щодо виконання контрольної роботи в міжсесійний період. ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М. КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НМР

______________В. Г. Гладир

31.08.2012 р.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Методичні рекомендації і контрольні завдання

щодо виконання контрольної роботи в міжсесійний період.

Для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання Укладач – Кузьмович Валентина Миколаївна Загальна кількість годин за навчальним планом –54 Самостійна робота студентів -44 Лекції -10 Контрольних робіт – 1 Вид контролю – (іспит) Кривий Ріг, 2012 р.

Вступ Посібник розрахований на студентів заочного відділення та має сприяти процесу більш якісної підготовки до іспиту з історії України Нормативна дисципліна «Історія України» передбачає формування у майбутніх спеціалістів системи знань про історичні процеси та явища, розуміння сутності історичних процесів, історичної діяльності та поведінки.

Ці завдання, в основному вирішуються в процесі засвоєння курсу лекцій і опрацювання питань, що виносяться на самостійну роботу студентів.

Саме завдання організації самостійної роботи студентів, вирішується цим посібником. У методичному посібнику пропонуються вимоги до знань студентів за кожною темою курсу згідно навчального плану. Зокрема, вказуються ключові тематичні блоки, які є обов’язковими для засвоєння і оперування. Під час виконання контрольної роботи студенти мають додержуватись вимог щодо оформлення, які визначені у методичних рекомендаціях. Подано перелік контрольних завдань у 29 варіантах. Варіант обирається згідно номеру студента в списку академічної групи.

Підготовку до іспиту необхідно здійснювати за питаннями які є у кінці посібника.

Відомості про навчальний план з дисципліни «Історія України»

Загальна кількість годин Аудиторні заняття,годин Індивідуальні Самостійна робота

–  –  –

Пропоновані методичні вказівки мають ціль допомогти студенту-заочнику в його самостійній роботі над розвитком практичних навичок правильного розуміння історичних подій та фактів. Під час виконання контрольних завдань від студента вимагається наполеглива робота яка передбачає не тільки репродуктивний підхід до набутих знань а й евристичний та творчий підходи.

II. Виконання контрольних завдань і оформлення контрольних робіт

1. Кількість контрольних завдань, виконаних студентом, установлюється учбовим планом закладу. Ви отримаєте точний графік виконання контрольних робіт.

2. Виконується один із варіантів контрольного завдання. Викладач вказує варіант, який студент повинен виконати. Всі інші варіанти потрібно використовувати в якості матеріалу для додаткового читання і для підготовки до іспиту.

3. Письмові контрольні роботи потрібно виконувати в окремому зошиті. На обгортці зошита пишете своє прізвище, номер контрольної роботи та назву підручника, по якому ви займаєтесь.

4. Контрольні роботи повинні бути написані чорнилами, акуратним почерком. При виконанні контрольних робіт залишайте в зошиті широкі поля для зауважень, пояснень і методичних вказівок викладача. Матеріали контрольних робіт слід розташовувати за наступним зразком:

–  –  –

5. Виконані контрольні роботи слід здати в установлені строки.

6. Якщо контрольна робота виконана без дотримання вказівок або не повністю, вона повертається до студента без перевірки.

–  –  –

1. Отримавши від викладача перевірену ним контрольну роботу, уважно прочитайте аналіз, ознайомтесь із зауваженнями, проаналізуйте відмічені в роботі помилки.

2. Керуючись вказівками викладача, опрацюйте спочатку не зовсім засвоєний вами навчальний матеріал. Всі питання за якими є зауваження або неточності, перепишіть знову у виправленому вигляді в кінці даної контрольної роботи.

3. Тільки після того, як будуть виконані всі вказівки викладача і виправлені всі помилки, слід приступити до вивчення матеріалу передбаченого програмою самостійної роботи з історії України.

4. Перевірені контрольні роботи є учбовими документами, які необхідно зберігати. Пам'ятайте про те, що під час іспиту проводиться перевірка засвоєння матеріалу, який увійшов до контрольної роботи.

ІV. Підготовка до іспиту/заліку

В процесі підготовки до іспитів рекомендується:

1) повторно прочитати ті підручники, що рекомендовані до відповідних лекцій викладачем під час проведення настановних занять.

2) перевірити засвоєння виписаних вами дат та основних історичних подій, які входять до мінімуму, передбаченого програмою з історії України

3) переглянути помилки, відмічені у перевірених контрольних роботах.

V. Умови складання іспиту/заліку з історії України

Номер варіанта відповідає номеру який має студент у списку. Кількість варіантів контрольних робіт 25. Забороняється брати для виконання всіма студентами один варіант. Подібні роботи зараховані та перевірені не будуть.

Тільки студенти що виконали контрольні роботи та вчасно їх здали, будуть допущені до складання іспиту з історії України.

Перед тим як приступити до виконання контрольної роботи уважно ознайомтесь з вимогами програми щодо змісту знань за кожною темою курсу.

Ці рекомендації є критерієм якості знань студента та повинні сприяти кращому та більш ефективному засвоєнню програмного матеріалу.

–  –  –

Предмет і завдання курсу історії України. Проблематика й структура курсу.

Проблеми періодизації історії України. Історіографія курсу історії України.

Концепції історії України. Вплив природно-географічних факторів на розвиток історії України.

РОЗДІЛ № 1.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XVIII СТ.

Тема 1. Україна давня.

Київська Русь (до XII ст.) Предмет і завдання курсу „Історія України”. Основні джерела вивчення історії України. Доби первісно – общинного ладу. Землеробські племена Трипільської культури. Кочові народи. Античні міста – держави Північного Причорномор’я.

Східні слов'яни. Найдавніші писемні та археологічні джерела про слов'ян.. Анти.

Перші державні об'єднання. Передумови утворення Київської Русі. Етимологія слів „ Русь, руси”, „ Руська земля”. Теорії походження Київської Русі., Аскольд, Дір, Олег, Ігор, Ольга, Святослав. Русь за Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Хрещення. Руська Держава у другій половині 11 ст. Любецький з'їзд князів. Володимир Мономах.

Тема 2. Русь – Україна ХІІ – ХVI ст.

Формування козацтва та Запорозької Січі.

Причини феодальної роздробленості та її наслідки. Боротьба за Київ. Перші літописні згадки про Русь – Україну. Галицьке, Волинське князівства. Роман Мстиславович - творець Галицько– Волинської держави. Монгольська навала на Русь. Боротьба Данила з татарами. Зростання політичної могутності Великого князівства Литовського. Гедимін, Ольгерд, боротьба за руські землі. Соціально – економічний розвиток українських земель у другій половині Х1V – ХV1 ст.

Литовські статути. Кревська унія. Наступ католицизму. Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ та її роль в історії українського народу. Люблінська унія. Річ Посполита. Полонізація українських земель. Посилення соціально – економічного і національно – релігійного гніту. Українські православні братства.

К. Острозький і його роль у відродженні української культури і захисті Православної церкви. Берестейська унія. Криза Православ’я.

Козацько – селянські повстання кінця ХУ1 ст. Гетьман Петро Конашевич – Сагайдачний. Повстання 20-30 рр. ХУ11 ст. Ординація 1638 р.

Тема 3. Національно – визвольна боротьба XVI – XVII cт.

Держава Богдана Хмельницького.

Причини, характер, рушійні сили Національно-визвольної війни середини XVII cт. Мета повстанців. Богдан Хмельницький.

Основні періоди війни. Перші перемоги і прогалини. Зборівський договір.

Молдавські походи. Битва під Берестечком. Білоцерківський договір. Розгром польського війська під Батогом, бої під Монастирищем і Жванцем. Україно московські переговори. Переяславська рада. „ Березневі статті”. Їх оцінка сучасною історіографією. Виникнення Козацької держави. ЇЇ територія та адміністративно – територіальний устрій. Органи влади. Господарсько – фінансова політика, дипломатична діяльність. Збройні сили. Віленська угода.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Нова коаліція України з Семиградом, Швецією та Бранденбургом у війні з Польщею. Смерть Б. Хмельницького.

Тема 4. Козацько-гетьманська держава у 2-й половині XVIІ – XVIIІ cт.

Гетьманування І. Виговського. Гадяцька угода. „Переяславські статті” Ю.

Хмельницького. Андрусівський договір. Поділ України на Лівобережну та Правобережну. Руїна. Петро Дорошенко. „Вічний мир”. Підпорядкування Москві Української Православної церкви.

І. Мазепа. „Коломацькі статті”. Соціальна політика І. Мазепи. Спроба відродження української державності. Причини і невдачі. Полтавська битва.

Смерть І. Мазепи. Пилип Орлик і його „ Конституція”. Гетьманування І.

Скоропадського та інкорпораційна політика царизму. Утворення Малоросійської колегії. Наказний гетьман П. Полуботок. Гетьман Д. Апостол. Останній гетьман України К. Розумовський. Обмеження української автономії російським царизмом і ліквідація Запорозької Січі. П.Калнишевський. Скасування Козацької влади.

РОЗДІЛ 2. “УКРАЇНА У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.”

Тема 5. Національне відродження XIХ – XХ cт.

Революція 1917р.

Поділ Речі Посполитої і Україна. Адміністративно – територіальний устрій Наддніпрянської України. Початок українського національного відродження.

„Південне товариство”, „Товариство об’єднаних слов'ян”, „Кирило–Мефодіївське товариство”. Т.Г.Шевченко. Соціально – економічний розвиток. Українська Громада. П. Чубинський „Ще не вмерла Україна”. Русифікаторська політика царизму. Перші політичні партії. Революційна українська партія.

Західноукраїнські землі у першій половині 19 ст. Українська „ Просвіта”.

Суспільно – політичні рухи у другій половині 19 ст. Виникнення політичних партій. І.Франко, М.Павлик. Перша світова війна і Україна. Українські січові стрільці. Становище в Україні після повалення царизму. Утворення Центральної Ради. М.Грушевський. Український Національний Конгрес, курс на автономію України. Українізація війська. Взаємовідносини Центральної Ради і Тимчасового уряду. 1 Універсал Центральної Ради, проголошення автономії. Створення Генерального секретаріату. В.Винниченко, С.Петлюра. Другий Універсал.

Тимчасова інструкція російського уряду. З'їзд народів Росії у Києві. Жовтневі події у Петрограді. 3 Універсал ЦР, проголошення Української Народної Республіки.

Тема 6. Боротьба за українську державність у 1917-1921 роках Боротьба за українську державність УНР в кінці 1917 р.

Ультиматум РНК Росії. Вторгнення більшовицьких військ в Україну. Всеукраїнський з’їзд Рад. Проголошення радянської влади в Україні. Російсько-українська війна. Крути. ІV Універсал ЦР, проголошення незалежності УНР. Брестський мир і Україна; відновлення влади ЦР. Криза ЦР навесні1918 р. Гетьманський переворот. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Утворення Директорії, її склад. Падіння Гетьманщини.

Відновлення УНР. Соціальні програми Директорії. Революційні події у Західній Україні. Проголошення ЗУНР. Акт Злуки 22.01.1919 р. Об'єднання українських земель. Друга війна Росії проти УНР. Селянський повстанський рух.

Варшавський договір поляків і С. Петлюри. Встановлення радянської влади в Україні. Основні уроки Української національної революції.

Тема 7. Україна у 1920 -1940 роках Міжнародна діяльність УСРР на початку 20 – х рр.

Соціально – економічне і політичне становище України. Перехід до НЕПу. Голод 1921 - 1923 рр. в Україні:

причини і наслідки. Українська Холодноярська Республіка. Створення СРСР і Україна. Політика коренізації її особливості та наслідки. Досягнення і прорахунки українізації. Згортання українізації. Перші репресії в Україні. Індустріалізація.

Колективізація. Перші п’ятирічки. Особливості та наслідки. Голодомор 1932 – 1933 рр. Тотальні репресії у 30- х рр. „Розстріляне відродження”.

Західноукраїнські землі в складі Румунії, Польщі, Чехословаччини. Створення та діяльність ОУН в 20 – 30 рр.

Українське питання напередодні війни. Проголошення незалежності Карпатської України. Августин Волошин. Пакт Молотова і Ріббентропа. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної Армії на територію Західної України. Радянізація Західної України. Напад Німеччини на СРСР. Проголошення 30.06.1941 р.

незалежності України. Воєнні операції 1941–1942 рр. Окупаційний режим в Україні. Діяльність ОУН на окупованих землях. Боротьба Української Повстанської Армії у 1942 – 1944 рр. з ворогами. Радянські партизани.

Завершення боїв за Україну восени 1944 р. Вклад українського народу в розгром нациської Німеччини. Міжнародна діяльність УРСР у післявоєнний період.

Повоєнні адміністративно - територіальні зміни. Операція „Вісла”. Відбудовчі процеси господарства їх особливості та наслідки. Голод 1946 – 1947 рр.

Радянізація західної України. Боротьба ОУН – УПА з радянською репресивною машиною. Культурно – ідеологічні процеси, наступ сталінщини.

Тема 8. Україна у 1950-1980-х роках Україна після Сталіна.

Критика культу особи Сталіна. Реформи М.Хрущова, „політична відлига”, їх суперечливий і непослідовний характер. Соціально – економічний розвиток України. Шестидесятники. Реформи середини 60 – х рр.

Звільнення П.Шелеста. Дальше обмеження прав України. В.Щербицький.

Наростання застійних явищ і русифікації, наростання екологічної небезпеки.

Політичні репресії 60 – 70 рр. Посилення реакції у духовному житті, спотворення історії України. Розгортання правозахисного і дисидентського руху.

Репресивні дії КДБ. Загострення гальмівних процесів у соціально – економічному та суспільно – політичному розвитку України.

Тема 9. Україна – суверенна держава Чинники що зумовили процес перебудови.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ УКРАЇНА ХХ ст.: КУЛЬТУРА, ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА Випуск 1 Київ 2013 УДК [008+316.75+32]: (477) 19 Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Випуск спеціальний / Відп. ред. В.М. Даниленко. — К.: Інститут історії України НАН України, 2013. — Вип. 18. — 384 с. Збірник продовжує публікацію наукових розробок, присвячених вивченню соціальних, політичних і культурних проблем в історії України ХХ ст., розвитку української...»

«ДОСЛІДНИКИ ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА І. Брижіцька, канд. філол. наук, наук. співроб., Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України ІВАН КОВАЛЬОВ – ДОСЛІДНИК ТЕМИ ШЕВЧЕНКО І ЦАРСЬКА ЦЕНЗУРА У статті увага зосереджена на значенні, змісті та структурі збірника Шевченко і царська цензура І. Ковальова, а також на тих перешкодах, що їх зазнала книга дослідника внаслідок втручання вже радянської цензури. Ключові слова: цензурні утиски, архівні документи, шевченкознавство. В статье внимание...»

«NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE ARCHEOGRAPHIC COMMISSION M. HRUSHEVS’KYI INSTITUTE OF UKRAINIAN ARCHEOGRAPHY AND SOURCE STUDIES UKRAINIAN ARCHEOGRAPHIC YEAR BOOK NEW SERIES ISSUE 13/14 • UKRAINIAN ARCHEOGRAPHIC COLLECTION VOLUME 16/17 Kyiv UKRAINIAN WRITER PUBLISHERS NACIONAL|NA AKADEMIQ NAUK UKRA}NY ARXEOHRAFINA KOMISIQ INSTYTUT UKRA}NS|KO} ARXEOHRAFI} TA DERELOZNAVSTVA im. M. S. HRUEVS|KOHO UKRA}NS|KYJ ARXEOHRAFINYJ WORINYK NOVA SERIQ VYPUSK 13/14 • UKRA}NS|KYJ ARXEOHRAFINYJ ZBIRNYK...»

«ББК 26.8 Н 34 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль: СМП Тайп. – №2 (випуск 28). – 2010. – 290 c. Засновано у листопаді 1997 року. Виходить 2 рази на рік. Друкується за рішення Вченої Ради Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Брич В.Я. – д.е.н., професор Заставецька О.В. – д.г.н., професор Іщук С.І. – д.г.н., професор Ковальчук І.П. – д.г.н., професор Позняк С.П. –...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Випуск 12 Палій О.П. (Київ, Україна) Національні версії слов’янського літературного постмодернізму: чесько-українські паралелі У статті в компаративному аспекті досліджується чеська та українська постмодерністська проза. Розглядаються як генетичні та типологічні сходження між слов’янськими постмодерними парадигмами, так і відмінності, зумовлені національними та історико-культурними компонентами. Ключові слова: постмодернізм,...»

«У міру того як малюк вчиться говорити, він все глибше входить в коло власне людського життя життя, в кото ¬ рій предмети і явища володіють сенсом, люди вступають у певні взаємовідносини один з одним і прагнуть до досягнення тих чи інших цілей, а людські дії та вчинки оцінюються як добрі чи погані, похвальні або ганебні, допустимі чи недопустимі. Інакше кажучи, дитина починає освоювати світ людських смислів і цінностей, цілей і взаємин. Добро і зло, дружба і зрада, подвиг і підлість, честь і...»

«О. Демків. Девіантогенність міського простору: історична вкоріненість та рецепти подолання // Соціологія міста: навчальний посібник / [Л. В. Малес, В. В. Середа, М. О. Соболевська, Ю. Г. Сорока, О. Б. Демків та ін.]; за заг. ред. О. К. Міхеєвої. – Донецьк: вид-во «Ноулідж», 2010. – 464 с. (+ ілюстрації). – С. 227 – 260 О. Б. Демків к.соц.н., доцент кафедра історії і теорії соціології Львівський національний університет імені Івана Франка План лекції 1. Генеза соціологічного дискурсу щодо...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ за участю: ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ ІНСТИТУТУ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДИНИ ЗАХІДНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ НАН УКРАЇНИ ТЕЗИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Духовність. Культура. Людина. Львів, 15-16 квітня, 2010 р. ЛЬВІВ 2010 Тези “Духовність. Культура. Людина. – 2010” Тези Міжнародної наукової конференції “Духовність. Культура. Людина”....»

«IGOR 5 4/24/08 5:43 PM Page 1 Микола Ткач C ЛОВО ЛОВО О ПОЛКУ О ПОЛКУ ІГОРЕВIМ ІГОРЕВIМ ГРАФІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ, ПЕРЕКЛАД, СЛОВНИК-ДОВІДНИК Київ Перун IGOR 5 4/24/08 5:43 PM Page 2 «Слово о полку Ігоревім» — найвизначніша пам’ятка давньої української міфопоетики, писемності, мови. Цей славетний твір має безліч перекладів та переспівів різними мовами світу. Пропоноване видання подає: віршований варіант оригінального тексту пам’ятки українською абеткою за науковою реконструкцією відомого...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА БОРИСЕНКО КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА УДК 821.161.2’0 ЯВИЩЕ СИНКРЕТИЗМУ ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ БАРОКОВОЇ ДОБИ 10.01.01 – українська література АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук ХАРКІВ – 200 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському державному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди Міністерства освіти і науки України Науковий керівник – доктор філологічних наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»