WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Становлення поняття «професійної ідентичності» у зарубіжній і вітчизняній психології Актуальність дослідження. Зі зміною соціально-політичних цінностей, що відбулись в Україні після ...»

-- [ Страница 1 ] --

Становлення поняття «професійної ідентичності» у зарубіжній і вітчизняній

психології

Актуальність дослідження.

Зі зміною соціально-політичних цінностей, що відбулись в Україні після

здобуття незалежності, виникла парадоксальна ситуація, а саме: система

підготовки і перепідготовки фахівців залишилась у руслі авторитарної педагогіки

за декларування вищими педагогічними закладами гасел педагогіки

співробітництва й гуманізації навчально-виховного процесу. Абсолютно зрозумілим стає факт наявності глибокої кризи особистісної і професійної ідентичності сучасних спеціалістів, що неминуче позначилося на рівні підготовки більшості абітурієнтів останніх років.

Водночас, не можна стверджувати, що криза ідентичності відбувається лише на теренах колишнього СРСР і країн колишнього Варшавського договору.

На нашу думку, цю проблему у більш узагальненому виді сформулював американський психолог Р. Дж. Ліфтон [136]. Він стверджує, що ідентичність сучасної людини апріорі не може бути стабільною.

Це зумовлено такими причинами:

а) цифровою революцією в ЗМІ, коли людина, навіть перебуваючи у власному культурному середовищі, обов’язково, хоча й у різний спосіб, перебуває під зовнішнім впливом (супутникове телебачення, Інтернет тощо);

б) глобальною соціально-політичною кризою, що виникла після розвалу СРСР, а також зникненням двополюсної світової системи, що призвело до кризи свідомості не тільки мешканців пострадянського простору, але й західних громадян і жителів країн так званого «третього світу», які змушені підлаштовуватися під нову, достатньо аморфну, «схему» світу;

в) появою у сучасної людини екологічної свідомості, що знаходить свій прояв у виникненні почуття «можливого кінця світу» за її безпосередньої участі в техногенній діяльності, що «створює певний фон тривожності» [116] як одне із домінуючих настановлень сучасного світогляду.

У сучасному суспільстві структура Я його індивідів набуває найбільшої когнітивної складності порівняно з будь-якою історичною епохою. Відповідно, питання про становлення ідентичності та можливі шляхи її переформатування також набувають значної складності. Оскільки, чим більше Я-образів, тим складніше зберегти «... саму ідентичність, усвідомлення приналежності кожного із своїх Я-образів до єдиного комплексу Я» [116, 105].

На думку автора книги «Чесноти відмінності. Як уникнути зіткнення цивілізацій (he Dignity of Difference: How to Avoid the Clash of Civilizations)»

професор, лорд Дж. Сакс (Jonathan Sacks)1 характеризує відмінність 21 ст. від 20го в тому, що на зміну політики ідеології приходить століття політики ідентичності. У контексті постнекласичної парадигми науковий і філософський інтерес до проблеми ідентичності (особистісної, гендерної, соціальної, цивілізаційної, культурної, професійної, віртуальної, мобільної, он-лайндентичності) свідчить про необхідність переосмислення фундаментальних характеристик людини (індивіда, суб’єкта, особистості) із врахуванням глобальних трансформацій у сучасному світі.

Для періоду соціальної нестабільності характерні такі явища, як ломка соціальних стереотипів, зміна системи цінностей, розмивання соціально-рольової структури суспільства. Всі ці чинники зумовлюють виникнення кризи ідентичності. Особистість, зберігаючи право на свою унікальність (залишаючись соціально значущою одиницею суспільства), часто прагне до прийняття ролі, що не відповідає її власним запитам і прагненням, зміщуючи акценти у бік соціальних рамок, установок і «чужих» поглядів. Таким чином, формальне прийняття особистістю загальноприйнятих в суспільстві цінностей, не може змінити світоглядну основу самої людини, а відповідно й сприяти її становленню як фахівця високого рівня, здатного адаптуватися до мінливих умов сьогодення.

Необхідно звернути увагу і на те, що у світі в останні десятиліття відбувається зміщення акцентів по відношенню до кризи ідентичності. А саме, Достоинство различия. Как избежать столкновения цивилизаций (The Dignity of Difference: How to Avoid the Clash of Civilizations) - М.: «Мосты культуры/Гешарим», 2008.

якщо 20-30 років тому зміна професійної ідентичності досить часто призводила індивідів до переживання ними почуття дискомфорту, то в даний час виникла інша тенденція у масовій свідомості. Молодь вже в ході навчання у вузі психологічно готова до можливої зміни своєї професії у майбутньому.

Відповідно, ускладнюється процес інтерналізації групових норм, цінностей, паттернів.

Типовою для сучасного етапу трансформації суспільства стає особистість професіонала, яка змінюючись створює свій внутрішній світ і норми соціальної взаємодії. Головна відмінність таких фахівців в порівнянні з їх попередниками кінця 20-го сторіччя - готовність до самостійної смислової інтерпретації соціальної дійсності.

У сучасному суспільстві структура Я його індивідів набуває найбільшу когнітивну складність у порівнянні з будь історичною епохою. Відповідно, питання про становлення ідентичності та можливі шляхи переформатування її структури набувають дуже складний характер. Оскільки, чим більше Я-образів тим складніше зберегти „... саму ідентичність усвідомлення приналежності кожного зі своїх Я-образів до єдиного комплексу Я” [9, с. 105].

Якщо ідентичність дозволяє індивідові оцінити ступінь власної належності до певної соціальної групи чи спільноти, то сам процес такого оцінювання стає можливим завдяки самоідентифікації – особистісній активності, спрямованій на усвідомлення індивідом своєї соціальної сутності, зокрема й у професійному вимірі „Самоідентифікація становить психологічний механізм становлення і зміни ідентичності особистості”[3, с. 158] Аналіз основних досліджень і публікацій.

Ідентичність – це широка концепція, що включає в себе всі якості особистісних сполучень, обумовлена великим масивом біологічних, психологічних, соціальних і культурних факторів. Навіть у великій науковій праці було б важко проаналізувати всю літературу, що присвячена вивченню ідентичності. В одній тільки психологічній області, за даними Дж.І.Марсіа [13], було проведено більш ніж 300 наукових досліджень за останні 25 років. Можна сказати, що сформувався окремий науковий напрямок – психологія ідентичності.

Сьогодні поняття ідентичності в різних контекстах широко використовується й у психології, й у соціології, і у філософії (феноменологія), і в етології, і в політичній науці.

Натепер у філософських, культурологічних, соціально-психологічних, педагогічних концептуальних підходах поняття «ідентичність» трактується неоднозначно, що призводить до термінологічної невизначеності і створює труднощі для досліджень в гуманітарних галузях знань. Звідси, на думку С. А.

Баклушинського і Е. П. Белінської2, жодне з психологічних понять не страждає такою невизначеністю, як поняття ідентичності.

Вивчаючи онтологічний аспект ідентичності, російський філософ О.І.Шафостов зазначає, що сьогодення є не одновимірною, а множинною реальністю, в якому ідентичність спрямована не на ототожнення людини із соціумом, а на упорядкування усіх реальностей, в яких розгортається її буття 3.

Російський філософ П.К.Гречко, аналізуючи ідентичність із постмодерністських перспектив, стверджує, що у модернізмі ідентичність прирівнювалася до соціалізації та інтеріоризації цінностей, норм і ідеалів суспільства. Таким чином соціальне-зовнішнє просто трансформувалося у ідеальне-внутрішнє. У постмодернізмі акцент робиться на самовиразі, самоствердженні, маніфестації власної значущості на базі зовнішніх культурних форм. Постмодернізм характеризує як негативну, саморуйнівну залежність від соціалізації, натомість культурні цінності і смисли повинні трансформуватися у неповторно індивідуальні способи осмислення і оцінювання особистісного існування.

Постмодерна ідентичність починається з права особистості на ідентичність (свободи вибору своєї ідентичності), при цьому ідентифікаційна ініціатив зумовлена не суспільством, а самою особистістю. Постмодерна ідентичність ділиться на фрагменти і площини, які вписуються у життєвий світ людини.

Белинская Е.П. Идентичность личности в условиях социальных изменений: Автореф. дис. докт. психол. наук. М.: МГУ, 2006. - 50 с.

Шафостов А.И. Вера как условие самоидентификации / А. И. Шафоростов ; Федер. агентство по образованию, Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во Иркутского гос. технического ун-та, 2007. - 247 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Різномаїття форм ідентифікацій людини призводить до появи так званої мережевої або переговорної ідентичності. Постмодерна ідентичність завжди короткочасна та зводиться до «примірювання» і зміни масок. Зокрема М.Фуко пише, що ідентичність – це намагання захистити себе численними масками, при цьому сам і зміни масок. Зокрема М.Фуко пише, що ідентичність – це намагання захистити себе численними масками, при цьому сам суб’єкт виводиться за межі cogito у площину онтології, соціальної антропології та герменевтики. Вибір і зміна ідентичностей, за постмодерністами, це творча реалізація певної сучасної необхідності життя.

Послідовник М.Фуко, французький соціальний філософ М. де Сетро (M. de Certeau) стверджує, що ідентифікація – це аккультурація до норм і практичних рекомендацій у повсякденному житті, а набуття ідентичності – це реалізація лінгвістичної системи за допомогою мовлення та самоствердження у теперішньому.

Складнощі у розумінні власної ідентичності на індивідуальному і на соціокультурному рівні характерні для епохи глобалізації, при цьому Huntington) американський політолог С. Хантінгтон (S. визначає самоідентичність як «зміст себе». Він стверджує, що екстремальні соціальні ситуації можуть зруйнуватиідентичність або різко змінити її; при цьому ідентичність визначається кожною людиною самостійно, хоча й є продуктом взаємодії людини з іншими. Таким чином ідентичності ситуативні, виявляються при потраплянні в нове середовище, до якого необіхдно пристосуватися, наприклад, життя за кордоном, в інорелігійному середовищі тощо.

На думку англійського соціолога польського походження З.Баумана (Z.

Ваuman) у модернізмі проблема ідентичності полягала у тому як створити та зберегти її сталою та міцною, у постмодерні вона трансформувалася і зосередилася на тому, як уникнути фіксації ідентичності і зберегти свободу.

Свобода, на думку З.Баумана, не є властивістю чи досягненням людини, а є соціальним відношенням, яке пов’язує її із іншими людьми, соціальними 4 Huntington S.P. Who are we? The Challenges to America's National Identity. New York: Simon & Schuster, 2004.

інститутами та суспільством в цілому. Згідно із З. Бауманом, ідентичність стє призмою, через яку розглядаються, оцінюються і вивчаються багато важливих рис сучасного життя. Вільний індивід сучасності - це «протеїчна людина», тобто людина, яка одночасно недо-соціалізована і надто-соціалізована. Тому ідентичність потрібно постійно обговорювати, пристосовувати, конструювати без сподівання на її завершеність і цілісність 5.

Італійський соціальний психолог Д. де Граціа (D. DeGrazia)6 пропонує розділяти чисельну і описову ідентичність. Чисельна ідентичність – це існування протягом часу як одніє й тієї ж самої істоти. З біологічної точки зору вона розглядається як така, що властива живій істоті і закінчується з біологічною смертю, незважаючи на усіх її зміни протягом життя. З психологічної точки зору чисельна ідентичність передбачає збереження базових психічних процесів (мислення, свідомості або пам'яті про себе і своє минуле). Описова ідентичність включає уявлення людини про себе, свої цінності, автобіографічні спогади, діяльності і ролі, стосунки з іншими людьми. Про цю ідентичність йде мова при описі кризи ідентичності, – і саме вона є предметом психологічної дискусії.

Виокремлення чисельної і описової ідентичності особливо важливе при обговоренні зміни і порушень ідентичності: так, багато людських страхів з приводу зміни ідентичності визначаються як страх втрати чисельної ідентичності, але реально загрожують лише описовій ідентичності. Наприклад, страх з'їхати з глузду від психічного захворювання описується хворим як страх перестати бути людиною (страх незворотно стати іншим), тоді як реально мова йде про зміні, за яких людина залишається сама собою.

Мета статті. Аналіз концепцій професійної ідентичності у вітчизняній і зарубіжній психології.

Виклад основного матеріалу дослідження:

Сьогодення характеризується онтологічною, гносеологічною та аксіологічною невизначеністю ризикованістю, глобалізацію тощо. Потоки 5 Ваuman Z. From Pilgrim to Tourist - or a Short History of Identity // Questions of Cultural Identity. London, 2000. P. 18DeGrazia D. Enhancement technologies and human identity. Journal of Medicine and Philosophy, 2005, 30(3), 261–283.

комунікацій, збільшення соціальної мобільності людей, міграція, суміш мов, розмивання національних і становлення множинних ідентичностей, практика подвійного громадянства, «наднаціональність» культурних цінностей, поширення міжнародних організацій та інститутів, поява транснаціональних спільнот – це показова соціальна тенденція і соціальна ситуація розвитку сучасної людини 7.

У.Бек вважає, що відбувається становлення космополітизації як нелінійного діалектичного процесу, у якому загальне і часткове, подібне і відмінне, локальне і глобальне повинні розумітися не як культурні антиподи, а як нерозривно пов’язані між собою, взаємодоповнюючі принципи 8.

Багато дослідників (З.Бауманн, Н.Н.Федотова, І.В.Довгальова) сьогодні говорять про плюралізацію ідентичностей, не зводячи її ні до соціальних ролей, ні до стилів життя. Найчастіше мова йде про структурну різноманітність типів ідентичності, які інтегруються у певну цілісність.

А. Reid і К. Deaux використовували поняття «соціальні ідентичності» і «особистісні риси» замість соціальної та особистісної ідентичності. Розуміння того, що соціальні репрезентації охоплюють як соціальні, так і особистісні ідентичності, призводить до актуалізації проблеми когнітивної організації елементів ідентичності в цілому.

М. Бревер (М.Brewer) узагальнила соціально-психологічні, соціологічні та політологічні підходи до проблеми ідентичності та виокремила чотири загальні види соціальної ідентичності (мультиіденитчності):

1) особистісно-центровані соціальні ідентичності – позначають те, яким чином властивості групи інтерналізуються окремими її членами та стають частиною їх Я-концепції.

2) реляційні соціальні ідентичності – визначають особистість у контексті її стосунків з іншими людьми в процесі спільної групової діяльності.

3) групоцентровані соціальні ідентичності – аналогічно до колективного Я та соціальних ідентичностей, визначених М.Хоггом (M.Hogg).Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Форма № У-3.02 Затв. наказом Мінвузу УРСР від 3 серпня 1984 р. “З А Т В Е Р Д Ж У Ю” Проректор з навчальної роботі _ проф. СТРЕЛЬЦОВ Є.Л. Кафедра філософії й основ загальгуманітарного знання РОБОЧА ПРОГРАМА З курсу “ Основи етики ” для спеціальності 6.030101 Філософія напряму підготовки 0301 –«Філософія» і 6.020101 – «Культурологія» напряму підготовки 0201 – «Культура». Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр ОНУ – філософський факультет Форма навчання Структура курсу денна заочна Курс та...»

«О. А. Довбня, Є. П. Ляшенко, Н. Л. Стешенко ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ДОВІДНИК Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України Донбаська державна машинобудівна академія О. А. Довбня, Є. П. Ляшенко, Н. Л. Стешенко ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ДОВІДНИК 2-е видання, перероблене та доповнене Затверджено на засіданні вченої ради Протокол № 8 від 21.04.2011 р. Краматорськ 2011 УДК 94 (477) ББК Т 3(4 УКР) Д 58 Рецензенти: Пірко В. О., д-р істор. наук, професор, Донецький національний університет; Романцов В. М., д-р...»

«Державний комітет архівів України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ПАМ’ЯТКИ археографічний щорічник 10’2009 ББК 79.3 (4Укр) я5 + 63.3 (4 Укр) я5 П 15 Пам’ятки : археографічний щорічник / Держкомархів України, УНДІАСД ; редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – К., 2009. – Т. 10. – 256 с. До щорічника включено публікації, в яких на базі архівних документів все­ бічно розкрито історію України, її адміністративних установ як у межах, так і поза межами у...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ДЛЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ТА СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ХАРКІВ – 2012 Правда про кажанів : інформаційно-бібліографічний покажчик / Харківська обласна бібліотека для дітей; уклад. С.А. Кірнос; ред. С. М. Загревська. – Х., 2012. – 17 с. Покажчик присвячено дуже незвичайним істотам – кажанам. Уже багато років вченізоологи вивчають цих тваринок, а вони і...»

«Іс­ о­ Ія­га­ у­ ей­та­пІд­ ри­ мств тр лз пє УДК 347.77 Фер­ ук­А.М. ч ЗА­ О­ АТ­ У­ АННЯ­В­УКРА­ НІ­ДЕР­ АВ­ ОЇ­СИС­ Е­ И­ ПЧ КВ Ї ЖН ТМ ПРА­ О­ ОЇ­ОХО­ ОНИ­ПРО­ ИС­ О­ ОЇ­ВЛАС­ ОСТІ­1918­р. ВВ Р М ЛВ Н Забезпечення правової охорони інтелектуальної власності, складовою якої є і промислова власність, у сучасному світі стало невід’ємним атрибу том державності цивілізованої країни. В Україні перші спроби створення даного атрибуту державності було здійснено ще 90 років тому. 22 січня 1918 року...»

«УДК 330.83(477):929 С. Н. Антонюк, канд. екон. наук, доц. кафедри історії та теорії господарства, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». М.В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ: ЖИТТЯ ТА ВНЕСОК У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ (до 145-річчя від дня народження) Анотація. У ювілейній статті розглянуто життєвий шлях М.В. ДовнарЗапольського: ученого-енциклопедиста, засновника Київського комерційного інституту (тепер — КНЕУ) та розкрито його внесок у розвиток...»

«Бібліотека інвестора «Ірраціональний оптимізм»—це книга про теорії виникнення і Книги та дослідження в цьому випуску здуття спекулятивних бульбашок, а саме про те, що цілком раціональні люди дуже часто роблять вчинки, які насправді є ірКниги раціональними. Вислів «Irrational Exuberance», який виненсено Роберт Шиллер www в назву книги з'явився у вже далекому 1996 році, коли тодішній Иррациональный оптимизм голова ФРС Алан Грінспен саме так охарактеризував поведінку Robert Shiller www інвесторів...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія іст. 2010. Вип. 45. С. 677–698. Ser. Hist. РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ 2010. Is. 45. P. 677–698. SILVA RERUM АБО СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ З-ПІД ПЕРА ПОЛЬСЬКОГО ІСТОРИКА ДЕМОГРАФІЇ (З приводу книги: Budzyski Zdzisaw. Kresy poudniowo-wschodnie w drugiej poowie XVIII wieku. Rzeszw; Przemyl, 2008. T. III: Studia z dziejw spoecznych. 592 s.) Демографічні клопоти української історіографії Історична демографія віддана була та...»

«55 років першій в Україні кафедрі анестезіології: звершення, особистості, надії Професор Ігор П. Шлапак Кафедра анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л. Шупика BUS 4, Київ, 25 – 26.10.2012 р. Все на світі має свою історію. Мудрець сказав: “Хто не пам’ятає минулого, немає майбутнього” Людина повинна знати історію: своєї родини свого народу своєї професії Наш симпозіум дає можливість вибудувати ретроспективу нашої професії в Україні. Господь Бог – перший анестезіолог “І навів Господь Бог на чоловіка...»

«АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОДЕКС РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПЕНСІЙНИМИ ФОНДАМИ Друге видання Березень 2005 року АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОДЕКС РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПЕНСІЙНИМИ ФОНДАМИ (Друге видання – березень 2005 року) Нова редакція Кодексу із включенням порівняльного і поглибленого розкриття інформації ЗМІСТ 1 Вступ 2 Історія укладання Кодексу 3 Члени Спільної робочої групи Асоціації інвестиційного менеджменту (АІМ) і Національної асоціації пенсійних фондів (НАПФ) КОДЕКС 1...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»