WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 58 |

«ПРАЦІ ЦЕНТРУ ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА Збірник наукових праць Випуск 20 Київ–2011 УДК [930.2+069](477)(06) ISSN 2078-0133 Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА

Нацiональної академії наук України

і

Українського товариства охорони

пам’яток історії та культури

ПРАЦІ ЦЕНТРУ

ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА

Збірник наукових праць

Випуск 20

Київ–2011

УДК [930.2+069](477)(06) ISSN 2078-0133

Центр пам’яткознавства Національної академії наук України

і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Рекомендовано до друку Вченою радою Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК (протокол № 12 від 22 листопада 2011 р.)

Рецензенти:

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Г.Ю. Івакін доктор історичних наук, професор В.О. Горбик Редакційна колегія О.М. Титова (головний редактор), В.І. Акуленко, Л.О. Гріффен, Т.В. Кара-Васильєва, Б.В. Колосок, В.О. Константинов, С.І. Кот, С.Д. Крижицький, А.А. Непомнящий, М.Т. Пархоменко, В.І. Попик, С.І. Посохов, Л.В. Прибєга, Н.М. Сенченко, Д.В. Степовик, Ю.Г. Тютюнник, О.В. Шуба, С.Ю. Зозуля (відповідальний секретар) Адреса редакції вул. Івана Мазепи, 21, корп. 19, м. Київ, 01015, Україна тел. +380 (44) 2807879, тел./факс +380 (44) 2806463 e-mail: zp_vydannja@ukr.net Видання зареєстровано Міністерством юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 16073–4545P від 21.12.2009 р.) Видано Центром пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 2429 від 07.02.2006 р.) вул. Івана Мазепи, 21, корп. 19, м. Київ, 01015, Україна тел./факс: +380 (44) 2807879, e-mail: m-center@ukr.net Науковий збірник “Праці Центру пам’яткознавства” внесений до переліку фахових видань з історичних наук та мистецтвознавства (Постанова Президії ВАК України від 08.06.2005 р. № 2–05/5) Видано за фінансової підтримки Українського товариства охорони пам’яток історії та культури © Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011 О.М. Титова Наукові видання як один із нап

–  –  –

ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО В ДОКУМЕНТАХ

А.А. Непомнящий Новые материалы к истории Таврического общества истории, археологии и этнографии

О.В. Харлан “Щоденник з подорожі на Запоріжжя” С.А. Таранушенка як джерело архітектурно-мистецтвознавчих досліджень Дніпропетровщини

ІСТОРИЧНЕ ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Д.В. Кепін Музей-меморіал “Букринський плацдарм”

Г.С. Каушлієв Античні пам’ятки Тавриди у вітчизняній подорожній літературі (кінець XVIII – перша третина ХІХ ст.)

Е.В. Молочко Фіксація стану пам’яток Криму в путівниках XIX – початку ХХ століття

Э.И. Cейдалиев Метательное оружие кочевников Северного Причерноморья и Крыма в XI–XIV вв.

Д.А. Ломакін Всесоюзна конференція археологів СРСР у Керчі та мусульманські пам’ятки Старого Криму:

невідомі сторінки історії вивчення

ПАМ’ЯТКИ МИСТЕЦТВА

О.Л. Майданець-Баргилевич Трансформація народної культури у творах митців першої третини ХХ століття

ПАМ’ЯТКИ НАУКИ І ТЕХНІКИ М.Ю. Тямін Історія розвитку гірничовидобувного району на прикладі Кривого Рогу

НЕКРОПОЛІСТИЧНІ ПАМ’ЯТКИ С.Ю. Зозуля Некрополь Благовіщенського монастиря в Ніжині

О.О. Мельник Смертність парафіян церков Києво-Печерської лаври XVIII ст. (за даними метричних книг)

Т.Э. Саргсян Армянские эпитафии из Килии

ЦЕРКОВНЕ ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

І.А. Нетудихаткін Престол Апостола Андрія Первозванного:

історія створення та оновлення (середина ХVІІІ – кінець ХІХ ст.)

РЕЦЕНЗІЇ, ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ, ГІПОТЕЗИ, ПОВІДОМЛЕННЯ Т.Д. Товстенко Нове слово у вивченні пізньосередньовічної та ранньомодерної фортифікації на Правобережній Україні [Рец. на кн.: Глушок О.В. Еволюція фортифікації на Правобережжі під впливом змін у тактиці облоги (XV–XVII ст.). – К.: Унів. вид–во «ПУЛЬСАРИ», 2009. – 124 с.]

В.В. Корнієнко Нова знахідка графіті зі згадкою Всеволода Ярославича у Софії Київській

Г.М. Бичковська Видавнича діяльність Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (початок)

А.І. Звіряка Пам’яткоохоронний статус історичного ландшафту Київських гір і долини р. Дніпра

АВТОРИ ЗБІРКИ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗБІРКИ

О.М. ТИТОВА Наукові видання як один із напрямів діяльності Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (до видання двадцятого випуску «Праць Центру пам’яткознавства») Культурна спадщина є безцінним надбанням людства, тією основою, на якій будується і формується національна самосвідомість, історична пам’ять, патріотизм. Вона є надійним підмурком створення та розбудови держави, становлення національної самобутності. Не може бути чіткого розуміння сьогодення і перспектив країни на майбутнє без усвідомлення надбань минулого, що матеріалізовані в пам’ятках історії та культури.

Виходячи з усвідомлення значущості вивчення й збереження культурних надбань у процесі становлення та розбудови державності, на хвилі загального національного підйому наприкінці 1980-х і, особливо, на початку 1990-х років у середовищі наукової громадськості, пов’язаної з Українським товариством охорони пам’яток історії та культури (далі – УТОПІК), виникла ідея створення науково-дослідної установи з дослідження культурної спадщини, яка поєднала б у своїй діяльності можливості всеукраїнської громадської організації з розгалуженою структурою місцевих осередків із залученням фахівців академічних установ. Таким чином, як утілення вказаної ідеї, спільною постановою Президії АН України і Головної ради УТОПІК 23 травня 1991 р. було започатковано діяльність Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Біля джерел цієї наукової інституції стояли голова УТОПІК, академік АН України (на той момент віце-президент АН України) П.П. Толочко, перший заступник голови УТОПІК М.Т. Пархоменко, а також провідні фахівці УТОПІК – кандидати історичних наук А.В. Денисенко, О.М. Титова, кандидат архітектури О.М. Седак, мистецтвознавець В.М. Чешко. Ініціатором створення та першим директором Центру був кандидат (за кілька років – доктор) історичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, автор монографії та навчального посібника «Українське пам’яткознавство: історія, теорія, сучасність» С.З. Заремба [1].

Головним завданням новоствореної науково-дослідної інституції було визначено здійснення теоретико-методичних фундаментальних наукових пам’яткознавчих і прикладних пам’яткоохоронних досліджень, підготовка проектів нормативних документів, методичних рекомендацій у сфері збереження культурної спадщини, музейної справи.

Нині науково-дослідні теми розробляються співробітниками двох відділів Центру: історичного пам’яткознавства (з сектором церковного пам’яткознавства), культурної спадщини (з двома секторами: пам’яток 6 ISSN 2078-0133 містобудування та архітектури; археологічної спадщини), а також трьома регіональними відділеннями (Східнорегіональним (Харків), Бахмутським (Часів Яр), Кримським (Сімферополь)).

Наукові теми затверджуються та фінансуються Президією НАН України.

Центр також здійснює науково-методичне керівництво пам’яткоохоронними програмами УТОПІК, які фінансуються з державного бюджету через Міністерство культури України. Для координації пам’яткоохоронних програм створюються тимчасові творчі колективи, до яких залучаються не тільки співробітники Центру, але й науковці з інших споріднених інституцій, зокрема академічних Інституту історії України, Інституту археології, різних музейних установ, обласних організацій УТОПІК тощо [7, с. 3–4].

Серед провідних тем, які розробляються науковцями Центру, можна назвати наступні: історія та теорія пам’яткознавства і музеєзнавства; історія науки і техніки; біобібліографії відомих пам’яткознавців і музеєзнавців;

підготовка регіональних і тематичних каталогів пам’яток культурної спадщини, зокрема, пам’яток і пам’ятних місць, пов’язаних із історією Українського козацтва, національних меншин, історичних кладовищ і окремих поховань; проблеми виявлення, вивчення й збереження, використання пам’яток архітектури та містобудування, історичних ландшафтів, пам’яток археології; опрацювання методик їхньої консервації та музеєфікації; історія церков і монастирів; проблеми топоніміки й картографії; популяризація культурної спадщини серед молоді (студентів, слухачів Малої академії наук) – музейними засобами, через публікацію науково-популярної літератури тощо.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Прикладною діяльністю Центру є підготовка разом із відповідними структурами УТОПІК пропозицій до загальнодержавних пам’яткоохоронних програм, розробка проектів нормативних документів у сфері культурної спадщини, облікової документації – облікових карток, паспортів об’єктів культурної спадщини, проведення експертизи відповідних програм, концепцій загальнодержавного, регіонального рівня.

Окремий блок прикладних робіт Центру пов’язаний із підготовкою історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць, історико-культурних заповідників, визначення меж і режимів використання історичних ареалів.

З 2008 р. при Центру працює спеціалізована рада по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство (головою ради є доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Центру Л.О. Гріффен, вченим секретарем – доктор філософії, завідувач відділу історичного пам’яткознавства Центру В.О. Константинов). Станом на 1 Праці Центру пам'яткознавста, вип. 20, К., 2011 7 грудня 2011 р. захищено 11 дисертацій, 2 прийняті до захисту. Дипломи кандидатів історичних наук отримало 9 колишніх дисертантов.

При Центрі діє аспірантура за вказаною спеціальністю, де станом на 1 листопада 2011 р. навчається 9 аспірантів. Окрім них дисертаційні дослідження при Центрі готують 19 здобувачів. Таким чином, Центр є єдиною в Україні науковою установою, яка готує фахівців, що мають ступені кандидатів наук, із музеєзнавства і пам’яткознавства в галузі історичних наук.

Підсумком наукових досліджень Центру, здебільшого, є підготовлені й оприлюднені наукові та науково-популярні видання. Більшість із них є періодичними, повторюваними чи серійними, часто видається спільно з іншими пам’яткознавчими організаціями, насамперед із УТОПІК.

Це, наприклад, відроджений Центром дореволюційний часопис «Київська старовина» (виходив 6 раз на рік у 1992–2002 роках**; журнали «Питання історії науки і техніки» (з 2007 р.; 4 номери на рік) та «Відлуння віків» (з 2005 р.;

щодворічних)****; збірники наукових статей «Праці Центру пам’яткознавства»

(з 1992 р.; у 1992–2004 р. – 1 випуск на рік, із 2005 р. – 2 випуски на рік), «Ніжинська старовина» (з 2005 р.; двома серіями, по 1 випуску кожної на рік), «Сіверщина в історії України» (з 2009 р., спільно з Національним заповідником «Глухів», 1 випуск на рік); збірники наукових праць за матеріалами щорічних (що дво річних) наукових конференцій, що осібно чи спільно з іншими установами проводить Центр: «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (з 1991 р.; 20 випусків), «Український технічний музей: історія досвід, перспективи» (з 2002 р.; 8 випусків), «Технический музей: история, опыт перспективы» (з 2008 р.; 2 випуски), «Актуальні питання історії науки і техніки» (з 2001 р.; 10 випусків), «Зарембівські читання» (з 2007 р.; 3 випуски); щорічне довідкове видання «Київ: календар знаменних дат»

(спільно з Київською міською організацією УТОПІК); науково-популярна газета «Ніжинські старожитності» (з 2011 р.; 4 рази на рік); у 2011 р. засновані серії видань Центру «Біобібліографічні покажчики» (видано 2 випуски) та «Сакральні пам’ятки України» (видано 1 випуск), й інші.

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК має багато спільних видань з Центром охорони пам’яток археології при Полтавській державній адміністрації (О. Супруненко, І. Кулатова), Полтавським краєзнавчим музеєм (В. Мокляк), Більським археологічним заповідником (В. Приймак).

Активна видавнича діяльність характеризує роботу згаданих регіональних відділень Центру. Наприклад, Кримське відділення спільно * До 2004 р. видання мало назву «Вісник».

** Останній 20-й випуск (2011 р.) видано двома томами.

8 ISSN 2078-0133 з робочою групою з підготовки Зводу пам’яток історії та культури по Автономній Республіці Крим підготувало статті до каталогу нерухомих пам’яток Сімферополя, Алушти, Євпаторії. Відділенням створено серію видань з історії пам’яткоохоронної діяльності у Криму в ХІХ–ХХ ст. – «Біобібліографія кримознавства» (керівник – професор, доктор історичних наук А.А. Непомнящий) [2]. Цікавою і важливою є серія пам’яткознавчих і краєзнавчих видань щодо Донецького краю (керівник – доктор філософії, Заслужений працівник культури України С.Й. Татаринов) [6].

Під видавничим грифом Центру опубліковані окремі монографії, посібники, брошури з питань вивчення й охорони культурної спадщини, 4 збірника законодавчих і нормативних пам’яткоохоронних документів, збірки статей (спільно з історико-кульутрними заповідниками, музеями), 3 книги – робочі зошити «Каталогу пам’яток історії та культури України» (загальні питання, каталог пам’яток м. Києва, каталог пам’яток м. Севастополя) [3–5], бібліографічні та біобібліографічні наукові праці.

Усього за 20 років існування Центру пам’яткознавства вийшло майже 350 різних видань. Тільки у 2010 р. – понад 30 монографій і збірок, обсягом близько 200 обл.-вид. арк., а в 2011 р. – майже 40 видань, обсягом близько 300 обл.-вид. арк. Постановами ВАК України чотирьом виданням Центру – журналу «Питання історії науки і техніки», збірникам наукових праць «Праці Центру пам’яткознавства», «Ніжинська старовина» та «Сіверщина в історії України» – надано статус фахового видання з історичних наук, де можуть друкуватися результати дисертаційних робіт із подальшим поданням їх до захисту дисертацій за спеціальністю 26.00.05

– Музеєзнавство. Пам’яткознавство.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 58 |
 
Похожие работы:

«Д.А. Ломоносов УДК 911.3: 33 Л 75 Д.А. Ломоносов, магістрант Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв ФУНКЦІЇ МІСТ ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ Розглянуто функції міст та досліджено процес їх трансформації впродовж XVIII–XX ст. Крім того, виділено функції міст початку XXI ст., а також фактори, що впливають на розвиток певних функцій. Рассмотрено функции городов и процесс их трансформации на протяжении XVIII– –XX ст. Кроме того, выделяются функции городов начала XXI ст., а также факторы,...»

«УДК [339.92:34](477+437.6) Найдич© М. А. – аспірант кафедри міжнародної інформації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Основа та вектори ТКС України та Словаччини Роботу виконано на кафедрі міжнародної інформації факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки Йдеться про історію становлення транскордонного співробітництва України та Словаччини, розглядається нормативно-правові та інституціональні основи взаємодії країн, аналізуються галузі співпраці України...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-3.03 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (найменування центрального органу управління освітою, власник) Англійська мова спеціального вжитку _ (назва навчальної дисципліни) ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) для студентів філософського факультету І курсу напряму 6.020301-філософія (шифр і назва...»

«Вересень 2010 нь Маловідомі пригоди українських радянських письменників Так уже воно склалося, що масштабне відкритОлексій Кундзіч, Олесь Гончар, і зовсім не радянмогла закінчитись арештом. Вельми цікавою метя білих плям одного періоду історії літератури ського Уласа Самчука. Стосунки з владою та коні також здалася та частина «Таємниць письменмайже неодмінно призводить до легкого підзалегами, нюанси особистого життя, просто пригоницьких шухляд», у якій ідеться про Остапа буття періодів інших....»

«О. Д. Бойко Історія України Посібник Видання 2-ге, доповнене ББК 63.3 / 2 / Б 7 Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №14/18. 2-1008 від 04. 07. 2001 р.) Це — друге видання посібника, який за нетривалий час здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблювали не тільки його компактність, лаконічність, а пе­ редусім концептуально-смислова самодостатність, оригінальне і разом з тим науково...»

«ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ УДК 1(091) І.М. Ломачинська, канд. філос. наук, доцент Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01033 ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН РЕЛІГІЙНОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ Аналізується ідеологічне підґрунтя взаємовідносин релігійного та політичного лідерства в історії розвитку християнської церкви, досліджується специфіка сакрального та світського компонентів у владних відносинах. В...»

«СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ БІБЛІОТЕКА МУЗЕЙНА ЕТИКА Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Луцьк – 2013 Бібліографічний покажчик складений на замовлення кафедри документознавства і музейної справи Його мета – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію з курсу “Музейна етика”, який викладається у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (історичний факультет, музейна справа і охорона пам’яток історії та культури)....»

«22.05.2014, м. Київ •1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи The article highlights the first stage of the experiment on the transition of primary education in the three-year course of study in Ukrainian SSR in 1963–1966. The author presents the reasons, describes the progress and results of the foluthor lowing experimental research. Key words: experimental research, primary education, three-year course, school, junior students, the Ukrainian SSR. УДК 378:373.2...»

«алітичній звіт в Україні – ІД вання ВІЛ/СН Ліку відальність відпо держави. ан Аналітичний звіт — сторінка 3 ЗМІСТ Вступ I. Огляд програм антиретровірусної терапії (АРТ) та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (ППМД) в Україні II. Передача управління та фінансування програм під відповідальність держави III. Рекомендації щодо управління,впровадження та фінансування програм лікування ВІЛ/СНІД державою Додаток 1: Програми лікування ВІЛ/СНІД в Україні: історія розвитку, структура та...»

«БОГДАН ЯКИМОВИЧ Біобібліографічний покажчик BOHDAN YAKYMOVYCH Biobibliographical Guide Ministry of Education and Science of Ukraine Міністерство освіти і науки України Ivan Franko National University of Lviv Львівський національний університет імені Івана Франка SCIENTIFIC LIBRARY НАУКОВА БІБЛІОТЕКА National Academy of Sciences of Ukraine Національна Академія наук України Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Українська...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»