WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 63 |

«Україна в Центрально-Східній Європі Випуск 11 Київ-2011 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України у листопаді 2011 р., протокол № 10 Тексти подаються в ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ З ВИВЧЕННЯ КРАЇН

ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Україна

в Центрально-Східній

Європі

Випуск 11

Київ-2011

Затверджено до друку

вченою радою Інституту історії України НАН України

у листопаді 2011 р., протокол № 10

Тексти подаються в авторській редакції

Оригінал-макет підготувала

Любов Зубець

Тексти до друку підготувала Ганна Березанська Україна в Центрально-Східній Європі. — Вип. 11. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2011. — 342 с.

У наукових розвідках, вміщених на сторінках пропонованого читацькому загалу видання, розглядаються маловивчені питання вітчизняної історії з найдавніших часів до кінця XVIII ст., які висвітлюються в контексті європейського цивілізаційного процесу. Зацікавлений читач знайде у них відповіді на ціле коло проблем, що досліджуються вперше або по новому оцінюються з позицій сучасної історичної науки.

Для науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться історією України та Центрально-Східної Європи.

Свідоцтво про державну реєстрацію Друкованого засобу масової інформації © Інститут історії України Серія КВ № 17290-6060ПР НАНУ, 2011

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

INSTITUTE OF HISTORY OF UKRAINE NAS OF UKRAINE

UKRAINIAN NATIONAL COMMITTEE FOR STUDY COUNTRIES OF

CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE

Ukraine in East-Central Europe Volume 11 Kyiv-2011 Ukraine in East-Central Europe. — Vol. 11. — K.: Institute of History of Ukraine NAS of Ukraine, 2011. — 342 p.

In scientific works, placed on the pages of the proposed edition to readers, are treated little studied questions of national history from the early times till the end of XVIII century, which are covered in the context of European civilization.

An interested reader will find answers to a whole range of problems that are investigated for the first time or a new estimation from the perspective of presentday historical science.

For scientists, teachers, and everyone who are interested in the history of Ukraine and East-Central Europe.

Редакційна колегія:

Валерій Смолій, доктор історичних наук, академік НАН України, Інститут історії України НАН України (відповідальний редактор) В’ячеслав Станіславський, кандидат історичних наук, Інститут історії України НАН України (заступник відповідального редактора) Тарас Чухліб, доктор історичних наук, Інститут історії України НАН України (заступник відповідального редактора) Василь Кононенко, кандидат історичних наук, Інститут історії України НАН України (відповідальний секретар) Валентина Матях, кандидат історичних наук, Інститут історії України НАН України Борис Черкас, кандидат історичних наук, Інститут історії України НАН України

–  –  –

Мар’ян Бендза, доктор габілітований, професор Християнської теологічної академії Віктор Брехуненко, доктор історичних наук, Інститут української історіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України Олександр Головко, доктор історичних наук, Апарат Верховної Ради України Олександр Гуржій, доктор історичних наук, Інститут історії України НАН України Юрій Мицик, доктор історичних наук, Інститут української історіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України Олександр Моця, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, Інститут археології НАН України Петро Сас, доктор історичних наук, Інститут історії України НАН України Валерій Степанков, доктор історичних наук, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка Тереза Хінчевська-Генель, доктор габілітований, професор, Інститут історії ПАН, Університет в Білостоку, Варшавський університет ЗМІСТ І. ДО 75-РІЧЧЯ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ Валентина Матях Дослідження українського історичного процесу раннього нового часу в Інституті історії України НАН України (90-ті роки ХХ — перша декада ХХІ ст......... 13 ІІ. ІСТОРІЯ

–  –  –

Олег Бубенок Мадяри у степах Приазов’я (до питання про локалізацію країни Лебедії).... 135 Борис Черкас Улус Манкерман: спроба реконструкції............................... 162 Владислав Грибовский

Землеробство і седентаризація в кочівницькому соціумі:

випадок причорноморських ногайців................................. 167

–  –  –

Андрій Блануца Господарська політика королеви Бони у Великому князівстві Литовському (за матеріалами 32 книги записів Литовської метрики)................... 191 Дмитро Ващук Матеріали Литовської Метрики до вивчення інститутів «старини»

та «новини» у Великому князівстві Литовському........................ 207

–  –  –

Олександр Гуржій Початки формування ринку вільнонайманої праці в Наддніпрянській Україні (друга половина XVII-XVIII ст.)....................................... 217 Олексій Сокирко Гетьманські «німці»: війська іноземного автораменту другої половини XVII — початку XVIII ст............................................. 246 ІІІ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

–  –  –

Тарас Чухліб 539 листів гетьмана Івана Мазепи в опрацюванні історика В’ячеслава Станіславського [Рецензія] З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи / Упор. та автор передмови В. Станіславський. — К.: Інститут історії України НАНУ, 1996. — 194 с.; Листи Івана Мазепи. 1687–1691 / Упор. та автор передмови В. Станіславський. — Т. 1. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2002. — 480 с.;

Листи Івана Мазепи. 1692–1700 / Упор. та автор вступного дослідження В. Станіславський. — Т. 2. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2010. — 752 с... 329 Андрій Блануца Проблеми інтеграції та інкорпорації ранньомодерного часу у новітніх студіях.

[Огляд] Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі развіцці Цэнтральнай і Усходняй Еропы перыяд ранняга Новага часу: Матэрыялы міжнар. навук. канферэнцыі (Мінск, 15–17 кастрычніка 2009 г.) / Навук. рэд. С.Ф. Сокал, А.М. Янушкевіч. — Мінск: БІП-С Плюс, 2010. — 440 с.................................... 338

–  –  –

Valentyna Matiakh Investigation of Ukrainian historical process of Early Modern Time in Institute of History of Ukraine National Academy of Science of Ukraine (90-s of 20th century — the first decade of 21th century)...................................... 13

–  –  –

Oleh Bubenok The Ancient Hungarians in the Steppes of Azov Sea (to the Question on Localization of the Land Lebedia)................................... 135

–  –  –

Vladyslav Hrybovs’kyj Agriculture and sedentaryzaciia in nomad society: example Nogai Host in the North Coast of the Black Sea.................................... 167

–  –  –

Andrij Blanutsa Economy policy of queen Bona in the Great Duchy of Lithuania (materials of 32th Book of registrations of Lithuanian Metric)................ 191 Dmytro Vashchuk Materials of Lithuanian Metric to investigation institutions «staryna» and «novyna»

in the Great Duchy of Lithuania....................................... 207

–  –  –

Oleksandr Hurzhij The beginning of shaping of market of hired work in the Dnipro Ukraine (the second half of XVII-XVIII century)........................................... 217 Oleksij Sokyrko Hetman's "Germans". The “foreign pattern troops” in the second half of 17th — early 18th century......................................... 246

ІІІ. SOURSE STUDIES AND SPECIAL HISTORICAL DISCIPLINES


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Taras Chuchlib 539 letters of hetman Ivan Mazepa in the investigation of historian V’iacheslav Stanislavs’ky [Review] З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи / Упор. та автор передмови В. Станіславський. — К.: Інститут історії України НАНУ, 1996. — 194 с.; Листи Івана Мазепи. 1687–1691 / Упор. та автор передмови В. Станіславський. — Т. 1. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2002. — 480 с.; Листи Івана Мазепи. 1692-1700 / Упор. та автор вступного дослідження В. Станіславський. — Т. 2. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2010. — 752 с.................. 329 Andrij Blanutsa Problems of integration and incorporation in Early Modern Time in new studies [Review] Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі развіцці Цэнтральнай і Усходняй Еропы перыяд ранняга Новага часу: Матэрыялы міжнар. навук. канферэнцыі (Мінск, 15–17 кастрычніка 2009 г.) / Навук. рэд. С.Ф. Сокал, А.М. Янушкевіч. — Мінск: БІП-С Плюс, 2010. — 440 с.................................... 338 Vasyl’ Kononenko [Review] Gawron Przemysaw. Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581–1646. — Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2010. — 507 s...... 340 Розділ І До 75-річчя Інституту історії України НАН України УДК 930.1 (477) «19/20»

–  –  –

В пропонованій розвідці зроблено спробу узагальнити науковий доробок вчених Інституту історії України НАН України протягом 90-х років XX — початку ХXI ст. в царині дослідження українського історичного процесу раннього нового часу.

Ключові слова: український історичний процес, ранній новий час, Інститут історії України НАНУ, сучасна українська історіографія, навістика.

В предлагаемой студии предпринято попытку систематизировать научные достижения ученых Института истории Украины НАН Украины в течение 90-х годов XX — начала ХXI вв. в области исследования украинского исторического процесса раннего нового времени.

Ключевые слова: украинский исторический процесс, раннее новое время, Институт истории Украины НАНУ, современная украинская историография, новистика.

In paper have been investigated works of historians of Institute of History of Ukraine of National Academy of Science of Ukraine in 90-s of 20th century — the first decade of 21th century. The author analyzed Ukrainian historical process of Early Modern Time.

Key words: Ukrainian historical process, Early Modern Time, Institute of History of Ukraine of National Academy of Science of Ukraine, current Ukrainian Historiography, novistyka.

роцеси, якими обумовлювався поступ української історичної науки П на зламі ХХ–ХХІ ст. (наприкінці 80-х років в Україні, по суті, відбувся перехід до становлення сучасної (новітньої) української історіографії), навряд чи можна оцінювати однозначно. В цілому історіографічна ситуація цього часу (принаймні, за зовнішніми ознаками) виявилася вельми подібною до тієї, яка спостерігалася на етапі кінця ХІХ — перших десятиліть ХХ ст. Інтенсивне накопичення конкретно-історичних знань так 14 МАТЯХ ВАЛЕНТИНА само супроводжувалося вливанням в національний історіографічний простір найрізноманітніших теорій, що не могло не викликати певної методологічної розгубленості вчених; розширення проблемного поля наукових студіювань відбувалося одночасно із згортанням деяких усталених на попередніх історіографічних відрізках наукових напрямів; започаткування сучасних наукових шкіл відбувалося фактично паралельно з посиленням аматорських тенденцій, основним чинником чого стала масова переорієнтація на більш ранні періоди української історії викладацьких кадрів суспільствознавчих кафедр, особливо фахівців у галузі історії комуністичної партії; збільшення кількості годин на викладання історії в навчальних закладах, охоплення історичними курсами слухачів технічних, медичних, аграрних спеціальностей водночас не гарантувало якості отримуваних молоддю знань. Подібні тенденції змусили науковців все частіше говорити про чергову кризу історичної науки1.

Ситуація загострювалася тим, що, по суті, для найширшого українського загалу ознайомлення з власною історією протягом не одного десятиліття здебільшого обмежувалося лише тими дозованими вкрапленнями в загальноросійський історичний процес, що дозволялися офіційними навчальними програмами. Отже, український національний історичний проект на момент проголошення державної незалежності мав вельми деформований як в концептуальному, так і подієвому форматі вигляд.

Залишаючи осторонь дискусійність цього питання, наголосимо, що, починаючи з середини 80-х рр., під дією цілої низки суб’єктивних і об’єктивних факторів, українська історична наука, переживши складний кризовий стан кількадесятилітнього існування в жорстких світоглядних та ідеологічних координатах, якими детермінувалися, всупереч об’єктивності внутрішньої логіки, не лише цілі напрями наукових пошуків, а й наперед визначалися їх результати, нарешті отримала можливість вступити на той еволюційний шлях, що відкривав перспективу перетворення її на повноцінну складову європейського історіографічного процесу, підпорядкованого насамперед внутрішнім закономірностям і викликам.

В принципі ті труднощі та проблеми, з якими зіштовхнулися з початком перебудовчої доби та після розпаду радянської політичної системи українські науковці, виявилися характерними для більшості національних історіографій не лише пострадянського, а й загалом постсоціалістичного простору. Прорив ізольованості від світового історіографічного потоку як першочергове завдання висував на порядок денний засвоєння накопиченого за цей час в історичній думці практичного та теоретичного досвіду, творчого адаптування для власних потреб апробованих роками та випрацювання нових методик, збагачення дослідницького інструментарію. Все це доводилося робити інтенсивними методами в надзвичайно стислі терміни. Однак при цьому довелося зіштовхнутися з тим, що запозичуваний ззовні досвід не завжди мав у собі конструктивне навантаження. Можливо, що чи не найбільшою мірою це стосувалося т. зв. постмодерністського виклику, сутність якого полягала в перенесенні центру тяжіння з пізнання історичних реалій на історичний наратив та

ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ...

висловленні недовіри до історичного факту як основи наукового дослідження2.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 63 |
 
Похожие работы:

«УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ Том п’ятий Записав, упорядкував і літературно відредагував Микола ЗІНЧУК Київ – 2004 ББК 82.3 (4УКР 4Чен) К 14 Запис, упорядкування, вступне слово, примітки і словник М.А. ЗІНЧУКА К 14 Українські народні казки: Том п’ятий / Запис., упоряд., вступ. слово, прим. і слов. М.А. Зінчука. – К.: Вид во «Міленіум», 2004. – 364 с. ISBN 966 8063 КАЗКИ ГУЦУЛЬЩИНИ Продовження ВСТУПНЕ СЛОВО На Косівщині, там, де кінчаються Карпати й починається рівнина, розкинулося під горами велике...»

«Олена Адаменко ПУБЛІКАЦІЇ Й ДИСЕРТАЦІЇ 50-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЮ ШКОЛОЮ Актуальним напрямком історико-педагогічних досліджень є вивчення історії українського школознавства – важливої складової педагогічної науки. Окремим аспектам розвитку теорії управління педагогічними системами присвячені роботи Є.Хрикова, О.Шевченко, А.Димитрієва, Е.Соф’янця та інших дослідників, деякі наші роботи. Але історія розвитку українського школознавства все таки залишається...»

«Випуск 50 Се рія: філологічні нау ки Міністерство освіти і науки України Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Філологічні науки (літературознавство) Випуск Кіровоград – 2003 Наукові записки ББК 83.3 Ук Н 37 УДК 8У Наукові записки. – Випуск 50 – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2003. – 410 с. ISBN 966–8089–04–9 До наукових записок вміщені статті, в яких...»

«Молодіжна дискусія на тему «Права людини — уроки історії ХХ століття» Кравець Микола Автор 9-й клас Навчальний НВК Асканія-Нова, Херсонська область заклад ВчительТерНоВий Ілля консультант Чи потрібні З дитинства нам читали книги, в яких сміливі люди, кидаючи виклик долі, відправлялися назустріч незвіданому. Ми співсуспільству переживали самотньому робінзону, який зумів не втратити людсторичні герої? ське обличчя та себе зберегти. Затамувавши подих, стежили за джентльменами вдачі, яки шукали...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА В І СН И К ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Філософські і психологічні науки Випуск 15 Видається з 1995 р. Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Випуск 15 ББК 87-88 В53 Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В. ҐРЕЩУК (голова ради); д-р філос. наук, проф. С.М. ВОЗНЯК;...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Інститут славістики УКРАЇНСЬКЕ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО Випуски 1–12 “ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА” Випуски 13–50 1970–1999 Тематичний покажчик опублікованих матеріалів Львів–2005 ББК Т3(49=Сл)я1 УДК 94(367)(01) У–453 “Українське слов’янознавство.” Випуск 1–12 “Проблеми слов’янознавства”. Випуск 13–50 1970–1999. Тематичний покажчик опублікованих матеріалів Уклали Михайло Кріль і Володимир Чорній. Наукова редакція та...»

«ПОСТАНОВА Верховної Ради України Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка 9 березня 2014 року виповнюється 200 років від дня народження видатного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200річчя від дня народження Тараса Шевченка № 257/2012 від 11 квітня 2012 року в Україні 2014 рік оголошено Роком Тараса Шевченка. Враховуючи значний внесок Тараса Григоровича...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ: НАУКОВІ ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ МІЖВІДОМЧИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗАСНОВАНИЙ 1991 р. Випуск 20 Київ – 2011 Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. — Вип. 20: Міжвідомчий збірник наукових праць на пошану доктора історичних наук, професора Віднянського Степана Васильовича / В.о. відп. редактора А.Ю. Мартинов. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. — 392 с. Затверджено до друку Вченою радою...»

«Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга УДК 39 ББК 82.0 ІРецензенти: Доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк Доктор історичних наук, професор Олександр Курочкін Відповідальний редактор доктор історичних наук, професор, академік НАН України Ганна Скрипник Друкується за редакцією автора Іваницький А. І. Польові зошити....»

«Обласна організація Спілки жінок України Підприємство “Навчально-методичний центр” Федерації профспілкових організацій Чернігівської області Впровадження гендерних підходів в діяльність державних органів влади, місцевого самоврядування та громадських організацій Навчально-методичний посібник м. Чернігів 2008 Впровадження гендерних підходів в діяльність державних органів влади, місцевого самоврядування та громадських організацій (Навчально-методичний посібник) Укладач: Артеменко Л.М. – менеджер...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»