WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Предмет 2 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Денна форма навчання Плани практичних занять Практичне заняття 1 Наука і освіта План 1. Історичні передумови виникнення науки. 2. Основні етапи ...»

Ярощук Лілія Григорівна

Предмет 2

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Денна форма навчання

Плани практичних занять

Практичне заняття 1

Наука і освіта

План

1. Історичні передумови виникнення науки.

2. Основні етапи розвитку науки.

3. Сучасний стан науки.

4. Класифікація наук.

5. Наука як соціальний інститут.

Практичне заняття 2

Історія виникнення університетів

План

1. Виникнення друкарства в Україні.

2. Вчительські семінарії, школи, інститути і університети XIX ст.

3. Колегіуми, академії та університети в Україні.

4. Університети Західної Європи, Америки, Азії, Росії.

Практичне заняття 3–4 Методологія наукових досліджень, системність у науковому пізнанні План

1. Методологія науки.

2. Наукознавство.

3. Методологія теоретичних досліджень.

4. Методологія експериментальних досліджень.

5. Формулювання теми, мети і завдань наукового дослідження.

6. Ознаки і принципи визначення системи.

7. Класифікація систем.

8. Методологічні основи системного дослідження.

Практичне заняття 5–6 План Результати наукових досліджень

1. Винахідництво і раціоналізаторство.

2. Розвиток наукової творчості.

3. Винахідництво.

4. Відкриття і винаходи.

5. Раціоналізаторські пропозиції.

6. Наукові ступені, вчені звання.

7. Аспірантура, докторантура: правила вступу.

Практичне заняття 7–8 План Основні вимоги до наукових робіт студентів

1. Реферування тексту.

2. Мета і завдання курсових робіт.

3. Основні вимоги до дипломних робіт.

4. Основні вимоги до магістерських робіт.

5. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних наукових джерел.

Тематика самостійної роботи № теми Назва тем та анотований зміст Структурні елементи науки, їх характеристика 1.1.

Основні риси працівника науки 1.2.

Пізнавальні прийоми і форми наукових досліджень 2.1.

Вибір напряму наукового дослідження 2.2.

3.1. Організація роботи з науковою літературою Суть і види науково-технічної інформації 3.2.

4.1. Методи пошуку і збору наукової інформації 4.2. Оформлення результатів наукових робіт Тематика індивідуальних завдань № Тематика індивідуальних завдань теми 1 Наука як система знань.

2 Організація науково-дослідної роботи в Україні.

3 Основи методології науково-дослідної роботи в Україні.

–  –  –

1. Дайте характеристику структурі дослідження як системі.

2. Назвіть складові елементи дослідження.

3. Який зміст етапів педагогічного дослідження?

4. Які Ви знаєте методи дослідження? Спробуйте класифікувати їх.

5. Які Ви знаєте теоретичні методи? Дайте їм характеристику.

6. Назвіть емпіричні методи дослідження. Дайте їм характеристику.

7. Поясніть поняття «педагогічний експеримент». Які етапи та зміст його проведення.

8. Які існують форми узагальнення результатів наукових досліджень?

9. Дайте характеристику методів зведення й обробки результатів експериментальних досліджень: статистичним, графічним і табличним.

10.Дайте характеристику математичним методам опрацювання результатів дослідження.

11.Дайте загальну характеристику основних видів публікації.

12.Диференціація та інтеграція як закономірні тенденції розвитку науки.

Диференціація, її характерні ознаки та форми прояву в науці. Історичні передумови виникнення диференціації наук. Інтеграція, її характерні ознаки та форми прояву в науці.

13.Механізми та умови, види і рівні інтеграції наукових знань. Форми взаємодії диференційних та інтеграційних процесів у сучасній науці.

Інтеграційні процеси у педагогіці та освіті.

14.Організаційна структура наукових досліджень в Україні. Державна система організації і управління науковими дослідженнями в Україні:

керівні органи та наукові установи.

15.Організаційні сектори науки в Україні: академічний, вузівський, галузевий, виробничий. Наукові товариства та їх роль у розвитку науки і популяризації наукових знань.

16.Національна Академія наук України. Галузеві академії наук. Академія педагогічних наук як вища педагогічна наукова установа України.

Всеукраїнська асоціація академії наук. Мета та функції діяльності асоціації.

17.Вимоги до наукового працівника. Наукові ступені і вчені звання в Україні. Форми підготовки наукових працівників. Особливості та підходи до атестації наукових працівників в зарубіжних країнах.

18.Історичні етапи розвитку науки. Передумови виникнення науки як необхідного наслідку суспільного розподілу праці. Наука на різних стадіях розвитку суспільства.

19.Історія української науки. Наука України ХІХ – ХХ століть. Сучасні наукові пріоритети України.

20.Загальні відомості про наукове пізнання. Суб’єкти і об’єкти пізнання.

Взаємодія суб’єкта й об’єкта у пізнавальній діяльності. Взаємозв’язок пізнання і практики. Рівні пізнання: почуттєвий і раціональний, емпіричний і теоретичний.

21.Методи наукового пізнання. Уявлення про метод як спосіб пізнання.

Категорії методів пізнання: узагальнені, загальні та часткові (спеціальні) методи.

22.Методи емпіричного дослідження: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент.

23.Методи теоретичного дослідження: ідеалізація, формалізація, логічні та історичні методи.

24.Методи, що можуть бути застосовані на емпіричному й теоретичному рівнях: абстрагування, аналіз і синтез, індукція й дедукція, моделювання.

25.Системний підхід і системний аналіз. Загальні відомості про систему.

Зв’язки між елементами системи. Структура, характеристики та властивості систем.

26.Визначення системного підходу. Вплив системного підходу на послідовність наукового дослідження. Особливості прояву системного аналізу в науковому дослідженні.

27.Моделі у науковому дослідженні. поняття про модель та моделювання.

Призначення моделей у науковому дослідження. Поділ моделей на математичні, геометричні та фізичні. Моделі аналоги. Моделювання на основі комп’ютерної техніки.

28.Загальні відомості про інформацію. Поняття про інформацію. Роль інформації у науковій діяльності. Друковані носії інформації. Носії і засоби поширення інформації на основі комп’ютерної техніки.

Інформаційний потенціал сучасного суспільства. Кількісні вимірники інформації.

29.Типологія наукової інформації та основні види видань. Поняття про документи як засоби фіксацій наукової інформації. Первинні та вторинні документи. Опубліковані та неопубліковані документи.

30.Первинні опубліковані документи; неперіодичні, періодичні і такі що продовжуються видання.

31.Неперіодичні видання: наукова література для спеціалістів, науковопопулярна, виробничо-технічна, навчальна та офіційно-документальна література, література довідково-енциклопедичного характеру.

32.Періодичні видання: наукові, науково-популярні, виробничо-технічні, масові журнали. Видання що продовжуються.

33.Нормативно-технічні документи. Патентна інформація. Депоновані рукописи. Неопубліковані документи. Особливості вторинної інформації та її пошук.

34.Призначення та види бібліотек. Бібліотечні фонди: основний і довідковий. Бібліотечні каталоги та картотеки. Види каталогів:

алфавітний, систематичний і предметний, їх особливості та призначення.

35.Методика пошуку першоджерел. Спеціальні бібліографічні видання та їх роль в інформаційному пошуку. Оформлення результатів інформаційного пошуку.

36.Облік опрацьованої інформації. Складання бібліографії. Опрацювання джерел інформації. Умови ефективного опрацювання першоджерел.

37.Оформлення результатів опрацьованих першоджерел складання виписок, анотацій, конспектів.

38.Вимоги до проведення наукового дослідження. Творчий характер наукового дослідження. Корисність, актуальність і плановість наукового дослідження.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


39.Об’єктивність та критичність оцінювання результатів наукового дослідження.

40.Послідовність проведення наукового дослідження. Науковий напрямок, проблема і тема наукового дослідження. Вибір теми дослідження.

Ознайомлення із станом обраної теми дослідження. Уточнення теми і складання програми дослідження. Обґрунтування теми дослідження, його актуальності та новизни.

41.Методологічний апарат наукового дослідження. Мета та завдання дослідження. Вибір методів дослідження. Умови забезпечення адекватності обраних методів дослідження його меті та завданням.

Логіка наукового дослідження. Складання календарного плану робіт.

42.Гіпотеза дослідження.

43.Систематичне накопичення дослідних матеріалів. Зведення і опрацювання результатів дослідження. Теоретичний аналіз та літературне оформлення результатів дослідження.

44.Упровадження у практику та оцінювання теоретичної й практичної значущості результатів дослідження.

45.Експеримент як складова частина наукового дослідження.

46.План і методика експерименту. Вибір способів та засобів фіксації результатів експерименту. Комп’ютеризація експериментальних робіт.

47.Роль особистості науковця у проведенні дослідження. Фактори, що визначають схильність до наукової діяльності; невдоволеність існуючим досягненням у пізнанні, допитливість, здатність до розумової праці, ерудиція, інтелект дослідника.

48.Розумова діяльність дослідника у процесі проведення дослідження.

Розумові операції у науковому дослідженні. Мислительна діяльність як основа розумової праці дослідника. Види мислення дослідника:

емпіричне, аксіоматичне та діалектичне. Колективний характер праці сучасного дослідника.

49.Форми узагальнення результатів наукових досліджень: усний виклад, тези доповіді, реферат, наукова стаття, науковий звіт, дисертація, монографія. Вимоги до їх змісту та оформлення.

50.Методи зведення й обробки результатів експериментальних досліджень: статистичні, графічні й табличні. Статистичні методи ранжування і групування.

51.Таблиця як засіб відображення кількісних ознак досліджуваного об’єкта. Текстова і цифрова частина таблиці. Структура простої, групової, комбінованої, складеної і шахової таблиці. Оформлення таблиці та її розміщення у науковій праці.

52.Оформлення графічних залежностей у вигляді графіків та діаграм.

Графіки з рівномірними те нерівномірними (функціональними) шкалами. Етапи побудови графіка. Інформаційна виразність графіка.

Діаграми лінійні, стовпчикові, стрічкові та секторні. Об’ємність діаграм. Комп’ютерні графіко-статистичні програми.

53.Математичні методи опрацювання результатів дослідження.

Математична інтерпретація експериментальних матеріалів. Середні показники результатів дослідження. Варіювання результатів дослідження.

54.Визначення достовірності результатів дослідження. Параметричні методи порівняння результатів досліджень. Методи визначення зв’язків між факторами і явищами.

55.Складання списку літературних джерел. Послідовність складання списку. Бібліографічний опис літературного джерела. Елементи бібліографічного опису. Види бібліографічних описів: короткий, розширений і повний. Розділові знаки та скорочення у бібліографічних описах.

56.Узагальнений склад бібліографічного опису.

57.Вимоги до оформлення наукових праць. Письмове оформлення наукової праці. Виразність і мова тексту наукової праці. Правильність застосування наукової термінології.

58.Цитування у тексті наукової праці. Види посилань на використані літературні джерела. Пояснення зв’язку тексту з посиланнями.

Спрощення бібліографічних описів у посиланнях.

59.Одиниці фізичних величин у тексті наукової праці, їх написання і позначення. Числа та знаки у тексті. Скорочення у тексті.

60.Завершення і представлення результатів наукового дослідження. Вибір форми представлення результатів наукового дослідження. Показники оцінювання результативності проведеного дослідження. Рецензування завершеної наукової роботи.

61.Підготовка до захисту та захист наукової роботи. Етичні норми поведінки автора роботи у процесі її захисту: уміння дискутувати, логічність і переконливість доказів, стриманість у поведінці.

62.Підготовка результатів дослідження до упровадження у практику. 
Похожие работы:

«ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ МАТЕРІАЛИ Всеукраїнського міждисциплінарного семінару, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка 27 березня 2014 року, м. Чернігів МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Чернігівський національний технологічний університет ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ МАТЕРІАЛИ Всеукраїнського міждисциплінарного семінару, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка 27 березня 2014 року, м. Чернігів Чернігів ЧНТУ УДК 821.161.2.09+929 Шевченко ББК 83.3(4Укр)1-8 Шевченко...»

«Левко Лук’яненко НАРОДЖЕННЯ НОВОЇ ЕРИ Збірник статей Бібліотека Інституту суспільних Досліджень Дніпропетровськ Арт-прес УДК. ББК. Л 84 Лук’яненко Левко Л 84. Народження нової ери. Д. : Арт-прес, 2008. – 196 с. ISBN. Книга відомого політичного і державного діяча, Героя України Л. Г. Лук’яненка є новим значним внеском в розвиток української національної ідеї. Книга розрахована як на науковців, так і на широкий загал читачів. УДК. ББК. ISBN. © Л. Лук’яненко, 2008 Життя й історія українського...»

«Роман Роздольський Роль випадків і «великих людей» в історії* I У дотепній книжці професора Кара «Що таке історія?»1 чимало сторінок присвячено полемічному обговоренню проблеми випадку та ролі «великих людей» в історії. «Хлопчиками для биття» в Кара зазвичай стають два сучасних англійських автори: Ісая Берлін і Карл Попер, їхні поверхові погляди він пересипає гумористичними й заслуженими кпинами. А позаяк професор Кар мусить робити це цілком серйозно, він зупиняється також і на питаннях про...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «HАЦІОHАЛЬHА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТEКА УКРАЇНИ» СІМ ЧУДЕС УКРАЇНИ Київ 20 ББК 91.9:63+63.3(4УКР)-7ЯI Сім чудес України / авт.-упоряд. О. О. Галганова ; наук. ред. В. О. Кононенко ; М-во культури України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України». – К., 2011. – 108 с. Видання містить інформацію про науково-популярні, публіцистичні, художні, образотворчі твори друку, наукові праці та публікації в журналах, присвячені найпопулярнішим...»

«І.І. Ніточко КОМАНДА Спогади і роздуми районного керівника БЕРЕЗІВСЬКИЙ РАЙОН Одеса Прес-кур’єр УДК пп35.08:94(477.74)«1956/2003» ББК 63.3(4Ук-40д)6 Н 694 ПРАЦІ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Том XXІХ Редакційна колегія серії: Ніточко І. І. (голова), Білоусова Л. Г. (заступник голови), Боряк Г.В., Матяш І.Б., Кульчицький С.В., Шандра В.С., Кормич Л.І., Попова Т.М., Щетников В.П., Хмарський В.М, Терентьєва Н.О., Сапожников І.В. Редакційна колегія тому: Ніточко І.І., Бурчо Й.О., Вернигора...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА ЛИМАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ УДК 94 (100) 653 : 930.1 (477) 1804/1885 СЕРЕДНЬОВІЧНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ЗАХІДНОЇ, ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ДОСВІД ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1804 – ПЕРША ПОЛОВИНА 1880-х рр.) 07. 00. 02 – всесвітня історія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Харків – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківській...»

«УДК 929:378:63:001.891«1751/1800»(477) ГЛАЗУНОВ Генадій Опанасович, канд. іст. наук, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України (м. Київ) ПРОФЕСОР МИХАЙЛО ЛІВАНОВ (1751–1800): ВЧЕНИЙ-АГРАРІЙ – РОДОНАЧАЛЬНИК АГРАРНОЇ ОСВІТИ ІМПЕРСЬКОЇ РОСІЇ Публікація вперше розповідає про наукові переконання, практичну діяльність професора М.Г. Ліванова – фундатора аграрної освіти імперської Росії, до складу якої входили українські землі. Вчений-аграрій...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ» УКРАЇНСЬКІ БІБЛІОГРАФИ Біографічні відомості Професійна діяльність Бібліографія Вип. 1 Київ 2008 Біобібліографічний довідник знайомить з творчими біографіями українських бібліографів – теоретиків і практиків. Значне місце займають відомості про бібліографознавців, розробників теорії, історії, методики бібліографії та дослідників проблем організації бібліографічної справи, викладачів...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ім. М. Т. РИЛЬСЬКОГО У К РА Ї НСЬК Е МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО: матеріали, дослідження, рецензії Збірник наукових праць Випуск Київ 200 УДК 745 (477) (058) ББК 85.123 (4УКР) я У4 Редакційна колегія: Г. Скрипник – голов. ред., акад. НАН України, д-р іст. наук, проф. С. Грица – д-р мистецтвознав., проф., чл.-кор. АМУ Р. Забашта – старш. наук. співроб. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України М. Загайкевич – д-р...»

«ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА 4. Довгошия Т. Борщівська вишиванка. Історія і сучасність / Т. Довгошия. – Тернопіль : Мала академія наук України, Терноп. обл. відділення, 2010. – 99 с.5. Джегура-Литвинець Е. М. Вишивання. Стародавні українські стібки: альбом / [авт.упор. Джегура-Литвинець Е. М.]. – Київ : Посередник, 1995. – 32 с.6. Захарчук-Чугай Р. В. Українська народна вишивка західних областей УРСР / Р. В. Захарчук-Чугай. – К. : Наукова думка, 1988. – 184 с. 7. Кара-Васильєва Т.В. Українська вишивка /...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»