WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«П. М. Бабай, І. І. Московкіна, Т. В. Надозірна Історія літератури Харків – 2012 УДК ББК Рекомендовано Науково-методичною радою Харківського національного університету імені В. Н. ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА

П. М. Бабай, І. І. Московкіна, Т. В. Надозірна

Історія літератури

Харків – 2012

УДК

ББК

Рекомендовано Науково-методичною радою

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

(протокол № від)

Рецензенти: доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії

української літератури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Безхутрий Ю.М.

доктор філологічних наук, професор кафедри історії російської літератури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Шеховцова Т.А.

П. М. Бабай, І. І. Московкіна, Т. В. Надозірна. Історія літератури.

Мета навчально-методичного посібника – допомогти студентам в осмисленні основних етапів розвитку та досягнень світової літератури; в підготовці до семінарських занять, модульних контрольних робіт, екзаменів; в самостійному вивченні наукової літератури та орієнтації в історії мистецтва та його сучасному стані.

Для студентів-культурологів філософського факультету.

УДК ББК Художня література завжди грала важливу роль в духовному та соціально-історичному житті людства. Тому мета курсу «Історія літератури» – ознайомити студентів-культурологів з основними досягненнями світової та вітчизняної літератури; визначити її специфіку, функції та місце в системі культури: взаємодію з філософією і релігією, а також історією, психологією, етикою та іншими науками і сферами людської діяльності.

Курс спрямований на розвиток загальної ерудиції студентів, формування у них естетичних та етико-філософських уявлень, збагачення їх духовного світу. Феномен мистецтва слова розглядається в різноаспектних вимірах – естетичному, гносеологічному, ментальному, ігровому, семіотичному та ін. Відтак значну увагу приділено варіативності підходів до художнього твору та його інтерпретацій.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: основні поняття теорії та історії літератури; основні закономірності та етапи розвитку світової літератури; основні напрями, течії, стилі, жанри в літературі;

специфіку художніх систем видатних письменників; сучасні підходи до аналізу художніх творів.

Студенти також повинні вміти: аналізувати та інтерпретувати класичні та сучасні твори; орієнтуватися в науковій літературі з літературознавства;

написати реферат та виступити з ним перед аудиторією; вести діалог, полеміку чи дискусію з приводу проблем літератури.

Структура навчально-методичного посібника спрямована на допомогу студентам в осмисленні навчальної, наукової та довідкової літератури при підготовці до семінарів, модульних контрольних робіт, екзамену та подальшій самостійній орієнтації в історії та сучасному стані світової літератури. Посібник включає загальну схему та робочу програму дисципліни, розраховану на три семестри; основну та допоміжну навчальну, довідкову та наукову літературу до кожної теми та семінару;

рекомендовану базову та довідкову літературу до кожного семестру.

Основні художні тексти указані в питаннях до всіх тем та модулів.

Загальна схема та структура курсу

–  –  –

Предмет, структура, мета та завдання курсу.

Поняття художнього образу. Мистецтво як образно-емоційний вияв творчості. Види мистецтва, їх походження та класифікація. Місце і роль літератури на різних етапах розвитку мистецтва.

Взаємодія літератури з іншими сферами духовного життя та діяльності (релігією, філософією, історією, психологією та ін.).

СЕМІНАР № 1 (2 год.) Сутність та функціі літератури та мистецтва Поняття «художнього образу», його специфіка та функції.

1.

Література та мистецтво як створення естетичних цінностей.

2.

Література як пізнавальна діяльність.

3.

Література як гра.

4.

5. Типології видів мистецтва. Специфіка літератури як різновиду мистецтва.

6. Місце літератури та мистецтва в системі культури.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Ткаченко А.О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): підручник для гуманітаріїв / Анатолій Ткаченко. – К.: Правда Ярославичів, 1998. – С. 24–54.– С. 24–54.

2. Введение в литературоведение: Литературное произведение: Основные понятия и термины: Учеб пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, С.Н. Бройтман и др. / Под ред. Л.В.Чернец. – М.: Высшая школа, 2000. – С. 5–11, 191–202, 209–220.

3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина.

Институт научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – С. 454–458, 668–674.

4. Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. / Авт.-уклад. Ковалів Ю.І. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – Т.1. – С. 564–565; – Т.2. – С. 139–140.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1. Хализев В.Е. Теория литературы: Учеб. / В.Е. Хализев. – М.: Высш. шк., 1999. – С. 15–67, 79–105.

2. Теория литературы: Учеб. пособие: В 2-х т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. – Т. 1:

Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. Теория художественного дискурса.

Теоретическая поэтика. – 3-е изд., стер. – М.: Изд. Центр «Академия», 2008. – С.16–123.

3. Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий / Гл. науч. ред.

Н.Д. Тамарченко. – М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. – С. 115–117, 149–151.

4. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины: Энциклопедический справочник / Науч. ред. и сост. И.П. Ильин, Е.А. Цурганова. – М.: Интрада– ИНИОН, 1999. – С.109–110.

5. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века: Ключевые понятия и тексты / В.П. Руднев – М.: Аграф, 1999. – 384 с.

6. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Йохан Хейзинга ; пер. с нидерл и прим. В.В. Ошиса; общ. ред. и послесл. Г.М. Тавризян.– М.: Изд. Группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. – 464 с.

7. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история / Ю.М. Лотман. – М.: «Языки русской культуры», 1999. – 464 с.

Тема 2. Від міфу до фольклору та літератури (лекції – 4 год.)

Теорії міфу. Структура, типологія та функції міфу. Міфологія Давньої Греції та Риму. Від міфу до фольклору (казка, героїчний епос, легенда, переказ та ін.).

Літературні роди та жанри. Подальша взаїмодія міфу, фольклору та літератури.

Поняття літературного процесу. Основні етапи історичного розвитку європейської літератури. Творчий метод, напрям, течія, школа в літературі та мистецтві.

СЕМІНАР № 2 (2 год) Антична міфологія та фольклор як генезис европейської літератури

1. Теорії міфа.

2. Структура, типологія та функції міфів.

3. Міфологія Давньої Греції та Риму.

4. Перехід від міфу до жанрів фольклору (міф, казка, легенда, переказ, героїчний епос та ін.).

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Луков Вл. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Вл. А. Луков. – 3-е изд., испр. и доп.

– М.: Изд. центр «Академия», 2006. – С.33–36.

2. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. – М.: Сов.

Энциклопедия, 1991. – Т. 1. А–К. – С. 11–20.

3. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А. Кун. – М.: «ВИКА-пресс», «Арктос», 1992. – 448 с., ил.

4. Ткаченко А.О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): підручник для гуманітаріїв / Анатолій Ткаченко. – К.: Правда Ярославичів, 1998.– С. 55–136, 411–435.

5. Введение в литературоведение: Литературное произведение: Основные понятия и термины: Учеб пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, С.Н. Бройтман и др. / Под ред.

Л.В.Чернец. – М.: Высшая школа, 2000. – С. 87–93, 133–141, 507–512.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1. История всемирной литературы: В 9 т./ Отв. ред. И.С. Брагинский; АН СССР, Ин-т мир. лит. им. А.М. Горького. – Т. 1. – М.: Наука, 1983. – С. 23–52.

2. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа / Е.М. Мелетинский. – М.: Наука, 1976. – 406 с.

3. Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. – Т.2 / Авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – С. 53–56.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина.

ИНИОН РАН. – М., 2001. – С. 559–562.

5. Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий / Гл. науч. ред.

Н.Д. Тамарченко. – М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. – С. 123–126, 62–66, 69–71, 86–87, 109–112, 307–309.

6. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США):

концепции, школы, термины: Энциклопедический справочник / Науч. ред. и сост. И.П.

Ильин, Е.А. Цурганова. – М.: Интрада– ИНИОН, 1999. – С. 221–224.

Тема 3. Література Античності (Х ст.

до н.е. – V ст.н.е.): специфіка, періодизація, жанрово-родова система (лекції – 6 год.) Від міфу до епосу (Гомер, Вергілій). Походження та розвиток трагедії (Есхіл, Софокл, Еврипід), комедії (Арістофан, Плавт); організація театральних вистав.

Лірика (Сапфо, Анакреонт, Горацій, Катулл). Формування прозаїчних жанрів (історіографія, біографія, буколіка, ідилія, метаморфози та ін.).

Ораторське мистецтво (Перікл, Демосфен, Цицирон). Філософія та естетика (Платон, Аристотель).

СЕМІНАР № 3 (2 год) Міф – фольклор – література

1. Міфологічна основа «Іліади» та «Одіссеї» Гомера.

2. Перехід від міфу до жанру епопеї.

3. Роль гомерівського епосу в подальшому розвитку жанрів епопеї та роману-епопеї в європейських літературах («Енеїда» Вергілія, «Війна і мир»

Л. Толстого та ін.).

4. Інтертекстуальні зв’язки між гомерівськими епопеями та творами Данте, Котляревського, Джойса, Мандельштама та ін.

5. Міфологічна основа античної драматургії. Театр в античному світі.

6. Специфіка та роль лірики в античній літературі та мистецтві.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Луков Вл. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Вл. А. Луков. – 3-е изд., испр. и доп.

– М.: Изд. центр «Академия», 2006. – С.36–58.

2. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. – М.: Сов.

Энциклопедия, 1991.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1. История всемирной литературы: В 9 т./ Отв. ред. И.С. Брагинский; АН СССР, Ин-т мир. лит. им. А.М. Горького. – Т. 1. – М.: Наука, 1983. – 581 с.

2. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А. Кун. – М.: «ВИКА-пресс», «Арктос», 1992. – 448 с., ил.

3. Шталь И.В. Художественный мир гомеровского эпоса. / И.В. Шталь. – М.: Наука, 1983. – 296 с.

4. Пави П. Словарь театра : перевод с : фр. / Патрис Пави: пер. с фр.; под ред.

К. Разлогова - М. : Прогресс, 1991. – 504 с.

5. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. / А.Ф. Лосев: под ред. А.А. ТахоГоди. - М. : Мысль, 1991. - 525 с.

Тема 4. Література Середньовіччя (V ––ХV ст.

) (лекції – 4 год.) Перебудова всієї європейської культури в результаті поширення християнства. Біблейсько-євангельські ідеї, образи та мотиви в літературі та мистецтві. Архітектура, скульптура, живопис (готичний і романський стилі).

Система жанрів середньовіччя: героїчний епос, агіографія, літургічна поезія та ін.; народна «сміхова» культура та лірика вагантів; куртуазна лірика та лицарський роман. Література та мистецтво Київської Русі: проблематика, система жанрів та стилів. «Слово о полку Ігоревім»: історична основа та художній світ.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Луков Вл. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Вл. А. Луков. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – С. 59–83.

2. Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве»: историко-литературный очерк / Д.С. Лихачев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1982. – 176 с.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1. Культура и общество средневековой Европы глазами современников: (Exempla XIII века) / А.Я. Гуревич. – М.: Искусство, 1989. – 366 с.

2. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства / А.Я. Гуревич. – М.: Искусство, 1990. – 396 с.

3. Хейзинга Й. Осень Средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в ХIV и ХV веках во Франции и Нидерландах / Й. Хейзинга; пер. Д.

В. Сильвестрова ст. А.В. Михайлова, коммент. Д.Э. Харитоновича, отв. ред.

С.С. Аверинцев. – М. : Наука, 1988. – 540 с.

4. Умберто Эко. Искусство и красота в средневековой эстетик / Умберто Эко: пер. с итальянск. А.П. Шурбелева. – СПб.: Алетейя, 2003. – 256 с. (Серия «Библиотека средних веков»).

5. Лихачев Д.С. Смех в Древней Руси / Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, Н.В. Понырко.

– Л.: Наука, 1984. – 294 с.

6. Гаспаров Б.М. Поэтика «Слова о полку Игореве» / Б. Гаспаров. – М.: «Аграф», 2000. – 608.

7. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Джеймс Холл: пер. с англ. и вступ. статья А. Майкапара. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1997. – 656 с.: ил.

СЕМІНАР № 4 (2 год.) Художній світ «Слова о полку Ігоревім»

1. Історична основа сюжету та особливості використання історичного матеріалу.

2. Проблема автора «Слова».

3. Принципи організації образної системи. Антитези «Руська земля – степ», «мир – війна», «світло – тьма».

4. Відображення міфологічного мислення у творі, роль фольклорних елементів.

5. Природа у «Слові».

6. Проблема жанру пам’ятки.

7. «Слово о полку Ігоревім» та героїчний епос середньовіччя (втілення дружинно-лицарських ідеалів, символізація, особливості сюжетотворення та ін.).

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве»: историко-литературный очерк / Д.С. Лихачев.

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1982. – 176 с.

2. Гаспаров Б.М. Поэтика «Слова о полку Игореве» / Гаспаров Б.М. - М.: «Аграф», 2000.

– 608 с.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРАPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
Похожие работы:

«В. П. Андрущенко Т. В. Андрущенко В. Л. Савельєв КОНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЄВРОПИ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР Київ ТОВ «МП Леся» УДК 37 ББК 7 А 6 Рекомендовано Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 8 від 27 березня 2014 р.) Рецензенти: Михайло Бойченко, доктор філософських наук, доцент; Григорій Волинка, доктор філософських наук, професор; Володимир Ярошовець, доктор філософських наук, професор. Андрущенко В. А 66 Конституціалізація...»

«Професор КОСТЕНКО Наталія Василівна БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ за 1967–2010 роки Київ – 201 УДК 82–12 : 001 : 016 : 929 Костенко ББК 80 : 83я1 Науковий редактор В. А. Вергунов, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, директор ДНСГБ НААН Комп'ютерний набір: Я. Ходаківська Професор КОСТЕНКО Наталія Василівна : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2010 роки / НААН, ДНСГБ ; уклад. В. А. Вергунов, Г. П. Нелипа, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов. – К., 2011. – 48...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Спеціальний випуск Я. Джоганик про словацьку гілку української літератури Автор монографії* добре знайомий українським славістам, викладачам і студентам і, зокрема, славістам у національному університеті в Києві, Львові, Ужгороді, де плідно працює як лектор словацької мови і літератури. Доцент, кандидат філологічних наук Ярослав Джоганик є автором численних статей та розвідок, а також навчальних посібників (зокрема підручника...»

«68 { Український інформаційний простір } УДК 655.413:655.55 Традиції рекламної Оксана ІВАНЧЕНКО, канд. н. із соц. комунік. діяльності видавництва «Веселка» У статті проаналізовано промоційний досвід Національного спеціалізованого видавництва дитячої літератури «Веселка» в порівняльно-історичному аспекті, що є цінним для сучасного розвитку видавничої справи в Україні. Ключові слова: Національне спеціалізоване видавництво дитячої літератури «Веселка», рекламна діяльність, видавнича діяльність....»

«УДК 1(091) Сергій Шевченко Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЕКЗИСТЕНЦІЇ В ФІЛОСОФІЇ М. ГАЙДЕҐҐЕРА: “DAS SELBST” VERSUS “DAS MAN” © Шевченко С., 2009 Визначено основні характеристики еволюції поняття “екзистенція” у фундаментальній онтології М. Гайдеґґера та особливості інтерпретації мислителем автентичності людського існування. На основі історико-філософського аналізу ключових положень про справжнє існування людини, висунутих у філософії М. Гайдеґґера,...»

«В И Д А Н Н Я УКОПК П Р И НКО „Охорона пам'яток культури на Україні. Збірник І. Харків 1927 р. 159 стор., ц. 2 крб. 23 коп. Тир. 1000. Проф. О. С. Ф е д о р о в с ь к и й — „Інструкції та програми для розвідок і реєстрації пам'яток археологічних. Харків, 1927 р. 136 стор., ц. 2 крб. Тир. 1000. Серія І, № 1 „До всіх громадян УСРР. Ілюстрована відозваплякату справі охорони пам'яток культури УСРР. Харків, 1931 р. Тир. 20000. Серія III, № і. Г. К р и с і н — „Пам'ятки Перекопу. Харків, 1932 р. Тир....»

«Delporte Christian, Gervereau Laurent, Marechal Denis (sld): Quelle est la place des images en histoire? Paris, Nouveau monde ditions, 2008, 480 p. В сучасній історичній науці до вивчення зображення звертаються дослідники різних країн. Скажімо, жваві дискусії в наукових колах викликала книжка «Яке місце зображень в історії?»1, яка є збіркою статей, опублікованих на підставі матеріалів міжнародної конференції в Парижі2, та присвячена різного типу зображенням як джерелам у історичній науці....»

«Найкраща Найгірша у світі Різдвяна вистава Barbara Robinson best The worst Christmas Pageant ever Барбара РОБІНСОН Найкраща Найгірша у світі Різдвяна вистава УДК 82-31 ББК 84-44 Р 58 Художник Ганна Осадко Переклад з англійської Володимира та Марії Чернишенків Перекладено за виданням: The Best Christmas Pageant Ever by Barbara Robinson, First Harper Trophy edition, 1988. Робінсон Барбара Р 58 Найкраща (найгірша) у світі Різдвяна вистава : повість / Барбара Робінсон. — Тернопіль : Навчальна...»

«УДК 33(09) ББК 65.03 1 89 Історія торгівлі, податків та мита [Текст]: зб. наук, праць. Дніпропетровськ, 2011. № 2 (4). —133 с. Рекомендовано до друку вченою радою Академії митної служби України (протокол № 7 від 22 грудня 2011 р.) Рекомендовано до друку вченою радою Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (протокол № 3 від 31 жовтня 2011 р.) Редакційна колегія: К. М. Колесников, к. і. н., доц., заступник В. В. Ченцов, д. і. н., проф., головний головного редактора;...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ Збірка наукових праць Число 11 Київ – 2009 УДК 930 : 913 (477)] 001.8 (05) ББК 63.2 (4Укр) Я Затверджено до друку Вченою радою Інституту історії України НАН Украни (Протокол № 1 від 27 січня 2009 р.) Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. Число 11 / Відп. ред. Г.В.Боряк. – К.: НАН України, Ін-т історії України, 2009. – 350 с. У збірці наукових праць розглядаються...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»