WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 26 |

«Ростислав Сосса Політико-адміністративні й адміністративні карти України (1918–2008 рр.) Бібліографічний покажчик Київ 2009 УДК 016: 528] (477) “1918 / 2008” ББК 26, 17 г (4 УКР) С6 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національна академія наук України

Інститут історії України

Ростислав Сосса

Політико-адміністративні й

адміністративні карти України

(1918–2008 рр.)

Бібліографічний покажчик

Київ 2009

УДК 016: 528] (477) “1918 / 2008”

ББК 26, 17 г (4 УКР)

С6

Рецензенти:

д-р філол. наук, проф. П.Ю. ГРИЦЕНКО

д-р істор. наук, проф. М.Ф. ДМИТРІЄНКО

д-р геогр. наук, проф. В.О. ШЕВЧЕНКО

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту історії України НАН України

Сосса Р.І.

С66 Політико-адміністративні й адміністративні карти України (1918–2008 рр.):

Бібліографічний покажчик. – К.: Інститут історії НАН України, 2009. – 106 с.

Бібліографічний покажчик містить систематизовані бібліографічні описи політикоадміністративних і адміністративних карт і атласів, виданих на територію України упродовж 1918–2008 рр. різними міністерствами та відомствами, державними та недержавними підприємствами. Покажчик дає змогу прослідкувати розвиток картографування адміністративнотериторіального устрою в Україні.

Видання призначене для наукових працівників, картографів, географів, істориків, бібліографів, викладачів, аспірантів і студентів вузів, а також тих, хто цікавиться розвитком картографування адміністративно-територіального устрою території України.

ISBN © Р.І. Сосса © Інститут історії України НАН України

ПЕРЕДМОВА

Важливими історико-географічними джерелами для вивчення територіальної організації в історичному вимірі є картографічні твори. Відображення елементів політичного, політико-адміністративного і адміністративно-територіального устрою території є необхідною складовою змісту абсолютної більшості карт і атласів, адже вибір території картографування найчастіше зумовлений політико-адміністративним чинником. Найдокладніше інформація про політико-адміністративний устрій подається на спеціалізованих тематичних картах – політичних, політико-адміністративних, адміністративних, де вона становить основний їх зміст.

Система адміністративно-територіального управління в Україні упродовж останніх 90 років зазнала численних змін, що знайшло своє відображення у виданих картографічних творах. Однак лише післявоєнний період частково був опрацьований автором раніше при створенні бібліографічних покажчиків “Картографічні твори на територію Украни (1945–2000 рр.): Бібліографічний покажчик” (К.: ДНВП “Картографія”, 2002. – 400 с.) та “Картографічні твори, видані ДНВП “Картографія” (1945–2003 рр.): Бібліографічний покажчик” (К.: ДНВП “Картографія”, 2004. – 248 с.). Проте зведеної систематизованої інформації про видані політико-адміністративні та адміністративні карти на територію України всього зазначеного періоду немає.

Запропонований бібліографічний покажчик (каталог) створено у рамках проведення наукового дослідження “Територіальна організація в Україні як наукова проблема” з метою відображення стану картографування адміністративно-територіального устрою України у 1918–2008 рр. Він містить інформацію про політико-адміністративні та адміністративні карти і атласи території України, які опубліковані у цей період різними міністерствами та відомствами, державними та недержавними підприємствами і які розробляли та готували до друку як в Україні, так і поза її межами. Карти, на яких зображено територію України у масштабі дрібніше від 1:3 500 000, а також відповідні карти атласів світу, Європи та СРСР до каталогу, як правило, не включено.

Покажчик містить інформацію про видані картографічні твори, дату, на яку подано адміністративно-територіальний устрій території, масштаби, кількість і розміри аркушів (сторінок), про час створення та видання, місце видання. Картографічні твори систематизовано у покажчику з деяким коригуванням за періодами, що прийнято виділяти у розвитку картографування території України у новітні часи: 1918–1941 рр., 1941– 1944 рр., 1944–1991 рр., 1992–2008 рр. Їх подано з урахуванням територіального охоплення (держава, губернія чи область, повіт чи район) за алфавітним порядком у хронологічній послідовності. Додатково карти поділено на стінні та складані.

Загалом бібліографічний покажчик містить 4 розділи і 1 034 найменування картографічних творів. Для укладання покажчика було опрацьовано картографічні фонди Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського НАН України, Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника, Російської державної бібліотеки, ДНВП “Картографія”, а також використано вищезазначені видані бібліографічні покажчики.

Більшість бібліографічних описів укладено безпосередньо за тиражними примірниками карт і атласів. У каталозі вміщено також карти, які було підготовлено до видання, але не видруковано. У цьому разі бібліографічні описи зроблено за кольоровими пробами, про що спеціально зазначено знаком *.

Бібліографічні описи картографічних творів, виданих українською чи російською мовою, подано мовою видання. Назви карт та атласів, географічні назви, вихідні дані збережено у тому вигляді, у якому їх представлено в картографічних творах. Дані, які відсутні у джерелі опису, але сформульовані на основі аналізу або запозичені з інших джерел, узято в квадратні дужки. Для всіх карт (одноаркушевих і багатоаркушевих) зазначено розмір одного аркуша. Кожне найменування картографічного твору в каталозі має свою нумерацію.

Бібліографічні описи укладено за ГОСТ 7.18–79 “Библиографическое описание картографических произведений”. – Введ. 01.01.80. – М.: Гос. ком. СССР по стандартам, 1979. – 44 с., “Правилами составления библиографического описания: 4.3. Картографические произведения”. – М.: 1990. – 278 с. та “Библиографическим описанием электронных ресурсов” – М.: 1997. – 30 с. При описуванні застосовано скорочення слів і словосполучень згідно з ДСТУ 3582–97 “Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі”. – К.: Держстандарт України, 1998 та ГОСТ 7.12–93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”. – М., 1995. Також застосовано спеціальні скорочення слів та словосполучень (український та російський варіанти), не передбачені вищезгаданими стандартами.

До науково-довідкового апарату видання включено іменний покажчик (прізвища згаданих у бібліографічних описах карт авторів, укладачів, редакторів та ін.) і покажчик географічних назв.

КАРТОГРАФУВАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО

УСТРОЮ УКРАЇНИ У 1918-2008 РОКАХ Упродовж 1918–1920 років спеціальних політико-адміністративних і адміністративних карт території України з огляду на історичні обставини не видавали. Поодинокі видання тематичних карт інформації про адміністративно-територіальний устрій території, як правило, не містили. Ухвалений 6 березня 1918 р. в Українській Народній Республіці “Закон про поділ України на землі”, що передбачав введення нового адміністративного устрою шляхом ліквідації попереднього губернсько-повітового поділу й впровадження поділу на землі, в силу історичних подій не було реалізовано. Тому даний адміністративно-територіальний устрій України свого картографічного відображення на одержав. Окремі видані карти цього періоду передавали старий адміністративно-територіальний поділ. Заслуговує на увагу докладна великомасштабна карта Київського повіту з межами волостей масштабу 1:126 000 (3 версти в 1 дюймі), що видана Київським губернським статистичним бюро у 1919 р.

Основна частина українських земель від початку 20-х років ХХ ст. входила до складу Української СРР, в якій раніше існуюча система адміністративно-територіального устрою докорінно змінюється. Перші роки радянської влади характеризуються складними процесами докорінної зміни соціально-економічної інфраструктури суспільства в умовах економічних негараздів і складної внутрішньої військово-політичної ситуації, що не могло не відобразитися у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

До того ж на території України, що раніше входила до складу Російської імперії, не було спеціалізованих картографічних підприємств, які б готували до видання та тиражували карти і атласи.

Організаційно картографування радянської України визначалось передусім розвитком картографічних і топографо-геодезичних робіт в СРСР. 15 березня 1919 р. у Москві було створено Вище геодезичне управління (ВГУ) при науково-технічному відділі Вищої Ради Народного Господарства для топографічного вивчення території РРФСР з метою розвитку продуктивних сил країни. ВГУ як загальнодержавний орган мало об’єднати та методично організувати топографо-геодезичну і картографічну діяльність усіх відомств, забезпечивши державу необхідними матеріалами. Створенням топографічних карт займалось також Військово-топографічне управління.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На початку 1924 р. для топографо-геодезичного забезпечення Південного економічного району СРСР (Україна, Крим, Молдавія) у Харкові створюється Українське геодезичне управління (УГУ) як республіканський територіальний підрозділ Вищого геодезичного управління. Основним завданням УГУ було забезпечення топографогеодезичними та картографічними матеріалами Донбасу і Придніпров’я – як основної вугільно-металургійної бази країни, а також всебічне забезпечення потреб суспільства у картографічній інформації.

Численні реорганізації державної картографічної служби СРСР у 1920–1930 рр. не сприяли розвитку картографування в Україні та діяльності УГУ. На початку 1930 р. УГУ було реорганізовано в Український геодезичний трест, до складу якого входила і картографічна фабрика (створена в 1931 р. у Харкові, а наприкінці 1933 р. передана до Всесоюзного картографічного тресту). Діяльність картографо-геодезичної служби у “трестовський” період (1930–1935) була спрямована на обслуговування земельного, геологічного та інших відомств і не відповідала потребам державного картографування.

15 червня 1935 р. у складі Народного Комісаріату Внутрішніх Справ СРСР було утворено Головне управління державної зйомки та картографії (ГУДЗК НКВС), що відповідало за картографування всієї території держави. Утворення ГУДЗК загалом сприяло розвитку топографо-геодезичної та картографічної сфери діяльності й дало змогу упорядкувати в державі проведення робіт з топографічного картографування. Основними задачами державної картографо-геодезичної служби стають проведення державних топографічних знімань, укладання та видання топографічних карт. Повну організаційну самостійність картографо-геодезична галузь отримала 14 вересня 1938 р., коли постановою Раднаркому СРСР було утворено Головне управління геодезії та картографії (ГУГК) при Раді Народних Комісарів СРСР. Одними з основних завдань ГУГК стають створення державної топографічної карти СРСР і забезпечення потреб народного господарства, науки, культури, освіти сучасними картами і атласами, у тому числі й політикоадміністративними і адміністративними.

Характеризуючи в загальних рисах організаційне забезпечення проведення картографування території України в міжвоєнний період, слід також зазначити, що центром розвитку картографічної науки в Україні був тоді Український науково-дослідний інститут географії і картографії, заснований 1 жовтня 1927 р. у Харкові. Під керівництвом академіка С.Л. Рудницького інститут здійснив прикладні картографічні розробки, видав низку картографічних творів, у тому числі й політико-адміністративні карти.

До початку 30-х років ХХ ст. численні політико-адміністративні і адміністративні карти в Україні випускали здебільшого місцеві організації (часто на низькому картографічному та поліграфічному рівні) й меншою мірою – картовидавничі підрозділи картографо-геодезичної служби. Цей період характеризується також випуском великої кількості бланкових варіантів карт адміністративно-територіального устрою.

Політико-адміністративні й адміністративні карти території радянської України 1921–1922 років відображали той адміністративний устрій, що залишився від Російської імперії – губернії, повіти та волості. Створені сільські ради як місцеві органи радянської влади і управління свого відображення на картах тоді ще не знайшли.

Автором перших політико-адміністративних карт України був С.Я. Хургін, який готував їх для різних відомств (Центральне статистичне управління України, Народний комісаріат внутрішніх справ, Народний комісаріат освіти) у масштабах від 1:840 000 до 1:2 520 000. На картах були відображені межі губерній і повітів.

Карти губерній з відображенням меж повітів, а іноді й волостей видавали переважно у масштабах 1:420 000 і 1:840 000 губернські статистичні бюро. Прикладом неякісно укладених карт місцевими відомчими організаціями може служити “Карта Одесской губернии...”, що була видана Одеським губернським статистичним бюро в 1920 р.

на 16 аркушах у масштабі 1:126 000. Адміністративні межі на цій карті укладено дуже узагальнено, гірше ніж на “Карте Одесской губернии” (1921) масштабу 1:840 000, виданій також Одеським губстатбюро.

Видання адміністративних карт повітів було досить рідким явищем. Одночасно зазначимо, що і в майбутньому створення карт районів масового поширення не одержало.

12 квітня 1923 р. ІІ сесія ВУЦВК затверджує новий адміністративно-територіальний поділ Української РСР – губернія-округа-район-сільрада, ліквідувавши повіти та волості. Картографічна частина Народного комісаріату внутрішніх справ видає у Харкові адміністративні карти України з новим поділом у масштабах 1:1 050 000 і 1:1 500 000, на яких відображені межі губерній, округ і районів. На карті масштабу 1:1 050 000 крім адміністративного устрою докладно показано інфраструктуру транспорту та промисловості, що дає підстави класифікувати її як адміністративно-економічну карту. Цей тип адміністративних карт був досить поширеним в СРСР у 1920–1930-ті роки.

Новий адміністративно-територіальний устрій України відображають також аміністративні карти губерній. Серед них зустрічаються видання карт, на яких спеціальним 6 умовним позначенням показано колишні межі волостей. У цьому відношенні цікавою є “Карта Киевской губернии” (1923) масштабу 1:840 000, що відображає адміністративнотериторіальний устрій губернії одночасно 1922 і 1923 років. На карті показано центри округ і районів 1923 р., межі губернії, округ і районів 1923 р., центри повітів і волостей 1922 р., межі губернії, повітів і волостей 1922 р.

Адміністративних карт округ упродовж 1923–1924 років було видано обмаль.

Можна лише згадати “Карту Черниговского округа” (1924) масштабу 1:252 000.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 26 |
 
Похожие работы:

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2011, вип. XXX узагальнюючі праці хибуватимуть на неповноту та однобокість. Не менш важливим є те, що звернення до біографії окремої людини є важливою умовою антропологізації історії. Вельми симптоматично, що на сьогодні біографічний жанр історіописання у вітчизняному історіографічному просторі аж ніяк не є «монолітним» в плані методологічних підходів: наряду зі спробами прикласти до вивчення біографій широкого...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 2. 2011 г. С. 17-22. УДК 340.15: 477.75 «12/14»(=13) ОСНОВНІ РИСИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПІВНІЧНОПРИЧОРНОМОРСЬКИХ КОЛОНІЯХ ГЕНУЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІІІ – ТРЕТЯ ЧВЕРТЬ ХV СТ.) Гавриленко О. А. Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Україна На основі аналізу пам’яток права, а також широкого обсягу наукової літератури висвітлено особливості процесу в...»

«УДК 025.4.05:030.8(092)(100) Устиновська Алла Олександрівна, старш. наук. співроб., ДНСГБ УААН, (м. Київ) ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ БІОГРАФІЧНИХ СЛОВНИКІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (ХХ ст.) У статті розглядаються основні критерії відбору матеріалу при створенні біографічних словників у різних країнах світу. В статье рассматриваются основные критерии отбора материала при создании биографических словарей в разных странах мира. The basic criteria of the material selection in the creation of the biographic...»

«Потреба діалогу з іншим зумовлюється ціннісним відношенням до мистецтва, єдністю “злиття” і “не злиття” позицій автора та адресата, варіативності розуміння, взамо орієнтації “голосів”. Із приводу такого багатовекторного спілкування У.Еко зазначав: «Відповіді дає кожен із нас, привносячи в них свою власну історію, свою власну мову, свою власну свободу; але, оскільки історія, мова і свобода безкінечно мінливі, то безкінечною буде і відповідь світу письменникові; ми ніколи не перестанемо...»

«_Педагогічні науки_12. Joubert J.-L. Enseigner les littratures francophones // Le franais dans le monde. – Paris, 2006. – № 343.– P. 23 – 25.13. Pcheur J. Paris est une fte pour les langues // Le franais dans le monde. – Paris, 2008. – № 359. – P. 17.14. Piozza M.-J. Un enseignement bilingue qui profite aux deux langues // Le franais dans le monde. – Paris, 2008. – № 359. – P. 18 – 19.15. Porcher L. L’enseignement des langues trangres. – Paris: Hachette, 2004. – 128 р. 16. Pretceille M.A. La...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Культурологія” Випуск 5 Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри Матеріали міжнародної наукової конференції 23 – 24 квітня Острог – 2010 УДК 008: 001. 891 ББК 71 Н 34 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету “Острозька академія” Протокол № 6 від 28 січня 2010 року Редколегія збірника: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, ректор Національного університету “Острозька академія” (головний редактор); Кралюк П. М., доктор...»

«РОЗВІДКИ РИНОК ЗЕРНА В ГУБЕРНІЯХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НА РУБЕЖІ ХІХ ХХ ст. Продовольча проблема із цілком зрозумілих причин належить до числа тих, від яких залежить саме існування людини. Так було, є і буде завжди незалежно від регіону, країни чи континенту. Що стосується вітчизняної історії, то в окремі її періоди голодна смерть забирала життя не одного мільйона осіб, включаючи й тих, хто мав безпосереднє відношення до вирощування зернових культур, тобто селян. Таким чином, вивчення питань,...»

«РОЗВІДКИ УДК 94(477.51) 1837/1890 Олександр Рахно ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ЗЕМСЬКИЙ ГЛАСНИЙ О.Ф.ЛІНДФОРС (До 120 х роковин від дня смерті) Стаття присвячена аналізу життєвого шляху та громадсько політичної діяльності гласного Чернігівського губернського земського зібрання у 1874 – 1877 та 1880 – 1886 рр. О.Ф.Ліндфорса. Визначено основі віхи життєвого шляху, схарактеризовано його роботу у губернському земстві та громадсько політичну діяльність у другій половині ХІХ ст. Ключові слова: гласний,...»

«ІНФОРМАЦІЯ про наукову діяльність Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії за 2011 рік Коротка довідка про наукову установу. Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії – провідна наукова інституція в галузі українознавства, яка здійснює наукові дослідження й освітню діяльність, координує роботу українознавчих центрів України й зарубіжжя. Наукова установа створена Постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2000...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІН С ТИ ТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Центральний державний архів громадських об'єднань України ИПИЩ АТА ТОТАЛІТАРИЗМУ ПЕРШЕ ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ НАН УКРАЇНИ_ (1936-1956 р р ) ^ ^ ^ Н ЗБІРНИК ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ К и їв 1 9 9 6 Національна Академія наук України ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н И Й Д Е Р Ж А В Н И Й АРХІВ ГР ОМА ДС ЬК ИХ О Б ’Є ДН А НЬ У КР АЇ НИ У ЛЕЩАТАХ ТОТАЛІТАРИЗМУ: Перше двадцятиріччя Інституту історії України НАН У країни (...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»