WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ЗАЇКИН В’ячеслав (криптоніми: Т.Б., В.З. та ін.; 1896-?) – історик права. Виступав з лекціями у Калішському таборі інтернованих українців (1922). Викладав історію державного ладу в ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЗАЇКИН В’ячеслав (криптоніми: Т.Б., В.З. та ін.; 1896-?)

– історик права. Виступав з лекціями у Калішському таборі

інтернованих українців (1922).

Викладав історію державного ладу в Україні на вищих

курсах українознавства та на відділі православної теології в

Варшавському ун-ті. Чл. Українського наукового ін-ту в Берліні

(з 1927). Автор праць з історії української церкви та церковного

права, бібліографічних та історіографічних оглядів наукової

літератури. Ряд студій написав у співавторстві з Олександрою З. Зник за нез’ясованих обставин під час приєднання Західної України до СРСР.

Тв.: Основні риси суспільного світогляду кирило-методіївців // Наш світ. – 1921. – №5; З найдавнішої історії східних слов’ян:

Їх походження і розселення у світлі сучасної археології // Стара Україна.– Львів, 1924. – №11; Лекції по історії суспільнодержавного ладу України. – Б.м., 1924; Професор Іван Огієнко як церковний і громадський діяч і як учений. – Варшава, 1925;

Новознайдений служебник Володимира Великого та його місце й значіння в історії східно – слов’янської писемності // Духовна Бесіда.– Варшава, 1925. – №24-25; Украинская историческая литература последних лет. – Прага, 1925; Перша спроба систематичного викладу української історіографії // ЗНТШ.– Львів, 1926. – Т.144/145; Chrzeciastwo w Europie Wschodniej od czasw apostolskich do ksiecia Igora Starego. – Warszawa, 1926;

З сучасної української церковної історіографії // Записки Чину Св. Василія Великого. – Жовква, 1927. – Т.2, №3/4; Князь Ярополк Святославич, католический государь Руси // Китеж.– Варшава, – 1928. – № 5/6; Русь, Византия и Рим в XI-XIII вв.

// Там само. – 1928. – № 7/10; Участие светского элемента в церковном управлении, выборное начало и “соборность” в Киевской метрополии в XVI и XVII вв. – Варшава, 1930; Ustroj wewnetrzny Kociolo ruskiego w Wielkiem Ksilostwie Litewskiem w XV i XVI w. Do Unje Lubelskiej // Sprawozdania Towaristwa Naukowego wo Lwowie.– Lww, 1930. – T.10, Z.3; Русь, Україна і Великоросія // Дзвони. – 1931. – №1; В’ячеслав Липинський як історик // Дзвони.– Львів, 1932. – №6; Історично-правнича наука української еміграції та головні ідеологічні напрямки в ній // Przewodnik historyczno-prawny.– Lww, 1934. – №6 (у співавт.

з О.Заїкиною); Матеріали до бібліографії української історії 1930-1931. Уваги й доповнення до “Ucrainica” в “Bibiliografii historii polskiej za rok 1930-1931” // Записки Чину Св. Василія Великого (Жовква). – 1935. – Т.6, №1/2 (у співавт. з О.Заїкиною);

Історично-юридична наука української еміграції та головні ідеологічні напрями. – Львів, 1937; Zarys dziejw ustroju Kociola wschodnioslowiaskiego. I. Podzial na okresy. – Lww, 1939;

Літ.: Ohloblyn O. Ukrainian Historiography 1917-1956:

Translated by R.Olesnytsky // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – New York, 1957. – Vol.5/6.– №4(18),1/2(19/20); Пашуто В.Т. Русские историки эмигранты в Европе. – М., 1992.

–  –  –

ЗАЙЦЕВ Павло Іванович (23.09.1886, м.Суми – 2.09.1965, м.Мюнхен, Німеччина) – вчений і гром.-політ. діяч, дослідник історії української літератури, визнаний у науковому зарубіжному світі як один з провідних шевченкознавців ХХ ст., археограф. Проте на рідній землі в роки радянської влади згадки про нього були під забороною.

Після закінчення Сумської гімназії (1904) навчався на юридичному (1904-1909) та історико-філологічному (1908-1913) ф-тах Петербурзького ун-ту, брав активну участь в українському громадському й культурному житті в тодішній столиці імперії. Ще студентом розпочав дослідження життя і творчості Т.Г.Шевченка, назавжди ставши одним з найпалкіших та найвідданіших прихильників великого Кобзаря.

Закінчивши ун-т, П.І.Зайцев викладав у середніх школах Петербурга російську, латинську, грецьку, польську, українську мови, вів при українській громаді семінар з шевченкознавства.

Уже в 1912-1914 опублікував багато виявлених ним у державних та приватних архівах невідомих тоді творів та листів Т.Шевченка, автографів та малюнків, документів і матеріалів до його біографії. В 1917 взяв участь у врятуванні архіву ІІІ Відділення в Петербурзі. Під час розбирання й систематизації документів виявив рукопис “Книги буття українського народу” (“Закону Божого”) М.І.Костомарова і згодом уперше видав його у журналі “Наше минуле” (1918, №1) із своїми коментарями.

В 1918 – дир. департаменту загальних справ Міністерства освіти УНР й Української Держави, гол. редактор видавництва “Друкар” й ж. “Наше минуле”, де видрукував чимало власних статей і матеріалів з історії укр. літератури (1918-1919).

Зокрема, ввів у журналі рубрики “Архів історичний” й “Архів літературний”, де вміщувалися першодруки художніх творів, епістолярія укр. письменників. У статті-некролозі про П.Я.Дорошенка (1919) П.І.Зайцев, оцінюючи працю цього діяча Чернігівської вченої архівної комісії, виявив своє власне ставлення до історичних джерел. Водночас він редагував “Записки історично-філологічного відділу УАН”, співпрацював у кількох комісіях УАН. У 1920 був начальником культурнопросвітнього відділу УНР, управляючим справами мистецтва й національної культури, виконував обов’язки керуючого справами Міністерства преси та пропаганди УНР.

1921 виїхав до Варшави, де працював секретарем дипломатичної місії УНР. Згодом залишився тут як емігрант.

Викладав у Варшавському ун-ті історію укр. мови (1921-1939), плідно працював як літературознавець, співробітник одного з визначних укр. культурних центрів в еміграції – Українського наукового ін-ту (1930-1939). У 1934–39 підготував повне видання творів Т.Г.Шевченка в 16 томах (встигло вийти 13 томів). Видання супроводжувалося докладними коментарями до текстів, численними біографічними й бібліографічними примітками. Як перший том до цього видання, планувалася написана ним монографія “Життя Тараса Шевченка”. Її закінчили друкувати у Львові 1939 – саме тоді, коли Львів зайняли більшовики, які відразу конфіскували весь тираж. Лише кілька примірників потрапили на Захід, за якими в 1955 р. книга побачила світ. У 1994 була перевидана в столиці незалежної України.

У 1938 П.І.Зайцева було обрано головою комісії шевченкознавства НТШ. З 1941 вчений жив у Німеччині, де працював з 1948 дир. Ін-ту шевченкознавства при УВАН, деканом філос.

ф-ту УВУ (з 1963), продовжував писати та видавати численні шевченкознавчі студії (в часописах “Український вісник” (1936Українець” (1942-1945).

Смерть застала його у роботі над статтями “Етика і естетика Шевченка”, “Коментарі до споминів про Шевченка його сучасників”, “Творчість Шевченка” й ін., які залишилися незакінченими.

Тв.: Перше кохання Шевченка. – К., 1918; Модзалевський В.Л. (Некролог) // Воля. – 1921. – Т.1, ч.2. – С.512-514; П.Я.Дорошенко // Промінь. – К., 1919. – 14 вересня. – №1; Життя Тараса Шевченка. – К., 1994.

Літ.: Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії. – К., 1996. – С.95, 214; Шандра В. Зайцев Павло Іванович // Українські архівісти. Біобібліографічний довідник. Випуск перший (ХІХ – 1930-ті рр.). – К., 1999. – С.143-144; Бородін В.С. Зайцев П.І. // УЛЕ. – К., 1990. – Т.2. – С.229; Міяковський В. Павло Іванович Зайцев (спогади і спостереження) // Недруковане й забуте. – Нью-Йорк, 1984. – Т.1. – С.202-224; Стрельський Г.В. П.І.Зайцев

– один з корифеїв шевченкознавства // Міжнародна наукова конференція, присвячена 183-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка та 150-річчю від дня заснування КирилоМефодіївського товариства. Тези доповідей та повідомлень. – К., 1997. – С.65-68; Стрельський Г. Діячі України доби національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) // Історія в школі. – 1998. – №9. – С.28-29; Шевчук В. Павло Зайцев та його шевченкознавча праця // Зайцев П.І. Життя Тараса Шевченка. – К., 1994. – С.6-10; Грайцер Н. Зайцев Павло Іванович // Укр. журналістика в іменах. – Вип. ІІ. – Львів, 1995.

– С.76-77; Документи і матеріали П.І.Зайцева в архівах // ЦДАВО України, ф.2201, оп.3, спр.6; ІР НБУВ, ф.1, спр.12672, ф.12, спр.876.

Геннадій Стрельський ЗАЛОЗЕЦЬКИЙ-САС Володимир Романович (10.07.1896, м.Львів – 12.10.1959, м.Грац, Австрія) – дослідник історії мистецтв, релігії й політики, філософ-культуролог, д.чл..

НТШ (1932), педагог, публіцист, редактор, політ. діяч.

Закінчив Українську Академічну гімназію у Львові (1914), вивчав історію мистецтв і археологію у Віденському ун-ті (1914Працював у посольстві УНР у Відні.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1922-1924 займався охороною культ. пам’яток в Ужгороді. 1924-1926 - доцент історії мистецтв УВУ (Прага). 1926-1939 – проф. Греко-католицької богословської академії (Львів); до 1939 очолював відділ історії мистецтв в Українському науковому ін-ті (Берлін). 1930 був одним із засновників братства укр. класократів–монархістів. З 1939 – проф. Віденського, з 1947 – Грацького ун-тів. Друкувався у західноукраїнських та європейських періодичних виданнях.

Брав участь в укр. і нім. т-вах; засновник АвстрійськоВізантійського т-ва у Відні і ж. “Fundamente” (1956). Член Католицької Акад. (Відень), голова культ.-наук. ін-ту “Данте Аліґ’єрі” (Грац), член Міжнародної візантійської комісії (Париж), Швейцарського наук. ін-ту (Цюріх) та ін. Цікавився проблемою впливів візантійського мистецтва, готики, ренесансу, барокко на укр. архітектуру. Твори З. видавалися укр., нім., фр., італ., чеськ.

та ін. мовами.

Тв.: Реставрація і стиль митрополичої палати при катедрі св.Юра у Львові. – 1923; Про візантійське питання джерела розвою духовної культури на Україні. – 1929; На сторожі ідей [В.Липинський] // Дзвони. – 1932. – №6; Олекса Новаківський.

– 1934; Історія старохристиянського мистецтва. – 1936;

Християнська релігія і консервативна ідея. – 1937; Gotische und Barokke Holzkirchen in den Karpatenlandern. – 1926; Byzanz und Abendland im Spiegel ihrer Kunsterscheinungen. – 1936; Die Sophienkirche in Konstantinopol. – 1936; Die walachische Kirche in Lemberg. – 1949; Byzantinische Baukunst in den Balknlandern.

– 1955.

Літ.: ЕУ. – Т.2. – 1957. – С.738-739; Світильник істини:

Джерела до історії Української Католицької Богословської Академії у Львові: 1929-1944. – Торонто; Чікаго, 1973. – Ч.І. – С.227-233; Кость С., Крив’як Б. // Укр. журналістика в іменах.

Вип.3. – Львів, 1996. – С.268; Осташко Т. // Малий словник історії України. – К., 1997. – С.158.

Галина Герасимова ЗАСТИРЕЦЬ Йосип Якович (15.08.1873, с.Конюшків, тепер Бродівського р-ну Львівської обл. – 15.01.1943, м.Львів)

– дослідник давньої, середньовічної та нової історії, історії релігії, греко-катол. священик, педагог, гром.-культ. діяч, письменник, публіцист, видавець Галичини. Походив із заможної родини.

Закінчив нім. гімназію в Бродах (1893); у Львівському унті вивчав спочатку богослов’я (1893-1895), потім історію й нім.

мову на філос. ф-ті (1895-1897), де слухав лекції М.Грушевського. 1898 висвятився на священика, отримав призначення в с.Берлин, а згодом – у Бережани. Викладач історії, нім. та укр. мов у Бережанській польській гімназії (з 1900), у Львівській акад. гімназії (1902-1904, 1917-1933), ІV польс.

гімназії у Львові (1904-1906) та Тернопільській гімназії, де його учнем був майбутній патріарх Й.Сліпий. Тут зусиллями З. було створено жіноче т-во ім.княгині Ярославни для сусп.просвітницької роботи серед українців краю. 1914 захистив докт.

дис. “Причинки до історії Кримської війни”. 1915-1917 очолював у Відні укр. курси вчительської семинарії для галичан і буковинців. 1916 надіслав до Шведської АН меморіал з пропозицією нагородити Нобелівською премією І.Франка.

Завдяки З. було встановлено меморіальну дошку на будинку у Відні, де жили і перекладали укр. мовою Святе Письмо П.Куліш та І.Пулюй. Автор наук. та наук.-попул. статей на теми іст., релігійні та ідеологічні в пресі Галичини і Буковини (“Богословський вісник”, “Душпастир”, “Буковина”, “Руслан”, “Нова зоря”, “Українське слово”, “Діло”). Книжки З. видавав Ю.М.Насальський у “Бібліотеці для руської укр. молодіжі” (Коломия, до 1914). 1918 опублікував збірку новел та гуморесок. Про події 1918-1919 залишив досі неопубліковані спогади (ЦДІА м.Львова, ф.309). Після поразки ЗУНР в умовах польс. окупації на власні кошти заснував щоденну газ. “Нова рада”. 1920 опублікував перероблений підручник з історії укр. літ-ри.

Ініціатор створення І дівочої гімназії сестер василіанок у Львові, відкриття пам’ятника св.Володимиру (с.Накваша, Бродівщина), побудови церкви в с.Тетильківцях. Опікувався худ. школою О.Новаківського. З 1933 – на пенсії. Голова читальні “Просвіта” у Стрийському р-ні Львова та гуртка “Рідної школи”. Готував до друку народні пісні, зібрані ним протягом 25 р., виступав перед селянами з доповідями про укр. історію, працював над іст. дослідженнями про О.Македонського та великого князя литовського Вітовта, друкував статті про ефективне ведення с/ г. Останні роки життя був прикутий до ліжка. Священичі похорони З. відбулися в храмі св.Юра під проводом Й.Сліпого. Рукописну спадщину передав василіанському архіву. Листування З., зокрема, з акад. К.Студинським (1907-1917), В.Масляком та ін. діячами культури зберігається в ЦДІА м.Львова.

Тв.: Підручна історія руської літератури від найдавніших до найновіших часів. - Львів, 1902; Відповідь д-ру Щуратові на критику підручника “Історії руської літератури” // ЛНВ. – Т.ХVІІІ. – Львів, 1902; Грамота єпископа Гедеона Балабана, основуюча церковне братство в Бережанах [ст.1905 р.] – окр.

вид. 1918; Петро Білянський – єпископ Львівський, Галицький і Кам’янець-Подільський (1781-1798) // Звіт дирекції гімназії Франца-Йосифа І в Тернополі за рік шкільний 1907/1908. – Тернопіль, 1908; Мазепинці в Туреччині, з паперів Садик-паші Чайковського // Україна. – К., 1914. – Кн.2; Із споминів про Івана Франка. – Відень, 1917; Історія української національної літератури. Ч.І. – Львів, 1920; Зі споминів про М.Шашкевича // Нова зоря. – Львів, 1927. – №45; передр. // Америка. – Філадельфія, 1927. – №141; Наука пасічництва. – Львів, 1935.

Літ.: Щурат В. Начерки історії нашої літератури // Діло. – 1902. – №29-31; Франко І. Рецензія // ЛНВ. – 1902. – Кн.3. – Передр.: І.Франко. Зібр. творів у 50-ти тт. Т.33; Шах С. Львів – місто моєї молодості. Ч.3. Цісарсько-королівська Академічна гімназія. – Мюнхен, 1956; Шах С. О.Маркіян Шашкевич та галицьке відродження. – Париж; Мюнхен, 1961; Священики – професори світських предметів гімназії у Львові // Християнський голос. – 1963. – 27 січ.; Кутинський М. Некрополь України // Дніпро. – 1991. – №11/12; ЕУ. – Т.11. – 1995. – С.302; Ювілейна книга української Академічної гімназії у Львові. – Філадельфія;Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«В И Д А Н Н Я УКОПК П Р И НКО „Охорона пам'яток культури на Україні. Збірник І. Харків 1927 р. 159 стор., ц. 2 крб. 23 коп. Тир. 1000. Проф. О. С. Ф е д о р о в с ь к и й — „Інструкції та програми для розвідок і реєстрації пам'яток археологічних. Харків, 1927 р. 136 стор., ц. 2 крб. Тир. 1000. Серія І, № 1 „До всіх громадян УСРР. Ілюстрована відозваплякату справі охорони пам'яток культури УСРР. Харків, 1931 р. Тир. 20000. Серія III, № і. Г. К р и с і н — „Пам'ятки Перекопу. Харків, 1932 р. Тир....»

«Досвід ініціатив на користь збереження шкіл Східноукраїнський центр громадських ініціатив ДОСВІД ІНІЦІАТИВ НА КОРИСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ШКІЛ: матеріали проекту «Разом до збереження та розвитку освітніх послуг у малих громадах» Луганськ ISBN 978-966-678-461-5 УДК 37.014.7+328.1 ББК 74.2+66.79 Д-70 Досвід ініціатив на користь збереження шкіл: матеріали проекту «Разом до збереження та розвитку освітніх послуг у малих громадах» / Укладачі: О. Дрєпіна, О. Переходченко. – Луганськ: ПП «Видавництво Янтар»,...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 268–273 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 268–273 УДК 655.42(477.54–25)“18” СТОРІНКИ ІСТОРІЇ КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ ХАРКОВА XIX ст. Катерина ЛИСКОВА Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, тел. (057) 707-54-20 Стаття присвячена розвитку книготоргівлі в...»

«цариця Анна Іванівна скасувала автономію Слобідської України, але у 1743 р. її відновила Єлисавета Петрівна й видала жалувану грамоту для всіх слобідських полків. Нарешті, Катерина II маніфестом 1765 р. ліквідувала козацький устрій і слобідські полки та ввела російські установи. Замість розформованих козацьких полків були створені регулярні – Харківський уланський та Сумський, Охтирський, Ізюмський і Острогозький гусарські полки [3, 113]. Слобідських козаків і підпомічників перетворено на так...»

«Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Творче об’єднання «Нова парадигма»• Філософія • Полiтологiя • Соцiологiя ВИПУСК Київ Вид-во імені М. П. Драгоманова УДК 0 ББК 95 Н Фахове видання з філософських наук, політології та соціології затверджено Постановою Президії ВАК України (протокол № 1-05/1 від 10 лютого 2010 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 8429 від 11 лютого 2004 р. Друкується за рішенням Вченої ради НПУ імені М....»

«Володимир Александрович «БОГОЯВЛЕННЯ» – НОВИй КИЇВСЬКИй ГРАФІЧНИй ПАНЕГІРИК ГЕТЬМАНОВІ ІВАНОВІ МАЗЕПІ Д овготривале гетьманування Івана Мазепи залишилось в історії одним із найяскравіших періодів розвитку національної мистецької традиції не без його назагал знаних цілеспрямованих зусиль. Виняткова у новітній українській культурі постать гетьмана-мецената виступає на багатому тлі яскравих особистостей: далися взнаки сприятливі обставини, визначені діяльністю національних церковних та...»

«Зміст Змістовий модуль 1. Основні поняття сучасного комп’ютера. Лекція: Історичні аспекти розвитку комп’ютерів 1 Лекція: Функції та основні вузли комп’ютера 3 Лекція: Тенденції зміни основних характеристик апаратних засобів 5 комп’ютера Лекція: Оцінка продуктивності комп’ютера 9 Лекція: Організація зв’язків між функціональними вузлами комп’ютера 12 Лекція: Поняття архітектури комп’ютера 14 Лекція: Персональні комп’ютери. Сервери Великі універсальні комп’ютерні системи 17 Змістовий модуль 2:...»

«Нагадаймо собі, що одного дня кожен із нас може постукати в чиї-небудь двері, прохаючи допомоги. Кофі Аннан LUBOV ZHVANKO KHARKIV KNAME ЛЮБОВ ЖВАНКО ХАРКІВ ХНАМГ УДК 94 (477) «1914/1918» ББК 63.3 (4 Укр) Ж Рекомендовано до друку Вченою радою Харківської національної академії міського господарства протокол № 10 від «28» серпня 2009 р.Відповідальний за випуск науковий редактор: доктор історичних наук, професор, ректор Полтавського університету споживчої кооперації України О.О. Нестуля Рецензенти:...»

«Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з всесвітньої історії Відповідність завдання Програмі Зміст завдання та правильна відповідь зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії Тема 1. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ.Факти: Духовна культура і вірування людей за первісних часів.Поняття та терміни: «анімізм».Знати: первісні форми релігії Тема 2. ДАВНІЙ ЄГИПЕТ. Факти: утворення держави та цивілізації в Єгипті. Влада та господарське життя у Давньому Єгипті. Знати: природно-географічні...»

«УДК 37.091.2(091) Головко Н.П., студентка факультету ветеринарної медицини Яценко І.В., доктор ветеринарних наук Харківська державна зооветеринарна академія КУЛЬТУРНА, НАУКОВА, ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА ОРДИНАРНОГО ПРОФЕСОРА ХАРКІВСЬКОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ІНСТИТУТУ ТА ХАРКІВСЬКОГО ІМПЕРАТОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ О.Ф. БРАНДТА Рецензент – доктор ветеринарних наук М.В. Чорний Висвітлено внесок професора О.Ф. Брандта в розвиток Харківського ветеринарного інституту та Харківського університету в світлі приєднання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»